GOVERNMENT ORDERS

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

GOVERNMENT ORDERS-CONTENTS

Aided School Teachers-Leave - G.O. 593

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഒരു സമയത്ത് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിൻജന്റ് ചെലവുകളുടെ പരിധി സംബന്ധിച്ച് . 593

Service charge for the Cinema Tickets - approved - orders.......... 594

Recommendation of the Committee on Decentralisation of Powers - Measures to take care of additional work load in local governments - Orders issued 595
അന്ധരെ തൊഴിൽനികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് 596
പ്രസിഡന്റ്/ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത കാലയളവ് ശമ്പളമില്ലാത്ത പ്രത്യേക അവധി. 597 

പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ/ ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 597

'സിൽക്സ്', 'കിറ്റ്കോ’ ‘സിഡ്കോ’ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി. 598

Appointing Deputy Directors of Panchayats to be the District Registrars under Section 6 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969............................... 598

Public Services - Scheme for Compassionate Employment of the dependents of Government Servants who die in Harness - further Orders.............................. 599 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ തൊഴിൽ, അവധി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 599 Private Sector participation in the implementation of projects ............................. 600

Assets transferred to Local Governments - Utilization of income from land. 601

കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബൈൻഡിന് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് .601

വൈദ്യുത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 601

ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ (ആലുവ) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയാക്കി 601

പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളുടെ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 602

പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്. 602

തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകൾ 603

ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാരെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാക്കി ഉത്തരവ്. 605 

തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൈവശ രേഖ, വീട്ടുനമ്പർ എന്നിവ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 605

പ്രസിഡന്റിന് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിജന്റ് ചെലവ് പരിധി സംബന്ധിച്ച്. 605

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 'GOVERNAMENT ORDERS - CONTENTS' ...................... 573

23. വിനോദ നികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് ..................... 606

24. വനാതിർത്തിക്കുള്ളിലെ പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല സംബന്ധിച്ച്..................... 606

25. റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗം 5000 രൂപയ്ക്കുമേൽ മാത്രം സർക്കാർ ഉത്തരവ് ..................... 607

26. റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ബാധകമാക്കി ..................... 607

27. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ..................... 607

28. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള ഫീസ് നിരക്കുകൾ ..................... 608

29. Payment of Property Tax - exemption granted to SC/ST families ..................... 608

30. വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ..................... 609

31. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം ..................... 609

32. പ്രസിഡൻറുമാർക്ക് പ്രതിമാസ ടെലഫോൺ അലവൻസ് അനുവദിച്ചു..................... 610

33. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അമിതജോലിഭാരം- ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവ് ..................... 611

34. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് ..................... 611

35. Computerisation of Local Bodies - Orders ..................... 614

36. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപായകരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനു മുമ്പായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ..................... 616

37. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ്. ..................... 616

38. Establishment of Hospital Kiosks in the Government and Private Hospitals in the Corporation area- Orders ..................... 617


'IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2008'

1. മാലിന്യമുക്ത കേരളം - കർമ്മപദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് ...................... 618

2. Constitution of Biodiversity Management Committee (BMCs) - orders ..................... 618

3. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളുടെ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിന് അനുമതി. ..................... 620

4. ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെക്കാൾ അധികമായാൽ അധിക തുക വകയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. ..................... 621

5. Guidelines for solid waste treatment - Orders ..................... 621

6. Hospital Kiosk Project - Coverage extended to all Local Governments ..................... 622

7. ഇലക്ട്രിക്ക് / നെറ്റ് വർക്കിംഗ് പണികൾ നടത്തുന്നതിന്കോൺട്രാക്റ്റർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് ..................... 623

8. പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കൽ - നടപടിക്രമങ്ങൾ ..................... 623

9, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - നിർവ്വഹണ ചുമതല സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നൽകി - ഉത്തരവ് ..................... 625

10. അംഗവൈകല്യം / മരിച്ചുപോയ ജവാൻമാർ/ ജവാൻമാരുടെ വസ്തു നികുതി 625

11. Posting of Finance Officers in District Panchayats-Conditions of service ..................... 626 12. എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ/എയ്ഡഡ് കോളേജ് അദ്ധ്യാപകർ ജനകീയാസൂത്രണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്. 627

13. എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി - തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 627

14. സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 630

IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2009

1. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം - മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി നിരക്ക് 630

2.എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി. 631

3.നീർത്തട വികസനമാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ . 632

4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം . 643

5. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രന്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തു ന്നതിനായി രജിസ്റ്ററുകളുടെയും, ഫോറങ്ങളുടെയും അച്ചടിയും വിതരണവും . 653

6. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സസ്തുകൾ, ബസ് സ്റ്റാന്റുകൾ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭ്യമാക്കൽ ... 653

7.ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ . 655

8. ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വികസന മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ചട്ടങ്ങളും റഗുലേഷനുകളും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 658

9. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ്. 667

10. വിമുക്ത ഭടന്റെ/ഭടന്റെ വിധവയുടെ ഭവനത്തിന് വസ്തു നികുതി ഒഴിവ് സ്പഷ്ടീകരണം . 668

11. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 668

IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2010

1. മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളും നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രോജക്ടുകളും നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അഹാഡ്സിനെ അംഗീകരിച്ചു. 669‌

2. റോഡുകളിൽ കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തൽ - മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് . 669

3. സിഡിഎസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ . 672

4. കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷ (കെയ്കോ)ന് മരാമത്ത്പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ച്. 676

5. Introduction of Back Up policy to E-Governance application being implemented by Government Departments/Organisations . 676

6. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. 678 7. അപകടത്തിലോ മരണമടഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സൈനികരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തു നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്...................... 679

8.കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്...................... 679

9.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബിറ്റുമെൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളോടൊപ്പം സിഡ്കോ മുഖേനയും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ...................... 680

10. വിമുക്ത ഭടൻറെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഭവനത്തിന് വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്..................... 681

11. തെരുവനായ്ക്കളെ പിടിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ...................... 682

12. Computer and related equipments to the newly started Mavelistores of various Grama Panchayats ..................... 682

13. കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർമാരുടെ നിയമന രീതി പ്രവർത്തന മേഖല പ്രതിഫലം - പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്...................... 684

14. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെൻറൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അംഗീകൃത നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ച് ..................... . 689

15. വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ...................... 693 ‌

16. GUIDELINES FOR THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN LOCAL SELF GOVERNMENTS IN KERALA....................... 694

17. Group Personal Accident Insurance scheme - inclusion of additional Categories of employees and renewal of the Scheme for the year 2011............... 712 18. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 717

19. Prescribing the mandatory use of Application Softwares SAANKHYA and SULEKHA in all Local Self Government Institutions .................. 721

IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2011

1. Settlement of disputes between Government Departments/Public Sector Undertakings/Corporations/Boards etc. with Local Self Government Institution .. 722

2. മറ്റ് ജില്ലാ റോഡുകളുടെയും വില്ലേജ് റോഡുകളുടേയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്. 723

3. ഭവന പ്രോജക്ടടുകളുടെ ഭാഗമായി പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചതും ഇപ്പോൾ വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ വീടുകളുടെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായംപരിഷ്കരിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 725

4. നീർത്തടാധിഷ്ഠിത, മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് യൂസ് ബോർഡിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു.726

5. 2.4.2011 മുതൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് പൊതു സർവ്വീസ് രൂപീകരിച്ച്..................... 726

6. Demand Collection through India post for Local Governments............................726

7.കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനന രജിസ്റ്ററിലെ ജനന സ്ഥലം തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ...................... 727

8. സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സൂപ്രണ്ടുമാരെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിശ്ചയിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. ..................... 727 9. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആംബുലൻസ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി..................... . 727

10. വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന പ്രോജക്റ്റടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിഭാഗക്കാർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ...................... .. 728

11. ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ - ജനന സ്ഥലം തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..................... .729

12. Implementation of Saankhya, Accrual based Double Entry Accounting ..................... 729

13. Prescribing the accounting policies and codification structure for the accounting for the panchayats - Orders issued........................... 730

14. വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക - പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്ത തുക - പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാൻറിൽ നിന്നും പദ്ധതി ചെലവിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് ..................... . 739

15. പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളെ ബി.പി.എൽ. ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച അധിക മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ..................... . 740 16. കുടുംബശ്രീയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ചുമതല ധനകാര്യ ഇൻസ്പെക്ഷൻ (നോൺ ടെക്നിക്കൽ) വിഭാഗത്തിന് ...................... 740 17. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം 1-4-2011 മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച്...................... 741 18. Implementation of Saankhya in the three tier panchayats in stage....................... 742 19. Prescribing form of receipt for use of Local Self Government institutions for acknowledging receipts of Communications................................. 743 20. ബഡ്സ് സ്ക്കൂളുകൾ - വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാൻറ് ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം...................... 744 21. Prohibition/Restriction on the use of the Plastic carry bags in State..................... 745 22. വിവരാവകാശ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഫീസിളവ് നൽകുന്നത്..................... . 746

IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2012

1. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം - പുതുക്കിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിൻറെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ..................... 747

2.സി.യു.ജി. സംവിധാനം - ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്...................... 747

3.ബ്ലോക്ക്- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു തലങ്ങളിൽ ഭാരത നിർമ്മാൺ രാജീവഗാന്ധി സേവാ കേന്ദ്ര നിർമ്മാണം..................... 748

4. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വായ്ക്കുപകളുടെ വിനിയോഗം, തിരിച്ചടവ് എന്നിവ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പ് തലവൻമാരുടെ സമിതി..................... . 754

5. ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ-മുൻകാല രേഖകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം - നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ..................... 755

6. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമീണ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി..................... . 755

7. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ അവലോകന സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ..................... 756

8. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറുമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് വാഹനം അനുവദിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്...................... 758 9. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറുമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് ..................... . 758

10. ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പദ്ധതിയിൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച ..................... .759

11.Centre for Employment & Educational Guidance (CEEG), Malappuram as an accredited agency for imparting Computer related training programmes.............759

12. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് വാഹനം ഭേദഗതി-സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ...................... 760

13. കുടുംബശ്രീ ജെണ്ടർ ഫെസ്റ്റ് ശില്പശാല തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് യഥേഷ്ടാനുമതി..................... .760

14. Purchasing e-toilets from Keltron and Metal Industries Ltd. by LSG institutions..................... .760

15 Proposal of the Co-ordination Committee to remove the term lives tock.............761

16. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിഷയം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റഫർ ചെയ്യുന്നതിന്..................... .761

17.ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് പെട്ടിക്കട വിതരണത്തിനുള്ള സബ്സിഡി തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് ..................... .762

18.Purchase of Computers and peripherals from Keltron....................764

19.ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് പകരം പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ...................... 764

20.വാംബെ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദനീയമായ ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ച - - - - - - 764

21.Provisions in the KMB rule (table 2) and in KPB rules (table 2) regarding the additional fee for additional FAR........................765

22.തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റിന് നൽകേണ്ട ഫീസ് - ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്...................... 765

23.വസ്തു നികുതി - രണ്ടു തുല്യ ഗഡുക്കളായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതു പൂർണ്ണ രൂപത്തിലായിരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ..................... 766

24.പാൻമസാല തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ലഹരി വസ്തതുക്കളുടെ വില്പന നിയന്ത്രിക്കൽ..................... .767

25.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഖരമാലിന്യ പരിപാലന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഏജൻസികളെ സേവനദാതാക്കളായി ..................... .767

26.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇതര സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഗാർഹികതലം / റസിഡൻഷ്യൽ കോളനി തലം / സ്കൂളുകളടക്കമുള്ള ഇതര സ്ഥാപനതലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ...................... 768

27.കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും, നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന 100 ച.മീറ്റർ വരെയുള്ള വീടുകൾക്ക് താല്ക്കാലിക റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...................... 771

28.Renaming of district total sanitation campaign offices as district Suchitwa Mission and changing of area of operation sanctioned - orders issued................771

29.Applicability of the provision in building rules for minimum setback for Construction below the ground level...........772 30.ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം-ഉറവിട മാലിന്യസംസ്കരണത്തിള്ള സബ്സിഡി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകൽ. 773

31.വികസന അതോറിറ്റികളിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച വായ്പകൾ - നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച വായ്പകളിൽ ഇളവും ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കലും . 774

32.വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ്. 775

33.സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ - കുടുംബശ്രീ - ആശയപദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതിനും, അർഹതപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 775

34.കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പമ്പ് സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി . ァ777

35.സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടു ത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം/ഉറവിടമാലിന്യ സംസ്കരണം കൂടുതൽ ഫലവത്തായി നടത്തുന്നത്. 778

36.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ ടെക്സനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് 778

37 Jalanidhi Phase II - Joint Ownership by Grama Panchayat and beneficiary groups 780

38 പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വാങ്ങാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച . 780

39 തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് കൈവശം വച്ചുവരുന്ന ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ച് . 784

40.കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന് കെൽട്രോണുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് . 785

41.Use of Inoculum for enhancing Composting process - permissive sanction to Local self government Institutions for using the products ..........785

42.വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെടുക്കുന്ന ജനന-മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ - ആധികാരിക രേഖയായി അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ്. 786

43.നഗരസഭകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം - പൊതുമാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് . 786

44.ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥിര മേൽവിലാസമുൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പ്രസ്തുത സ്ഥലം ജനന സ്ഥലമായി രേഖപ്പെടുത്താനും അനുമതി . 786

45.റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കിയ ഉത്തരവ്. 786

46. ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സാംഖ്യ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗുമായി യോജിപ്പിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് . 787

47.മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ജോലി സമയം പുനർനിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് . 789

48.ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളെ ബി.പി.എൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് . 789

49.Prescribing form of receipt for use of LSG institutions for acknowledging receipt of money and receipt of Communications................. 790

50.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ നിയമനം PGDeG യോഗ്യതയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 790

51.സ്വന്തമായി വാഹനമില്ലാത്ത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാഹന വാടക ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ പരിധി ഉയർത്തിയത്. 791 '52.ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന പരിധി . 791 53.മാലിന്യപരിപാലനത്തിനുള്ള തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇതര സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഗാർഹികതലം/റസിഡൻഷ്യൽ കോളനിതലം/സ്കൂളുകളടക്കമുള്ള ഇതര സ്ഥാപനതലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 792

54.സംയോജിത നീർത്തട പരിപാലന പരിപാടി - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. 792

55.വീടുകളിൽ ബയോകമ്പോസ്റ്റ്, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന വീട്ടുടമകൾക്ക് വീട്ടുകരത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 798

56.വികസന അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച വായ്ക്കപകളിൻമേൽ ഇളവുകൾ . 798

57.മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തല പദ്ധതി ഏകോപന സമിതി - പുന:സംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് . 799

58.ശുചിത്വകേരളം 2012 - കർമ്മപരിപാടി അംഗീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്. 799

59. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കൽ. 802

60.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ കാലപരിധി, പരമാവധി ഉപയോഗം, റിപ്പയർ - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സമിതി. 802

61.കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി "സിയാൽ' മോഡലിൽ കേരള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി . 802

62.മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ പദ്ധതി - സാധനസാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങലും സംഭരണവും വിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച് . 803

63.പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി - ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുടെ പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ച്. 804

64.ഭാരത നിർമ്മാൺ രാജീവഗാന്ധി സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ. 807

65.വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിവാഹരജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ . 808

66.വീടുകളിൽ പി.വി.സി. പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്നതിന് സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിർവ്വഹണ ചുമതല . 808

67.നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ "കുടുംബശ്രീ വിലയിരുത്തൽ സമിതി - മോണിറ്ററിംഗ് & കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിനെ.. 809

68.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി കേരള സംസ്ഥാന ഹൗസിംഗ് ബോർഡിനെ അംഗീകരിച്ച്. 811

69.Implementation of Kerala State Entrepreneur Development Mission - Role and Functions of Local Self Government-modified - orders issued...811

70.Selection of officials for social audit - search Committee Constituted 812

71.Handing over the work files of erstwhile Kerala State Rural Development Board (Defunct) to Kerala urban and rural development finance Corporation LTD......... 812

72.ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുടേയും കോർപ്പറേഷനുകളുടേയും പ്രോജക്ടടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് . 813

73.നിലത്തെഴുത്താശാൻമാർക്കും ആശാട്ടിമാർക്കുമുള്ള (കുടിപ്പള്ളിക്കുടം) പ്രതിമാസ ഗ്രാന്റ് - നിലവിലുള്ള ഗ്രാന്റ് തുക 500/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച 813

74.ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി 814 75.പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി - പൊതുമരാമത്തു പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ച്.... 814

76. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വീതി സംബന്ധിച്ച പി.എം.ജി.എസ്. വൈ. മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച്. 815


IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2013


1.ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിലെ സേവനങ്ങൾ, സമയപരിധി, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അപ്പീൽ അധികാരികൾ - അംഗീകാരം നൽകിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 815

2.Delegation of powers to the State Performance Audit Officer....................... 816

3.ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ വാഹനം വാസസ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്. 817

4.പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സമയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുവാൻ അനുമതി . 817

5.Collection of Funds from Local Government Institutions for the technical support provided by Information Kerala Mission - deduction of amount from the plan fund allotted to the local government institutions. 818

6.'സാംഖ്യ' സോഫ്റ്റ് വെയർ വിന്യസിക്കാത്ത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി ... 818

7.ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തത് - അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അപേക്ഷ. 819

8.വരൾച്ചാ ബാധിത ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി 819

9.Purchase of Computers from Keltron............. 819

10. പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹര വിതരണം നടത്തുന്നതിന് തഹസീൽദാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിനു പകരം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്രതം മതിയെന്ന ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 820

11. പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി (റ്റി.എസ്.പി.) പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപ്പാതയുടെ വീതി 3 മീറ്ററായി ഉയർത്താനും കോൺക്രീറ്റ്, ടാർ എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനും. 820

12.സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലത്തിൽ തന്നെ നിർവ്വഹണം. 821

13.കുളം, കിണർ, തടയണ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 821

14.ചെറുകിട നാമമാത്രകർഷകരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതിന് പരിഹാരമായി അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി രസീത് ഹാജരാക്കുവാൻ അനുമതി. 821

15,എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർക്കും എ3 പ്രിന്റർ ഭരണചെലവിൽനിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിന്റെ സംബന്ധിച്ച് . 822

16. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാവേലിസ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് . 822

17.മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 822

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 18 തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സാധന സാമഗ്രികളുടെ വില ജില്ലാതലത്തിൽ, അന്തിമമായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 823

19 2 കോടിയിൽ അധികം തുക പ്രതിവർഷം ചെലവഴിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കളിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസീയറേയും ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ്-കം-ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററേയും അധികമായി നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി. 824

20 Setting up of State and District Mission Management Units under National Rural Livelihood Mission................................................... 825

21 മരാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് വനം വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപപ്രതം വാങ്ങണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയത് . 828

22 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വീതി സ്പഷ്ടീകരണം. 829

23 Director, Information Kerala Mission designated as Nodal Officer for ensuring the smooth transition to an Electronic Benefit Transfer System............................ 829

24 ഇന്ദിര ആവാസ യോജന (ഐ.എ.വൈ.) അല്ലാതെ മറ്റ് ഭവന പദ്ധതികൾ നില വിലില്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഭവന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിനെ സംബന്ധിച്ച്. 830

25 പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹധസഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് .

26 എസ്.സി.പി/ടി.എസ്.പി. പ്രോജക്ടടുകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് . 831

27 ദരിദ്രരായ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടയ്ക്കേണ്ട വെള്ളക്കര ത്തിന്റെ വിഹിതം - പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് 831

29 മുഖ്യവരുമാന ദാതാവായി വനിത പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗൃഹനാഥ/കുടുംബനാഥ - സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകൽ . 832

30 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്ന ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, കെൽട്രോൺ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും ഇ.എം.ഡി.യും അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്. 832

31 Rolling out of Electronic Fund Management System in the State.833

32 എച്ച്.ഐ.വി./എയ്ഡ്സ് കരട് നയവും മാർഗ്ഗരേഖയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച പ്രോജക്ടടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് . 834

33 Implementation of i-Collect facility through SB group . 842

34 ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിന് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 843

35 Implementation of Indira Gandhi National Disability Pension (IGNDPS)and Indira Gandhi National Widow Pension scheme (IGNWPS)......................... 843

36 ജലനിധി || - പദ്ധതി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പദ്ധതി അക്കൗണ്ടിൽ പണം കൈമാറാനുള്ള പ്രത്യേകാനുമതി - ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 845

37 ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ 12 വർഷത്തേക്ക് വസ്തതു കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും, രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് - മൂന്നാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി മതിയാകുമെന്നും.. 845

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 38 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതാ നിർണ്ണയക്യാമ്പ് -സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ. 846

39 ഹോംകോ, മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് - അനുവാദം നൽകിയത് . 846

40 അംഗീകൃത ഏജൻസികളുടെയും അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളുടേയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ 847

41 Kerala waste management Company Constituted for waste management in Kerala - renamed and memorandum of association and article of association.................. 854

42 ജോലിഭാരം അധികമുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത്. 854

43 സാംഖ്യ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലും വരവു വയ്ക്കുന്നതും ചെലവഴിക്കുന്നതുമായ തുകകൾ പൂർണ്ണ രൂപയിലായിരിക്കണമെന്ന ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച ... 855

44 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സെക്രട്ടറിമാർക്കും ലാപ്ടോപ്പ വാങ്ങാൻ അനുമതി . 856

45 വനിതകൾ കുടുംബനാഥയായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ 65 വയസ്സുകഴിഞ്ഞതും സ്വന്തമായി വരുമാനമില്ലാത്തതുമായ പുരുഷൻമാരുണ്ടെങ്കിലും ധനസഹായം നൽകാമെന്ന് അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 856

46 സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മാതൃകാ അംഗൻവാടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം അനുവദിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് . 857

47 തൊഴിലാളികളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 3 മണിവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് .857

48 കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം അതാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്. 857

49 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിയമിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ യോഗ്യതയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 857

50 അക്രഡിറ്റേഷനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകളിൻമേൽ പരിശോധന നടത്തി ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റി.858

51 Bharat Nirman Rajiv Gandhi Seva Kendra - modified orders issued.859

52 എ.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിന് സൗജന്യ മരുന്ന വിതരണം .859

53 സങ്കേതം ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം 860

54 തൊഴിൽകാർഡ് പുതുക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശം.861

55 ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വാർഷിക വരുമാന പരിധി 25,000/- രൂപയിൽ നിന്നും 50,000/-രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 861

56 സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച അപ്പീലുകൾ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനതല അപ്പലേറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ്. 861

57 നബാർഡ് - RIDF അംഗനവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം .............. 862

58 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന്. 863

59 Rollout for Direct Benefit Transfer (DBT) phase II using Aadhar to the schemes of National Social Assistance Programme (NSAP).............................. 863

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 60 കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പ്രവർത്തന ഫണ്ടിനായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭാവന - തനത്/പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ മേഖല . 864

61 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിയമിതരാവുന്ന ടെക്സനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ പരിശീലനം 864

62 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം. 865

63 കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന ലഭ്യമാക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടോക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന്. 865

64 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തിക 866

65 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 'സുഗമ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ. 867

66 Detailed working instructions on the execution of new works permitted under MGNREGS....................................................................................867

67 ഗുണഭോക്താക്കളെ എ.എ.വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും, ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാലാവധികൾ ഒഴിവാക്കിയതുമായ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 868

68 സുഗമ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗം സ്പഷ്ടീകരണം 869

69 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. 869

70 ഐ.ടി. വകുപ്പിന്റെ SSDG പോർട്ടലിൽ interface നൽകി, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നൽകുന്ന വെബ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ . 873

71 രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക്സ് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം. 874

72 Constitution of a Committee for Vetting and Quality assurance of the Manuals and other documents prepared under KLGSDP..................................... 874

73 ഭാരത് നിർമ്മാൺ രാജീവ് ഗാന്ധി സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തു ന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ചുമതല. 875

74 വിമുക്തഭടൻമാർ/അവരുടെ ഭാര്യമാർ/വിധവകൾ/ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ജവാൻമാർ/ജവാൻമാരുടെ വിധവകൾ എന്നിവരുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുടെ വീട്ടുകരം (Property Tax)ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 875

75 Procurement of Digital Signature to all Secretaries and approving authorities of LSGS Sanction accorded......................................................................876

76 ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ 12 വർഷത്തേക്ക് വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും . 877

77 എ.പി.എൽ വിഭാഗത്തിന് സൗജന്യ മരുന്ന വിതരണത്തിന് വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉത്തരവ് നമ്പർ തിരുത്തിയത് . 878

78 അംഗൻവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ തുടർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്. 878

79 മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികൾ നിരോധിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് പേയ്ക്കുമെന്റ് നൽകുന്നതിന് . 878

80 ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണവും കുറ്റമറ്റതും. 879

81 വാർദ്ധക്യകാല - വിധവ പെൻഷനുകൾ എ.പി.എൽ/ ബി.പി.എൽ. വ്യത്യാസമില്ലാതെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്കും നൽകുന്നു. 886

82 Activity Mapping of Panchayat Department......................................................... 886

83 Installation of sign posts showing destination and road directions/safety signals at appropriate places in National High ways and other roads of the State............ 886

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 84. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് . 887

85. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ടോക്കിംഗ് സോഫ് യർ സ്ഥാപിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്. 887

86. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശരിയായ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൻമേൽ അന്നുതന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന്. 887

87. Measures to address delay in payment of wages - Introduction of valuation Certificate based payment................................................................... 888

88. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം 01-04-2013 മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച . 889

89. Cloud Enablement of SDCs - Inprinciple Approval Accorded 890

90. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 85 പ്രകാരവും കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 82 പ്രകാരവും സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്. 890

91. സംസ്ഥാന സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം - അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ 891

92. Creation of revenue database in Local Self Governments through sanchaya Software.............. 892

93. Opening of Zero BalanceacCountandprocurement of DigitalSignature Certificate ................ 893

94. നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള വനിതാ ലേബർ ബാങ്ക്. 894

95. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഖരമാലിന്യ പരിപാലന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഏജൻസികളെ സേവനദാതാക്കളായി .895

96. ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ (വിജിലൻസ്)ന്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും 896

97. പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 897

98. 'സങ്കേതം' സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും വിന്യസിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 898

99. സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളുടെ അക്രഡിറ്റേഷനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ. 899

100.ഭാരത നിർമ്മാൺ രാജീവഗാന്ധി സേവാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണചെലവിന്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് സമിതിയെ നിയോഗിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 899

101. Information Education Communication (IEC) Communication strategy, plan of action or improving visibility .......................................... 900

102.ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ വാഹന വാടക പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചതിന് 901

‌103. Transfer-Credit from consolidated Fund to Public account and release 901

104.പുതുക്കിയ SoR പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുകയിൽ മാറ്റം വരാതെ ഭരണാനുമതി. 902

105.ശ്മശാന നിർമ്മാണം - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്. 903

106 Inspect the organization functioning under its administrative Control.................. 904

107.കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ചുമതലകളും നിർണ്ണയിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 905

108. പീപ്പിൾസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കൽ. 907

109.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഐ.എസ്.ഒ. - 9001-2008 - സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ. 907

110.ഖരമാലിന്യ പരിപാലന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഏജൻസികളെ സേവനദാതാക്കളായി അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് പുനഃക്രമീകരിച്ചത് . 911

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 111. ഡ്യൂപ്ളക്സ് വീടുകൾക്ക് പകരം പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന് രണ്ടുലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായം . 912

112. ധനസഹായം ലഭിച്ച പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചകേസുകളിൽ ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ധനസഹായം . 912

113.പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. ഫേസ് VIII-ൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് പരമാവധി 20% ടെണ്ടർ എക്സ്സസ് അനുവദിച്ച് അധിക തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ . 913

114. Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan - appointing Nodal Officer....... 914

115.Central Regulation Zone പരിധിയിൽ വരുന്ന ഐ.എ.വൈ വീടുകളുടെ തറ വിസ്തീർണ്ണം - മാനദണ്ഡം ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 914

116. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണം (2012-17) . 915 117. രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത് ശശാക്തീകരൺ അഭിയാൻ. 915


IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2014


1. ENVIRONMENT - ELECTRONICWASTES - COLLECTION AND DISPOSAL........ 915

2. ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുള്ള ഗൃഹനാഥയ്ക്ക് നൽകുന്നത് - അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്. 918

3. വാറ്റ് വിഹിതം ഒടുക്കുന്നതിന് മാത്രമായി താൽക്കാലിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതിയെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 919

4. ഓംബുഡ്സ്മാൻ അപ്പലേറ്റ അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് . 919

5. അംഗൻവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപണി, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് . 920

6. നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. - അധിക തുക ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിലും, അളവിനു കുറവു വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലും - പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി. 920

7. ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് 921

8. ബി.എസ്.എൻ.എൽ.ന്റെ നെറ്റ് കണക്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി . 930

9. ബ്ലോക്ക് തല ലേബർ ബാങ്കിന് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ. 931

10 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 932

11. കിണർ റീച്ചാർജ്ജിംഗ് - തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 932

12. ജലനിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംയുക്ത പ്രോജക്ടായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 933

13. യൂസർ നെയിം, പാസ്വേർഡ് നൽകുന്നതിന് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിശ്ചയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 933

14. സംയോജിത നീർത്തട പരിപാലന പദ്ധതി - WDT - എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . 933

15. 63466/ആർ.എ 1/2013/തസ്വഭവ നമ്പർ കത്ത് പിൻവലിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്. 934

16. വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നികുതി കാര്യക്ഷമതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകയിരുത്തുന്ന വിഹിതത്തിന് 100% നികുതി 935

17, തായ്ക്ക്വണ്ട, ജൂഡോ എന്നിവയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം . 935

18. നിലവിലുള്ള ശ്മശാനങ്ങൾ നവീകരിച്ച വാതക ശ്മശാനത്തിലേക്ക് മാറ്റൽ. 935

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 19 ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യം. 936

20 മരാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുമ്പോൾ ലൈസൻസ് ഫീസിൻമേലുള്ള പലിശയും പിഴപ്പലിശയും ഒഴിവാക്കുന്നത്. 936

21 സംയോജിത നീർത്തട പരിപാലന പദ്ധതി ഉൽപാദന സമ്പ്രദായം, സൂക്ഷമ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജീവനോപാധി . 937

22 മുൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അനുവദിക്കുന്നത് . 940

23 ടാറിന്റെ വില നൽകുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 941

24 സി.ഡിറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 941

25 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 942

26 Crediting of DA/PAY revision arrears of the employees of Panchayats from their own funds to the Provident Fund Accounts................................942

27 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയുടെ ചുമതലകളിലും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലും ഭേദഗതി ............................... 943

28 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് . 943

29 Preparation of District Level Schedule of Rates - Entrusting District Collectors to Constitute expert team at district level....................................944

30 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനപ്രകാരം പേരു മാറ്റിയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേർ കുട്ടിയുടെ ജനന രജിസ്ട്രേഷനോടൊപ്പം ചേർത്ത് തിരുത്തൽ. 944

31 2010-ലെ കേരള ഉൾനാടൻ ഫിഷറീസും അക്വാകൾച്ചറും ആകട്. 944

32 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നോ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ വഹിക്കുന്നത് .945

33 Mahatma Gandhi NREGS 2014-15- Amended Schedules I & II ...945

34 ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നൽകാവുന്ന സബ്സിഡി തുക - പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് . 947

35 Aajeevika Skill Development Programme under NRLM -RE-Constitution of Project Sanctioning Committee........................................948

36 മേയർ/ചെയർമാൻ/പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സെക്രട്ടറിമാർക്കും ലാപ്ടോപ്പ് . 949

37 ഓംബുഡ്സ്മാൻമാരെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരായും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയെ അപ്പീൽ അധികാരിയായും . 950

38 ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന് അനുമതി. 950

39 സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായി കെൽട്രോണിനോയും (KELTRON) യുണെറ്റഡ് ഇലക്സ്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിനേയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . 951

40 ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കൽ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ സമിതി. 951

41 നഴ്സസുമാർക്ക് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും വർഷം മുഴുവൻ ഓണറേറിയം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ . 952

42 MGNREGS-EFMS - Introducing 3 Nodal Banks 953

43 ബാലസൗഹൃദ മേഖലകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് - അനുമതി. 953

44 വനിതാ ടാക്സി സർവ്വീസിലെ വാഹനങ്ങളെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന പരസ്യനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 960

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 45 പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ 961

46 നിലവിലുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ആശയ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 966

47 വാറ്റ് വിഹിതം ഒടുക്കുന്നതിന് മാത്രമായി താൽക്കാലിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്.966

48 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഏകോപനം. 967

49 അർഹതയ്ക്കുള്ള വാർഷിക വരുമാന പരിധി ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് . 967

50 ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ 968

51 Unauthorised Construction of Bus Shelters along PWD roads............................. 973

52 ആയുർവേദ ആശുപ്രതികളിൽ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ആയൂർധാരയെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. 974

53 കരാറുകാർക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും നൽകുന്ന പേയ്ക്കുമെന്റുകൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശം . 974.

