പ്രധാന താൾ

From Panchayatwiki
(Redirected from Main Page)
Jump to navigation Jump to search

പഞ്ചായത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

Homepic.png

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും ചട്ടങ്ങളും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും അവയുടെ ചട്ടങ്ങളും കാലാനുസൃതമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിക്കിയാണിതു്. ഇതു് ആർ ജി എസ് എ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

ഇവിടെ നിലവിൽ 59 പ്രവർത്തകരുണ്ട്.
ഇതുവരെ 12,868 തിരുത്തലുകൾ നടന്നു.
ERDiagram Village Panchayat.png

വിശദവിവരങ്ങൾ

വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും

  • പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം തൃശൂർ

പേജുകളുടെ പട്ടിക

VOL1 - പേജുകളുടെ പട്ടിക

VOL2 - പേജുകളുടെ പട്ടിക

Law Manual - പേജുകളുടെ പട്ടിക

വർഗ്ഗം:താളുകൾ അവസ്ഥയനുസരിച്ച്

Maintained by RGSA PMU, Department of Panchayats.