Panchayat:Repo18/vol2-page0418

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search
TABLE B-3
Time gap in registration of live births (Rural & Urban)

                                                              Rural                                                                                                                   Urban


                                        Number of live births registered                                                                        Number of live births registered


                                               Delayed Registration                                                                                        Delayed Registration


Sl.No.             District             Within                    Within                After 30                   After                      Within            Within            After 30                     After                    
                                         Prescribed                 30days               Days but                 1 year                 Prescribed         30days           Days but                 1 year                  
                                              Time                                                 Within                                                   Time                                    Within
                                              Limit                                                 1 year                                                    Limit                                    1 year


                                       Male    Female    Male    Female    Male    Female    Male    Female          Male    Female    Male    Female    Male    Female    Male    Female


   (1)                (2)              (3)         (4)         (5)         (6)         (7)         (8)         (9)         (10)              (11)       (12)       (13)      (14)         (15)         (16)         (17)         (18)         


.


State total
Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