54 എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (EMIC) സമർപ്പിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ചും അതനുസരിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ കൂസ്, കെൽട്രോൺ. 975

55 Selection of Agencies/NGO’S as accredited agency for the execution of civil works under Local Self Government Institution ................................... 978

56 രാജീവ് ഗാന്ധി സേവാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ പരിധി പുനർ നിശ്ചയിക്കൽ - മൂന്നംഗസമിതിയുടെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങൾ. 978

57 ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 979

58 ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഓവർ ടൈം, ഹോളിഡേ അലവൻസുകൾ നൽകുന്നത്. 980

59 പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 980

60 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ്. 981

61 നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കുവാൻ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ടീമുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 981

62 വിവിധ വിഭാഗം ഓഫീസർമാർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന വായ്പകളുടെ പരിധി . 983

63 ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, വിധവ പെൻഷൻ, വികലാംഗ പെൻഷൻ എന്നിവ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. 983

64 ഭവനങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്ക്കപയെടുക്കുന്നത്. 984

65 പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ/മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം . 985

66 ദീർഘകാലമായി പണി ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനും . 991

67 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തുടങ്ങിയ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ടോയ് ലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ളവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും. 992

68 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം. 992

69 മൃഗസംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി തുകയുടെ 35% ഇൻസെന്റീവ്, സബ്സിഡി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 993

70 ആരോഗ്യ ഫാർമയിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 994

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 71 കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനം പുതുക്കിയ സി.ഡി.എസ് ബൈലോ. 995

72 ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണ പദ്ധതി . 1OOO

73 സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ നോഡൽ ഏജൻസി -വാഹനവാടക നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1OOO

74 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം മുൻകൂറായി അടയ്ക്കുന്നതിന് . 1001

75 തെരുവ് നായ്ക്കക്കളെ വന്ധ്യംകരണം നടത്തി പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് 1002

76 അതുല്യം സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ‌തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി . 10O2

77 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ദീർഘിപ്പിച്ചത് . 1003

78 Selection of Agencies/NGO’S as accredited agency for the execution of Civil works under Local Self Government 1003

79 കരാട്ടെ പരിശീലനം പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് . 1004

80 പൊതു നിരത്തുകളിലെ വൈദ്യുതി കാലുകളിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ കയ്യേറിയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്ത്. 1OO4

81 പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. 1005

82 സി.ഡി.എസ്. ബൈലോ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1006

83 ഗ്രാമന്യായാലയങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 1033

84 അച്ചടി ജോലികൾ കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ സംരംഭങ്ങളായ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്കു കൂടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1033

85 സേവാഗ്രാം ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങളുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ വാർഡിനും . 1034

86 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വരവ് വെലവ് കണക്കുകളും പുരോഗതി അവലോകനവും . 1034

87 പുതിയ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ . 1035

88 കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ചട്ടങ്ങൾ . 1036

89 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ. 1037

90 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചു ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഏറ്റെടുക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1037

91 തറവിസ്തീർണ്ണം പരമാവധി 66 ച.മീ ൽ നിന്നും 25% വരെ അധികരിക്കുന്നത് . 1038

92 കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ച്. 1038

93 2015-16 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഏറ്റവും അർഹരായ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായമായി 2 ലക്ഷം രൂപ. 1039

94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നത്. 1039

95 സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ' ടെസ്റ്റ് എന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി 'നിർബന്ധിത വകുപ്പ് തല പരീക്ഷ' എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് . 1039

96 പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്ത സി.ഡി.എസുകളിൽ ചെയർ പേഴ്സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനങ്ങൾ സംവരണം . 1040

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 96. സംസ്ഥാനത്തെ സെറികൾച്ചർ പദ്ധതി പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.

97. ഗുണഭോക്ത്യ സമിതിയുമായി കരാർ വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്


IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2015


1. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തെരുവുവിളക്കുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത്. 1044

2. Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) implementing in the State -Constituting the State Level Empowered Committee................... 1044

3. വനിതാ ലേബർ ബാങ്ക് പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനത്തിന്വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൺസോർഷ്യം (COMPT) പ്രാബല്യം . 1046

4. ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽഅക്കൗണ്ടുകളിലെ ഭവനശ്രീ വായ്ക്ക്പാ തുക കൂടി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 1047

5.ഐ.എസ്.ഒ -9001:2008 - സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ 1047

6.സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതി അർഹതയ്ക്കുള്ള വാർഷിക വരുമാന പരിധി ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൻമേൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1060

7 പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര മാർഗ്ഗരേഖ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ അംഗീകരിച്ച് 1061

8 എൽ.ഇ.ഡി ലാമ്പുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ . 1062

9 തെരുവു വിളക്കുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് . 1062

10. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1063

11. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സസുമാർക്ക് ഹോണറേറിയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസവാവധി അനുവദിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1063

12പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ - ക്ഷീരമേഖലയിലെ പദ്ധതികൾ. 1064

13. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ വാങ്ങുവാൻ അനുമതി. 1064

14. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രാബത്ത . 1065

15. കോഡുകൾ, മാനുവലുകൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ഫാറങ്ങൾ മുതലായവയുടെ പരിഭാഷാ സെൽ 1065

16. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ/ലാപ്ടോപ്പ്. 1066

17. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ധനസഹായ ത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചത്. 1066

18. ദേശീയ വികലാംഗ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി - നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ആഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. 1067

19. Drawal of funds in respect of Local Governments ..................................... 1067

20. ശുദ്ധീകരിച്ചതും സുരക്ഷിതവുമായ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും കേരള വനിത വികസന കോർപ്പറേഷൻ, നിർവ്വഹണ ഏജൻസി, മുൻകൂർ തുക . 1068 21. അച്ചടി ജോലികൾ ടെണ്ടർ/കട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ക്രൂസിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി. 1069

22. നീര മാർക്കറ്റിംഗ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ. 1069

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 23 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സസുമാർക്ക് ഉത്സവബത്ത നൽകുന്നത് . 1069

24 മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുവദിക്കുന്നത് . 1070

25 2015 ലോകാരോഗ്യദിനം- ‘സുരക്ഷിത ആഹാരം - കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും തീൻമേശയിലേക്ക് - ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി . 1070

26 8 വർഷമായി താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായവർക്ക് വീട്. 1070

27 സാക്ഷരതാമിഷൻ പ്രേരകന്മാർക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ട്/പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഓണറേറിയം . 1071

28 സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസിൽ ഓപ്ഷനു വിധേയമായി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . 1O71

29 യുണെറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രീമിയം തുകയുടെ പകുതി തുക വനിത ലേബർ ബാങ്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് എം.കെ.എസ്.പി. ഇന്ററസ്റ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം 1072

30 പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി നൽകിവരുന്ന ധനസഹായം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ . 1073

31 Extending necessary support to the farmer producer organisations for conducting the "Neera Technician Training” as Green Collar Jobs................... 1073

32 ബാലസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 35,000/- രൂപ വരെ വകയിരുത്തുന്നത്. 1074

33 Payment of Professional charges to the Transaction Advisor (KITCO Ltd)......... 1074

34 Single eFMS debiting account-Engaging state Bank of Travancore as NodalBank. 1076

35 Drawal of funds in respect of Local Governments 1077

36 യുണൈറ്റഡ് ഇലക്സ്ട്രിക്കൽസിന് തെരുവു വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 1078

37 സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക്സ് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന് താൽക്കാലിക അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 1078

38 ബഹു വർഷ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1078

39 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ പദ്ധതി സേവാ സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിക്കൽ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1078

40 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച് . 1081

41 ദ്വിവർഷ പ്രോജക്ട്-തുക വകയിരുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1082

42 പിണറായി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് താത്ക്കാലിക അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 1083

43 എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1083

44 പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് . 1083

45 2015- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സെൻസസ് ഓഫീസർമാരായി നിയമിച്ചത്. 1083

46 കേരളോത്സവം 2015 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1085

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 47 ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും വേതനം, സാധനഘടകങ്ങൾ 60:40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സാധനഘടകം ആവശ്യമുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളുടെ കൂടെ പരമാവധി റോഡുപണികളും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്കു പ്രത്യേകം അനുവാദം1085

48 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ്. 1086

49 പുതുക്കിയ ഫണ്ട് കൈമാറ്റ രീതിക്കനുസൃതമായി സാംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1086

50 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ നൽകുന്നതിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, നിരക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1088

51 അയൽസഭകളേയും വാർഡ് വികസന സമിതികളേയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1089

52 പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജലസംഭരണ ടാങ്കുകൾ സബ്സിഡിയോടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1092

53 ഗ്രോബാഗ് വിതരണത്തിന് സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1092

54 പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വസ്തതുനികുതി ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1092

55 സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തെരുവുവിളക്കുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1093

56 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1093

57 പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച ധനസഹായം ഐ.എ.വൈ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ബാധകമാക്കുന്നത് . 1093

58 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവിലെ പദ്ധതികൾ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1094

59 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് . 1094

60 കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. 1095

61 Smart City Mission-Inter Departmental Task Force Constituted.................... 1096

62 ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടാത്ത ക്ലാർക്കുമാർക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം 1097

63 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്സനോളജി സെന്ററിന് നിലവിലുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ. 1097

64 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടടുകൾ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് . 1098

65 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം . 1098

66 ഭൗതിക നേട്ടം (Physical Achievements) സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ. 1099

67 അംഗൻവാടി വർക്കർ/ഹെൽപ്പർമാരുടെ പ്രതിമാസ ഹോണറേറിയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 1099

68 സ്കൂളുകൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷന്റെ സഹായ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 1099

69 നഗരജ്യോതി പദ്ധതി' നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കു ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.യു.ഡി.പി.യെ ചുമതല. 1100

70 അയൽസഭകളെയും വാർഡ് വികസന സമിതികളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 1100

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 71 ഗ്രാമ/ബോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയർമാർ/ ഓവർസീയർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ/ സാങ്കേതി കാനുമതി/മെഷർമെന്റ്/ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് - അധികാരപരിധി പുതുക്കി. 1101

72 കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഖാദി നെയ്തത്ത്, നൂല് യൂണിറ്റുകളെ കെട്ടിട നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്. 1102

73 വിരമിച്ച എഞ്ചിനീയർമാരുടെസേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയിരുന്ന നിബന്ധനകൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 1102

74 കുടുംബശ്രീ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തതുവരുന്ന സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 1103

75 വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് അനുമതി. 1104

76 പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 1104

77 ബി.പി.എൽ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക്ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 1104

78 ബി.പി.എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 1105

79 പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി - പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - മാർഗ്ഗരേഖ പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . 1106

80 അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതലുള്ള എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 1143

81 സകർമ്മ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിന്യസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 1143

82 കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന 100 ച.മീറ്റർ വരെയുള്ള വീടുകൾക്ക് താൽക്കാലിക റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന തിനുള്ള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു . 1144

83 പോസ്റ്റോഫീസ് സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് വഴിയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണത്തിലുള്ള കാലതാമസം പരിഹരിക്കുന്നത് . 1144

84 Transfer of funds available with the erstwhile Local Governments of the newly Created LGS/LGs where the erstwhile LGs annexed 1146

85 വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം 27-4-2015-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) 144/2015/തസ്വഭവനമ്പർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . 1147

86 Transfer of funds available with the erstwhile Local Governments to the newly Created LGS/LGs where the erstwhile LGs annexed - Consequent on the modification of the number of LGs -Guidelines modified — orders issued......... 1149

87 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 2015-16 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. 1150

IMPORTANT GOVERNMENT ORDERS ISSUED DURING 2016

2016- 2017 വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചും പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2012-2017) ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖയും, സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ അംഗീകരിച്ചും പരിഷ്കരിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ് .

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

GOVERNMENT ORDERS
AIDED SCHOOL TEACHERS-LEAVE
(General Education Department, G.O. (P) 28/98/G.Edn., Tvpm., Dated, 16.1.1998)

Abstract:- General Education-Aided School teachers-Leave-Presidents/Chairman/Chairpersons/ members of the local bodies under the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 and Kerala Municipalities Act, 1994-Sanctioned-Orders issued.

Read:- Letter No.H4/77646/96/DPI dated. 14.3.1997 from the Director of Public Instruction.

ORDER

Government are pleased to order that Aided School teachers elected as;

i. Presidents/Chairmen/Chairpersons of local bodies Constituted under the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 and the Kerala Municipalities Act, 1994 will be granted special leave without pay for attending their duties under the Kerala Panchayat Raj Act/Kerala Municipalities Act for one entire academic year at a time or part thereof or for the entire period of their holding such office. The period of such leave will be counted for increments, higher scale of pay and pension, but not for leave, if so requested.

ii. Presidents/Chairmen/Chairpersons of local bodies constituted under the Kerala Panchayat Raj Act 1994 and Kerala Municipalities Act 1994 and chairmen/chairpersons of standing Committees Constituted under such local bodies will be granted duty leave upto 20 days in an academic year without detrimental to their duties and responsibilities being a teacher in the school and to the academic interest of the students fo attending to the meetings of the concerned local bodies.

iii. The members of the local bodies constituted under the Kerala Panchayat Raj Act 1994 and Kerala Municipalities Act 1994, will be granted duty leave upto 15 days in an academic year without detrimental to their duties and responsibilities being a teacher in the school and to the academic interest of the students for attending to the meeting of the concerned local bodies.

2. The Director of Public Instruction will forward necessary proposals for the formal amendment of Rule 56, Chapter XIVA, Kerala Education Rules.

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഒരു സമയത്ത്ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിൻജൻറ് ചെലവുകളുടെ പരിധി സംബന്ധിച്ച്
(തദ്ദേശഭരണ (എൻ) വകുപ്പ്, സ.ഉ: (എം.എസ്) നം. 107/98/തഭവ, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 27-5-98)
പരാമർശം:- 18-1-97-ലെ സ.ഉ (എം.എസ്) 18/97/തഭവ. നമ്പർ ഉത്തരവ്
ഉത്തരവ്

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 156-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പ് (സി) ഖണ്ഡപ്രകാരം ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറു മാർക്ക് ഒരു സമയത്ത് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിൻജൻറ് ചെലവുകളുടെ പരിധി യഥാക്രമം 5,000 രൂപ, 7,500 രൂപ, 10,000 രൂപ ആയി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് പരാമർശത്തിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ച ചെലവാക്കുന്ന കണ്ടിൻജൻറു ചെലവുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ആഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവാകുന്നു.

1. ഔദ്യോഗിക പത്രപരസ്യങ്ങൾ, ടെണ്ടർ, നോട്ടീസ്, ക്വട്ടേഷൻ മുതലായവ
2. സൈക്കിളുകൾ വാങ്ങലും കേടുപാടുകൾ തീർക്കലും
3. പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ബയന്റ് ചെയ്യൽ
4. ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങൽ


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ 5. ക്ലോക്കുകൾ വാങ്ങലും കേടുപാട് തീർക്കലും

6. മണിയോർഡർ കമ്മീഷനും പാർസൽ ചാർജും

7. വാഹന വാടക

8 ഡെമറേജ് ചാർജ്

9. ബൾബുകൾ, ട്യൂബുകൾ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കൽ

10. വൈദ്യുതി ചാർജും വെള്ളത്തിനുള്ള ചാർജും

11. ആഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

12, ഫോറങ്ങൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുകയും അച്ചടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൽ

13. ആഫീസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യൽ

14. അയേൺ സേഫ് വാങ്ങുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യൽ

15. ഭൂപടങ്ങൾ, പ്ലാൻ, ചാർട്ടുകൾ, രേഖാചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തയാറാക്കൽ.

16. നോട്ടീസ് ബോർഡുകളും നെയിംബോർഡുകളും ചൂണ്ടുപലകകളും സ്ഥാപിക്കുകയും വെച്ചു പോരുകയും ചെയ്യൽ.

17. പാഡ് ലോക്കുകളും പൂട്ടുകളും മറ്റും വാങ്ങലും കേടുപാട് തീർക്കലും

18. സ്വീപ്പിംഗ് ചാർജ്

19. ആനുകാലിക പ്രതങ്ങൾ വാങ്ങൽ

20. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഛായാ പടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ

21. പോസ്റ്റർ ചാർജ്

22. അച്ചടി ചാർജ്

23. കെട്ടിട വാടക

24, ശുചീകരണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

25. റബർ സ്റ്റാമ്പുകൾ വാങ്ങൽ

26. സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ

27. പത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ

28. ടെലഗ്രാം ചാർജ്, ടെലക്സ് ചാർജ്, ടെലഫോൺ ചാർജ്

29. നോട്ടീസ്, ഉച്ചഭാഷിണി എന്നിവ വഴിയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ

30. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചാർജ്

31. ടൈപ്പിംഗ്, ഫോട്ടോ കോപ്പിയിംഗ് ചാർജുകൾ

32. ജീവനക്കാർക്കുള്ള യൂണിഫോം തുണി വാങ്ങൽ

33. വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനം വാങ്ങൽ

34. വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തൽ

35. അലക്ക് കൂലി

36. കമ്മറ്റി യോഗങ്ങളിൽ ലഘുഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യൽ

37. മറ്റ് പലവക ആഫീസ് ചെലവുകൾ,

2. മേൽപറഞ്ഞ കണ്ടിൻജന്റ് ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കേണ്ടതും ചെലവുകളുടെ വിശദവിവരം തൊട്ടടുത്ത് ചേരുന്ന പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT SERVICE CHARGE FOR THE CINEMATICKETS - APPROVED - ORDERS ISSUED
Local Self Government (D) Department, G.O.(M.S) No. 243/99/LSGD, Tvpm., Dtd., 13.12.1999)
Read:- G.O.(M.S) 12/99/CAD dt. 25.2.1999
ORDER
In the government order read above, orders were issued imposing service charges on cinema admission tickets as per the scheme appended to the said Government Order. It has also been ordered that amendment to the relevant rules will be issued separately by Government in the Local Administration Department to the extent necessary.
Accordingly Government have examined the matter in detail and are pleased to authorise the local bodies in the State to levy the service charges imposed on cinema admission tickets on the rates specified in
Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ the scheme appended to this Government Order. The collection of service charges will not be subject to levy of entertainment tax and additional entertainment tax and hence amendment to Kerala Local Authorities Entertainment Tax Act, 1961 is not necessary. Service charge will be indicated as such separately in the admission tickets issued for entry in Cinema Theatres. This order will come into effect with immediate effect.


SCHEME

(1). The Service charge for the cinematickets will be revised at the rates detailed below:

1. For tickets upto Rs. 3/-Nil.
2. Above Rs.3/- and upto Rs. 5/-....... 25 paise.
3. From Rs. 5/- and upto Rs. 10/-.......50 paise.
4. Above Rs.10/-............ 1/- rupee.
Out of the amount of service charges so Collected asper the above rates the theatre Owners should remit a total amount of Rs. 75/- lakhs per annum to a newly formed fund of the Government to be operated by the Cultural Affairs Department. The amount of Rs. 75 lakhs to be remitted annually by the theatre owners will be deposited annually by the Local Administration Department from their budget provision initially and the local Administration Department in turn will realise the above amount of Rs.75 lakhs from the annual grant given to various local bodies. The local bodies in turn shall Collect the amount so realised from their annual grant from the theatre owners at the time of issuing/renewing licences at the time of giving or renewing licences the local authority should give a specific receipt to the theatre owner for remitting this amount. They should be given a certificate to the effect that they have paid their share.

(2). The fund so constituted will be utilised for the development of film industry and for the welfare of Cinema Artists in distress (Groo (so onslotiloo coelodeocooô006). A society will be formed by the Government exclusively for the administration of the above fund. In the society a nominee of Kerala Film Chamber of Commerce will be included. The theatre owners will utilise the service charge collected at the above rates minus their share remitted to the above mentioned fund for the following purposes.

(1) In the A.C. Theatres the A/C should be maintained well and adequate UPS systems should be kept.
(2) The up-keep of the theatres including the toilet should be in a very finemanner and should not cause any inconvenience to the public concerned. Thetheatres are to be made aware that the sanction for Collecting the service charges is given by the Government to help the theatre owners to have proper up-keep of the theatre and also keep the houses in the most hygienic way.
(3) The Health Department of the local bodies will have the authority to have periodical Inspections and to see that the theatres are maintained properly.
(4) If it comes to the notice of local bodies or Government that the theatre owners are not utilising the service charge allotted to them for the purpose for which it is levied exemplary penalties including cancellation of licences will be clamped. Rules for this may be issued by Local Administration Department.
LOCAL SELF GOVERNMENTS-RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON DECENTRALISATION OF POWERS - MEASURES TO TAKE CARE OF ADDITIONAL WORKLOAD IN LOCAL GOVERNMENTS - ORDERS ISSUED
(LSG (P) Department,G.O.(P) No. 189/2000/LSGD, Thiruvananthapuram, dated 4/7/2000)
ORDER
The Committee on Decentralisation of Powers, in Vol. ill-Part A of its Final Report dealing with "Strengthening of Professional and Ministerial Support to Local Governments' has stated that even after deployment of staff there would be some additional work in local governments and has suggested measures to take care of this additional work.

Government have examined the suggestions in detail and are pleased to order as follows:

(1)The departmental units transferred to the local governments would do the processing of various cases and projects related to their area of functioning, maintain accounts, prepare progress reports and do related works.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ

(2) All files would be processed and kept in the unit offices. They would move to the local government for orders, which are issued as resolutions. The draft minutes and draft resolutions concerning the area of work of each unit office should be as far as possible prepared by the respective unit offices.
(3) As regards public works, all the file work would be done at the level of the concerned engineer and records are to be kept in his office. However, such engineers would not be implementing officers. The payment for works would be recommended in the files and sent to the implementing officer who would authorise and make the payments after following the normal procedure in such cases.
(4) Field enquiries for sanction of pensions would be done in the Village Panchayats by the following officials:
i. Agricultural labour pension : Agricultural Demonstrators
ii. Unemploymentallowance : Secretary of Village Panchayat
iii.Widow Pension : ICDS Supervisor
iv. NSAP : Village Extension Officer/LVEO
v. Insurance : Village Extension Officer/LVEO
vi. Handicapped Pension : Health Inspector
vii.Maternity Benefit Scheme : Health Inspector

Similar division of work would be made by the Municipalities and Corporations.

(5) A model division of work among the unit offices for a Village Panchayat is given below:
Agricultural Sector including Minor Irrigation and Watershed Management Agricultural officers
Animal Husbandry and Dairy Development ) Veterinary Doctors
Women and Child Development) ICDS Supervisor
Industries) Village Extension
SC/ST Development- ) Officer/Lady Village
Anti-poverty programmes- ) Extension Officer
Housing-Sanitation: ) (Each Panchayat to be divided into two circles) )
Health-PHC- Doctors at the Panchayat level
Public Works:
(a) Sectoral - By the Sectoral officers.
(b) General - Secretary of Village Panchayat
Education- Secretary of Village Panchayat
Water Supply- Secretary of Village Panchayat
Similar division of work would be made by the Municipalities and Corporations.
(6) The local Self Government Department would issue guidelines to utilise voluntary services of Government employees and others by organising manpower Banks.
(7) Village Panchayats are permitted to hire qualified Manpower. Village Panchayats may hire local people on piece rate basis for work related to disbursement of pension, finalisation of accounts, preparation of monitoring forms, writing of projects and such related items of work at a total cost not exceeding that of a 100 man days every year. 50% of such part-time work should be given to women. Each year mandatorily a new set of people has to be utilised.
(8)A mạnual of office procedure for local governments would be prepared as appropriate to the kind of work being done in local governments and in keeping with the requirements at each level.
അന്ധരെ തൊഴിൽനികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എൽ) വകുപ്പ്, സ.ഉ (സാധാ) 4756/2000 ത.സ്വഭ.വ. TVpm, Did,27-11-2000)

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ തൊഴിൽനികുതി - അന്ധരെ തൊഴിൽനികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരാമർശം: 1. 21-4-90-ലെ സ.ഉ (സാധാ) 1734/90 ത.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ്.

2. സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണർ ഫോർ പേഴ്സൻസ് വിത്ത് ഡിസൈബിലിറ്റീസിന്റെ 25-3-2000-ലെ 145/2000/എസ്.സി.പി. ഡബ്ളിയു.ഡി. നമ്പർ കത്ത്.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ

ഉത്തരവ്

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ 204-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്തുകൾ ഈടാക്കുന്ന തൊഴിൽനികുതിയിൽനിന്നും അന്ധരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പ്രസിഡന്റ്/ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത കാലയളവ് ശമ്പളമില്ലാത്ത പ്രത്യേക അവധി - ഉത്തരവ്
(സഹകരണ (ബി) വകുപ്പ്, ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 142/99/സഹ. തിരു. തീയതി: 28-9-1999)
സഹകരണം-തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡൻറ്/ ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത കാലയളവ് ശമ്പളമില്ലാത്ത പ്രത്യേക അവധി യായി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
പരാമർശം: 1) 16-1-98 ലെ ജി.ഒ. (പി) നമ്പർ 28/98/പൊ.വി.
2) സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 2-7-98-ലെ ഇ.എം.(1) 23757/98 നമ്പർ കത്ത്.
ഉത്തരവ്
മേൽ പരാമർശിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റ്/ചെയർമാൻ/ചെയർ പേഴ്സൺ എന്നീ നിലകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എയ്തഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഒരു അദ്ധ്യയനവർഷം മുഴുവനുമോ അതിൻറെ ഭാഗമോ പ്രസ്തുത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കാലയളവ് മുഴുവനുമോ അവരുടെ ജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലേക്കായി ശമ്പളമില്ലാത്ത പ്രത്യേക അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ടി അവധിക്കാലം ഇൻക്രിമെന്റിനും ഉയർന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിനും പെൻഷനും ടി ഉത്തരവു പ്രകാരം കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.
ഈ ആനുകൂല്യം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാക്കി ഉത്തരവു പുറപ്പെ ടുവിക്കണമെന്ന് സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ മേൽ പരാമർശിച്ച കത്തുപ്രകാരം ഗവൺമെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചശേഷം താഴെപ്പറയുന്ന ഉത്തരവു പുറ പ്പെടുവിക്കുന്നു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡൻറ് ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത കാലയളവ് ശമ്പളമില്ലാത്ത പ്രത്യേക അവധിയായി അനുവ ദിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രത്യേക അവധിക്കാലം ഇൻക്രിമെന്റിനും ശമ്പളവർദ്ധനവിനും പ്രൊമോഷനും പെൻഷനും ‘നോഷണലായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇതുമൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യത്തിന് ജീവനക്കാരൻ അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽക്ക് മാത്രമേ അർഹനാകുകയുള്ളൂ.


പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ/ ഫാമിലി പെൻഷൻ/ ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
(ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് (എച്ച്) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(പി)നമ്പർ 144/2001/ LSGD/Typm, Did.11.6.01)
പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ/ ഇൻവാ ലിഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
പരാമർശം: 1. ജി.ഒ. (പി) നം. 27/91/പി.ആന്റ് എ.ആർ.ഡി., തീയതി: 3-9-1991.

2. ജി.ഒ. (പി) നം. 760/97/ധന. തീയതി: 6-9-1997.

3. ശ്രീമതി. എൻ.ബി. സുഹറ ഫയൽ ചെയ്തത് 19302/98 നമ്പർ ഒ.പി.യിൻമേൽ 7-10-1998-ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായം.

4. (ശീ. ഡാനിയൽ മത്തായി ഫയൽ ചെയ്ത 2720/01 നമ്പർ ഒ.പി. യിൻമേൽ 25-1-2001-ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായം.

5. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 15-10-1999-ലെ എച്ച് 428501/99 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്
സർക്കാർ സർവീസിൽനിന്നും 1-7-1998-നു ശേഷം വിരമിച്ച പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് പരാമർശം ഒന്നിലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടും പരാമർശം രണ്ടിലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ടി ജീവനക്കാർക്ക് 3-9-1997 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഫാമിലി പെൻഷനും ഇൻവാലിഡ് പെൻഷനും അനുവദിച്ചു കൊണ്ടും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഈ ആനുകൂല്യം പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്കും അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ

2. പരാമർശം നാലിലെ വിധിന്യായപ്രകാരം പുരമറ്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പറായിരിക്കേ 30-6-1996-ൽ പെൻഷൻ പറ്റി പിരിഞ്ഞ ശ്രീ. ഡാനിയൽ മത്തായിയുടെ പെൻഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സസിബിറ്റ് പി. 6 അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഉചിതമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാമർശം മൂന്നിലെ വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് കുടുംബ പെൻഷൻ/ ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.
3. പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് പരാമർശം ഒന്നും രണ്ടും ഉത്തരവുകളിൽ പ്രാബല്യം വരുത്തിയ തീയതി മുതൽ യാതൊരു കുടിശ്ശികയ്ക്കും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന നിബന്ധനയ്ക്കു വിധേയമായി, പെൻഷൻ/ഫാമിലി പെൻഷൻ/ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അനുവദി ച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ചുള്ള പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിജപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകൾ പൊതു ഖജനാവിലേക്ക് അടയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്.
സിൽക്', 'കിറ്റ്കോ’ ‘സിഡ്കോ’ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ്
(തദ്ദേശഭരണ (ഡിപി) വകുപ്പ്, നം. ഇ. (സ) നം. 25.15/2001/ത.സ്വഭ.വ. TVpm, Dtd., 8-9-2001)
'സിൽക്സ്, കിറ്റ്കോ’ ‘സിഡ്കോ’ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജ ക്സ്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
പരാമർശം: 1. സിൽക്ക് എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 14-8-2000-ലെ സിൽക്ക്/സിഓ/ഇഡി/010/ 3026 നമ്പർ കത്ത്.
2. കിറ്റ്ക്കോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 13-6-2000-ലെ 193/എംഡി 16. സിഡി/00 നമ്പർ കത്ത് .
3. സിഡ്ക്കോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 18-10-2000-ലെ എം.ഡി.എസ്/പിപിതി/ 11620/00 നമ്പർ കത്ത്.
ഉത്തരവ്
സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരളാ ലിമിറ്റഡ്, കിറ്റ്കോ, കേരള സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡവലപ്തമെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പി നായുള്ള നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കത്തുകൾ പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാ നതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും പൊതുമരാമത്ത് നിരക്കിൽ പ്രവർത്തി കൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളായി അംഗീ കരിക്കാവുന്നതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമരാമത്ത നിരക്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളായി സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ടീസ് കേരളാ ലിമിറ്റഡ് (സിൽക്). കേരളാ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (സിഡ്കോ), കിറ്റ്കോ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
APPONTING DEPUTY DIRECTORS OF PANCHAYATS TO BE THE DISTRICT REGISTRARS UNDER SECTION 6 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS ACT, 1969
(G.O.(M.S) No. 249/2001/LSGD, Thiruvananthapuram, 16th September, 2001)
NOTIFICATION
S.R.O. No. 955/2001. In exercise of powers Conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Central Act No.18 of 1969) and in supersession of the notification issued under G.O.(MS) 73/70/DD dated 31st March, 1970 and published as SRO No. 145/70 in the Kerala Gazette No. 115 dated 31st March, 1970, the Government of Kerala hereby appoint the Deputy Directors of Panchayats to be the District Registrars of the respective Revenue Districts for the purpose of the said Act.
Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 599


PUBLIC SERVICES-SCHEME FOR COMPASSIONATE EMPLOYMENT OF THE DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANTS WHO DIE IN HARNESS

    {PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (ADVICE - C) DEPARTMENT, G.O.(P)N0.37/2002/P&ARD, Tvpm, dtd., 15/07/2002)}

Public Services - Scheme for Compassionate Employment of the dependents of Government Servants who die in Harness — further Orders issued.

Read:- 1. G.O. (P) No.12/99/P&ARD/dated 24/05/1999

2. G.O.(P)No.24/99/P&ARD/dated 08/11/1999 ORDER

As per para 12 of the G.O. read as first paper above the maximum income of the family of the deceased Government servant should not exceed Rs. 1,50,000/- (Rupees One Lakh fifty thousand only) per annum to make a dependent eligible for Compassionate employment and this limit will be revised from time to time. Representations have been received by Government to enhance the present family income limit fixed for compassionate employment. Justice Narendran Commission has also fixed an annual income limit of Rs.3 lakhs to determine the creamy layer from other backward classes for appointment to Government services.

In these circumstances, Governmentare pleased to enhance the maximum income of the family of the deceased Government servant to Rs. 3,00,000/- (Rupees three lakhs only) per annum to make a dependent eligible for Compassionate employment.

Government are also pleased to clarify that the dependents of those candidates selected through Public Service Commission who happen to die while undergoing pre-service training and the dependents of Government employees who die while on leave without allowance under Appendix XII. A Part of Kerala Service Rules will also be eligible for Compassionate employment under the scheme subject to other conditions.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ തൊഴിൽ, അവധി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എൻ) വകുപ്പ്, ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം. 203/2002/ത.സ്വഭ.വ. TVpm, Did,25-11-02)

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ തൊഴിൽ, അവധി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം: 1. 16-01-1998-ലെ ജി.ഒ. (പി) നമ്പർ 28/98/പൊ.വി.

2, 28-09-1999-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 142/99/സഹ. ഉത്തരവ് 1999-ൽ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്സ്റ്റൂം കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റം അനുസരിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ സമയപ്രവർത്തകരാണ്. അവരിൽ പലരും സർക്കാരിനോട് താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികളിൽ സ്പഷ്ടീക രണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

i) മറ്റ് തൊഴിലുകളുള്ള, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർക്ക് അവരുടെ മാതൃ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് അർദ്ധവേതന അവധി, ആർജിതാവധി തുടങ്ങിയവ എടുക്കുകയും, തദ്ദേശ സ്വയംഭ രണ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നുള്ള ഓണറേറിയത്തോടൊപ്പം മാതൃസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള അവധി വേതനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാമോ?

ii) അവർക്ക് തങ്ങളുടെ മാതൃസ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്ക് ജോലിയിൽ പുനഃപ്രവേശിച്ചിട്ട വീണ്ടും അവധിയിൽ തുടരാനാവുമോ?

iii) ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ശമ്പളം നൽകുന്ന എയ്തഡഡ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗ സ്ഥർക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ്, സീനിയോരിറ്റി, ഗ്രേഡ് പ്രമോഷൻ തുടങ്ങിയ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മേൽപ്പ റഞ്ഞ അവധിക്കാലം പരിഗണിക്കാനാവുമോ?

iv) വക്കീലന്മാർ, കോൺട്രാക്ടർമാർ, കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങി സ്വയംതൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തലവന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽമേഖലയിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. മേൽപരാമർശം 1-ഉം 2-ഉം സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ മുഖേന 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്, 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്റ്റ് എന്നിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റ്/ചെയർമാൻ/ചെയർപേഴ്സൺ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ എന്നീ നിലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കും സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്കും, അവരുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക് ശമ്പളമില്ലാത്ത പ്രത്യേക അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും ഇപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ധ്യാപകർ, അഡ്വ ക്കേറ്റുമാർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭരണത്തലവന്മാ രായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഫലമായി അവരെയെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് നഗര സഭാ ഭരണത്തിൽനിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, പ്രാദേശിക ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെ ചുമതലയേൽക്കാൻ യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ ഇല്ലാതെ വന്നേക്കാം. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സസൺമാർക്കും നൽകുന്ന പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകാൻ സർക്കാരിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം നിർവ്വാഹമില്ല. പഞ്ചായത്ത് രാജ് മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങളിൽ 1999-ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റുമാരും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സസൺമാരും അതത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയ കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരസ്ഥൻ, (ഫുൾടൈം എക്സിക്യട്ടീവ് അതോറിറ്റി) ആണെങ്കിലും, നിയമപ്രകാരമുള്ള തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ വിഘ്നം വരുത്താതെ, ജീവിതമാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ അവർ മറ്റ് തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തടയേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു. കൂടാതെ, മുഴുവൻ സമയ കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരസ്ഥൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊഴിച്ചാൽ, ഏതെ ങ്കിലും ഭരണത്തലവൻ മറ്റൊരു തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് തടയുന്നതിനോ അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന തിനോ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുമില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

1) ഉദ്യോഗസ്ഥരായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർ തങ്ങളുടെ മാതൃ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന കാലയളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് വേതന രഹിത അവധി മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് നിഷ്ക്കർഷിക്കേണ്ടതില്ല. അർഹതയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള അവധിയും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

2) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സസൺമാരും അവരുടെ പദവിയിൽ തുടരു മ്പോൾ അവർ യാതൊരു തൊഴിലിലും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന നിഷ്ക്കർഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തുടരാവുന്നതാണ്.

PRIVATE SECTOR PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS - CONSTITUTION OF HIGHLEVELCOMMITTEE

LOCAL SELF GOVERNMENT (B) DEPARTMENT, G.O.(R) No. 292/2003/LSGD., Tvpm., dt. 23/01/03)

Local Self Government Department-Private Sector participation in the implementation of projectsConstitution of high level Committee - Sanctioned Orders issued. Read: (1) G.O.(Rt) No. 1820/2002/LSGD dated 06/07/2002. :

                                            ORDER 

Government are pleased to constitute a high level Committee comprising of following members for the speedy clearance of projects to be developed in various urban and rural local bodies with private sector participation.

1. Secretary, Local Self Government (Urban) Department : Chairman

2. Secretary, Local Self Government (Rural) Department : Member

3. Secretary, Planning & Economic Affairs Department : ""

4. Director of Urban Affairs : ""

5. An Officer nominated by Law Department : ""

6. An Officer nominated by Finance Department : ""

7. Chief Town Planner : ""

8. Director of Panchayats : ""

The Committee would scrutinise applications received from Urban/Rural Local Bodies for the sanction of projects to be developed with Private Sector Participation (PSP). The quorum for the Committee would be three. The Secretary, Local Self Government (UD) Department would chair the meetings of the committee and in his absence Secretary, Local Self Government (Rural) Department will chair, the Committee would actas single window for clearing projects of the local bodies with Private Sector. Participation using models like BOT, BOOT, BOLT etc. that require Government level clearances.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ The G.O. read above by which a high level Committee Constitute to implement the projects of Local Self Government Department under BOT stands cancelled.

       ASSETS TRANSFERRED TO LOCAL GOVERNMENTS - UTILIZATION OF NCOME FROM LAND - ORDERS
           (LOCAL SELF GOVERNMENT (DP) DEPARTMENT, G.O.(R) No. 677/2003/LSGD.Tvpm., dtd. 27/02/03
              Assets transferred to Local Governments-Utilization of income from land-Orders issued. 


                  ORDER

As part of decentralization various public assets have been transferred to Local Governments. These assets like Schools, Hospitals, Agricultural Farms, Roads etc. have land which can be used productively by Local Governments, even though Local Governments do not have the right to alienate such land or use it for purposes unrelated to the original purpose of the asset.

Local Governments have pointed out that they are willing to invest in the land and develop it productively if the existing stipulation that the revenue from such assets be credited to Government Account is modified and the Local Governments are allowed to Credit such income to the Panchayat Fund or Municipal Fund as the case maybe.

Government have examined the matter in detail and are pleased to order that the income accruing from the assets like schools, hospitals, farms etc. which are under the control of Local Governments should transferred as Own income of the Local Governments concerned.

            കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലെൻഡിന് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച്
            (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡിപി) വകുപ്പ്, ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നം. 2727/2003/തസ്വഭവ. Tvpm, Dtd. 23.7.2003)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബൈൻഡ് എന്ന സംഘടനയെ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം: 1. കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലെൻഡ് എന്ന സംഘടനയുടെ 20,9.2002 ലെ ജീ1 (2)/ 02-03/687 നമ്പർ നിവേദനം.

2. 4.3.2003ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോർഡിനേഷൻ സമിതി യോഗ തീരുമാനം നം.28(3).

                                                                                   .                     ഉത്തരവ്

പരാമർശം രണ്ടിലെ തീരുമാനപ്രകാരം കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ളൈന്റ് എന്ന സംഘടനയെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന അന്ധരുടെ പുനരധിവാസ പ്രോജക്റ്റൂകൾ മാത്രം നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

                വൈദ്യുത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
      (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡിപി) വകുപ്പ്, സ.ഉ (ആർ റ്റി ) 4485/03/തസ്വഭവ, Typm, Drd, 17/12/03)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വൈദ്യുത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

                                                                                              .                  ഉത്തരവ്

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി നൽകുവാൻ അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

                  ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ടീസിനെ (ആലുവ) അകഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് 
             Local Self Government (DP) Department, G.O.(Rt.) No. 156/2004/LSGD., TVpm, dated 13.01.2004)

Abstract:- Local Self Government Dept.-M/s. Forest Industries (Tranancore) Ltd., Aluva-Approved as an accredited Agency for executing the works proposed by Local Self Government Institutions - Orders issued.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ Read:- 1. Lir. No.FIT/MDO/04/2003-04/99 dated 24.04.2003 from the Managing Director, Forest Industries (Travancore) Ltd.

2. Lr. No. 2200/2003/DPSPB. dated 14.08.2003 from the Member Secretary, State Planning Board.

                                           Order

In the circumstances explained in the letter read as first paper above and as recommended by the State Planning Board, Government are pleased to approve M/s. Forest Industries (Travancore) Ltd., Aluva as an accredited agency for executing the following works proposed by Local Self Government Institutions. 1. Manufacturing and supply of Cubicles and partition work for Computerisation (using wood, aluminium and particle board etc.)

2. Supply of Computer furniture

3. Interior decoration works

4. Manufacturing and supply of all types of furniture

5. Aluminium and steel fabrication works.

                       പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളുടെ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 
    (സി4,30863/03, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 30.1.2004)

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ

എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും

സർ,

വിഷയം : പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : 1. സ.ഉ (പി) നമ്പർ, 264/2003/തസ്വഭവ, തീയതി. 1.9.03

2. സ.ഉ (സാധാ) നമ്പർ. 3804/03/തസ്വഭവ തീയതി 23-10-2003

സൂചന ഒന്നിലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം 30 മൈക്രോണിൽ താഴെ കനമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ ഉൽപ്പാ ദിപ്പിക്കുന്നതും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും വില്പന നടത്തുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും 2003 സെപ്റ്റം ബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി നിരോധനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(1) പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിവാര റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചാത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചാത്തുക ളിൽ വാർഡു മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) സൂചന രണ്ടിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും മൈക്രോമീറ്റർ വാങ്ങുന്ന തിനും ചെക്ക് പോസ്സുകൾ ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചാത്തുകൾ മൈക്രോ മീറ്റർ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങി ചെക്ക് പോസ്സുകൾക്ക് നൽകാനും ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം മൈക്രോമീറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചെക്ക് പോസ്സുകൾ ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മൈക്രോമീറ്റർ വാങ്ങി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് മടക്കത്തപാലിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് നല്കേണ്ടതാണ്.

(4) പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച് പരി ശോധിച്ച് എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരും പ്രതിവാര റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടർക്കു നല്കേണ്ടതാണ്.

                 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 
              Finance (Budget wing-J) Department, G.O.(P) No. 147/2004/Fin., Dated, Tvpm, 23rd March, 2004.)

Abstract:- Local Self Government Institutions - Introduction of Accounting Formats in Panchayat Raj Institutions - Orders - Issued

                                                     ORDER 

As per the G.O. read above, Government have issued orders adopting the new ACCounting formats for Panchayat Raj Institutions, prescribed by the Comptroller and Auditor General of India. Now Government order that all Panchayat Raj Institutions shall prepare their Budget and Accounts in the new formats with effect from ol.04.2004. The Local Self Government Department, Director of Panchayats, and Commissioner for Rural Development shall ensure strict compliance of this order.

                      തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകൾ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്
        (Corporate Office (Commercial Cell), B.O.(FB)No:496/2004 (Pig.com 3515/98), TVPM, dt. 23.02.04.) 
                                      Kerala State Electricity Board 

Abstract:- Metered supply of Electricity for streetlights- Guidelines and principles for implementation-orders issued. Read:- 1. G.O (Rt) No. 278/99/PD dated 11.10.1999

2. Report dated March 2000 of the committee Constituted to study the problems faced by the local bodies on the street lighting system and allied matters.

3. G.O.(R) No. 213/01/PD dated 18.10.2001.

4. Letter No. Plg.Com 3515/98/195 dated 23.07.2003 of Deputy Chief Engineer (commercial).

5. G.O.(M.S) No.34/2003/PD dated 02.12.2003.

6. Proceedings of the Board meeting dated 22.01.2004 (Agenda item No. 17/2004)

                     ORDER

In the Government order read as 1st paper, Government have constituted a committee for suggesting remedial measures to the various issues relating to streetlights and allied matters. Government have accepted the recommendations of the committee (with certain modifications) and accorded sanction for implementation of metered supply of electricity for street lights vide Government order read as 5th paper. The Board has decided to adopt the Government order. Accordingly the following guidelines and principles are issued for implementation of metered supply of electricity for streetlights:

1. The Metered supply shall be provided for streetlights whenever the Local Bodies furnish their option, as per the terms and conditions enumerated here under. No Cutoff date is prescribed for exercising the option by the Local Body.

2. For the purpose of providing metered supply for streetlights, the Local Bodies shall bear the cost of energy meters, metering arrangement, meter boxes, Connecting wire fuses, control switch etc., for the initial installation as well as periodical replacement and installation charges as well as the charges of providing connection. In view of the difficulties expressed by the representatives of Local Self Government for the procurement of the energy meters by the Local bodies, the KSE Board will purchase and sell the energy meters to the local bodies at a standard rate.

For the purpose of giving connections, the following charges shall have to be borne by the local body.

1. Towards the cost of energy meters, (electronic meter) metering arrangement, meterbox, connecting wire; fuse, on-off switch etc the local body shall remit an amount of Rupees 8350/- (Rupees eight thousand three hundred and fifty only) per metering point. This does not cover the cost for periodical replacement and installation charges and charges for providing Connections.

2. The charges for initial installation and for providing connections (OYEC) - shall be Rupees 750/- (Rupees seven hundred and fifty only) per service. The total charges for metered supply is Rupees 9100/- (Rupees nine thousand and one hundred only). If the Electronic Meter is supplied by Local body, then the cost of metering (item (1)) will be less by Rupees 1000/- (Rupees One thousand only).

3. The specification of meter, fuses, control switch, Connecting wire etc and standard design of the meter box and its installation arrangement shall be according to the details given in Annexure-1, 11 & 111.

4. A standard estimate for the fabrication and installation of the meter box is shown in Annexure-1. This includes Cost of meter and all other materials and labour mentioned in para 2. The Local bodies shall have the option either to manufacture and erect the meter boxes including all material as per the above specification themselves or remit the standard rate to KSE Board.

5. The installation of Meter and providing connection shall be done by the Board at the cost of the Local Bodies. The installation of the meter box on the service post shall be such that it shall be 1.5 M above ground

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ level to facilities taking meter readings and operation of the on-off switch. The operation of the on-off switch shall be the responsibility of the local body. The arrangements for providing the connections, installation of meterbox etcare shown in detail in the sketch appended as Annexure-111.

6. The location of the meter boxes shall be identified jointly by the Secretary of the Corporation/ Municipality/Grama Panchayat or the person authorized by him and the Asst. Engineer of the concerned section. The number of meterboxes required shall be ascertained after fixing the locations and the number of street lights proposed to be controlled from each metering point. This will be intimated by the Asst. Engineer to the local body. The procedure to be followed by local bodies forgiving application for availing supply for streetlighting shall be asper the present practice. Execution of works connected with the streetlighting will be undertaken by the KSE Board immediately after the Local bodies remit the charges in full.

7. The Local Bodies shall bear the cost of extension of overhead power lines/underground cable wherever necessary, The amountshall be remitted in advance. The charges for such works shall be on OYEC basis but excluding 20% development charges.

8. In all cases where the supply is metered or unmetered, the local bodies shall supply bulb, tube, CFL, Sodium vapour lamp etc, fittings, brackets, clamps, connecting wires, chokes, condensers, holders, fuses and all other materials for new installation as well as for periodical replacement, free of cost.

9. The meters will be the property of the local bodies and they shall replace/repair the meter when they become defective at their own Costand putback into the service within two months of becoming defective. The billing for the period when the meter is defective will be done asper the standard practice followed by the KSE Board. So long as the meter is the property of the local body, no monthly meter hire/charge is payable by them.

10. Spotbilling system now implemented throughout the State will be extended to streetlighting also by allotting separate Consumer Number to each metering point. The spot biller shall take meter reading along with other consumers according to the area code and prepare bill asper ruling tariffrate. This shall be served to the local body from the Section Offices concerned for facilitating remittance of Current charge.

11. If the local bodies do not opt for metered supply, the composite tariff based on burning hour prescribed by the Board will be applicable, as is being done now.

12. As a pilot project, in Corporation areas except Thrissur, the installation of new streets lights, maintenance of the existing lights and the new lights may be entrusted with the Corporation (either partially or fully). The Corporations except Thrissur shall intimate their option in this regard to the Deputy Chief Engineers of concerned Electrical Distribution Circles within four months from the date of this order. The system will be extended to adjacent municipality or panchayat area also, at the option of the municipalities or panchayats, as the case may be. If any Corporation exercise this option, KSE Board shall arrange to handover the fixtures andmaterials on 'as is where is condition' realizing the costs which shall be worked out later.

13. The Advisory Body constituted asper B.O.(MD) No. 815/2002 (TC1/S/6320/2002) dated 07.06.2002 shall monitor the progress of maintenance of streetlighting systems under the local body.

14. The complaints of non-burning of lights can be registered in the local body's offices and also in KSE Board's section offices. The complaints may be reported by the public or field staff of KSE Board or any other person.

15. All Wednesdays shall be earmarked for doing the maintenance work. The local bodies shall send their representatives on Wednesdays to the site for inspection and verification of the works done, if any Wednesday happens to be a holiday it shall be done on the next working day.

16. The Asst. Engineers, Electrical Sections shall be the Nodal Officers in all matters for the streetlighting work, They shall work in close liaison with the representatives of the local bodies.

17. The present tariff for metered supply of street light is 90 paise per unit plus fixed charge at Rs 12 per meter per month. This will be subject to change as per tariff notifications issued from time to time.
18. The works of metered supply of street lighting system for which the local bodies have deposited amount, shall be carried out on a Special Priority Basis.
The Deputy Chief Engineers of distribution circles shall Communicate this order to all local bodies within their area of jurisdiction and to the field offices under their control immediately.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

             ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാരെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാക്കി ഉത്തരവ്
            (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡിപി) വകുപ്പ്, ജി.ഒ. (ആർ.ടി) 2152/04/തസ്വഭവ തീയതി, Tvpm, 24.6.2004)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാരെ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം: 1. 19.9.2003ലെ കെ.ബി. 8297/2003/സ്റ്റാറ്റ് നമ്പരിലുള്ള ഖാദി ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്.

2, 14.10.2003ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യോഗ തീരുമാനം 2.22

                                          ഉത്തരവ് 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പദ്ധതികൾ പഞ്ചായ ത്തുകൾ നേരിട്ടാണു നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഇത് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തു ന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഖാദി ബോർഡിന്റെ ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാരെ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്റ്റടുകളുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകണമെന്ന് ഖാദി ബോർഡു സെക്രട്ടറി പരാമർശം 1ലെ കത്തു മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

2. ടി ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യുടെ പരാമർശം രണ്ടിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർമാരെ അതത് ജില്ലകളിലെ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ പ്രോജക്ടടുകളുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ രായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

           തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൈവശ രേഖ, വീട്ടുനമ്പർ എന്നിവ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
                   (മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ (സി.) വകുപ്പ്, ജി.ഒ. (കൈയെഴുത്ത്) നം. 22/04/മതുവ, TVPM, 22.6.04)

സംഗ്രഹം;- തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൈവശരേഖ താത്ക്കാലിക വീട്ട് നമ്പർ, വൈദ്യുതി,റേഷൻകാർഡ് എന്നിവ നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

                  ഉത്തരവ്

തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കൈവശ ഭൂമിയ്ക്ക് കൈവശ രേഖയും വീടിന് വീട്ടുനമ്പരും ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഇനി പറയുംപ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

1. തീരപ്രദേശത്തെ നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അടി യന്തിരമായി കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉടൻ നല്കേണ്ടതാണ്.

2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവർക്ക് താല്ക്കാലിക വീട്ട് നമ്പർ ഉടൻ അനുവദിക്കണം.

3. വൈദ്യുതി ബോർഡ്, ആവശ്യക്കാർക്ക് വൈദ്യുതി ബന്ധം ഉടൻ നൽകണം.

4. ഭക്ഷ്യവും പൊതുവിതരണവും വകുപ്പ് റേഷൻ കാർഡ് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഉടൻ നൽകണം.

                 പ്രസിഡന്റിന് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിജന്റ് ചെലവ് പരിധി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 
         (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എൻ) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 271/2004/തസ്വഭവ, TVm, തീയതി 4.9.04)

സംഗ്രഹം:- 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് - 156-ാം വകുപ്പ് 4-ാം ഉപവകുപ്പ് (സി) ഖണ്ഡപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകൾ - ഭേദഗതി ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.

പരാമർശം: 1) 27.5.98 ലെ സ.ഉ (എം.എസ്) 107/98/തസ്വഭവ. നമ്പർ ഉത്തരവ്

                                         ഉത്തരവ്

1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (1994 ലെ 13) 156-ാം വകുപ്പ് 4-ാം ഉപവകുപ്പ് (സ) ഖണ്ഡപ്രകാരം ചെലവാക്കാവുന്ന കണ്ടിജന്റ് ചെലവുകളുടെ പരിധി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പ്രാവശ്യം 5000 രൂപയും പ്രതിമാസം 10000 രൂപയും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പ്രാവശ്യം 7500 രൂപയും ഒരു മാസം 15000 രൂപയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പ്രാവശ്യം 10000 രൂപയും ഒരു മാസം 20000 രൂപയും എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരാമർശം ഒന്നിലെ ഉത്തരവ് ഇതിനാൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

           വിനോദ നികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ്
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(എം.എസ്) നം.257/04/തസ്വഭവ, TVm, തീയതി 7,8.04)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. കേരളാ ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് സർക്കാരിന് നൽകിയ നിവേദനങ്ങൾ

2. 2.7.04ന് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി വിവിധ സിനിമാസംഘടനകളുമായി നടന്ന ചർച്ച

3. 6.7.04ലെ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉത്തരവ്

മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ച സിനിമാ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ വിവിധ സംഘടനകൾ കേരളാ ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേ ഴ്സസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടവരു മായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ടി ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദനികുതി താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

(എ) പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ 35 ശതമാനം, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 30 ശതമാനം, പഞ്ചായത്തുകളിൽ 25 ശതമാനം.

(ബി.) മലയാള സിനിമകൾക്ക് പ്രത്യേകം ആനുകൂല്യം നൽകി കൊണ്ട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ 25 ശതമാനം, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 20 ശതമാനം, പഞ്ചായത്തുകളിൽ 15 ശതമാനം എന്നീ ക്രമത്തിലും നിജപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു.

(സി) കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ഷോ ടാക്സ് നിർത്തൽ ചെയ്തും ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഇതുസംബന്ധിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണ്.

             വനാതിർത്തിക്കുള്ളിലെ പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല സംബന്ധിച്ച്
        (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡിപി) വകുപ്പ്, സ.ഉ (സാധാ) നം.977/05/തസ്വഭവ. തിരു. തീയതി: 15.03.05)

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതിപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയെ/വനസംരക്ഷണ സമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടു വിക്കുന്നു.

സുചന:

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷന്റെ 19.1.05 ലെ കത്ത്

2. ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ 2.2.05ലെ കത്ത്

3. ആതിരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ 20.1.05ലെ ബി-35/04 നമ്പർ കത്ത്

4. വികേന്ദ്രീകൃതാ സൂത്രണ സംസ്ഥാന തല കോർഡിനേഷൻ ഉപസമിതിയുടെ 26.2.05 ലെ യോഗത്തിലെടുത്ത് 2.57 നമ്പർ തീരുമാനം.

                       ഉത്തരവ്
'

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയെയോ, വനസംരക്ഷണ സമിതിയെയോ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാതല കോർഡിനേഷൻ സമിതി ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ഉത്തരവാകുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയെയോ, വനസംരക്ഷണ സമിതിയെയോ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

 റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗം 5000 രൂപയ്ക്കുമേൽ മാത്രം-സർക്കാർ ഉത്തരവ്

(FINANCE (STREAMLINING) DEPARTMENT, G.O.(P) No. 256/05 Fin, Tvpm, dt.02.06.2005)

             GOVERNMENT OF KERALA

Abstract:-Indian Stamp Act-Amendment-Orders issued.

Read:-(i) Lir. No. 33/59/2003-ST Government of India, Ministry of Finance dt.1.10.04

(ii) Lt. No. RR-4-16221/03 dtd 13.5.04 from the inspector General Registration Department, Kerala, Thiruvananthapuram

                                         ORDER 

The Government of India have amended the Indian Stamp Act 1899 to the effects that receipts for sums exceeding Rs. 5000/- shall be stamped by the payee with revenue stamp as per Notification No. 23/04 of Finance (No.2) Act, 2004, In accordance with the amended Indian Stamp Act 1899 Government are pleased to order that every receipt for sums exceeding Rs.5000/- shall be stamped by the payee with revenue stamp. This order will take immediate effect. Formal amendment to Rule 163(s) KTC Vol will be issued separated.

    റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ്
   (REVENUE (H) DEPARTMENT, G.O.(Ms) No.97/2005/RD., Dated, Tvpm, 16th April 2005) 
                              GOVERNMENT OF KERALA 
                                      NOTIFICATION 

S.R.O.No. 368/2005.- In exercise of the powers Conferred by section 71 of the Kerala Revenue Recovery Act, 1968 (15 of 1968), the Government of Kerala being satisfied that it is necessary to do so in public interest, hereby declare that the provisions of the said Act shall be applicable to the recovery of amounts due from any person to the Local Self Government Institutions (Panchayats and Municipalities).

             പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ്
                      പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ

സംഗ്രഹം:- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് - അറിയുവാനുള്ള അവകാശ ചട്ടം 2005 സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർ മേഷൻ ആഫീസർമാരെ/സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പരാമർശം:- 10/10/2005 ലെ ജി.ഒ.(പി) 367/05/ജിഎഡി നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

            ഉത്തരവ് നമ്പർ ഡി 1-31091/2005 തീയതി 27/10/2005

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവരാവകാശനിയമത്തിനുവിധേയമായി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീ ഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വകുപ്പിലും ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറായും സബ് ജില്ലാ/ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരെയും നിയമിക്കുന്നതിന് പരാമർശ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തുവകുപ്പിൽ വികസന വിഭാഗം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറെ സ്റ്റേറ്റ പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായും ജില്ലാതലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരേയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെയും സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരായും നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.

              പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ 

സംഗ്രഹം:- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് - അറിയുവാനുള്ള അവകാശ ചട്ടം 2005 സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പരാമർശം:- 1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി.ഒ.(പി) 367/05 ജി.എ.ഡി തീയതി 10.10.05

2. ഈ ആഫീസിലെ 27.10.05ലെ ഡി1, 31091/05 നംപർ ഉത്തരവ്

3. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 384/05/പൊ.ഭ.വ. തീയതി, 28.10.05

                     ഉത്തരവ് നമ്പർ ഡി1-31091/2005 തീയതി 8/11/05 

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിനു വിധേയമായി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതിന് പരാ മർശം (1) പ്രകാരം സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാമർശം (2) പ്രകാരം

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ആഫീസിലെ വികസന വിഭാഗം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറായും ജില്ലാതലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരെ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരായും നിയമിച്ചു. പരാമർശം (3) ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറെയും സ്ഥാന നിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറാഫീസിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീ സന്റെ സഹായിക്കുന്നതിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ആഫീസിലെ ജനറൽ സെക്ഷൻ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. സി. രാജേന്ദ്രനെ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

               പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള ഫീസ് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് 

               (പൊതുഭരണ (ഏകോപന) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (സാധാ) നം. 8026/05/പൊഭ,വ, തിരു തീയതി, 19.10.05)

പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - അറിയുവാനുള്ള അവകാശ ചട്ടം 2005 - പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് താൽക്കാലിക ഫീസ് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:- 10.10.2005 ലെ ജി.ഒ.(പി) 367/2005/പൊ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ്

                       ഉത്തരവ്
                അറിയുവാനുള്ള അവകാശ ചട്ടം 2005-ലെ സെക്ഷൻ 6,7 എന്നിവ പ്രകാരം, ചട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഈടാക്കാവുന്ന ഫീസിന്റെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിലെ 27-ാം വകുപ്പ് അനു ശാസിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള നിമയനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതുവരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന തിന് താഴെ കൊടുക്കുന്ന താല്ക്കാലിക ഫീസ് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറ പ്പെടുവിക്കുന്നു.

വകുപ്പ് 6(1) പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒടുക്കേണ്ടുന്ന ഫീസ് : 10 രൂപ

വകുപ്പ് 7(1) പ്രകാരം

1. വിവരങ്ങൾ 'എ4' വലിപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്

ഓരോ പേജിനും : ‌2 രൂപ

2. വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള പേപ്പറിൽ

വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് : അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവ്

3. സാമ്പിളുകളും മോഡലുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് : അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ വില/ചെലവ്

4. രേഖകളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് : ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കുറിന് ഫീസില്ല,

അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ മിനിറ്റിനും അതിന്റെ അംശത്തിനും 10 രൂപ വീതം വകുപ്പ് 7(5) പ്രകാരം

1. സി.ഡി. ഫ്ളോപ്പി തുടങ്ങിയ ഇലക്സ്ട്രോണിക്സ് രൂപത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് (ഓരോന്നിനും) : 50 രൂപ

2. പ്രിന്റഡ് രൂപത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് : 2 രൂപ

(ഓരോ പേജിനും)

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള ഫീസ് TR5 മുഖേന അതാത് ഓഫീസുകളിൽ/ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്ന തുക ഓഫീസ്/സ്ഥാപന മേധാവികൾനിലവിലുളള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം *0070other administrative services-60 other services-800 other receipts-42 other items' എന്ന അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെ അതു തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.

     PAYMENT OF PROPERTY TAX - EXEMPTION GRANTED TO SC/ST FAMILIES
             (Local Self Government (L) Dept., G.O.(Rt.) No. 495/2006/LSGD., Tvpm, Dated, 21.2.06)

Abstract:- Local Self Government Department - Property Tax - Buildings Constructed under various schemes of Government and Local Self Governments and by agencies including NGOs for the benefit of SC/ STfamilies-payment of Property Tax-exemption granted - Orders issued.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ Read:- Letter No. C3-2510/05 dated 15.05.2005 from the Director of Panchayats, Thiruvananthapuram.

                                       ORDER 

On the basis of the report of the Director of Panchayats in the letter read above and in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 207 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, Government are pleased to exempt from the payment of Property Tax to the Village Panchayats in respect of the buildings belonging to scheduled caste/scheduled tribe families.

(i) Constructed under various schemes of government or local governments, or

(ii) Constructed by agencies including non-governmental organizations for the benefit of the members of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

The eligibility for the exemption will be subject to the following conditions:-

1. The exemption is available only for the buildings belonging to scheduled caste/scheduled tribe families below poverty line.

2. The occupants of the buildings shall necessarily be families belonging to scheduled castes/scheduled tribes.

3. The plinth area of such houses shall be less than 30 sq.meters.

             വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
   (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡിപി) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം. 86/06/തസ്വഭവ, തീയതി, തിരു. 31-3-06)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതി നുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:- സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം. 169/03/തസ്വഭവ തീയതി 27-5-2003

                                          ഉത്തരവ്

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരാമർശത്തിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ആവ ശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ധാരാളം അപേക്ഷകൾ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങു ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു. ‌ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല.

i. സ്വന്തമായി വാഹനം ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പുതിയതായി ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്.

ii. എല്ലാതലങ്ങളിലെ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും നിലവിലുള്ള ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പകരം പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന്, എന്നാൽ പഴയ വാഹനം കണ്ടം ചെയ്യുന്നതി നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ

iii. ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച സംസ്കരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പ റേഷനുകൾക്കും ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും സംസ്കണ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി ക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന്.

ഇപ്രകാരം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പദ്ധതി വിഹിതം പൊതു ആവശ്യഗ്രാന്റ്, തനത് ഫണ്ട് എന്നിവ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ.


                     പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

വിഷയം:- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്-വിവരാവകാശ നിയമം -2005-സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ/സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ-നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

പരാമർശം:- (1) ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ. 367/05/ജി.എ.ഡി. തീയതി 10.10.2005 (2) ഈ ആഫീസിലെ 27-10-2005 തീയതിയിലെ ഡി 1-31091/2005 നമ്പർ ഉത്തരവ് (3) ഈ ആഫീസിലെ 28-4-06 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ (4) ഈ ആഫീസിലെ 26-4-06 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ്.

(5) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ 20-4-06 ലെ 9280/2005/എൽ3/എസ്.ജി.ഡി. കത്ത്

    ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി 331091/05 തിയതി: 2-5-2006

2005 ലെ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി ഓരോ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെയും സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെയും നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുവകുപ്പിലെ ഓരോ ആഫീസും ഓരോ പബ്ലിക്സ് അതോറിറ്റിയായി കണക്കാക്കി ഓരോ തലത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നിവരെയും നിയമിക്കണമെന്ന് പരാമർശം 1 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പരാമർശം 2 ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (വികസനം) സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായും പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ, സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരായി ജില്ലാ തലത്തിലും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ, സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരായും നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമല്ല എന്ന് കാണുന്നു. അതിനാൽ ടി ഉത്തരവ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് 2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമം അനുശാസിക്കും പ്രകാരം ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വിധം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റികളെയും സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേ ഷൻ ഓഫീസർമാരേയും സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരേയും നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ഭരണം) ശ്രീ.ജെ. സദാനന്ദനെ സ്റ്റേറ്റ പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറായും 'ജി' സെക്ഷൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. സി. രാജേന്ദ്രനെ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസറായും നിയമിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായിരിക്കും.

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് (ജില്ലാ തലത്തിൽ)

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരെ പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരായും പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആഫീസിൽ ജനറൽ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ സുപ്രണ്ടുമാരെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർമാരായും പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരെ ജില്ലാത ലത്തിൽ അപ്പലേറ്റ അതോറിറ്റികളായും നിയമിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെ പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാ രായി നിയമിക്കുന്നു. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്, എന്നീ രണ്ട് തസ്തികകളും ഉള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരായി നിയമിക്കുന്നു.

ജൂനിയർ സുപ്രണ്ടുമാർ മാത്രമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീ സർമാരായി ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരെ നിയമിക്കുന്നു.

ഹൈഡ് ക്ലർക്ക് മാത്രമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാ രായി ഹെഡ് ക്ലർക്കിനെ നിയമിക്കുന്നു. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടും, ഹെഡ് ക്ലർക്കും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും സീനിയറായ യു.ഡി. ക്ലർക്കിനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരായി നിയമിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരെ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അപ്പലേറ്റ അതോറിറ്റിയായി നിയമിക്കുന്നു.

              പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് പ്രതിമാസ ടെലഫോൺ അലവൻസ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ്
          (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (പി) വകുപ്പ്, സ.ഉ (കൈ) നം.201/2006/തസ്വഭവ, തിരും തീയതി 19-8-2006)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനോ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന് പ്രതിമാസ ടെലഫോൺ അലവൻസ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 22-5-2004 സ.ഉ (കൈ) നം. 168/2004/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്

                  ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ത്രിതല വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റു മാർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പല ചുമതലകളും നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ വസതികളിൽ നിന്ന് ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. നഗരസഭാ മേയർമാർക്കും,

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റുമാർക്കും പ്രതിമാസം 1500-രൂപയിൽ കവിയരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പരാമർശ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇതിനകം തന്നെ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറുമാർക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വസതിയിലെ ഫോണോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അലവൻസ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും അതനുസരിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലോക്ക്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് പ്രതിമാസം 500/ രൂപ (അഞ്ഞുറ് രൂപ മാത്രം) കവിയരുതെന്ന വ്യവസ്ഥ യിൽ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വസതിയിലെ ഫോണോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ടെലിഫോൺ അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും ബിൽ തുക പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റി ഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അമിതജോലിഭാരം- ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവ്
               (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എച്ച്) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(കൈ) നം. 12/07/തസ്വഭവ, തീയതി, തിരു. 10-1-2007) 

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അമിതജോലിഭാരം- ദിവസവേത നാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി - ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

                                                                '                   ഉത്തരവ് 

സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിഭാരം കണ ക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ തസ്തികകൾ തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണെന്നും ആയതിനാൽ ക്ലറിക്കൽ/ഓവർസീയർ തസ്തികകൾ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നിരവധി കത്തുകളും നിവേദനങ്ങളും സർക്കാരിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നതായി പല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമെന്നു ബോധ്യമാകുന്നപക്ഷം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്കിന്റേയോ, ഓവർസീയറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമടക്കം പരമാവധി രണ്ടു ജീവനക്കാരെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാന ത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി നിയമിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും അപ്രകാരം ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1. നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അതാത തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി. വഴി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2. എംപ്ലോയ്ക്കുമെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. 3. ക്ലാർക്ക് ആയി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യോഗ്യതയും പരിജ്ഞാനവും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 4. ഇപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഓവർസീയർമാർ ക്ലറിക്കൽ ജോലികളും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. 5. ഒരു കാരണവശാലും ക്ലാർക്കും ഓവർസിയറുമടക്കം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 6. നിയമനം 75 ദിവസത്തേക്കുമാത്രമായിരിക്കും 7. പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇതിനുവേണ്ട ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടതാണ്.


തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അകഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ്

                (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 133/07/തസ്വഭവ, തിരു, dt. 18-5-07)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:

1. സ.ഉ (പി) നം. 216/97/തഭവ; തീയതി 23.9.1997

2. സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 254/97/തഭവ, തീയതി 12.11.1997

3. സ.ഉ (എം.എസ്) നം. 68/98/തഭവ, തീയതി 21.3.1998 4. സ.ഉ (പി) നം. 21/99/തഭവ, 28.1.1999

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 5. സ.ഉ (പി) നം. 135/99/തഭവ, തീയതി 6.7.1999

6. സ.ഉ. (എം.എസ്.) നം. 47/2001/പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 28.11.2001

7.സർക്കുലർ നം. 13527/ഡിപീ1/03/തസ്വഭവ, തീയതി 19.3.2003

8 . സ.ഉ (ആർ.ടി) നം. 4288/04/തസ്വഭവ, തീയതി 14.12.04 .

9 സ.ഉ (ആർ.ടി.) നം. 856/05/തസ്വഭവ, തീയതി 5.3.05.

                 ഉത്തരവ്

പരാമർശം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളെയും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും) ചട്ടങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സർക്കാർ ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ/സർക്കാരിതര സംഘടനകളെ/ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികക്ഷമതയുള്ളതും പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ളതുമായ സ്ഥാപ നങ്ങൾ/സംഘടനകൾ/സംഘങ്ങൾക്കാണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്നത്. ഇപ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകുന്ന അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് പരാമർശത്തിലെ 3, 4, 5, 6, 7, 9 എന്നിവ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

1. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്/സംഘടനക്ക്/സംഘത്തിന് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇനം പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനം/സംഘടന/സംഘം മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. ചില ഏജൻസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രദേശങ്ങൾക്ക്/ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമായാണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഈ ഉത്തരവിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിക്ക് തങ്ങളുടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റേ ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

2. ലാഭം അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാലും യഥാർത്ഥ മൂല്യം (actual cost) മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതിനാലും കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം കൂടാതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മൂല്യവർധിത നികുതി (Value Addex Tax), ആദായ നികുതി (Income Tax), മറ്റു നികുതികൾ നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം, മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം (അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ മാത്രം) മുതലായ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം. പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിരക്കുകൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയ്ക്ക് പുറമെയാണ് (over and above estimates as per rates in vogue) ഈ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക വകയിരുത്തേണ്ടത്.

3. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ;

(a) തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവ സ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് മുതലായവ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കുകളാണ് (Schedule of rates) എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന തിന് അവലംബിക്കേണ്ടത്.

(b) നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്ഫോർഡ്, ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്സനോളജി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസിക ളുടെ തനത് സാങ്കേതികവിദ്യ (alternate technology) ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്, ഈ ഏജൻസികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റായുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഏജൻസികളുടെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡും സ്പെസിഫിക്കേഷനും അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആകെ മതിപ്പ് ചെലവ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയെക്കാൾ അധികമാകരുത്.

(c) തനത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റി മേറ്റ മുതലായവ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ തന്നെയായിരിക്കണം ഇവ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

4. സാങ്കേതികാനുമതി:

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പൊതുവായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്ഫോർഡ്, ഹാബിറ്റാറ്റ ടെക്സനോളജി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ തനത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമിതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിചയമുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ ക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്ഫോർഡ്, ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്സനോളജി ഗ്രൂപ്പ് മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാരെ ഈ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഈ സമിതിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ തലത്തിലെയും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങേ ണ്ടത്. തനത് സാങ്കേതികവിദ്യ പരിചയമുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്രകാരമൊരു സമിതി ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിൽ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത സമിതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാൻ കഴിയുന്ന അധികാരപരിധിയിലും കൂടുതൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക യുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലോ പരാമർശം എട്ട പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനതല സമിതിയിൽ നിന്ന് സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

5. ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസി കളെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതി നുള്ള സാധ്യത തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം ആരായണം. അതുപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാ നത്തിലായിരിക്കണം നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഷെഡ്യൾ നിരക്കിനെക്കാൾ അധികം നിരക്ക് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെണ്ടർ എക്സ്സസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഒരു പൊതു ഉത്തരവിലൂടെ അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിന് നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അധികനിരക്ക് അനുവദിക്കാ വുന്നതാണ്.

6. നിരത്രദവ്യം (EMD), ജാമ്യതുക (security) മുതലായവ അക്രജിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ഈടാ ക്കേണ്ടതില്ല.

7. പ്രവൃത്തി ഏല്പിക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനവും ഏജൻസിയും തമ്മിൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടണം. 8. സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തി അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തൽ:-

(a) തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയറാണ് സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തി അളവുകൾ രേഖപ്പെടു ത്തേണ്ടത്. തനത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ബന്ധ പ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും തദ്ദേ ശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ അവ പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

(b) പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതിക ഗുണനിലവാരം (technical soundness) ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാ ദിത്വം ഏജൻസിക്കാണ്.

(c) പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് മുതലായവ തയ്യാറാക്കുക, സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുക എന്നീ ചുമതല കൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായി എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലെങ്കിൽ/എഞ്ചിനീയറുടെ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ ശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

9.അളവുകൾ പരിശോധിക്കൽ (Check measurement):-

(a) അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഞ്ചിനീയറുടെ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയർക്ക് ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ തന്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി യുടെ അളവുകൾ ഏജൻസിയുടെ എഞ്ചിനീയറാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സസിക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്കിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറായിരിക്കണം ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തേ ണ്ടത്.

(b) തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ/തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ച എഞ്ചിനീ യർമാർക്ക് പുറമെ സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർക്കും, സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള സമിതികളിൽ അംഗങ്ങളുമായ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ചെക്കമെഷർമെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. വിരമിച്ച എഞ്ചി നീയർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഏത് പദവിയിൽ നിന്നാണോ വിരമിച്ചത് പ്രസ്തുത പദവിയിലുള്ള എഞ്ചി നീയറായി അവരെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

10. മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്/എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം:

പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ് ആയി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 2 (രണ്ട്) ശതമാനം പരിധിയില്ലാതെ, ഏജൻസിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. തനതു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാ ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏജൻസി തന്നെയാണ് പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ എന്നിവ തയ്യാ റാക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിഫലമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 1/2 ശതമാനം ഏജൻസിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന താണ്. ഇത്തരം ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ട തുക മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്/എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന ഇനത്തിൽ പ്രൊജക്ടിൽ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തണം.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 11. പേയ്മെന്റ്
ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ ഏജൻസിക്ക് തുക നൽകാൻ പാടുള്ളൂ.
(a) ഘട്ടം 1: കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി തുകയുടെ 20%
(b) ഘട്ടം 2,3,4:മുൻ അഡ്വാൻസുകളുടെ 90% ചെലവഴിച്ചതിനുള്ള വാലേഷൻ ചെക്കമെഷർ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് 20% വീതം
(c) ഘട്ടം 5: മുൻ അഡ്വാൻസുകളുടെ 90% ചെലവഴിച്ചതിനുള്ള വാലേഷൻ, ചെക്കമെഷർ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് 10% വീതം
(d) ഘട്ടം 6: പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം ഫൈനൽ വാലേഷൻ ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി 10%
(e) മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്/എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയാൽ മതിയാകും.
12. തനതു സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ ഏജൻസിയുടെ എഞ്ചിനീയറാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, വൗച്ചറുകൾ, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ഏജൻസി തന്നെ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനമോ, തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം നിയോ ഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറോ/ സമിതിയോ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവ പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകേ ണ്ടതാണ്. മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി 15 ദിവസത്തിനകം തദ്ദേ ശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം.
13. പരാമർശം ഒന്ന്, രണ്ട് എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ 17-ാമത് ചട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം അടങ്ങിയ ഒരു നോട്ടീസ് ഏജൻസി തയ്യാറാക്കി, വ്യക്തമായി, കാണാവുന്ന തരത്തിൽ പണി സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
14. പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും പൊതുരേഖകളായിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും പൗരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പകർപ്പ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കി കൊണ്ട് ഏജൻസി/തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പകർപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ്.
15. നികുതികളും ക്ഷേമനിധി വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം തന്നെ നേരിട്ട് അടയ്ക്കണം. ഈ ചെലവുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇവ അട ച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയെ (VAT) സംബന്ധിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത ഫോറം, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം അടച്ച രസീതിന്റെ പകർപ്പ്, ആദായ നികുതി അടച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവ) തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിക്ക് നൽകണം. ഏജൻസികൾ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ/ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം നികുതി/ ക്ഷേമനിധി വിഹിതം അടച്ചിട്ടു ണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഏജൻസികൾ വീണ്ടും അവ അടയ്ക്കക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കു ന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുകയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം തന്നെ നേരിട്ട് നികുതി/ക്ഷേമനിധിവിഹിതം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവ അടച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏജൻസികൾക്കു നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അവ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.
പരാമർശം 4,6,9 എന്നീ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും 7-ാമത്തെ സർക്കുലറും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു. പരാമർശം 3, 5 എന്നീ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലെ, അക്രഡിറ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച ഭാഗങ്ങളൊഴികെയുള്ള നടപടിക മങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് പരാമർശം മൂന്നിലെ ഉത്തരവിൽ സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം, ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ, കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകി കൊണ്ടുള്ള ഭാഗവും പരാമർശം അഞ്ചിലെ ഉത്തരവിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പിന് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാഗവും മാത്രം തുടർന്നും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

     COMPUTERISATION OF LOCAL BODES - ORDERS

LOCAL SELF GOVERNMENT (IB) DEPARTMENT, G.O.(M.S) No. 168/2007/LSGD, Tvpm, dt. 25.06.07) Abstract:- Local Self Government Department - Computerisation of Local Bodies-authorising Information Kerala Mission to facilitate the procurement of Computer infrastructure by Local Governments - Orders issued.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ Read: 1. G.O.(M.S) No. 205/2004/LSGD dated, 22.6.2004.

2. Note dated 17.05.2007 from the Executive Mission Director, Information Kerala Mission.

3. Minutes of the Meeting of the Executive Committee of Information Kerala Mission held on 2.6.2007.

4. G.O.(M.S) No. 62/99/ITD dated 22-4-1999.

5. G.O.(M.S) No. 3/2000/ITD dated 22-2-2000.

                 ORDER                               

Government as per the Government Order read as 1st paper above finalised the specifications of equipment and other items for the implementation of e-governance in Local Governments.

The Executive Mission Director, Information Kerala Mission in his note read as second paper above, submitted before Government that the specifications finalized has since been updated by KM to reflect the technological advancements. It was further reported to Government that the DGS&D, Government of India has rate contract for procurement of IT equipments. Executive Mission Director, Information Kerala Mission has requested for Government Orders on procurement of hardware by Local Governments directly at DGS&D rates.

The Executive Committee of IKM in its meeting held on 02.06.2007 as Agenda No.7.5.2 - other items, has since decided as follows:-

"In order to facilitate ease of maintenance of Computers, it is recommended that those vendors, from among the vendors authorised for supply of Computers under DGS&D approved rates, having support service in Kerala may be called by KM and the computers to be supplied allotted to them in equal numbers in a transparent manner ensuring geographical contiguity of Panchayat assigned to each vendor".

As per the GO's referred to 4th and 5th above, IT Department has identified Total Solution Providers (TSP) who can facilitate procurement of hardware.

In the above circumstances Governmentare pleased to authorise procurement of the following items, as per approved specifications by the Local Governments directly from among the approved DGS&D vendors and Total Solution Providers willing to facilitate supply of hardware matching DGS&D rates including the rates payable to them and all vendors having supportfacility in Kerala and also to authorise KM to workout a framework to facilitate such procurement assessing the support service facilities of the DGS&D and TSP vendors in Kerala, ensuring geographical contiguity of Local Governments to be assigned to each vendor in a transparent manner.

S/N item DGS&D item number

1. Server computer 5, 28, 29


2. Client/Desktop Computer 1, 29


3. DotMatrix Printer - 24-Pin, 136-Column 160


4. Dot Matrix Printer-24-pin, 80-Column 159


5. Modem 69


6. 8-Port EthernetSwitch 184


7. Networking 203, 204, 205, 207,208,209, 211,213, 214, 215, 216


While selecting the vendors, apart from the DGS&D rates, the following minimum after-sale service conditions also shall be ensured by IKM.

a) The period of Warranty-Three year warranty for all the systems and peripherals.

b) Annual Maintenance Contract (AMC) after the warranty period - After the 3 year warranty period a comprehensive on-site warranty at least for 4 years at a rate not exceeding 4% per annum may be insisted.

c) Response time and down time- if there is any failure/defect noticed in any system or peripheral the vendor shall respond not later than four hours from the time of reporting over telephone or e-mail or fax whichever is earlier. If the defect is not rectified within 24 hours, the Vendor shall provide stand-by machines.

It is further ordered that IKM may take a prudent decision on purchasing and installation of UPS by arriving at an agreement through Keltron or permit the Local Governments to procure this through a limited tender (equipment matching the specification, including four hour back-up duration) in a quite transparent manner.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപായകരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനു മുമ്പായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ്

(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ബി.) വകുപ്പ്, സഉ(സാധാ) നം.795/2007/തസ്വഭവ തീയതി, തിരു. 16.03.2007)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപായകരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനു മുമ്പായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

                                     ഉത്തരവ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപായകരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റു വ്യാപാര ങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നത് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

1. സ്ഥലനാമം രേഖപ്പെടുത്തണം

സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഏത് സ്ഥല ത്താണോ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അവിടത്തെ സ്ഥലനാമം കൂടി ബോർഡുകളിൽ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2. പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗം

30 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ക്യാരിബാഗുകളും ഡിസ്പോസൽ കപ്പുകളും നിരോധിച്ച കൊണ്ട് സംസ്ഥാന മലിനീകരണനിയന്ത്രണബോർഡ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിജ്ഞാപനപ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാമെന്ന ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് എല്ലാ സ്ഥാപനമുടമകളും നൽകേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത അണ്ടർടേക്കിംഗ് നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മേലിൽ ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

         അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ്
   (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഇ) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(ആർ.റ്റി)നം.2161/06/തസ്വഭവ. തിരും തീയതി01.09.06) 

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ - അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:- സർക്കാരിന്റെ 13.07.06-ലെ 2040/ഇ1/06/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ

                                           ഉത്തരവ് 

സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ്. മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഓണം അവധിക്കാലത്ത് അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ വളരെയേറെ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കു ന്നതിനാവശ്യമായ കർശന നടപടികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്കുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചുമത്തുന്നതാണ്.

അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉടനടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്വാഡ് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിനാൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങൾ.

(എ.) നഗരസഭകളിലെ സ്ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങൾ

1. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി
2. നഗരസഭയിലെ ടൗൺപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ/എഞ്ചിനീയർ/ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

3. നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിലെ ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർ/ ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനർ,
4. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ (ബി) പഞ്ചായത്തുകൾ 1. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
2. പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയർ/ ഓവർസിയർ/ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
3. നഗരഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിലെ ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർ/ ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനർ,
4. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
സ്ക്വാഡിന്റെ ചുമതലകൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്

1. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ അനധികൃതമായി നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും അടിയന്തിരമായി അത്തരം പണികൾ നിർത്തിവയ്ക്ക്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകുക.

3. നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും നിർത്തിവയ്ക്കാതെ നിർമ്മാണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സഹായം തേടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വയ്ക്ക്പിക്കുക. അതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട ഗവൺമെന്റിനു നൽകുക.

4; അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ജില്ലാ ടൗൺപ്ലാനർമാർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തേണ്ടതും ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേയും ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനറേയും അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

5. എല്ലാ ദിവസവും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ സെക്രട്ടറി, ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ എന്നിവരെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന E-mail ID മുഖാന്തിരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

E-mail Address:തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി : [email protected], ചീഫ് ടൗ​ൺ പ്ളാനർ : ctpkeralamsayahoo.co.in


ESTABLISHMENT OF HOSPITAL KOSKS IN THE GOVERNMENT AND PRIVATE HOSPITALS IN THE CORPORATION AREA- ORDERS

(Local Self Government (L) Department, G.O.(Rt) No. 4942/2005/LSGD Dated, Tvpm,08/12/2005)

Abstract:- Establishment of Hospital Kiosks in the Government and Private Hospitals in the Corporation area-Pilot Project for Online civil Registration and Related Services at Corporations-entrusting Information Kerala Mission to run pilots in five hospitals and fixing service charges-sanctioned-orders issued.

Read:- 1) G.O.(M.S) No. 273/2004/LSGD 2) Letter No. KM/EMD/VIP/217/2005 dated 10/11/2005 of the Executive Mission Director, information Kerala Mission, Thiruvananthapuram.

                                             ORDER

As per the GO read above, Government had approved a proposal for establishing Hospital Kiosks in 52 Government Hospitals and 130 Private Hospitals in 5 Corporation areas for improving service delivery relating to civil registrations in Corporations. In order to finalise the details of operationalising the project, Government had convened a detailed meeting on 2nd August and 25th August 2005. Based on the decisions arrived at the meetings Government are pleased to issue the following orders: 1) The Executive Mission Director, Information Kerala Mission is permitted to run pilots in five hospitals namely Sri Avittom Thirunal Hospital, Thiruvananthapuram; Government Victoria Hospital, Kollam; General Hospital, Ernakulam; District Hospital, Thrissurand Institute of Maternal and Child Health, Kozhikode and issue Section 12 Certificates without claiming service charges in relaxation of the GO(MS) No. 273/04/LSGD dated 14/09/2004 till 31st December, 2005.

The relaxation shall be applicable to the other Kiosks commissioned before 31st December 2005. 2) From 1st January 2006 onwards the Executive Mission Director, Information Kerala Mission jointly with Kudumbashree shall run the Hospital Kiosks on a pilot basis till 31st March 2006 collecting service charges (@ Rs.15/- on an experimental basis for the delivery of the Section 12 certificates in relaxation of the GO (MS) No. 273/04/LSGD dated 14/09/2004.

3) An awareness Programme on the Hospital Kiosks shall be jointly organised by the KM and the Corporations in all the hospitals where the programme has already been launched.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 4)Innovative Information Education and Communication (IEC) programmes shall be launched to reach out the concept to doctors and to the beneficiaries.

5) The Secretary, Local self Government shall take up the issue of streamlining operations in the hospitals with the Secretary, Health and Family Welfare.

6) Joint meetings involving the District Panchayats and the Corporations shall be convened in each District, and management strategies for the hospital kiosks institutionalised involving the District level functionaries of the Health Department.

7) The Hospital Kiosk programme shall be reviewed at the state level at least for three months, continuously with the involvement of the Secretary, Heath & family Welfare and Secretary, Modernising Government Programme.

 മാലിന്യമുക്ത കേരളം - കർമ്മപദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ്
        (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡിസി) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(കൈയ്യെഴുത്ത്)നം.111/2008/തസ്വഭവ. തിരു. 11.04.08) 

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മാലിന്യമുക്ത കേരളം - കർമ്മപദ്ധതികൾ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിക്കും ഉന്നതതല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കും അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

                                    'ഉത്തരവ്' 

മാലിന്യമുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ കർമ്മപരിപാടി 2007 നവംബർ 1-ന് ബഹുമാന്യയായ രാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിനാവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ 2006 ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ടി കർമ്മപദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി മാലിന്യപ്രശ്നം വലിയ അളവുവരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പൊതു ചെലവുകൾക്കായുള്ള പരിശോധനാ കമ്മിറ്റി (Public Expenditure Review Committee) യുടെ മൂന്നാം റിപ്പോർട്ടിൽ, മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണെന്നും അതിനൊരു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു. ഇതിനായി ബഹു,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി അദ്ധ്യക്ഷനായും, ആരോഗ്യം-സാമൂഹ്യക്ഷേമം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജലവിഭവം, പൊതുമരാമത്ത്. ടൂറിസം, കൃഷി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
കൂടാതെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ജലവിഭവ വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ്, ടൂറിസം, ധനകാര്യ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സെക്രട്ടറിമാർ അംഗങ്ങളായുമുള്ള ഒരു ഉന്നതതല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചും സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

        CONSTITUTION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEE (BMCS) - SANCTION ACCORDED - ORDERS
             (LOCALSELF GOVERNMENT (DA) DEPARTMENT, G.O.(MS) 86/08/LSGD, Tvpm, dt. 18.03.2008) 

Abstract:- Local Self Government Department - Constitution of Biodiversity Management Committee (BMCs)-sanction accorded-orders issued.

Read:- 1) G.O.(Rt.) No. 1589/07/LSGD dated 05.06.2007. 2) Letter No.92/BMC/2008 dated 02.02.2008 of Chairman, Kerala State Biodiversity Board.

