Panchayat:Repo18/vol2-page0587

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

45 പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ 961

46 നിലവിലുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ആശയ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 966

47 വാറ്റ് വിഹിതം ഒടുക്കുന്നതിന് മാത്രമായി താൽക്കാലിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്.966

48 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഏകോപനം. 967

49 അർഹതയ്ക്കുള്ള വാർഷിക വരുമാന പരിധി ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് . 967

50 ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ 968

51 Unauthorised Construction of Bus Shelters along PWD roads............................. 973

52 ആയുർവേദ ആശുപ്രതികളിൽ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ആയൂർധാരയെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. 974

53 കരാറുകാർക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും നൽകുന്ന പേയ്ക്കുമെന്റുകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശം . 974.

54 എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (EMIC) സമർപ്പിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ചും അതനുസരിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ കൂസ്, കെൽട്രോൺ. 975

55 Selection of Agencies/NGO’S as accredited agency for the execution of civil works under Local Self Government Institution ................................... 978

56 രാജീവ് ഗാന്ധി സേവാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ പരിധി പുനർ നിശ്ചയിക്കൽ - മൂന്നംഗസമിതിയുടെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങൾ. 978

57 ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 979

58 ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഓവർ ടൈം, ഹോളിഡേ അലവൻസുകൾ നൽകുന്നത്. 980

59 പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 980

60 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ്. 981

61 നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കുവാൻ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീമുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 981

62 വിവിധ വിഭാഗം ഓഫീസർമാർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന വായ്പകളുടെ പരിധി . 983

63 ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, വിധവ പെൻഷൻ, വികലാംഗ പെൻഷൻ എന്നിവ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. 983

64 ഭവനങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്ക്കപയെടുക്കുന്നത്. 984

65 പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ/മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം . 985

66 ദീർഘകാലമായി പണി ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനും . 991

67 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തുടങ്ങിയ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ടോയ് ലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ളവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും. 992

68 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം. 992

69 മൃഗസംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി തുകയുടെ 35% ഇൻസെന്റീവ്, സബ്സിഡി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 993

70 ആരോഗ്യ ഫാർമയിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 994

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