                                                ORDER

As per G.O. read as first paper above Biodiversity Management Committee has been constituted in five pilot Village Panchayats vizVithura (Thiruvananthapuram), Kumarakam (Kottayam), Malampuzha (Palakkad), Chirakkal (Kannur) and Neeleswaram (Kasaragod) under the provisions of National Biological Diversity Act 2002.

In the letter read as second paper above the Chairman, Kerala State Biodiversity Board has requested to constitute Biodiversity Management Committee in all Village Panchayats, Municipalities and Corporations in order to start the preparation of the People's Biodiversity Register for their respective jurisdictions.
Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ After examining the matter in detail, Government are pleased to accord sanction for Constituting a Biodiversity Management Committee in all the Village Panchayats, Municipalities and Corporations with the following structure:
(1) Chairperson: President of the Panchayat/Chairperson of the Municipality/Mayor of the Corporation.
(2) Agriculture: Agriculture Officer.
(3) Six nominees: To be nominated by the Local Governments from among agriculturists, herbalists, Non-Timber Forest Produces collectors/traders, fisher folk, representative of user associations, community workers, academicians and any person/representative of organizations, whom the local governments Consider that he/she can significantly contribute to the mandate of the Biodiversity Management Committee.
(4) Special Invitees: Representative of the departments of Forest and Wildlife, Animal Husbandry, Health, Fisheries, Education and Research Institutions and Local MLA and MP.

The nominees should include at least two women and one from among SC/ST communities.

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും സുസ്ഥിര ഉപയോഗവും - ജൈവവൈവിധ്യ നിർവ്വഹണ സമിതി
മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, ആരോഗ്യം, ഇന്ധനം, ഔഷധങ്ങൾ, വിനോദം മുതലായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നാം ജൈവസമ്പത്തിനെ ആശയിക്കുന്നു. കൂടാതെ കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണം, മണ്ണു സംരക്ഷണം, ജല സംരക്ഷണം, പരാഗണ പ്രക്രിയകൾ, വിത്തുവിതരണം എന്നിങ്ങനെ പല പരോക്ഷമായ ഉപയോഗങ്ങളും ജൈവവൈവിധ്യത്തിലുടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള ഉപയോഗം മൂലം അവയിൽ പലതും നാശത്തിന്റെ വക്കത്ത് എത്തിനിൽക്കുകയോ നശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ആയിരിക്കുന്നു.
ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും രേഖപ്പെടുത്തുകയും, മനസ്സിലാക്കുകയും, സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം നാട്ടറിവുകളും നാടൻ രീതികളും പരമ്പരാഗതമായി നമുക്കുള്ള സ്വത്താണ്. ഇവയെല്ലാം നാം രേഖപ്പെടു ത്തിയാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻമേലും അതിന്റെ അറിവിൻമേലുമുള്ള ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇവയെ മറ്റു ദേശക്കാരും, കുത്തക താൽപര്യമുള്ളവരും അവയിൽ നമുക്കുള്ള അവകാശം തട്ടിയെടുക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ എന്നീ തലങ്ങളിൽ അതാതു സ്ഥലത്തുള്ള ജൈവസമ്പത്തിന്റേയും ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടറിവുകളുടേയും രേഖ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം രേഖ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നമുക്ക് അവയെ സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുവാനും ഉപകരിക്കുന്നു.
തനത് പഞ്ചായത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം അതാത് പഞ്ചായത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2002-ൽ ഒരു ജൈവവൈവിധ്യ ആക്ടടും 2004-ൽ ജൈവവൈവിധ്യ നിയമങ്ങളും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും, കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഓരോ ജൈവവൈവിധ്യ നിർവ്വഹണ സമിതി (BMC) രൂപീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ താഴെപ്പറയുന്നവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം.
ജൈവവൈവിധ്യ നിർവ്വഹണ സമിതി (Biodiversity Management Committee)
1. പ്രസിഡന്റ് - അതാത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
2. സെക്രട്ടറി - അതാത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
3 മുതൽ 8 വരെ - പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിയമിക്കുന്ന ആറ് അംഗങ്ങൾ.
ഇവർ താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ മേഖലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും, അവ നടപ്പിലാക്കുവാൻ താൽപര്യവും പ്രാപ്തരും ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ രണ്ടു വനിതകളും, ഒരു SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(1) കർഷക പ്രതിനിധി
(2) തടി ഇതര വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നവർ / വിൽപ്പനക്കാർ
(3) മത്സ്യബന്ധന ജീവനക്കാർ
(4) നാട്ടു വൈദ്യൻമാർ
(5) ജൈവവൈവിധ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സംഘടനകൾ
(6) സാമൂഹ്യസേവകർ
(7) അദ്ധ്യാപകർ
(8) ഗവേഷകർ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 620 GOVERNMENT ORDERS


പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം: പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരും, അതത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ബി.എം.സി.യിലെ പ്രതിനിധികളാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജൈവവൈവിധ്യ നിർവ്വഹണ സമിതിയിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായിരിക്കും.

 • വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ്
 • കൃഷി വകുപ്പ്
 • മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
 • ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
 • ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്
 • വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
 • ഗവേഷണ സ്ഥാപനം

കൂടാതെ സ്ഥലം എം.എൽ.എ.യും, എം.പി.യും, ബി.എം.സി. യോഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായിരിക്കും. ‌ (കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡായിരിക്കും ജൈവവൈവിധ്യ നിർവ്വഹണ സമിതിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച്, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ജൈവവൈവിധ്യ രേഖകൾ ഉണ്ടാകു ന്നതിനും, ജൈവവൈവിധ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സുസ്ഥിര വരുമാന മാർഗ്ഗമായി മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്ന തിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡായിരിക്കും).

            തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവുകളുടെ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്
            (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്, ജി.ഒ (എം.എസ്) നമ്പർ. 82/2008/തസ്വഭവ തിരു, dt. 15.03.08) 

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്- തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൈമാറിയ സ്ഥാപന ങ്ങളുടെയും - ചുമതലപ്പെട്ട ചെലവുകളുടെ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടു വിക്കുന്നു.

പരാമർശം : 1. ജി.ഒ (എം.എസ്) 330/2004/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്

2. 21.02.2008-ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 1.13 നം. തീരുമാനം.

                                       ഉത്തരവ് 

തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലപ്പെട്ട ചെലവുകൾ (obligatory expenses) ചുവടെ വിവരിക്കുന്നവയാണ്.

(1) കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകുവാനുള്ള വെള്ളക്കരം

(2) കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന് നൽകുവാനുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

(3) കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക, കരം, നികുതി എന്നിവ.

(4) കൈമാറി കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെലഫോൺ ചാർജ്ജ്

(5) കൈമാറി കിട്ടിയവ ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപന ങ്ങളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും വെള്ളക്കരം, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവ.

(6) കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേത്/ഓഫീസുകളിലേത് ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന ചെലവ് പ്രവർത്തന ചെലവ്, മെയിന്റനൻസ് ചെലവ് എന്നിവ

(7) സ്റ്റേഷനറി, പോസ്റ്റേജ് മുതലായ ചെലവുകൾ

2. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലപ്പെട്ട ചെലവുകളുടെ 1995 ഒക്ടോബർ 1-ന് ശേഷമുള്ള കുടിശ്ശിക തുക ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റിൽ/മെയിന്റിനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് നൽകാവുന്നതാണെന്ന് പരാമർശത്തിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3. എന്നാൽ ചില തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ ചുമതലപ്പെട്ട ചെലവുകളുടെ 1995 ഒക്ടോബർ 1-ന് മുൻപുള്ള കുടിശ്ശിക തുക നൽകാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയുടെ ബാധ്യത തീർക്കുന്നതിന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 21.02.2008-ലെ യോഗം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 621

4. ഈ വിഷയം ഗവൺമെന്റ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലപ്പെട്ട ചെലവുകളിൽ 1995 ഒക്ടോബർ 1-ന് മുൻപുള്ള കുടിശ്ശിക തുക എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക മുഴുവൻ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യഗ്രാന്റിൽ നിന്നോ, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നോ കൊടുത്തുതീർക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പൊതു ആവശ്യഗ്രാന്റ്/മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം ബാദ്ധ്യത തീർക്കുന്നതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തേണ്ടത്.

5. പരാമർശത്തിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഈ രീതിയിൽ ഭേദഗതിചെയ്യുന്നു.


ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യുണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെക്കാൾ അധികമായാൽ അധികതുക വകയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്

(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.എ.) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(എം.എസ്) നമ്പർ. 46/08/തസ്വഭവ, തിരു. 16022008)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എസ്.എസ്.എ.യുടെ ഭാഗമായി ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെക്കാൾ അധികമായാൽ അധികതുക വികസനഫണ്ട്/തനത് ഫണ്ട്/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് വകയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:-

പരാമർശം: 25.02.2007-ലെ 86.26/ഡി പി3/07 തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ

                                        ഉത്തരവ്

സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ (എസ്.എസ്.എ) പ്രകാരം ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, 2004-ലെ പൊതുമരാമത്ത് ഷെഡ്യൾ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 1.50 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധിയിൽ (യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ) കൂടുതൽ അടങ്കൽ തുക വരുകയാണെങ്കിൽ അധികം വരുന്ന തുക തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്/തനത് ഫണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് വകയിരുത്താവുന്നതാണെന്ന് പരാമർശത്തിലെ സർക്കുലർ പ്രകാരം വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ നിരക്ക് 1.50 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നും 2 ലക്ഷം രൂപയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1.4.2007 മുതൽ ഷെഡ്യൾ നിരക്കുകളും പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അടങ്കൽ തുക 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 1.50 ലക്ഷം രൂപയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് അധികതുക തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്/ തനത് ഫണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് വഹിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ നിരക്കും പൊതുമരാമത്ത് ഷെഡ്യൾ നിരക്കുകളും ഇടയ്ക്കിടെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ചുവടെയുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ക്ലാസ്സ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായും ക്ലാസ്സ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. തൽസമയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പൊതുമരാമത്ത് ഷെഡ്യൾ നിരക്കുകളും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ കാലയളവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെക്കാൾ അടങ്കൽ തുക അധികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധിക തുക തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന ഫണ്ട്/ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്/ തനത് ഫണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് വകയിരുത്താവുന്നതാണ്.

         LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT - GUIDELINES FOR SOLID WASTE TREATMENT - ORDERS
              (LOCAL SELF GOVERNMEN1 (UC) LEPARTMENT, G.O.(M.S) No. 39/2008/LSGD, Tvpm, 1 1-2-08)

Abstract:- Local Self Government Department - Guidelines on specifications, standards, unit costs, O&M protocols, subsidy norms etc. for solid waste treatment plants to be set up or promoted by Local Governments using vermi-Composting, bio-methanation and windrow Composting technologies - Approved - Orders issued:-

Read: G.O.(Rt.) No. 3498/07/LSGD Dt. 24-12-2007

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 622 GOVERNMENT ORDERS

                                          ORDER


As per the GO read above, Government constituted an Expert Committee to suggest the norms for specifications, standards, unit costs etc. for solid waste treatment plants using vermi-composting, bio-methanation and windrow composting technologies. The recommendations of the Committee were considered by the State Level Coordination Committee on Decentralization at its meeting held on 23-01-2008. In the light of the comments of the Kerala State Pollution Control Board and based on the decisions of the Coordination Committee appropriate modifications were made by the Committee.

Government have accepted these recommendations and are pleased to approve the Guidelines appended to this order on specifications, standards, unit costs, O&M protocols, subsidy norms and contract conditions for solid waste treatment plants to be set up or promoted by Local Governments using vermi composting, windrow Composting and bio-methanation technologies.

          HOSPITAL KIOSK PROJECT- COVERAGE EXTENDED TO ALL LOCALGOVERNMENTS  - MODIFIED- REVISED - ORDERS

                    (LOCAL SELF GOVERNMENT (IB) DEPARTMENT, GO. (Ms) No.11/2008/LSGD, Tvpm, 10-01-2008)

Abstract:- Local Government Department- Hospital Kiosk Project-Data Entry and Delivery of Certificates, Management of collection of Service charges and other operations - Coverage extended to all Local Governments - modified-Revised - Orders issued.

Read:- (1) G.O(Ms) 273/04/LSGD dated 14-09-2004.

(2) G.O (RT) No. 3956/2005/LSGD dated 27-09-2005.

(3) G.O. (Rt) No. 4952/2005/LSGD dated 8-12-2005.

(4) G.O(Ms) No. 62/07/LSGD dated, 02-03-2007.

(5) G.O (Rt) No. 988/07/LSGD dated, 28-03-2007.

(6) G.O(Ms) No.262/2007/LSGD dated, 19-11-2007.

(7) D.O. Letter No. KM/ECD/51/07 dated 05-09-2007 from Prof. M.K.Prasad, Executive Chairman & Director, KM.

(8) Letter No. 1KM/HKWol. 26/07 dated, 26-11-2007 from the Executive Chairman and Director.

1. As per the Government Order read as first paper above, Government had approved a proposal for establishing Hospital Kiosks in 52 Government Hospitals and 130 Private Hospitals in 5 Corporation areas for improving service delivery relating to civil registration in Corporations.

2. As per Government Order read as Second paper above, Government had issued orders fixing the responsibilities of the Information Kerala Mission, Corporations and kiosk vendors.

3. As per Government Order read as Third paper above, Government had issued orders entrusting Information Kerala Mission to run pilot projects in 5 Corporations in association with Kudumbasree and refixed the service charge as Rs 15 with effect from 01-01-2006 which is meant for meeting the recurring expenses related to issue of section 12 Certificates through Hospital Kiosks.

4. Asper the order read as fifth paper above Government had issued orders for extending the project to Municipalities and Grama Panchayats. As per order read as fourth paper above Government accorded sanction for continued collection of service charge at the rate of Rs.15/- on delivery of section 12 Certificates which was made applicable to all Hospital Kiosks including Municipalities and Grama Panchayats and exempted still births, infant deaths, Scheduled Caste/Scheduled Tribe/BPL cardholders, RCC, TBSanitorium and similar institutions.

5. Asper the letter read as seventh paper above, Executive Chairman and Director, Information Kerala Mission has requested Government to review the overall functioning of the project and modify it as the stabilization phase is over.

6. Accordingly asper order read as sixth paper above Government had issued orders handing over the management, operations, and the responsibility of collection of service charge of Hospital Kiosks to 5 Municipal Corporations. Government had issued guidelines there in for running the same by outsourcing the data entry and Courier Service to Kudumbasree and also had prescribed the rates. Government had also ordered that information Kerala Mission should handover the assets of Hospital Kiosks to Local Governments for their future operation, maintenance, replacement etc.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 623


7. As per the letter read as eighth paper above, Executive Chairman and Director, Information Kerala Mission has requested Government to extend the coverage of the above order (G.O(Ms) No.262\2007\LSGD dated 19-11-2007) to all Local Governments where Hospital Kiosks are established.

8. Government have examined the matter in detail and are pleased to modify the order read as sixth paper above extending its coverage to all Local Governments where Hospital Kiosks are established.

9. The Local Governments will make arrangements for reporting, monitoring, inspection and periodical review meetings of concerned to ensure promptness and quality of delivery system. They will also furnish quarterly progress reports to the Director of Panchayats who will give a Consolidated report to Government.

10. The Local Governments will also conduct periodical data audit to check completeness of registration and quality of data.

11. The new arrangement is with effect from 01-12-2007 or date of transfer which ever is applicable.

12. The Secretaries of Local Governments concerned will take urgent action to take over the assets and management from Information Kerala Mission and to outsource the data entry and Courier service to Kudumbasree. The Government orders read above stand modified to the above extent.

      ഇലക്ട്രിക്/നെറ്റ് വർക്കിംഗ് പണികൾ നടത്തുന്നതിന് കോൺട്രാക്റ്റർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ്
                (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഐ.ബി.) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(സാധാ) നം. 89/2008/തസ്വഭവ, തിരു.) 08.01.2008)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം - ഇലക്സ്ടിക്സ്/നെറ്റ് വർക്കിംഗ് പണികൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് കോൺട്രാക്റ്റർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം :- 1, 01.06.2007-ലെ 23235/ഐ.ബി2/07/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ

2, 25.06.2007-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 168/07/തസ്വഭവ.

3, 17.10.2007-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 240/07/തസ്വഭവ

4. ഐ.കെ.എം.എക്സിക്യട്ടീവ് ചെയർമാൻ & ഡയറക്ടറുടെ 22.11.2007-ലെ ഐ.കെ.എം/ പി.&ഡബ്ളു/616/0708 നമ്പർ കത്ത്.

                                           ഉത്തരവ് 

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരാമർശം 1-ലെ സർക്കാർ സർക്കുലർ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പരാമർശം 2-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹാർഡ് വെയറും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാമർശം 3-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്/നെറ്റ് വർക്ക് പണികൾ അടിയന്തിരമായി ചെയ്തതു തീർക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പരിചയ സമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായ കോൺട്രാക്സ്ടേഴ്സിനെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പരാമർശം 4-ലെ കത്തിലുടെ ഐ.കെ.എം. സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സർക്കാർ ഈ ആവശ്യം പരിശോധിക്കുകയും അനുബന്ധ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്സ്ടേഴ്സിന്റെ സേവനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്സ്ട്രിക്കൽ/നെറ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രവർത്തികൾ 31.03.2008 നകം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷന് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

              പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കൽ - നടപടികമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്
            (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്, ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ,9/2008/തസ്വഭവ, തിരു, 07.01.2008)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം - പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കൽ - നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 624 GOVERNMENT ORDERS

പരാമർശം : 1. 11.01.2002-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) 27/2002/പ്ലാനിംഗ് നമ്പർ ഉത്തരവ്.

2. 24.07.2007-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) 183/2007/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്. 
                                            ഉത്തരവ്
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വികസനപ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഭാഗം പ്രോജക്ട്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 

2. പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭൂമി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ചുവടെ വിവരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതികളും അവലംബിച്ചുമോ അനുയോജ്യ മായ ഭൂമി കണ്ടെത്തണം.

(i) ആവശ്യമായ ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി, സ്ഥാനം, തരം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി ഭൂമി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തെ സമീപിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപകമായ പരസ്യം നൽകണം. അതുപ്രകാരം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന വാഗ്ദാനപ്രതം (offers) (molecólcede66me(O)o6m5.

(ii) ഒരു തിരച്ചിൽ സമിതി (search Committee) രൂപീകരിച്ച ആ സമിതിമുഖേന അനുയോജ്യമെന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ/സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരുമായി തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം ചർച്ചകൾ നടത്തി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമേ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് നേരിട്ടും അനുയോജ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അനുയോജ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വില നിശ്ചയിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധം-1 ൽ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

3. സ്ഥലത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിന് നൽകുന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെ പകർപ്പ (അനുബന്ധം -1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർക്കും (ജനറൽ) നൽകേണ്ടതാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നേരിട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ/അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം 2-ൽ ക്രോഡീകരിച്ച ജില്ലാകളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഭൂമി ആർജ്ജിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ജില്ലാകളക്ടർമാർ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ട് മോണിട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതും അവ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4. ഭൂമി വാങ്ങേണ്ട പ്രോജക്ടുകളിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും വില നിശ്ചയിച്ചു കിട്ടിയവ, വില നിശ്ചയിച്ചുകിട്ടാത്തവ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മുഖേനയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്തമെന്റ് കമ്മീഷണർ മുഖേനയും ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും ജില്ലാപഞ്ചായത്തും ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരിട്ട് ജില്ലാകളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

5. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിർവഹണ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന പ്രതിമാസ യോഗത്തിലും സൂചന ഒന്നിലെ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം ജില്ലാകളക്ടർ വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗത്തിലും ഭൂമി ആർജ്ജിക്കൽ നടപടിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

6. റവന്യൂ വകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് ഭൂമി നൽകുവാൻ ഉടമസ്ഥൻ/ഉടമസ്ഥർ തയ്യാറാ കുന്നില്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥൻ/ഉടമസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലയും റവന്യൂ വകുപ്പ നിശ്ചയിച്ച വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, റവന്യൂ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച വിലയുടെ 30 ശതമാനം എന്ന പരിധിക്ക് വിധേയമായി, നഷ്ടപരിഹാരമായി (solatium) അധികം നൽകാവുന്നതാണ്. അതുപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനത്തിന് അധിക വില നൽകേണ്ട സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണസമിതി ഏകകണ്ഠമായ പ്രമേയം അംഗീക രിക്കേണ്ടതാണ്.

7. മുകളിൽ വിവരിച്ച നടപടികൾ പാലിച്ച ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭൂമി ആർജ്ജിക്കൽ നിയമപ്രകാരം (Land Acquisition Act) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലേക്ക് സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 625

8. ഭൂരഹിതരായവർക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് ഭൂമി നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമിയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി/ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാവുന്നതാണ്. ഭൂരഹിതരായ പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ, ആശയ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ അഗതികൾ, റെയിൽവേ, റോഡ് പുറന്വോക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഭൂമി നേരിട്ട് കണ്ടെത്തി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ വില സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുന്നതിന് സൂചന രണ്ടിലെ ഉത്തരവ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധി ഭൂരഹിതരായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ഭൂമി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി/ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്ന പ്രോജക്ടകൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് വിശദീകരണം നൽകുന്നു.

   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - നിർവഹണ ചുമതല സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നൽകി - ഉത്തരവ്
      (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്, ജി.ഒ.(എം.എസ്) 4/2008/തസ്വഭവ തിരു തീയതി : 01.01.2008)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക നിലവിലില്ലാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - നിർവഹണ ചുമതല സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം : 1. 22.01.2007-ലെ ജി.ഒ (ആർ.ടി) 252/07/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 2, 01.11.2007-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്) 249/07/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

                                             ഉത്തരവ്

പരാമർശം ഒന്നിലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറെ ആണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക നിലവിലില്ലാത്തതോ ഒഴിവുള്ളതോ ആയ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തുകളിൽ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

2. ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക നിലവിൽ ഇല്ലാതാവുകയോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക ഒരുമാസത്തിലധികമായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹ ചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. പരാമർശം ഒന്നിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇപ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു.

3. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം സെക്രട്ടറിയെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുക, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം നടത്തി അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുക, ബില്ല തയ്യാറാക്കുക എന്നീ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പരാമർശം രണ്ടിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുവാൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സബ് ഗുപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ സേവനം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതും അനുവദനീയമായ നിരക്കിൽ പ്രതിഫലം നൽകാവുന്നതുമാണ്.

അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ജവാൻമാർ/മരിച്ചുപോയ ജവാൻമാരുടെ വസ്തതുനികുതി സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (എം.എസ്.) 146/08/ത്.സ്വ.ഭവ. തിരു. തീയതി: 28-5-08)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - വസ്തു നികുതി - സേവനത്തിലിരിക്കവെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ജവാൻമാർ/മരിച്ചുപോയ ജവാൻമാരുടെ വിധവകൾ-വീടുകൾക്ക് വസ്തതു നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം: 1) 01-01-2005-ലെ- ജി.ഒ. (എംഎസ്) നം. 3/05/ത.സ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്.

2) 23-4-2005-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം. 111/05/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്

3) 21-11-2005-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം. 344/05/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്

4) 28-2-2006-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം. 67/06/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്

5) 17-3-2007-ലെ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ സി. 3-9204/07 നമ്പർ കത്ത്

6) 24-4-2007-ലെ നഗര കാര്യ ഡയറക്ടറുടെ ജി. 1-5012/07 നമ്പർ കത്ത്

7) 1-4-2008-ലെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 626 GOVERNAMENT ORDERS ഉത്തരവ വിമുക്തഭടൻമാരെയും, അവരുടെ വിധവകളുടെയും, യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളെ, വസ്തു നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും 1994-ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, 2004-05 അർദ്ധവർഷം മുതൽ ഒഴിവാക്കികൊണ്ട് പരാമർശം (1) പ്രകാരം സർക്കർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പരാമർശം (2) പ്രകാരം മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ ആനുകൂല്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വിമുക്തഭടൻമാർക്കും അവരുടെ വിധവകൾക്കും കൂടി ബാധ കമാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിമുക്ത ഭടൻമാർ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തം പേരിലുള്ളതോ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ളതോ ആയ വീടുകളെ 2004-05 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ കെട്ടിട നികുതി (വസ്തു നികുതി) യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടും ഇപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ഒരു വിമുക്തഭടന് ഒരു വീടിന് മാത്രമേ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതുകൊണ്ട പരാമർശം 3-ഉം 4-ഉം പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന തായും പലരും ഒന്നിലധികം വീടുകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ആഡം ബര കെട്ടിടങ്ങൾക്കും, കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കാതെ വീട്ടുനികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുമൂലം നഗരസഭകൾക്കും, പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് നിലവിലെ ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി പരാമർശം (5) (6) പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും നഗര കാര്യ ഡയറക്ടറും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. വസ്തു നികുതി ഒഴിവ് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വസ്തതുനികുതി ഇളവ് താഴെ പ്പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി പരാമർശത്തിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ ഭേദ ഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. (1) സേവനത്തിലിരിക്കവെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ജവാൻമാർ (2) സേവനത്തിലിരിക്കവെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചുപോയ ജവാൻമാരുടെ വിധവകൾ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗക്കാർ സ്വന്തം താമസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും, 2000 ചതുരശ്ര അടി കവി യാതെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുപ്രകാരം നികുതിയിളവിന് അർഹരാകുന്നത്. ടി ഉത്തരവിന് 1.4.2008 മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. POSTNG OF FINANCE OFFICERSN DISTRICT PANCHAYATSCONDITIONS OF SERVICE LSG (EP-B) DEPT, G.O.(M.S) No. 153/2008/LSGD. Thiruvananthapuram, dated 03/06/2008) Abstract:- Local Self Government Department-District Panchayat-Establishment-Posting of Finance Officers in District Panchayats- Conditions of service-modified - Orders issued. Read:- 1) G.O.(MS)No.268/2003/LSGD dtc. 5.9.2003. 2) G.O.(M.S) No.55/2005/LSGD dtd. 1.3.2005. 3) Representation dtd. 2.12.06 from the General Secretary, Kerala Secretariat Employees Association. ORDER As per the Government Order read as per 1st paper above, 14 posts of Finance Officers in the District Panchayats were created, and modified asper Govt. Order read as 2nd paper above. The General Secretary, Kerala Secretariat Employees Association as per representation read as 3rd paper above requested to modify the conditions which adversely affect the officers working in the post of Finance Officers. In the above circumstances, Govt. have examined the matter in detail and are pleased to order the following modification to the Govt. Order read as 1st paper above. Para 2(6) of the Govt. Order read above is modified by incorporating the following. "The posting of Finance Officer in the District Panchayats of Kerala or their reversion from the post should be done in consultation with the concerned Administrative Department." The following condition is also incorporated in the Govt. order read as 1st paper above. "Deputy Secretaries are also considered along with Under Secretaries for the post of Finance Officer as an Under Secretary in the Administrative Secretariat/Finance Department will get promotion or Cadre promotion within a period of 3 years." The Govt. Orders read as 1st paper above stands modified to the above extent. 626 GOVERNAMENT ORDERS ഉത്തരവ വിമുക്തഭടൻമാരെയും, അവരുടെ വിധവകളുടെയും, യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളെ, വസ്തു നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും 1994-ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, 2004-05 അർദ്ധവർഷം മുതൽ ഒഴിവാക്കികൊണ്ട് പരാമർശം (1) പ്രകാരം സർക്കർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പരാമർശം (2) പ്രകാരം മേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ ആനുകൂല്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വിമുക്തഭടൻമാർക്കും അവരുടെ വിധവകൾക്കും കൂടി ബാധ കമാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിമുക്ത ഭടൻമാർ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തം പേരിലുള്ളതോ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ളതോ ആയ വീടുകളെ 2004-05 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം മുതൽ കെട്ടിട നികുതി (വസ്തു നികുതി) യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടും ഇപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ഒരു വിമുക്തഭടന് ഒരു വീടിന് മാത്രമേ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതുകൊണ്ട പരാമർശം 3-ഉം 4-ഉം പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന തായും പലരും ഒന്നിലധികം വീടുകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ആഡം ബര കെട്ടിടങ്ങൾക്കും, കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കാതെ വീട്ടുനികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുമൂലം നഗരസഭകൾക്കും, പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് നിലവിലെ ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി പരാമർശം (5) (6) പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും നഗര കാര്യ ഡയറക്ടറും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. വസ്തു നികുതി ഒഴിവ് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വസ്തതുനികുതി ഇളവ് താഴെ പ്പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി പരാമർശത്തിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ ഭേദ ഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. (1) സേവനത്തിലിരിക്കവെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ജവാൻമാർ (2) സേവനത്തിലിരിക്കവെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചുപോയ ജവാൻമാരുടെ വിധവകൾ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗക്കാർ സ്വന്തം താമസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും, 2000 ചതുരശ്ര അടി കവി യാതെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുപ്രകാരം നികുതിയിളവിന് അർഹരാകുന്നത്. ടി ഉത്തരവിന് 1.4.2008 മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. POSTNG OF FINANCE OFFICERSN DISTRICT PANCHAYATSCONDITIONS OF SERVICE LSG (EP-B) DEPT, G.O.(M.S) No. 153/2008/LSGD. Thiruvananthapuram, dated 03/06/2008) Abstract:- Local Self Government Department-District Panchayat-Establishment-Posting of Finance Officers in District Panchayats- Conditions of service-modified - Orders issued. Read:- 1) G.O.(MS)No.268/2003/LSGD dtc. 5.9.2003. 2) G.O.(M.S) No.55/2005/LSGD dtd. 1.3.2005. 3) Representation dtd. 2.12.06 from the General Secretary, Kerala Secretariat Employees Association. ORDER As per the Government Order read as per 1st paper above, 14 posts of Finance Officers in the District Panchayats were created, and modified asper Govt. Order read as 2nd paper above. The General Secretary, Kerala Secretariat Employees Association as per representation read as 3rd paper above requested to modify the conditions which adversely affect the officers working in the post of Finance Officers. In the above circumstances, Govt. have examined the matter in detail and are pleased to order the following modification to the Govt. Order read as 1st paper above. Para 2(6) of the Govt. Order read above is modified by incorporating the following. "The posting of Finance Officer in the District Panchayats of Kerala or their reversion from the post should be done in consultation with the concerned Administrative Department." The following condition is also incorporated in the Govt. order read as 1st paper above. "Deputy Secretaries are also considered along with Under Secretaries for the post of Finance Officer as an Under Secretary in the Administrative Secretariat/Finance Department will get promotion or Cadre promotion within a period of 3 years." The Govt. Orders read as 1st paper above stands modified to the above extent. 628 GOVERNAMENT ORDERS പാതികമായി ഓരോ വർഷവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷനുകളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൗതികലക്ഷ്യം എത്രയെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ഓരോ തദ്ദേശഭണ സ്ഥാപനവും വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൗതികലക്ഷ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ, നട പ്പുവർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകം ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് 2008-2009 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനവിഹിതം ഉൾപ്പെടെ യാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഓരോ വർഷവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വീടുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ഭൗതികലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി മാത്രമേ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രോജക്ട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. (5) ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടുകൾ പുനഃനിർമ്മിക്കുവാൻ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പൊതുവി ഭാഗം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപയും പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക/ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി കൾ നേരിടുന്നവർ അംഗങ്ങളായുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്/ആശയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 75,000 രൂപയും പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1,00,000 രൂപയും പരമാവധി സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. സബ്സി ഡിയുടെ 50 ശതമാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വിഹിതമായി ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ നിന്നും ലഭി ക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി 50 ശതമാനം തുക തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശഭര ണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം നൽകുന്നതിന് വികസനഫണ്ട്/തനത്ഫണ്ട്/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനി യോഗിക്കാവുന്നതാണ്. (6) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം നൽകുവാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തു കൾക്ക് സംയുക്തമായി തുക വകയിരുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന മാത്രമേ പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. (7) വീടുകളുടെ പുനഃനിർമ്മിതിക്ക് അനുവദനീയമായ പരമാവധി സബ്സിഡി നൽകുവാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വായ്ക്കപാബന്ധിത പ്രോജക്റ്റടുകളും ആവിഷ്കരിക്കാ വുന്നതാണ്. എന്നാൽ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുവാൻ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന രീതി യിൽ വായ്ക്കപയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ലോൺ ആക്ട് (1963) പ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രോജക്ടിന്റെയും വായ്ക്കപ യുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കണം. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം, ലഭ്യമായ ഫണ്ട്, സബ്സിഡി തുക, വായ്ക്കുപാതുക, വായ്പയെടുക്കുന്ന ബാങ്ക്, പലിശനിരക്ക്, തിരി ച്ചടവ് കാലയളവ്, ഏതൊക്കെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് മുതലായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെ ടുത്തിയായിരിക്കണം അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. (8) അനുവദനീയമായ സബ്സിഡി നിരക്കിന് ഉപരിയായി ധനസഹായം നൽകുവാൻ വായ്പ്പയെടു ക്കുന്ന രീതിയിലും പ്രോജക്ടടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ മുതലും പലിശയും ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ മുഖേന വായ്ക്കുപയും മുതലും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ആവിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ വായ്ക്കപയെടുക്കുന്ന തിന് സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. (9) കടുത്ത സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഉദാരമതി കളായ മനുഷ്യസ്നേഹികളിൽ നിന്നും സന്നദ്ധസംഘടനകളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി സബ്സിഡിക്ക് ഉപരിയായി ധനസഹായം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. (10) കോളനി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പ്രോജക്ടടുകൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. അതാ യത് സമഗ്ര ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം താഴെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കോളനിയിലെ അർഹരായ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുമിച്ച് ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമേ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചായിരിക്കണം കോളനികളുടെ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. (11) ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ടഷറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഹിതം പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ ഭവന നിർമ്മാണബോർഡിന്റെ വിഹിതം ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപന ത്തിന്റെയും ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെയും വിഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെലവുകൾ വെവ്വേറെ രേഖപ്പെ ടുത്തുന്നതിനുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വീടുകളുടെ പുനഃനിർമ്മാണത്തിന് ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം നാല് ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദി ക്കാവുന്നതാണ്. GOVERNMENT ORDERS 629 (mo6micmilcul ഗഡുക്കൾ തുക പൂർത്തിയാക്കേണ്ട (ശതമാനത്തിൽ) Also 1 30 സ്ഥലമൊരുക്കൽ, അടിത്തറ (foundation) നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കുഴിയെടുക്കൽ 2 40 അടിത്തറയുടെ പൂർത്തീകരണം 3 20 മേൽക്കൂരയുടെ പൂർത്തീകരണം - 4 1O വാതിലുകൾ, ജനലുകൾ മുതലായവ ഉറപ്പിക്കൽ (12) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും ഭവനനിർമ്മാണ പ്രോജക്ടടുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗസ്ഥൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. എന്നാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തി ന്റെയും പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Stage Certificate) നൽകുന്നതിനുള്ള ചുമതല തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രകാരം വില്ലേജ് എക്സൈസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെയോ, ലേഡി വില്ലേജ് എക്സൈസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെയോ, ഓവർസീയറെയോ, എഞ്ചിനീയറെയോ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയെയോ ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെ എഞ്ചിനീയറെയോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉദ്യോ ഗസ്ഥനെയോ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. (13) ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിലും വാർഡ് തലത്തിലും ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായി രിക്കണം. (a) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻതല പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി () ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്/മുനിസിപ്പൽ : ചെയർപേഴ്സസൺ ചെയർപേഴ്സസൺ/കോർപ്പറേഷൻ മേയർ (i) ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ : മെമ്പർ (iii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ ജില്ലാ, : മെമ്പർമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ) (iv) തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എഞ്ചിനീയർ മെമ്പർ » (v) ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെ എഞ്ചിനീയർ (v) സി.ഡി.എസ്. പ്രസിഡന്റ് (vii) കുടുംബശ്രീ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർ (vii) എഞ്ചീനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, പോളിടെക്സനി : മെമ്പർമാർ ക്കുകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, എന്നിവയിൽ നിന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ദദ്ധൻ xo (മൂന്ന് പേർ) (x) ലക്ഷംവീട് നവീകരണ പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണ : മെമ്പർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (x) സെക്രട്ടറി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ : കൺവീനർ കോർപ്പറേഷൻ) (b) വാർഡ്തല പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി () വാർഡ് മെമ്പർ : ചെയർപേഴ്സസൺ (ii) എ. ഡി. എസ്. ചെയർപേഴ്സസൺ : മെമ്പർ (iii) തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ എഞ്ചിനീയർ/ ഓവർസീയർ/ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (iv) ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധർ (v) ലക്ഷംവീട് നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ : കൺവീനർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (14) ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡ് പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 630 GOVERNMENT ORDERS സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കക്കുള്ളുകളുടെ നടത്തിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് [Gen. Edu. (Spi. Cell) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (എം. എസ്) നമ്പർ 187/08 പൊവിവ., തിരു, dt, 20.11.2008) സംഗ്രഹം:- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് - വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം- സംസ്ഥാ നത്തെ സർക്കാർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. 2.1.2008ന് ബഹു.തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗ തീരുമാനം ഉത്തരവ് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്ത പ്രകാരം ഇതിനകം തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് കൈമാറിയ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളെപ്പോലെ, സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ വൊക്കേ ഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്ക്കറ്റൂളുകളുടെ ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണവും, മേൽനോട്ടവും നടത്തിപ്പും ബന്ധ പ്പെട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഓരോ സ്ക്കൂളുകളും ഏത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം - മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർഡി) വകുപ്പ്, ജി.ഒ. (എം.എസ്) 13/2009/ത്.സ്വ.ഭവ. തിരു. 2.01.2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം - മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) നമ്പർ 166/07/തസ്വഭവ തീയതി : 23.06.2007 സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) നമ്പർ 62/08/തസ്വഭവ തീയതി : 06.03.2008 സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) നമ്പർ 104/08/തസ്വഭവ തീയതി : 02.04.2008 സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) നമ്പർ 1064/08/തസ്വഭവ തീയതി : 02.04.2008 സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം. എസ്) നമ്പർ 7/2009/തസ്വഭവ തീയതി : 01.01.2009 ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗ മായി ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ എന്നിവയുടെ നികുതി പരിഷ്ക്കരിച്ചും നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബ ന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും പരാമർശം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഉത്തരവുകൾ പുറ പ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ നികുതി പരിഷ്ക്കരണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണെന്ന് പരാമർശം മൂന്ന് പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു. അതുപ്രകാരം മൊബൈൽ ടവറുകൾക്കുള്ള വസ്തു നികുതി നിരക്ക് ചുവടെ പറയും പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ബി. എസ്.എൻ.എൽ.മൊബൈൽ ടവറുകൾ - 1,00,000/-രുപ് (ഒരു ലക്ഷം രൂപ) ബി. എസ്.എൻ.എൽ.ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ടവറുകൾ 2,00,000/-രൂപ (രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ) ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊബൈൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വേള യിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഒറ്റത്തവണ നികുതി ഒടുക്കുന്നതിനൊപ്പം 10,000/-രൂപ വീതം വാർഷിക വസ്തു നികുതി ഇനത്തിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ പുതുക്കിയ വസ്തു നികുതിയ്ക്ക് 2008 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പരാമർശം ഒന്ന്, രണ്ട്, മുന്ന, നാല്, അഞ്ച് ഉത്തരവുകൾ മേൽ ഭേദഗതികളോടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 05.12.08ന് ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷ തയിൽ കൂടിയ യോഗനടപടി കുറിപ്പ ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേയർമാർ; മുൻസിപ്പൽ GOVERNMENT ORDERS 631 ചേമ്പർ പ്രതിനിധികൾ; കേരളാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ്സോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ; നഗരകാര്യ വകുപ്പ ഡയറക്ടർ, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷൻ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണവുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട് 23.06.07ലും 02.04.08ലും പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്ര ട്ടറി യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. 02.04.08ലെ ഉത്തരവിൽ ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങളുടെയും, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ, മൊബൈൽ ടവ്വറുകൾ മുതലായവയുടെയും നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് പ്രത്യേകമായി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫർമേ ഷൻ കേരള മിഷൻ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ യോഗം വിലയിരുത്തി. ഒരു ചതുരശ്രമീറ്റർ തറ വിസ്തീർണ്ണ ത്തിന് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ നിരക്ക് കാണിക്കുന്ന പട്ടിക ഭേദഗതികളോടെ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രകാരം യോഗം അംഗീകരിച്ചു. കുറ ഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ നിരക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഏതടിസ്ഥാന നിരക്ക് വേണമെന്ന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥയും യോഗം അംഗീകരിച്ചു. (கிதம்) മുനിസിപ്പൽ αραλΙώ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | മുനിസിപ്പാലിറ്റി|കോർപ്പറേഷൻ 3იg) ആഡിറ്റോറിയം, 20-40 30-50 40-60 തിയേറ്റർ, ലോഡ്ജ്, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് 3 ബി ഹോട്ടൽ, ഷോപ്പുകൾ 40-60 50-70 70-90 3Cmốì 100m° 2ụcogloổ 50-70 70-90 90-120 വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, ഷോപ്പുകൾ 3{uýì ആഫീസ് 40-50 60-90 70-100 ഉപയോഗത്തിനുള്ളവ 3ഇ 200m്ന് മുകളിൽ 70-90 90-140 100-160 വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ മൊബൈൽ ടവറുകൾ - 1 ലക്ഷം രൂപ (ബി. എസ്. എൻ. എൽ.ടവറിന്) - 2ലക്ഷം രൂപ (ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ഒഴികെയുള്ള മറ്റു കമ്പനികളുടെ ടവറുകൾക്ക്. ഒറ്റ തവണ നികുതി കൂടാതെ മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് 10,000/-രൂപ ഓരോ വർഷവും. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളുടെ വിസ്ത്യതി കെട്ടിടത്തിന്റെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടു ത്തേണ്ടതാണെന്നും, ആരാധനാലയങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളതും വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബാധമാക്കിയി ട്ടുള്ള നികുതി നിരക്കുതന്നെ ചുമത്തേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു. 23.06.07ലെ ഉത്തരവിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം 2007 ഏപ്രിൽ മുതൽക്ക് പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാണെന്ന് ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണം സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതുക്കിയ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് 01.04.2008 മുതൽ പ്രാബല്യം നൽകിയാൽ മതിയെന്നും യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി. ബി.) വകുപ്പ്, സ്. ഉ. (സാധാ.) 396/2009/തസ്വഭവ. തിരു. 17.02.2009). സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ ശങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. സ.ഉ.(എം.എസ്)നം, 226/08/തസ്വഭവ; തീയതി 19.08.2008 2. സ.ഉ.(എം.എസ്)നം. 328/08/തസ്വഭവ; തീയതി 12.12.2008 ഉത്തരവ് എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് പരാമർശം ഒന്ന് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ട്രഷറി യിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും, തുടർന്ന് ഭവന നിർമ്മാണബോർഡ് 632 GOVERNAMENT ORDERS സംസ്ഥാന വിഹിതം ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2008-09 -ൽ സംസ്ഥാന വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിഹിതം വകയിരുത്തുന്നതി നുള്ള പ്രോജക്ടടുകൾ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അതുകാരണം പദ്ധതി യുടെ നടത്തിപ്പിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നതായും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉത്തരവാകുന്നു. (1) എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനവിഹിതം ലഭിക്കുന്ന തദ്ദേ ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2008-09 വാർഷികപദ്ധതിയിൽ വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരാമർശം രണ്ട് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് (ഖണ്ഡിക 2.11) അനുസൃതമായി പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാവുന്നതാണ്. മേഖലാതല മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃത മായി വിഹിതം കണ്ടെത്തി പ്രോജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടണം. (2) നടപ്പുവാർഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്ത് വിഹിതം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ നങ്ങൾക്ക്, അടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ (2009-10) പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടു ത്തുന്നതാണെന്നുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്ത് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയെയും ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയെയും അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം തീരുമാനിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനവിഹിതം നടപ്പുവർഷം തന്നെ ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡ് ഈ പദ്ധതി യുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഹിതം കൂടി അടച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സബ്സിഡി തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രസ്തുത തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എം. എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മതി യായ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ട് 2009-10 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പദ്ധതി അംഗീകാരസമയത്ത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികൾ ഉറപ്പാക്കണം. (3) പരാമർശം ഒന്ന് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയുടെ ഖണ്ഡിക (11) ഇപ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു. നീർത്തട് വികസനമാസ്സർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി. എ.) വകുപ്പ്, സ്. ഉ. (സാ) നമ്പർ. 49/2009/തസ്വഭവ. തിരു. 7.04.2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - നീർത്തട വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - അംഗീകരിച്ച് ഉത്ത രവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. സ. ഉ. (എം.എസ്) നമ്പർ 44/1999-പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 27-9-1999 2. സ. ഉ. (എം.എസ്) നമ്പർ 8/2000-പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 15-2-2000 3. സ.ഉ. (എം.എസ്) നമ്പർ 20/2002-പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 6-2-2002 4. സ.ഉ. (എം.എസ്) നമ്പർ 40/2004-പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 31-3-2004 5 6 . സ.ഉ. (എം.എസ്) നമ്പർ 295/2008-തസ്വഭവ, തീയതി 28-12-2006 . സ.ഉ. (എം.എസ്)നമ്പർ 132/2008-തസ്വഭവ, തീയതി 16-8-2006 ഉത്തരവ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീർത്തട വികസനമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പരാമർശം 5-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനു സ്യതമായി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ട നീർത്തട വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനരീതി ശാസ്ത്രവും അനുബന്ധമായി ചേർത്ത് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. (3ιοαρ26η Ιαυο നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടി പ്രവർത്തനം 1 വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം ജില്ലയിലെ നീർത്തട വികസന പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും, ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആയി ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ് തല ത്തിൽ വിവിധ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണം. പ്രവർത്തനം 1.1 ജില്ലാ തല സാങ്കേതിക സഹായ സമിതി നീർത്തട വികസന പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന മൊത്തം പ്രവർത്തന ങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയാണ് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത്. ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപി GOVERNMENT ORDERS 633 പ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലനപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു 'ടെക്സനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ട താണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ പൂർണ്ണയോഗം ചേർന്നാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രിൻസിപ്പൽ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ/ഡെപ്യൂട്ടി പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ, ജില്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ക്ഷീരവികസനം) ജില്ലാ സോയിൽ കൺസർ വേഷൻ ഓഫീസർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പഞ്ചായത്ത്) ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്) എക്സസിക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ചെറുകിട ജലസേചനം), ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ, എക്സസിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീയർ (കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി), ജില്ലാ ഓഫീസർ (ഭൂജല വകുപ്പ്) കുടുംബശ്രീയുടെ ജില്ലാമിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷന്റെ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ എന്നിവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ഉൾപ്പെ ടെയുള്ള വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജുകൾ, പോളിടെക്സനിക്കുകൾ, അക്കാദ മിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷണ-വികസന (ആർ&ഡി) സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ എന്നി വടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നീർത്തട വികസന മേഖലയിലെ വിദഗ്ദദ്ധരെയും ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനേയും, നാലിൽ കുറയാതെയുള്ള വിദഗ്ദദ്ധരെയും സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യു ന്നതാണ്. ദാരിദ്ര്യ ലഘുകരണ യൂണിറ്റിലെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ/ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ആയി രിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺവീനർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റായി പ്രവർത്തി ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനം 1.2 ബ്ലോക്കതല സാങ്കേതിക സമിതിയിലെ നീർത്തട വികസന സബ്ദഗുപ്പ ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നീർത്തട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നീർത്തട കമ്മിറ്റികൾ (Watershed Committees) രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നീർത്തട കമ്മിറ്റികൾക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ ബ്ലോക്ക് തല ടെക്സനിക്കൽ അഡൈസറി കമ്മിറ്റിയിലും (BLTAG) നീർത്തട വികസന സബ്ദഗുപ്പ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി), ഡയറി എക്സസറ്റഷൻ ഓഫീസർ, ഓവർസീയർ (സോയിൽ, കൺസർവേഷൻ) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സസിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, സർക്കാരിതര സംഘടനകളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദദ്ധർ, നീർത്തട് വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദദ്ധ്യമുള്ള അഞ്ച് അനൗദ്യോഗിക വിദഗ്ദദ്ധർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സബ്ദഗുപ്പ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. ബ്ലോക്കതല ടെക്സനിക്കൽ അനൈഡ്വസറി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഈ സബ്ദഗുപ്പിന്റെ ചെയർമാനും ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കൺവീനറുമായിരിക്കും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനം 1:3 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നീർത്തട വികസന വർക്കിംഗ് ഗുപ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 10-16 പേർ അടങ്ങുന്ന നീർത്തട വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കണം. ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടും, കൺവീനർ കൃഷി ഓഫീസറും ആവണം. ഒരു വനിതാ മെമ്പർ, ഒരു പട്ടിക ജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ മെമ്പർ, ഡയറി എക്സ്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, വില്ലേജ് എക്സ്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചീനി യർ/ഓവർസീയർമാർ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അസി.എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസീയർ, ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിതര സംഘടനകളുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ, അക്കാദമിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദഗ്ദദ്ധർ, കർഷകപ്രതിനിധികൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദദ്ധർ, മൃഗഡോക്ടർ, കൃഷി, ജലസേചനം, പൊതുമ രാമത്ത, ഡയറി എക്സ്സ്റ്റൻഷൻ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബന്ധ പ്പെട്ട മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദദ്ധ്യം നേടിയ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവതീയുവാക്കൾ, നീർത്തട അവലോകന രേഖ, വിഭവ ഭൂപടം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചവർ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങ ളായി വരേണ്ടത്. നീർത്തട വികസന മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദദ്ധ്യമുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനെ ജോയിന്റ് കൺവീനറായി ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനം 1 :4 നീർത്തട കമ്മിറ്റികൾ ഒരു നീർത്തട കൂടിച്ചേരലിലൂടെയാണ് നീർത്തട കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. നീർത്തട വാർഡുക ളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ, മാതൃകാ കർഷകർ, അദ്ധ്യാപകർ, വി.ഇ.ഒ/ എൽ.വി.ഇ.ഒ.മാർ, സാക്ഷരതാ പ്രേരക്സ്മാർ, കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങളുടെ കൺവീനർമാർ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക ളുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കണം. ഓരോ നീർത്തടത്തിനും ഒരു നീർത്തട കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നീർത്തടകമ്മിറ്റിയിൽ പഞ്ചായത്ത്തല നീർത്തട് വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത നീർത്തടത്തിന്റെ നിരീക്ഷണ ചുമതലയുള്ളവർ, നീർത്തട്കർമ്മപരിപാടിരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ, നീർത്തടത്തിൽ 634 GOVERNMENT ORDERS നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, പാടശേഖര സമിതി, അഗ്രോക്ലിനിക്ക്, കർഷകത്തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സെക്രട്ടറിമാരും, ക്ഷീരകർഷകത്തൊഴിലാളിസംഘടനകളുടെ പ്രസിഡണ്ടുമാരും, സെക്രട്ട റിമാരും, ക്ഷീരകർഷരുടെ പ്രതിനിധികൾ, പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗങ്ങളുടെ 2 പ്രതിനിധികൾ, നീർത്തട ത്തിനുളളിൽ വരുന്ന വാർഡുകളുടെ മെമ്പർമാർ, എ. ഡി. എസ്. ചെയർപേഴ്സൺസ്, നീർത്തട പ്രദേ ശത്തെ ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘം, ക്ഷീരവികസനസംഘം എന്നിവയുടെ പ്രസിഡണ്ടുമാർ, ബാങ്ക് മാനേജർ, സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, 50സെന്റിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ളവ രുടെ 2 പ്രതിനിധികൾ, 50-100 സെന്റ് ഭൂമിയുള്ളവരുടെ 2 പ്രതിനിധികൾ, 100-200സെന്റ് ഭൂമിയുള്ളവ രുടെ 2 പ്രതിനിധികൾ, 250-500 സെന്റ് ഭൂമിയുള്ളവരുടെ 2 പ്രതിനിധികൾ, 500 സെന്റിന് മുകളിൽ ഭൂമി യുള്ളവരിൽ നിന്നും 2 പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ഉണ്ടാകണം. നീർത്തട കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്സനിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതും പൊതു സമ്മത പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടുമാണ്. ഓരോ നീർത്തടത്തിലും നീർത്തട് വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ കൂടാതെ അഞ്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സർവ്വേ പ്രവർത്തനത്തിനായി നീർത്തട സർവ്വേ ടീമിനെ നിശ്ചയി ക്കണം. ഐ. റ്റി. ഐ. വി.എച്ച്.എസ്.സി തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടിയവർ, കൃഷി, ജലസേച നം, പൊതുമരാമത്ത് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുരോഗമന മനോ ഭാവമുള്ള കർഷകർ, നീർത്തട അവലോകന രേഖ/വിഭവ ഭൂപടം തുടങ്ങിയ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടു ത്തവർ എന്നിവരെയാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നീർത്തട സർവ്വേ ടീമിന് ഒരു ക്യാപ്റ്റനെയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെയും പൊതുസമ്മതപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കണം. പ്രവർത്തനം 2 പരിശീലനം മേൽപറഞ്ഞ കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുക യാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം. ജിലാതല സാങ്കേതിക സഹായസമിതിക്ക് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൂന്ന് റീജിയണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പരിശീലനം നൽകണം. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം തൊഴി ലുറപ്പു പദ്ധതിയെപ്പറ്റിയും നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനത്തെപ്പറ്റിയും വിശദീകരണം. രണ്ടാം ദിവസം നീർത്ത ടത്തിൽ നിന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തി കർമ്മപരിപാടി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ (തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി നിർവ്വഹണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രോജക്ടടുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി) പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകണം. തുടർന്ന് ബ്ലോക്കതല സാങ്കേതിക സമിതിക്കും പഞ്ചായത്തുതല നീർത്തട് വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും, ബ്ലോക്കതലത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രണ്ട് ദിവ സത്തെ പരിശീലനം നൽകണം. ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ അക്കാദമിക്ക് ചുമതല ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീകരി ക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ടീം നിർവ്വഹിക്കണം. പ്രവർത്തനം 3 നിർത്തടങ്ങൾ വേർതിരിക്കൽ നീർത്തട വികസനപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായി ചെയ്യേണ്ടത് നീർത്തടങ്ങൾ വേർതിരി ക്കലാണ്. ഏകദേശം 400മുതൽ 1000വരെ ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയുള്ള ചെറു നീർത്തടങ്ങളെ അടിസ്ഥാന മാക്കിയാണ് ഈ വേർതിരിക്കൽ നടത്തേണ്ടത്. ഈ ചെറുനീർത്തടങ്ങളിൽ പലതും ഒന്നിലേറെ ഗ്രാമപ ഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും. ഇത്തരം നീർത്തടങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ (Map) ആവശ്യമാണ്. നീർത്തടങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് അവലംബിക്കാവുന്ന ഭൂപടങ്ങളും അവ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. നീർത്തടങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വേ ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ (moneOoo Io eo Is633cê (Topo sheets) സംസ്ഥാനത്തെ ഓഫീസുകൾ 2. colóoros (Grogaion)}écsó (Watershed Atlas) - സംസ്ഥാന ലാന്റ് യൂസ് ബോർഡ് 3, നീർത്തട മാപ്പുകൾ (Resource Map) - ലാന്റ് യൂസ് ബോർഡ്, സെസ്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ 4. Oileo (ego S633Csö (Watershed Maps) - സോയിൽ സർവ്വേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കേരളാ മിഷൻ 5. (e)(o layon (G) o Iso (Land form Map) - ലാന്റ് യൂസ് ബോർഡ് 6. (m6)009)(665 (ego iso (Drainage Map) - ലാന്റ് യൂസ് ബോർഡ് 7. (mildicoooom(0) (so ISO (Relief Map) - ലാന്റ് യൂസ് ബോർഡ് 8. (e(06me}o ISO (Administration Map) - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9, ബ്ലോക്കതല നീർത്തട രേഖ - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10. കഡസ്ട്രൽ മാപ്പ - വില്ലേജ്/താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾ GOVERNMENT ORDERS 635 സ്ഥലമാപന ഭൂപടങ്ങൾ, നീർത്തട മാപ്പുകൾ, കഡസ്ട്രടൽ മാപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റെസ് ചെയ്ത കോപ്പികളും ലഭ്യമാണ്. പ്രവർത്തനം 3.1 ഭൂപടങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്നും നീർത്തടങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂപടങ്ങളും, നീരൊഴുക്ക് ഭൂപടങ്ങളും, കഡസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങളും, ഭരണ ഭൂപടവും ലഭ്യമാക്കണം. നീർത്തട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരി ച്ചിട്ടുള്ള ജില്ല, ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സഹായ കമ്മിറ്റികളും, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നങ്ങളും പ്രസ്തുത ഭൂപടങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം. പ്രവർത്തനം 3.2 നീർത്തട അതിരുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തൽ നീർത്തടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാപ്പുകളും, പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണഭൂപടവും ഉപയോഗിച്ച ഏതൊക്കെ നീർത്തടങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ വാർഡുകളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. നീർത്തട മാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, നീർത്തടത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ കഡസ്ട്രടൽ മാപ്പിലേക്ക് പകർത്തണം. കഡസ്ട്രടൽ മാപ്പിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ സർവ്വേ നമ്പരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തിനാൽ, കണ്ടെത്തിയ ഓരോ നീർത്തടങ്ങളുടെയും അതിരുകൾ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് കട ന്നുപോകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലേയും നീർത്ത ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും. അവയുടെ അതിരുകൾ എവിടെയൊക്കെകുടിയാണ് കടന്നുപോകുന്ന തെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിച്ച കഡസ്ട്രൽ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നീർത്തടമാ പ്പിന്റെ കോപ്പികൾ വിവരശേഖരണത്തിനും തുടർമാപ്പിംഗിനുമായി സർവ്വേ ടീമിനുനൽകണം. പ്രവർത്തനം 4 നീർത്തട് വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തുതകൾ ശേഖരി ക്കൽ ഓരോ നീർത്തടത്തിലേയും മണ്ണ്, ജലം, ജൈവ വൈവിധ്യം, വിഭവ സ്ഥിതി, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയും, ഓരോ മേഖലയിലും അവ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, പരിഹരി ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും, സാദ്ധ്യതകളും അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിക സന രേഖയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനവും, തൊഴി ലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗവും, എവിടെയൊക്കെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന വസ്തുതകൾ നീർത്തടവികസന രേഖയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരം ഒരു വികസനരേഖ നീർത്തട പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ക്രമാനുഗതമായ ഒരു വിവരശേഖരണ പ്രക്രിയയിലുടെ നീർത്തട് വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖ രിക്കണം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ 4.1 പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീർത്തടത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളേയും നീർത്തട രേഖയും, കർമ്മ പരിപാടിയും തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. നീർത്തട വികസ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേ ണ്ടത്. നീർത്തട അതിർത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായസംഘങ്ങൾ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, സ്ക്ൾ കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർ വഴിയും പ്രചരണങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്. നീർത്തടാധി ഷ്ഠിത വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യകത, തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയവ മനസ്സി ലാക്കുന്നതിനും, നീർത്തട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കത്തുകളും, അഭ്യർത്ഥനകളും പഞ്ചായത്ത്, പ്രസിഡണ്ടിന്റെ പേരിൽ തയ്യാറാക്കി ഓരോ വീട്ടിലും എത്തി ക്കണം. പ്രചരണത്തിനായി ജല, ജൈവ സംരക്ഷണ ജാഥകൾ, സ്ക്ൾതല പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നടത്താവുന്നതാണ്. ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ, ബാനറുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം. വിവരശേഖരണത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവാൻമാ (ᏨbᏆoᏧᎾ6Ꭳ6ᏛᏅo. പ്രവർത്തനം 4.2 അടിസ്ഥാന വിവരശേഖരണം നീർത്തടത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കേണ്ട പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളും (PrimaryData) ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദ്വിതീയ വിവരങ്ങളും (SecondaryData) അടി സ്ഥാന വിവര ശേഖരണത്തിലുടെ ലഭ്യമാക്കണം. പ്രവർത്തനം 4.2.1 പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം സർവ്വേ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം നടത്തേണ്ടത്. നീർത്തടത്തെ സംബ ന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ശേഖരിക്കണം. നീർച്ചാ ലുകളുടെ സർവ്വേ, നീർത്തടത്തിലുടെ തലങ്ങും, വിലങ്ങുമായുള്ള നടക്കൽ (TrenseetWalk) വ്യക്തികളുമാ യുള്ള ചർച്ചകൾ, മുഖാമുഖം തുടങ്ങിയ പങ്കാളിത്ത പഠനരീതികളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. പ്രധാ 636 GOVERNAMENT ORDERS നമായും ഭൂവിനിയോഗം, ചരിവ്, മണ്ണിന്റെ തരം, കൃഷിരീതികൾ, വിളകൾ തരിശു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ, കുളങ്ങൾ, ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ, കുടിവെള്ള ലഭ്യത, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ, മണ്ണ്, ജല, ജൈവ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രാഥമിക വിവര ശേഖ രണത്തിലുടെ സമാഹരിക്കണം. കൂടാതെ പ്രസ്തുത നീർത്തടത്തിലുള്ള ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും കൈവശഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവ രങ്ങളും ശേഖരിക്കണം. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനാവശ്യമായ സർവ്വേ ഫോമു കൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി, നീർത്തടങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കഡസ്ത്രടൽ മാപ്പിനോടൊപ്പം സർവ്വേ ടീമിനു നൽകണം. പ്രവർത്തനം 4.2.2 ദിതിയ വിവര ശേഖരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വിവിധ ഓഫീസുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത നീർത്തടത്തെ സംബ ന്ധിച്ച ദ്വിതീയ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണം. ഉദാ:- ജനസംഖ്യ. ആകെ കുടുംബങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ നില വാരം, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയം സഹായസംഘങ്ങൾ/അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, മറ്റ് പൊതുവായ കാര്യ ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. പ്രവർത്തനം 4.2.3. വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണവും, മാപ്പിംഗും സമാഹരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം. പ്രധാനമായും നീർത്തടങ്ങ ളിലെ ആകെ കുടുംബങ്ങൾ, SCIST/BPL, കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, ചെറുകിട പരിമിത നാമ മാത്ര കർഷകരുടെ എണ്ണം തുടങ്ങി സർവ്വേയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കണം. നീർത്ത ടത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ അളവ്, സർവ്വേ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെ ടുത്തി ലിസ്റ്റ് ആക്കണം. ഒപ്പം ഭൂമി, ജലം, ജൈവ വൈവിദ്ധ്യം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നീർത്തട ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. പ്രവർത്തനം 5. ഇടപെടൽ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തൽ/പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നീർത്തട നിവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നീർത്തട പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും നേരിട്ട ശേഖരിക്കണം. ഓരോ നീർത്തടത്തിലേയും മൂന്നോ നാലോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽവെച്ച് പ്രദേശവാസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അവിടെ നടത്തേണ്ട മണ്ണ്, ജല, ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമാഹരിക്കണം. കഴിയുന്നിടത്തോളം ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും കൈവശഭൂമിയിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടെ ത്തണം. കൂടാതെ പൊതു വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തികളും കണ്ടെത്തണം. നീർത്തട വികസന കമ്മിറ്റി, സർവ്വേ ടീം എന്നിവരുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ()S(3(OÖ)6Te(O). പ്രവർത്തനം 6 കരട് നീർത്തട പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ മേൽപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത നീർത്തടത്തിൽ ഏറ്റെ ടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തണം. വ്യക്തിഗത ഭൂമിയിൽ ഏറ്റെടു ക്കേണ്ട പ്രവർത്തികളും പൊതു ആസ്തികളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെ ടുത്തണം. പ്രസ്തുത നീർത്തടത്തിൽ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കരട് രേഖയായിരിക്കും ഇത്തര ത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതാവണം ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങ ളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഫാറങ്ങളുടെ മാതൃക അനുബന്ധമായി ചേർത്തി ട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനം 7 നിർത്തട ഗ്രാമസഭ ഇതു പൊതുഗ്രാമസഭയല്ല. നീർത്തടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളേയും ഉൾപെടുത്തി യാണ് നീർത്തട ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീർത്തട വർക്കിംഗ് ഗുപ്പിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തണം. നീർത്തട ഗ്രാമസഭയുടെ സ്ഥലം തീയതി, സമയം എന്നിവ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുംവിധമാവണം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. നീർത്തട മാതൃക, വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ, നീർത്തടത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ, ഫലപ്രദമായി നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തന ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലുടെയുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ പ്രദർശി പ്പിക്കാം. പ്രവർത്തനം 7.1 നീർത്തട ഗ്രാമസഭയുടെ കാര്യപരിപാടി 1. രജിസ്ട്രേഷൻ - ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം (രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ 50പേർ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പു കളായി തിരിക്കുകയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ പേര് നൽകുകയും വേണം. 2. സ്വാഗതം 3. വിഷയ അവതരണം GOVERNMENT ORDERS 637 . നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനം - എന്ത്? എന്തിന്? സമീപനം - (30 മിനിറ്റ്) . ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും നീർത്തടാധിഷ്ഠിത സമീപനവും - (20 മിനിറ്റ്) . തയ്യാറാക്കിയ നീർത്തട പദ്ധതി (കരട്) അവതരണം . ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച (ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കരട് കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ കോപ്പി നൽകണം) - (60- മിനിറ്റ്) . ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അവതരണം (60 മിനിറ്റ്) . നീർത്തട പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കൽ പ്രവർത്തനം 8 നീർത്തട വികസന പ്ലാൻ - അന്തിമ രേഖ എഴുതി തയ്യാറാക്കൽ (moolớ3(OMO)s (poØNomo(goola08 അവതരിപ്പിച്ച കരട് നീർത്തട വികസന രേഖയിൽ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അന്തിമരേഖ എഴുതി തയ്യാറാക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ നീർത്തടത്തിനും പ്രത്യേകം കർമ്മപദ്ധതികൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തിലെ മുഴുവൻ നീർത്തടങ്ങളുടെയും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നീർത്തട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം. പ്രവർത്തനം 8, 1 നീർത്തട് വികസ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഘടന ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 8. 1. 1. നീർത്തടത്തിന്റെ പേര് 8, 1 . 2. ആമുഖം നീർത്തടത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ ആമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നീർത്തടം ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ, നീർത്തടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്ത്യതി, നീർത്തട് വികസനത്തിന് ലഭ്യമാവുന്ന ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി, ആകെ കുടുംബങ്ങൾ, ജനസംഖ്യ, നീർത്തടത്തിന്റെ അതിരുകൾ, നീർത്തടത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, കാലാവസ്ഥ, മഴയുടെ അളവ്, കാർഷിക പൊതു അവ സ്ഥ, പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയവും ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതിചേർക്കണം. ഇതിന്റെ അടിയി ലായി നീർത്തടത്തിന്റെ ഭൂപടവും ചേർക്കണം. പ്രവർത്തനം 8. 1. 3 വിവരശേഖരണ രീതി : നീർത്തട പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവര ശേഖരണങ്ങൾ നടത്തിയ രീതികൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കണം. പ്രവർത്തനം 8.1, 4 മൺതരങ്ങളും ഭൂവിനിയോഗവും നീർത്തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ തരങ്ങൾ, ഭൂമിയുടെ ചരിവിന്റെ രീതി, നിലവിലുള്ള ഭൂവിനിയോഗം, ഓരോ കുടുംബത്തിനും ലഭ്യമായ ശരാശരി ഭൂ വിസ്തൃതി, വിളതിരിച്ചുള്ള ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗം, കൃഷിക്ക് ഉപ യുക്തമായതും എന്നാൽ തരിശിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭൂമിയുടെ വിസ്ത്യതി, കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമല്ലാത്ത ഭൂമി, ചതുപ്പുകളും ജലാശയങ്ങളും, പൊതുഭൂമി, പുറംപോക്ക്, വനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവര ങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം. (o IQIĜô(OO) (mpo 8. 1. 5 2e3AJIOÍlceOJ (m) Cl(O)l നിലവിലുള്ള നീർച്ചാലുകൾ, അവയുടെ നീളം, അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ, മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ, നീർച്ചാലുകളുടെ ഘടന തുടങ്ങിയവയും അവയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയും ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതുകൂടാതെ നീർച്ചാലുകളിലെ നീരൊഴുക്കിന്റെ അവസ്ഥ, പൊട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ, ജല സംരക്ഷണത്തിന് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വിശദമാക്കണം. ഏതെങ്കിലും ജലസേ ചന പദ്ധതികളുമായി പ്രസ്തുത നീർത്തടത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രവർത്തനം 8.1.6 നീർത്തടത്തിലെ പൊതു-സാമുഹ്യ-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഈ ഭാഗത്ത് നീർത്തടത്തിലെ പൊതുവായ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം രേഖപ്പെടുത്തണം. ജീവിതവൃത്തിക്ക് നീർത്തടത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആശയിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തി കൾ, കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ, ചുടുകല്ല നിർമ്മാണം, പാറ കാറികൾ തുടങ്ങിയവയും പ്രദേശത്തെ വിദ്യാ ഭ്യാസ നിലവാരം, ആരോഗ്യ ധനസ്ഥിതികൾ, പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനികൾ തുടങ്ങിയവ സംബ ന്ധിച്ചും ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പ്രവർത്തനം 8.1.7. മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നീർത്തടത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ, വൈദ്യുതി, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ങ്ങൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജലസേചനപദ്ധതി കനാലുകൾ, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കണം. 638 GOVERNAMENT ORDERS പ്രവർത്തനം 8.1.8 നിർത്തടത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീർത്തടപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അക്കമിട്ട് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം. കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, മണ്ണ, ജലം, ജൈവ സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണവും, പുനരുജ്ജീവനവും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം, വന സംരക്ഷണം, തൊഴിൽ, ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും പരിസ്ഥിതി പുനസ്ഥാപനം, കന്നു കാലി വളർത്തൽ, വരുമാനദായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നീർത്തട വാസി കൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. പ്രവർത്തനം 8.1.9. ഇടപെടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരശേഖരണം, പങ്കാളിത്ത പഠനം, കരട് നീർത്തട വികസനപദ്ധതി, ഗ്രാമസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പൊതുവെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീർത്തടത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാ നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം. മണ്ണ, ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വനവൽക്കര ണം, തീറ്റപുൽകൃഷി, മഴവെള്ള സംഭരണം, വരൾച്ചാ നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭൂ. വികസന പരിപാടി കൾ, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, സംരക്ഷണം, സ്വാഭാവിക നീരുറവുകളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി നീർത്തടത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഇടപെടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. പൊതുഭൂമിയിലും സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലും നടത്തേണ്ട ഇടപെടലുകൾ പ്രത്യേകം രേഖ പ്പെടുത്തണം. പ്രവർത്തനം 8.1.10 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീർത്തട പ്രദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ച ഇടപെടലുകളിലൂടെ നടപ്പാ ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കണം. പ്രധാനമായും ഹോൾട്ടിക്കൾച്ചർ ഡവലപ്പമെന്റ് പരിപാടികൾ, വിളവർദ്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മണ്ണ ജല സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കാർഷിക മുറ കൾ, ജൈവ മുറകൾ, ഇൻജിനീയറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കണം. ഉദാ: കല്ല കയ്യാല നിർമ്മാണം, മൺകയ്യാല, തീറ്റപുൽകൃഷി ജൈവ വേലി, തെങ്ങിൻതടം നിർമ്മാണം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, നേഴ്സ്സറികൾ, തടയണകൾ തുടങ്ങിയവ. ഓരോ പ്രവർത്തനവും എത്ര അളവിൽ വേണ്ടിവരുമെ ന്നും, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും ഒരു സംഗ്രഹമായി ഇവിടെ പട്ടിക രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്ക ണം. ഇൻജീനിയറിംഗ് പ്രവർത്തികളും സിവിൽ വർക്കുകളും പരമാവധി കുറയ്ക്കക്കണം. പ്രവർത്തനം 9. നീർത്തട വികസന കർമ്മപരിപാടി നീർത്തട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതുവിധമാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും, എവിടെ യൊക്കെ എത്രമാത്രം അളവിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നും വിശദമായി ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കണം. നീർത്തട പ്ലാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. പ്രവർത്തനം 9.1 പൊതു ആസ്തികൾ പൊതുഭൂമിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ നിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം, അറ്റകുറ്റ പണികൾ എന്നിവ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീർത്തടത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതു വായി ഗുണപ്രദമാകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും, അവയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, എത്ര വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാവും എന്നും വ്യക്തമാക്കണം. പ്രവർത്തനം 9.2 സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ഇടപെടലുകൾ നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട, ഗ്രാമസഭ അംഗീക രിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത് ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ നൽകേണ്ട താണ്. ഓരോ വ്യക്തികളുടേയും പേരും മേൽവിലാസവും, അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ അളവ്, പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ നീർത്തട് വികസനപരിപാടിയിലൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ങ്ങൾ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയിലും എത്രമാത്രം അളവിലാണ് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബമാണോ, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പട്ടിക രൂപത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം. അതോടൊപ്പം ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും ആവശ്യമായി വരുന്ന തുകയും ഇവിടെ ചേർക്കണം. V ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ മേഖല തിരിച്ച അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫാറത്തിൽ സംഗ്ര ഹമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. പ്രവർത്തനം 10 എസ്സിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കൽ ഭൂമിയുടെ ചരിവ്, മണ്ണിന്റെ ഘടന, ആഴം, പ്രവർത്തികളുടെ രീതി എന്നിവയനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവർത്തി കൾക്കും യൂണിറ്റ് കോസ്സുകളും എസ്റ്റിമേറ്റുകളും തയ്യാറാക്കണം. നീർത്തട് വികസന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃ ത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ ഇൻജിനീയർമാർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഇൻജീനിയർമാർ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തികളുടെ നിരക്ക്, യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി കർമ്മ GOVERNMENT ORDERS 639 പദ്ധതിയിൽ അനുബന്ധമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാ:ഒരു തെങ്ങിന്റെ തടം തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ്, കോണ്ടുർ ബണ്ട് ഒരു മീറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന തുക, ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യ മായി വരുന്ന തുക മുതലായവ. പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻഗണന തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മുകൾഭാഗത്ത് നിന്ന് സമതലത്തിലേക്ക് (Ridge to Valley) എന്ന സമീപനം നിർബന്ധമായും സ്വീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനം 11. സംയോജന സാദ്ധ്യതകൾ നീർത്തട് വികസനപരിപാടികൾ ഒരു സമഗ്രവികസന കാഴ്ചപ്പാടോടെയും, വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സംയോജനത്തിലുടെയുമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ യോജന, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, ജലസേചനം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, പഞ്ചായ ത്തുകൾ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെയും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫണ്ടും സേവനവും നീർത്തട് വികസന ത്തിന് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇവയുടെ സംയോജനം എങ്ങനെ സാദ്ധ്യ മാക്കാം എന്ന കാര്യം കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കണം. സംയോജന സാദ്ധ്യതകൾക്കുള്ള ഒരു ഉദാഹ രണം അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനം 12. നിർവ്വഹണ തന്ത്രവും പ്രവർത്തന കലണ്ടറും നീർത്തടത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കണം. ഓരോ തരം പ്രവർത്തികൾക്കും വ്യത്യസ്ഥമായ നിർവ്വഹണ തന്ത്രങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമായി വരും. എന്നാൽ ഇടനിലക്കാർ, കോൺട്രാക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവർ യാതൊരു കാരണവശാലും നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പാടില്ല. ജനപങ്കാളിത്തം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കുകയും C3O)6OO. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടറും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ നീർത്തട കർമ്മ പദ്ധതികൾ അഞ്ച് വർഷംകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത, പ്രവർത്തന സൗകര്യങ്ങൾ, ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ എന്നിവ കണക്കാക്കി അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയപരിധിയിലും പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന കല ണ്ടർ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഓരോ വർഷവും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏതുവിധത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർഷിക പ്രവർത്തന കലണ്ടറും വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടാവണം. പ്രവർത്തനം 13 ആസ്തികളുടെ ഭാവി സംരക്ഷണം (Exit Protocol) നീർത്തട വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ ഭാവിയിലുള്ള മെയിന്റനൻസിനുള്ള സംവിധാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നീർത്തട പദ്ധതിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നീർത്തടപ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ കർഷകരുടെ പറമ്പുകളിലെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ചിലവാ ക്കുന്ന തുകയുടെ 10% തുക, അവരിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിൽ വാട്ടർഫെക്ഷേഡ് ഡവലപ്പുമെന്റ് ഫണ്ടായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും, തുടർ പ്രവർത്തികൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം ഇവിടെ രേഖപ്പെടു (εOYO)6ΥΥς (O)O6ΥY). പ്രവർത്തനം 14. മോണിട്ടറിംഗും, സോഷ്യൽ ആഡിറ്റും പ്രവർത്തികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് വ്യക്തമായ സംവിധാനത്തിന് രൂപം നൽകുകയും പ്രസ്തുത വിവരം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീർത്തടത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങ ളുടെ സോഷ്യൽ ആഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും നീർത്തടപ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രവർത്തനം 15. നീർത്തടപ്ലാൻ - അംഗീകരിക്കൽ ഓരോ നീർത്തടത്തിന്റേയും വികസനപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അവ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത് തല നീർത്തട പ്ലാൻ ആക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇതിന് ഒരു പൊതു ആമുഖവും നൽകണം. നീർത്തട ഗ്രാമസഭകൾ അംഗീകരിച്ച നീർത്തട പ്ലാൻ പൊതുഗ്രാമസഭയിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിലും അവ തരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കണം. പ്രസ്തുത പ്ലാൻ ബ്ലോക്ക് തല നീർത്തട സാങ്കേതിക ഉപദേശക സമിതി പരിശോധിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ വയ്ക്കക്കേണ്ടതും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശുപാർശയോടെ ജില്ലാതല സാങ്കേ തിക സമിതിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്. ജില്ലാതല സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കും ശുപാർശ കൾക്കും ശേഷം, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നീർത്തട പ്ലാൻ പരിശോധിച്ച അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതും നിർവ്വഹണത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തിരികെ നൽകേണ്ടതുമാണ്. Annexure I-III omitted 640 GOVERNAMENT ORDERS എം.എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി-യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ്/ അനന്തരാവകാശി, ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത വീടുകളുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡിബി) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (സാധാ)നം. 1147/2009/ത്.സ്വഭവ. തിരു. 15-05-2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എം.എൻ ലക്ഷംവീട് നവീകരണ പദ്ധതി-യഥാർത്ഥ ഗുണ ഭോക്താവ്/അനന്തരാവകാശി, ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത വീടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം-അർഹത പരിശോധിക്കൽ - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. സ.ഉ (എം.എസ്) നമ്പർ 226/08/തസ്വഭവ തീയതി 19-6-2008 2. റവന്യൂ (എൽ) വകുപ്പിന്റെ 21-1-09-ലെ 74046/എൽ3/08/റവ. നമ്പർ അനൗദ്യോഗിക്കുറിപ്പ 3, ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 28-4-09-ലെ 3025/സി1/08/ഭവനം നമ്പർ കുറിപ്പ ഉത്തരവ് എം.എൻ. ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ രേഖ പരാമർശം (1) പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡികയിൽ യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവ്/അനന്തരാവകാശി, ഉടമ സ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത വീടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം ധനസ ഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുള്ള കുടുംബമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ താമസം നിയമാനുസൃതമാക്കി എം.എൻ ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകു ന്നത് സംബന്ധിച്ച തസ്വഭവ/ഭവന വകുപ്പ്, റവന്യൂ വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്തതിനഗേഷം പ്രത്യേകം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അർഹതയുള്ള കുടുംബത്തെ കണ്ടെ ത്തേണ്ടത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പാണെന്നും ഇപ്രകാരം അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടു ത്തശേഷം മാത്രമെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖേന കൈവശരേഖ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും പരാ മർശം (2) പ്രകാരം ആ വകുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ കൈവശാവകാശ രേഖയ്ക്ക്/ താമസം നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നതിന് അർഹരായ കുടുംബങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന പരാമർശം (3) പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. എം.എൻ.ലക്ഷം വീട് നവീകരണ പദ്ധതിയിലെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ്/അനന്തരാവകാശി, ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത വീടുകളുടെ കാര്യ ത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കുടുബം സഹായത്തിന് അർഹരാണോ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം കൈവശാവകാശ രേഖ ലഭ്യമാക്കുവാൻ റവന്യൂ വകു പ്പിനെ സമീക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. COLLECTION OFFUNDS FROM LOCAL GOVERNMENTS TECHNICAL SUPPORT SANCTION ACCORDED - ORDERS ISSUED (PUBLIC WORKS (IB) DEPARTMENT, G.O. (Rt) No. 1265/09/LSGD., Tvpm, dated 29/05/2009) Abstract: Local Self Government Department-Collection of funds from local Governments for the technical support provided by Information Kerala Mission-Sanction accorded-Orders issued. Read: 1. G.O. (Rt).3865/08/LSGD dated 3-11-08 2. G.O. (Rt) 3866/08/LSGD dated 3-11-08 3. The minutes of the meeting held in the office of the Principal Secretary, Local Self Government Department on 3-1-2009 ORDER As per G.O. 1st cited Government have approved the restructuring of Information Kerala Mission and reclassifications of designations of project staff. Asper G.O. 2nd cited Government have Constituted a committee to look into the proposal of Information Kerala Mission to charge the Local Self Government Institutions for the services provided by Information Kerala Mission. GOVERNMENT ORDERS 641 The said Committee under the chairmanship of the Principal Secretary, Local Self Government Department met on 3-1-2009 and recommended the proposal to Government. Government have examined the matter in detail and are pleased to approve the proposal to collect funds from the Local Self Government Institutions for the technical supportrendered by Information Kerala Mission. The amount to be remitted by Local Self Government Institutions to Information Kerala Mission will beat the following rates. S.No. Type of local government Number of Technical Amount per year per Support Personnel local government 1. Corporations 3 36OOOO 2. Municipalities 1 12OOOO 3. District Panchayats 1 12OOOO 4. Block Panchayats and Grama 1 per 7 to 8 Blocks and 2OOOO Panchayats (each) Grama Panchayats കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്, സ.ഉ (എം.എസ്.) 75/09/ത്.സ്വ.ഭവ. തിരു. 30-05-2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ - പരിഷ്കരിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. 24-05-2002-ലെ സ.ഉ. (എം.എസ്.) 125/98/ഐ.ആർ.ഡി. നമ്പർ ഉത്തരവ്. . 09-12-2004-ലെ സ.ഉ. (എം.എസ്.) 330/2004/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ്. . 14-05-2007-ലെ (എം.എസ്.) 128/2007/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്. . 24-07-2007-ലെ (എം.എസ്.) 183/2007/ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്. . 25-02-2006-ലെ 12968/കെ2/2006/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ സർക്കുലർ. . 26-02-2007-ലെ 674/കെ2/2007/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ സർക്കുലർ. ഉത്തരവ് കേരള ജല അതോറിറ്റി (Kerala Water Authority) പരിപാലിക്കുന്ന കുടിവെള്ള സ്കീമുകളിലെ പൊതു ടാപ്പുകളിലൂടെയുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന്റെ ചെലവ് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളാണ് വഹിക്കുന്നത്. ജല അതോറിട്ടിയുടെ വിതരണ സംവിധാനത്തിനു പുറമേ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രവർത്തി പ്പിക്കുന്ന സ്കീമുകളുമുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതി യിലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയ ധികം തുക തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്ക പ്പെടുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ചുവടെ വിവ രിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 2. കേരള ജല അതോറിട്ടി പരിപാലിക്കുന്ന കുടിവെള്ള സ്കീമുകളിലെ പൊതു ടാപ്പുകളിലുടെ യുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണം. 2.1 എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം ജല അതോറിട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. "ജലവിതര ണവും ശുചിത്വവും" എന്ന മേഖലയ്ക്കായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്. പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജല അതോറിട്ടിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുവാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഓഫീസ് മേധാവിയോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ജല അതോറിട്ടി നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൂടി സഹായ ത്തോടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയാണ് ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണവും അവസ്ഥയും തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പരിശോധനയെ തുടർന്ന് ആകെ ടാപ്പുകൾ, ജലം ലഭ്യമാകുന്ന ടാപ്പുകൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പു കൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. 2.2 ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന് മാത്രമേ പണം നൽകുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും ജലം ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ പൊതു ടാപ്പുകൾക്കും മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതി നററIശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 2.3 ജല അതോറിറ്റിക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ജല അതോറിട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച തീർപ്പുണ്ടാക്കണം. ജല അതോറിട്ടിക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പണം ഉൾപ്പെ ടുത്തിവേണം കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കേണ്ടത്. അവ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കണം. 642 GOVERNMENT ORDERS 24 2009 മേയ്ക്ക്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാ ᏣᏯᎦᎧ6nᏋᏩᎤᎧᏄ6rᎠ. 2.5 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കുന്നതിന് തനത് ഫണ്ട്/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്/ നോൺ-റോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജല അതോറിട്ടി കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ (tarif) പ്രകാരമാണ് വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കക്കേണ്ടത്. 3. കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടി കൈമാറിയ കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾ/തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ, 3.1 ജല അതോറിട്ടി പരിപാലിച്ചിരുന്ന ചില ഏക ഗ്രാമ കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾ (Single Village:Panchayat Water Supply) പരാമർശം ഒന്നിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്കീമുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിന് ശേഷം തുടർ നടത്തിപ്പിനായി ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും ആ രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമാണ് വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാ റിക്കിട്ടിയതിൽ ചില സ്കീമുകൾ ഇതിനകം ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറാത്ത സ്കീമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെ ങ്കിൽ മെയിന്റനൻസ് നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറു ന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 3.2 കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയ ചില കുടിവെള്ള സ്കീമുകളുടെ നട ത്തിപ്പ് ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും നേരിട്ട് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം സ്കീമു കളെല്ലാം തുടർ നടത്തിപ്പിനായി ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 3.3 ഇതിനകം ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയ സ്കീമുകളുടെ നടത്തിപ്പ് - മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പാടില്ല. അവ ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വഹി C396)63CO). 34 ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറാത്ത സ്കീമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്ത നക്ഷമമാക്കി ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൈമാറുന്നതു വരെയുള്ള നടത്തിപ്പ് - മെയിന്റനൻസ് ചെലവു കൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാവുന്നതാണ്. സ്കീമുകളിൽ നിന്നും വെള്ളക്കരം ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക നടത്തിപ്പ് - മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾക്ക് തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി തുക തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പാടുള്ള. ഇപ്രകാരം അധിക തുക വഹിക്കുന്നതിന് തനത് ഫണ്ട്/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്/മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ള ക്കരത്തിന്റെ നിരക്കുകൾ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 3.5 ജല അതോറിട്ടി തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ ഇതുവരെയും കൈമാറാത്ത സ്കീമുകൾ തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ കൈമാറുമ്പോൾ അവ പൂർണ്ണ മായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റെടുത്ത് ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രവർത്തനക്ഷമവും ജല ലഭ്യതയുള്ളതുമായ സ്കീമുകൾ, അവയുടെ ആസ്തി - ബാധ്യതകൾ കണക്കാക്കി വേണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലതാമസം കൂടാതെ തന്നെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 4. ഗുണഭോക്ത്യ ഗുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾ ജലനിധി, സ്വജലധാര, സെക്ടർ റീഫോംസ് എന്നീ പ്രോജക്റ്റടുകളുടെയും വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംവി ധാനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കി പരിപാലി ക്കുന്ന തരത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ കുടിവെള്ള സ്കീമുകളുടെ നടത്തിപ്പ് - മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പാടില്ല. അവ ഗുണഭോക്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ വഹി Οξαθ6)6Υ8(O)O6ΥY). 5. പൊതു ടാപ്പുകൾ മാത്രമുള്ള കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന പൊതു ടാപ്പുകൾ മാത്രമുള്ള കുടിവെള്ള സ്കീ മുകളുടെ നടത്തിപ്പ് - മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ട്/ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് / മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് (If Beneficiary Groups are notable to do so) 6. പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ കുടിവെള്ള സ്കീമുകൾക്കും 10 ശതമാനം ഗുണ ഭോക്ത്യ വിഹിതം സമാഹരിക്കണമെന്ന് പരാമർശം മൂന്ന് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ച പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗരേഖയിലും പരാമർശം നാല് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ച സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച GOVERNMENT ORDERS 643 മാർഗരേഖയിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി/പട്ടിക വർഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വിനി യോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന സ്കീമുകൾക്ക് ഗുണഭോക്ത്യ വിഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത്തരം സ്കീമുകൾ ഗുണഭോക്ത്യ വിഹിതം കൂടാതെ തന്നെ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 7. ബി.പി.എൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കൽ ബി.പി.എൽ വിഭാഗക്കാരുടെ കണക്ഷൻ ചാർജ്ജ് ജല അതോറിട്ടി പകുതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 ലിറ്റർ ജലം സൗജന്യവുമാണ്. ഈ സൗകര്യം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ജല അതോറിട്ടിയുടെ വിതരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ പൊതു ടാപ്പുകളും ഒഴിവാക്കുകയും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബ ങ്ങൾക്കും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രോജക്ടടുകൾക്ക്, പരമാ വധി ചെലവ് 4500 രൂപ എന്നപരിധിക്ക് വിധേയമായി ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കക്ക് താഴെയുള്ള പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സബ്സിഡിയും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മറ്റ് വിഭാഗക്കാർക്ക് 50 ശതമാനം സബ്സിഡിയും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളുടെ വെള്ളക്കരം അതത് ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ അടയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്. 8. വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തേ ണ്ടത് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെയോ ജില്ലാ തല സമിതികളുടെയോ നിർദ്ദേശാ നുസരണം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടിവെള്ള വിതരണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുകയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമാക്കി ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 9. പരാമർശം അഞ്ച്, ആറ് എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പകരമുള്ളതാണ് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി. എ.) വകുപ്പ്, സ്. ഉ. (കൈ) നം. 123/2009/തസ്വഭവ. തിരു. 02.07.2009). സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെ ടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 22.05.2009ലെ ജെ1-30957/08-ാം നമ്പർ കത്ത് 2. കില ഡയറക്ടറുടെ 17.12.2008ലെ കില്/ടി. പി. (ബി)-1431/08 നമ്പർ കത്ത് ഉത്തരവ് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കൾ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രവർത്തന ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സുതാര്യവും ജനപക്ഷപരവുമായ വികസനപരിപാടി സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്തുകൾ വളരെയേറെ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുമുണ്ട്. നിയമാനുസൃത ചുമതലകൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹി ക്കുന്നതിലും അതിനനുസൃതമായ ഭരണ നിർവ്വഹണ പ്രക്രിയ ഫലവത്തായി നടപ്പാക്കുന്നതിലും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന വസ്തുത സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണ നിർവ്വഹണവും ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ ലോക്കൽഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജന ങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഓഫീസിനകത്ത് ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കു ന്നതും അതുമൂലം ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്ന തിനും വേണ്ടി എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും സേവന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തുകൾ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പതിനൊന്നാം പദ്ധതിയുടെ മുൻഗണനാ വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് സദഭരണവും ഉയർന്ന നിലവാര ത്തിലുള്ള സേവന പ്രദാനവും. ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം സേവനം എന്ന തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം പതിനൊന്നാം പദ്ധതിക്കാ ലത്തു തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളും പരി ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചർച്ചകളുടെയും ചിന്തയുടെയും ഫലമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓഫീസ്തപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന ആശയങ്ങളെയും പരിശ്രമങ്ങളെയും കില ശാസ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെയും SS 644 GOVERNMENT ORDERS ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തുകളിലും ഫലപ്രദമായി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വയനാട് ജില്ലയിൽ മാതൃകാപരമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കിലയും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും പരാമർശം (1)-ലെയും പരാമർശം (2)ലെയും കത്തുകൾ മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലെ 189-ാം വകുപ്പ്, ധനകാര്യം, കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കൽ, ആഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സംഗതിക ളിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പൊതുമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകു ന്നതിന് സർക്കാരിനു അധികാരം നൽകുന്നു. പ്രസ്തുത അധികാരം വിനിയോഗിച്ച സദഭരണ നിർവ്വഹണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പരിവർത്തന ഭരണോദ്യമ (ChangeManagement initiative) ത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി അനുബന്ധ മായി ചേർത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു. മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചവ ഒഴികെയു ള്ളവർക്ക് എം. ഒ. പി. ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പരിവർത്തന ഭരണോദ്യമത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനാവശ്യമായ നോഡൽ ടീമുകളുടെ രൂപീകരണം, പ്രവർത്തനപരിപാടികൾ, പ്രവർത്തന കലണ്ടർ, ആവശ്യമായ മറ്റുപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം സുസ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനുമാവശ്യമായ തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചാ യത്ത് ഡയറക്ടർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു വെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാവശ്യമായ മേൽനോട്ടവും പിന്തുണാസംവിധാനവും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലനപരിപാടികളും ഡോക്യുമെന്റേഷനും 'കില് നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ, കുറിപ്പുകൾ, വിവരശേഖരണ ഫാറങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കില തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്താഫീസിലെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് തനതുഫണ്ടിൽനിന്നോ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നോ തുക വകയിരുത്തി പ്രോജക്ടടുകൾ ഏറ്റെടു ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടടുകൾ ഡി.പി.സി.യുടെ മുൻകൂർ അനുമതി കൂടാതെ നടപ്പാക്കുന്നതും 2009-10 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാധൂകരണം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. (02.07.2009-ലെ സ.ഉ.(കൈ) 123/09/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ 1. ആമുഖം പൗരസമൂഹത്തിന് സേവനാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ചുമതലകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളു ടെയും കാര്യക്ഷമമായ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധി ച്ചുവരികയാണ്. ജനാധിപത്യഭരണ പ്രക്രിയക്ക് അനുസൃതമായ തത്ത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരി ക്കണം ഇവ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടത്. നീതിപൂർവ്വമായ ഭരണപ്രക്രിയയും ജനപക്ഷ ഭരണസമ്പ്രദായും ജനാ ധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ പൗരന്റെ അവകാശമാണ്. പൗരസമൂഹത്തിന് സേവനം ഒരു അവകാശമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് സദഭരണത്തിന്റെ മുന്നുപാധിയാണ്. ഇതിന് പൊതുജനത്തിന് സമയബന്ധിതസേവനം ലഭ്യമാകുന്നതും അവർക്കു പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയുമുള്ള ഈ സംവിധാനം ജനസൗഹൃദവും അഴിമതിരഹിതവും പ്രതികരണസ്വഭാവമുള്ളതും നിയമാധിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കണം. ജനവിശ്വാസം ആർജ്ജി ക്കത്തക്കവിധം പങ്കാളിത്തവും നീതിനിഷ്ഠയും സുസ്ഥിരതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും സ്ഥാപന ലക്ഷ്യ ങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം ഭരണസംവിധാനമാണ് സദഭരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിതമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അധികാരങ്ങളുമുള്ള പ്രാദേശികസർക്കാരുകളായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും സദഭരണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പൗരന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള വിവിധജീവിതാവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപുലവും അനിവാര്യവുമായ ഒട്ടേറെ ചുമതല കൾ പഞ്ചായത്തുകൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വികസന മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമേ സാമു ഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിലും പൊതുസുരക്ഷ, പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിശ്ചിത ചുമതലകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുണ്ട്. കൂടാതെ, പെർമിറ്റുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നിർവ്വഹിക്കേ ണ്ടതുണ്ട്. ഇവ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ സവിശേഷതകളോടു കൂടിയ ഭരണ നിർവ്വഹണ സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. GOVERNMENT ORDERS 645 ഇതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും പൊതുജനത്തെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടമായ അതിന്റെ ഓഫീസ് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ഗുണകരമാവുന്ന തരത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഓഫീസ് ഭരണനിർവ്വ ഹണം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതും നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട തുമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൗരാവകാശരേഖയ്ക്കനുസൃതമായി സമയബന്ധിതമായി സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണപ്രകിയയാണ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായ സേവനം നൽകുന്നതിനും ജനങ്ങൾ ഓഫീസിനകത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതുമൂലം ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സേവന സംവിധാനം ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരംഭിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ സേവന ങ്ങൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ സമീപിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും അപേക്ഷകൾ ആര് സ്വീകരിക്കുമെന്നും സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്നും അറി യാത്തതിനാലും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻഗണനാക്രമം ഉറപ്പുവരുത്താത്തതിനാലും ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനടക്കം സാമൂഹ്യനീതി നിഷേ ധിക്കപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കൃത്യ മായ ഒരു സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകൾ പ്രതുന്നതിനും വിവിധജീവനക്കാർ ഒരേസമയം ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ചിട്ടയായി ജോലി ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കു ന്നത് കൂടാതെ ആഫീസിലെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിൽ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവ ഒഴിവാക്കി ശാസ്ത്രീയമായ ഓഫീസ് ഭരണനടപടിക്രമം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിത സേവ നപ്രദാനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, മെയിൻ ഓഫീസ് എന്നിങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചുമതലകൾ ജനസൗഹൃദപരമായും കാര്യക്ഷമമായും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്തുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ള മാന്വൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയർ (MOP) പര്യാപ്തമ ല്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ യഥാവിധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും, അവ ലഭിച്ച ക്രമ ത്തിൽ സമയബന്ധിതമായും നീതിപൂർവ്വമായും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പര്യാ പ്തമായ ഒരു നടപടിക്രമം ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാരിന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസുകൾ ജനസൗഹൃദപരമാക്കുന്നതിനും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമ മാക്കുന്നതിനും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള കൗണ്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകീകൃതസ്വഭാവമുള്ളതോ ശാസ്ത്രീയമോ അല്ലാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഫലപ്രദമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതായി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെ ട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടു ത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഏകീ കൃതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അപേക്ഷകളുടെയും മറ്റുത്പാലുകളുടെയും സ്വീകരണം, സേവനം നൽകൽ, അപേക്ഷകളുടെ അപ്പ പ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും വിവിധ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കൽ, തുടങ്ങിയ മുഖാമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണ മായും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിർവ്വഹിക്കണം. ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന തത്ത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ സേവനം നൽകുന്ന ഏകജാലക സംവിധാനമായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത് വഴി ഇനി പറയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു. 1) ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലുടെ സേവനങ്ങളും, വിവരങ്ങളും പൗരാവകാശരേഖയ്ക്കനുസൃത മായി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. 2) ജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും, പ്രയാസങ്ങളും മറി കടന്ന് ഭരണനിർവ്വഹണ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു. 3) ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന നിലയിൽ സേവനം സാധ്യമാക്കുന്നു. 4) അഴിമതിക്ക് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുറക്കുന്നു. 5) ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ, ശുപാർശകളില്ലാതെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ സേവനം സാധ്യമാക്കുന്നു. 6) സുഗമമായ ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷവും, സ്വസ്ഥമായ ഓഫീസ് സാഹചര്യവും സ്യഷ്ടിക്കുന്നു. 7) മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവഗാഹമു ണ്ടാകുന്നു. 8) ഓഫീസ് പെർഫോർമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കുന്നു. 646 GOVERNAMENT ORDERS 9) ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യനീതി, പദവിയിലും അവസരങ്ങളി ലുമുള്ള തുല്യത, ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സ്വാഭിമാനം എന്നിവ സേവനപ്രദാന സംവിധാനത്തിൽ ഉറപ്പു വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. 10) സേവനാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. 11) ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 3.ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നടപടികമങ്ങൾ 3.1 തപാൽസ്വീകരണം 1. നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ തപാലുകളും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. (അപേക്ഷകൾ, പരാതികൾ, രജിസ്ട്രേഡ് കത്തുകൾ, ടെന്ററുകൾ, ക്വട്ടേഷനുകൾ, ഫാക്സ് സന്ദേശം, ടെലഫോൺ സന്ദേശം, മറ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ, ഇ-മെയിൽ എന്നിവയെല്ലാം തപാ ലിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്.) ഇ-മെയിൽ പ്രിന്റൌട്ട് എടുത്തും ടെലഫോൺ സന്ദേശം രേഖപ്പെടുത്തി ആധികാരികമാക്കിയും തപാലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 2. ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ, തൊഴിൽ ലഭിക്കു ന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ, എല്ലാ വ്യക്തിഗതാനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ഗുണഭോക്ത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുള്ള അപേ ക്ഷകൾ എന്നിവയുടെ സ്വീകരണവും തൊഴിൽ കാർഡ് വിതരണവും നിർബ്ബന്ധമായും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേന ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 3. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ) പേരുവച്ചവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തപാലുകളും തുറന്ന് തീയതിയോടുകൂടിയ ഓഫീസ് സീൽ പതിച്ച സ്റ്റാമ്പുകൾ റദ്ദാക്കി ഉടൻതന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നട പടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 4. പേരുവച്ച തപാലുകൾ മേൽവിലാസക്കാരന് നൽകേണ്ടത്. ഇവയിൽ ഔദ്യോഗികസ്വഭാവമുള്ളവ തുടർനടപടിക്കായി ഉടൻതന്നെ ഫ്രണ്ടാഫീസിലേക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 5. തപാൽപ്പെട്ടി വഴി ലഭിക്കുന്ന തപാലുകൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ആദ്യവും പരാതിപ്പെട്ടി വഴി ലഭിക്കുന്നവ അതു തുറക്കുന്ന ദിവസവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 6. അപേക്ഷകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ അപേക്ഷകരുടെ ഒപ്പും ചേർക്കേണ്ട വിവരങ്ങളും അതാ തുസ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും മുദ്രകൾ പതിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും, ആവശ്യമായ ഫീസ് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതും അനുബന്ധരേഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്ട്. ഇതി നായി ഓരോ സേവനവും അതിന്റെ നിബന്ധനകളും ക്രോഡീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിഷയതല പരിശോ ധനാ പട്ടികകൾ (CheckList) തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയും പൗരാവകാശരേഖയും അടിസ്ഥാ നമാക്കിയാണ് അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. അതത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ബാധകമായ നിയ മങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൗരവകാശരേഖയും പരിശോധനാ പട്ടികകളും തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇവയുടെ ആധികാരികത പെർഫോമൻസ് ആഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർമാർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. പൊതു വായ പരിശോധനാ പട്ടികകളുടെ മാതൃകകൾ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്. 7, പരിശോധനാ പട്ടികകളിൽ നിബന്ധനകൾ ക്രമനമ്പരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പാലിച്ചിട്ടുള്ളവ ടിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അപേക്ഷ പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിലോ അപേക്ഷയൊടൊപ്പം, ആവശ്യമായ അനു ബന്ധ രേഖകൾ ഇല്ലെങ്കിലോ അപേക്ഷ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച പരിശോധനാ പട്ടിക സഹിതം അപേക്ഷകന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. തത്സമയം പരിഹ കരിക്കാനാകാത്ത ന്യൂനതകളോടു കൂടിയ അപേക്ഷകൾ കാലതാമസത്തിനിടയാക്കുമെങ്കിലും സ്വീകരി ക്കാവുന്നതാണ്. യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ന്യൂനതക ളുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൈപ്പറ്റുരസീതിൽ സേവനം നൽകുന്ന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം 'പരിശോധന പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പരിശോധനാപട്ടികയുടെ പകർപ്പ് അപേക്ഷന് നൽകേണ്ടതുമാണ്. അവ സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കാൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. 3.2 തപാലുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 1) സ്വീകരിക്കുന്ന തപാലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ-വിതരണ രജിസ്റ്റ റിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ നമ്പർ ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കേണ്ടതും വർഷാവസാനം വരെ തുടർച്ചയായതുമായിരിക്കണം. രജിസ്റ്ററിന്റെ മാതൃക അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കു ന്നു. പ്രസ്തുത രജിസ്റ്ററിലെ 1 മുതൽ 8 വരെ കോളങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൂരി പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 2) തപാലുകളുടെ കൂടെയോ പ്രത്യേകമായോ ലഭിക്കുന്ന ആധാരങ്ങൾ, ബോണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിച്ച രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷന്റെ ചുമതലയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. GOVERNMENT ORDERS 647 3) സെക്ഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ (ഉദാ:കർഷക ത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്റർ, വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ അപേക്ഷാ രജിസ്റ്റർ, വിവരാവകാ ശനിയമപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ, ജനന-മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായുള്ള അപേക്ഷാ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവ) ഏതെന്ന് അതാത് തപാലിന്റെ നേരെ രജിസ്ട്രേഷൻ- വിതരണ രജിസ്റ്ററിലെ 7-ാം കോളത്തിൽ ചേർക്കേ ണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററുകളിൽ ചേർക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ തപാലുകളും പൊതു തൻപതിവേടിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. 3.3.കൈപ്പറ്റ് രസീത എല്ലാ തപാലുകൾക്കും കൈപ്പറ്റ് രസീത നൽകേണ്ടതാണ്. സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി പൗരാവ കാശ രേഖയിൽ അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച കൈപ്പറ്റ രസീതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൈപ്പറ്റ് രസീത, ഡ്യപ്തളിക്കേറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി ഒറിജിനൽ അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതും പകർപ്പ് തപാലി നോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്. കൈപ്പറ്റ് രസീതിന്റെ മാതൃക അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സേവനം നൽകുന്ന സമയപരിധി അതതു പഞ്ചായത്തുകൾ തീരുമാനിച്ച പൗരാവകാശ രേഖയിൽ ചേർക്കേ ണ്ടതും എന്നാൽ ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയപരിധി ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലോ ചട്ടങ്ങളിലോ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലോ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിയിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 3.4 പണമിടപാടുകൾ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വരവുകളും ചട്ടപ്രകാരമുള്ള രസീത നൽകി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീക രിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസിൽ മറ്റ് പണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതി നുള്ള സൗകര്യം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കാഷ്. എല്ലാ ദിവസവും 3,00മണിക്കു തന്നെ ഓഫീസ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ മുഖാന്തിരം കാഷ് ചെസ്റ്റിന്റെ ചുമതല യുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനും തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ, അക്കൗണ്ട സെക്ഷനും കൈമാറേണ്ടതാണ്. കാഷ് നൽകലും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി ആയിരിക്കണം. കാഷ് ബുക്കിന്റെ പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗും വരവുരജിസ്റ്റർ, ചെലവു രജിസ്റ്റർ, വിവിധ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനു കൾ അതതുദിവസം തന്നെ 3.00മണിക്കു ശേഷം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. 3.5 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും സേവനം നൽകേണ്ടതുമായ അപേക്ഷകളുടെയും പരാതി കളുടെയും കാര്യത്തിൽ യഥാസമയം സേവനം ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി അനുബന്ധം 3-ലെ മാതൃകയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ നൽകേണ്ട സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡയറിയുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പേജുകൾ നീക്കിവയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം നീക്കിവെച്ച പേജുകൾ തികയാതെ വരുന്ന പക്ഷം ഡയറി യിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേജ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ അപേക്ഷയും സ്വീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് 1 മുതൽ 4 വരെ കോളങ്ങളിലും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറക്ക് മറ്റു കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. മറുപടി നൽകേണ്ട ഔദ്യോഗിക തപാലുകളുടെ വിവരവും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി യിൽ ചേർത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 3.6 തപാലുകളുടെ വിതരണം അതാതു ദിവസം സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ട തപാലുകളും അടിയന്തിര തപാലുകളും പരാമവധി 30 മിനിറ്റിനകവും മറ്റു തപാലുകൾ അന്നേദിവസം തന്നെ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിലും എന്നാൽ വൈകീട്ട് 4.00 മണിക്ക് മുൻപായും സെക്ഷനുകളിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. 1) സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡണ്ട് എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ആവശ്യമായ തപാലുകൾ നേരിട്ട സെക്ര ട്ടറിക്ക്/പ്രസിഡണ്ടിന് നൽകേണ്ടതും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം ലഭ്യമായ ശേഷം സെക്ഷനുകൾക്ക് കൈമാ റേണ്ടതുമാണ്. 2) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നും വിവിധ സെക്ഷനുകൾക്കും, പ്രസിഡണ്ട്, സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കും തപാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ഫോൾഡറുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും തപാലുകൾ ഫോൾഡ റിൽ ചേർത്ത് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 3) തപാൽ കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ - വിതരണ രജിസ്റ്ററിലെ 9-ാം കോളത്തിൽ അക്കനോള ജ്മെന്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 4) അതത് ദിവസം ലഭിച്ച തപാലുകൾ യഥാസമയം വിതരണംചെയ്ത ശേഷം "... തീയതി, ഈ ആഫീസിൽ ലഭിച്ച എല്ലാ തപാലുകളും രജിസ്ട്രേഷൻ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് വിതരണം ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്" എന്ന് അന്നന്ന് ചുമതലാ കൈമാറ്റത്തിന് മുൻപ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂപ്പർവൈസർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 5) സെക്ഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന നമ്പരിട്ട തപാലുകൾ അതതു ദിവസം തന്നെ തൻപതിവേടുകളിൽ ചേർക്കേ ണ്ടതും ഇക്കാര്യം സൂപ്പർവൈസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. 648 GOVERNAMENT ORDERS 3.7 സേവനങ്ങൾ നൽകൽ അപേക്ഷകന് നൽകിയ കൈപ്പറ്റ് രസീതിൽ സേവനം നൽകുമെന്ന് കാണിച്ച തീയതിക്കുമുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സെക്ഷനുകൾ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറിയിലെ 5-ാം കോളത്തിൽ ലഭിച്ച തീയതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഹാജരാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറിയിലെ 7-ാം കോളത്തിൽ കൈപ്പറ്റുന്നയാളുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങി സേവനം നൽകേണ്ടതും കൈപ്പറ്റു രസീത റദ്ദാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം ഏഴുദിവസത്തിനകം കൈപ്പറ്റാത്ത സേവനങ്ങൾ എല്ലാ തിങ്കളാ ഴ്ചയും തപാൽ മാർഗ്ഗം അയച്ചുനൽകേണ്ടതാണ്. സേവനം തപാലിലയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെസ്പാച്ച വിവരം ഡയറിയിലെ 8-ാം കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിയിൽ സേവനം ലഭ്യ മാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ കാരണവും എന്ന് സേവനം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന വിവരവും രേഖാമൂലം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത വിവരം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി യിലെ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. സേവനം നൽകുന്നതിന് പുതിയ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തീയതിയുടെ പേജിലും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട (O)O6ΥY). 3.8 വിവരങ്ങൾ നൽകൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കൃത്യതയോടെയും, വസ്തതു നിഷ്ഠമായും മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൃത്യമായും നൽകുന്നുവെന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂപ്പർവൈസർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സെക്ഷനോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കോ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്കോ തിരിച്ചോ കൈമാറേണ്ട സാഹചര്യത്തിലും അവ മെസ്സേജ് ബുക്ക് വഴി നൽകേണ്ടതാണ്. മെസ്സേജ് ബുക്കിന്റെ മാതൃക അനുബന്ധം 4 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 3.9 ഫോറങ്ങളുടെ വിതരണം സൗജന്യമായും വില ഈടാക്കിയും നൽകുന്ന വിവിധ ഫോറങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 5 - ലെ മാതൃകയിലുള്ള ഫോറവിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെ ടുത്തേണ്ടതുമാണ്. സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫോറങ്ങളുടെ വിവരം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 4. ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകൾ 1) ജീവനക്കാർ ജനങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദപരമായ പെരുമാറ്റവും സമീപനവും പുലർത്തേണ്ടതാണ്. 2) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ അതാത് ദിവസം പൂർണ്ണമാക്കി, അസി സ്റ്റന്റും സൂപ്പർ വൈസറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 3) എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുമുമ്പായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി പരിശോധിച്ച അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം നൽകേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ലഭ്യ മായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെ ങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്. 4) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ മറ്റ് ചുമതലകൾ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം അതതുപോലെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 4.1 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിലെ ക്ലറിക്കൽ ജീവനക്കാരെ പ്രതിദിന ചംക്രമണം (daily rotation) അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തന ചുമതല ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കൈമാറേണ്ടതും, ചുമതലാ കൈമാറ്റം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (മാതൃക അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു) ഇപ്രകാരം ചുമതല കൈമാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ രസീതബുക്ക്, രജിസ്റ്ററുകൾ, മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവയും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചതും വിതരണം ചെയ്യാത്തതുമായ സേവനങ്ങളും തപാലുകളും കൈമാറി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട രാബ 4.2 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അറ്റന്റർ ഫ്രണ്ട ഓഫീസ് ചുമതലക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കേണ്ട ᏣᎧᏅ6rrᎠ. 4.3 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂപ്പർവൈസർ 1) ഓഫീസ് ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ സൂപ്പർവൈസറായ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്/ഹെഡ്ക്ലാർക്കിന്റെ (IS/ HC) നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തന GOVERNAMENT ORDERS 649 ത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ യഥാസമയം സെക്രട്ടറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹരിക്കേണ്ടത് സൂപ്പർവൈസറുടെ ചുമതലയായിരിക്കുന്നതാണ്. 2) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെയും മെയിൻ ഓഫീസിന്റെയും പ്രവർത്തനം നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന തര ത്തിലായിരിക്കണം സൂപ്പർവൈസറുടെ ഇരിപ്പിടം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. 3) ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ തപാലുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കൈപ്പറ്റ് രസീത നൽകുന്നുണ്ടെന്നും തരംതിരിവുകൾ കൃത്യമാണെന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലുകൾ സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യു ന്നുണ്ടെന്നും സേവനങ്ങൾ യഥാവിധി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സൂപ്പർവൈസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 4) വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തപാലുകളുടെയും പ്രസിഡണ്ട്/സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശ ങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന തപാലുകളുടെയും ചുമതല സൂപ്പർവൈസർക്കായിരിക്കും. 5) നൽകേണ്ട സേവനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകൾ യഥാസമയം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കു ന്നുവെന്നും അയച്ചു നൽകേണ്ടവ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്ത വിവരം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കിയെന്നും സൂപ്പർവൈസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 6) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി അടക്കമുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ പ്രതിദിനം പരിശോധിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശാസ്ത്രീ യമായ ജോലി വിഭജനവും പെർഫോർമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 5.ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനസമയം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 10.00മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3.00 മണിവരെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 6. സേവനങ്ങളും നിബന്ധനകളും സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, അവയ്ക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ, യോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവും അഴിമതിരഹിതവുമാക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേ 6rieᏩ00Ꮕ6IIX. 1) നോട്ടീസ് ബോർഡ് 2) സേവനവിവര ബോർഡുകൾ (മാതൃക അനുബന്ധം 7 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു. 3) വിവരാവകാശ നിയമം, ജനനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രകാരം ചുമതലപ്പെട്ട നിയമസ്ഥാപനങ്ങൾ/അധികാരികൾ/ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡുകൾ 4) അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം, പരാതി പരിഹാരം, ഓംബുഡ്സ്മാൻ, ക്രൈടബ്യണൽ തുടങ്ങിയവ സംബ ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബോർഡുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവ കൂടി ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 1) ഹാജർ ബോർഡ് (മാതൃക അനുബന്ധം 8 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു) 2) ഗ്രാമസഭാ ബോർഡ് (മാതൃക അനുബന്ധം 9 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു) 3) യോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ബോർഡ് (മാതൃക അനുബന്ധം 10-ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു) 4) സർവ്വീസ് സ്റ്റാറ്റസ് ബോർഡ് (ഓരോ ഇനം സേവനത്തിനുമുള്ള ഏത് തീയതി വരെയുള്ള അപേ ക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അനുബന്ധം 11-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ സർവ്വീസ് സ്റ്റാറ്റസ് ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും അത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4.30 ന് പുതു ക്കേണ്ടതുമാണ്. കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ, ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ, പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ എന്നീ ഇനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 7, ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം സേവനം നൽകുക എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നതിനായി ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്കായി ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. 8. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ 8.1. പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ സേവനാവകാശികൾക്ക് മാന്യതയും ആദരവും നൽകുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എ. നിർബന്ധമായും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ 1) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കൗണ്ടർ 2) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനസമയത്തിനുശേഷവും അവധിദിവസങ്ങളിലും അപേക്ഷകളും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള തപാൽപെട്ടി 650 GOVERNAMENT ORDERS 3) ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ റാമ്പ് സംവിധാനം 4) സൗകര്യപ്രദമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും എഴുത്തുമേശയും 5) അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ 6) പേന, പശ, നൂൽ, സ്സാപ്ലർ, പേപ്പർ പഞ്ച്, മൊട്ടുസൂചി മുതലായ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ 7) കുടിവെള്ളം 8) മൂത്രപ്പുരയും കക്കുസ് സൗകര്യവും 9) പരാതികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്, അത് തുറക്കുന്ന ദിവസം, തുറക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, തുടർനടപടിക്രമം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ പരാതിപ്പെട്ടി ബി. ഏർപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റുസൗകര്യങ്ങൾ 1) വാഷ്ബേസിൻ 2) പ്രഥമ ശുശൂഷയ്ക്കാവശ്യമായ കിറ്റ 3) പണം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൊതുവായ ഫോൺ സൗകര്യം 4) പത്രമാസികകൾ, ലഘുലേഖകൾ തുടങ്ങിയവ 5) പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളും സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, അറിയിപ്പുകൾ തുട ങ്ങിയവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെലിവിഷൻ 8.2 പ്രസ്ഥണ്ട് ഓഫീസ് ചുമതലക്കാർക്കുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി ചുമതലക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 1) ഇരിപ്പിടം, മേശ, ഷെൽഫ്, കാബിൻ, പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി 2) രജിസ്ട്രേഷൻ - വിതരണ രജിസ്റ്റർ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡയറി തുടങ്ങിയവയും വിവിധ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളും ആവശ്യമായ മുദ്രകളും 3) കൈപ്പറ്റ (ტიrა°l(Oწ. 4) പരിഷ്ക്കരിച്ചതും, പൂർണ്ണവുമായ പൗരാവകാശരേഖ 5) പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ഉത്തരവുകൾ 6) ഇന്റർകോം 7) ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ളതും ആഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർശ്യംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിനുപയുക്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കമ്പ്യൂട്ടർ 8) ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിലാസം, ടെലഫോൺ നമ്പറു കൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ടറി 9) ഓഫീസ് ഉത്തരവും ജോലിവിഭജന രേഖയും 10) ഓരോ വാർഡിലെയും ജനപ്രതിനിധികൾ, ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രമോട്ടർമാർ, കുടും ബശ്രീ ഭാരവാഹികൾ, മറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പ്രേരകമാർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ വിവര ങ്ങൾ 11) വിഷയതല പരിശോധനാപട്ടിക (ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ 12) രസീത് ബുക്ക് 9. മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം 1) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നടക്കുന്നു എന്നുറപ്പു വരുത്തുന്ന തിന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി കൺവീനറുമായി ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമിതിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അംഗങ്ങളായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വനിതാ അംഗമോ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ അംഗമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വനിതാ അംഗത്തെയും SCIST അംഗത്തെയും സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2) മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി മാസത്തിൽ ഒരുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും യോഗം ചേരേണ്ടതും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അടക്കമുള്ള ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ ശുപാർശകൾ പഞ്ചായത്ത് സമിതിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച പെർഫോർമൻസ് റിപ്പോർട്ട് വൈസ്പ്രസിഡണ്ടും സൂപ്പർവൈസറും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കി സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൗരാവകാശരേഖ കാലാനുസ്യ തമായി പരിഷ്കരിക്കാനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കൺവീനറുടെ ചുമതലയായിരിക്കും. മോണി റ്ററിംഗ് സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതാണ്. GOVERNMENT ORDERS 651 10. സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് 1) സെക്രട്ടറി വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ യോഗത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്ത നവും വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. 2) ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ, പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 11. പൊതുജന വിലയിരുത്തൽ സംവിധാനം ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വിലയി രുത്തൽ സംവിധാനം പഞ്ചായത്തുകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് യുക്തമായ ശുപാർശകൾ പഞ്ചായത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. 12. പചാരണം. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായി പഞ്ചായത്തുകൾ വ്യാപകമായ പ്രചരണപരിപാടികൾ സംഘ ടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 13. പ്രത്യേക ദിനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാങ്കേതിക പരിശോധന കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്നതോ, കൂടുതൽ എണ്ണം വരുന്നതോ ആയ തരം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ചില നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റുദിവസങ്ങളിലും അപേ ക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 14. വാർഷിക പൗരയോഗങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സേവനപ്രദാനം സംബന്ധിച്ച ജനകേന്ദ്രീകൃത വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്ന തിന് വാർഷിക പൗരയോഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മാസ ത്തിൽ സേവനാവകാശി സമൂഹത്തിലെ വിവിധതലങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് 75 മുതൽ 100 വരെ പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം യോഗം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. പൊതുജന ങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ, അവയുടെ കാര്യക്ഷമതാപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. തൊട്ടുമുൻവർഷത്തെ സേവനപ്രദാനം സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശകലനവും കണക്കുകളും ഉൾപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട യോഗത്തിനു മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. (3ιοαο,6nΙαυυο 1 രജിസ്ട്രേഷൻ - വിതരണ രജിസ്റ്റർ തീയതി തപാൽ/ ആരിൽ റഫറൻസ് അപേക്ഷയുടെ സെക്സ് ഏത് രജിസ്റ്റ സേവനം കൈപ്പറ്റുന്ന അഭി കറന്റ് നിന്നും നമ്പറും തപാലിന്റെ ഷൻ CúlQ3 ലഭ്യമാ സെക്ഷന്റെ പ്രായ നമ്പർ ലഭിച്ചു തീയതിയും സ്വഭാവം/ ചേർക്കണം ക്കുന്ന തീയതി ക്കുറിപ്പ (മേൽവിലാസവും വിഷയം തീയതി (3(O)Os} ഫോൺ നമ്പരും കൂടിയ സഹിതം) ഒപ്പ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 അനുബന്ധം 2 കൈപ്പറ്റ് രസീത് (അസ്സൽ/പകർപ്പ്) SSSS SSSLSLSSSLSSLSSLSLLLSLSLSL SSSSLSSLSSLSSSSSCSCLSSSLSLSSSLSSSSSSLSSS SS SSLSSSLSSLLSLSLLSLSSL SS SS SS SSLS (OOOOα 16ο) ΙOO)(OO) വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് നമ്പർ :. /20...... തീയതി അപേക്ഷകയുടെ (ന്റെ)പേർ വിഷയം (ചുരുക്കത്തിൽ) സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി സെക്ഷൻ : (ആഫീസ് മുദ്ര) ഫ്രണ്ട് ആഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഒപ്പ സേവനം കൈപ്പറ്റുന്നതിനോ തുടർനടപടികളറിയുന്നതിനോ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഈ രസീത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 652 GOVERNAMENT ORDERS അനുബന്ധം 3 (αΩ6nέ 63οαOαύ αυσανο തീയതി : . തപാൽ അപേക്ഷകന്റെ പേര് സേവനത്തിന്റെ സേവനം ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം കൈപ്പറ്റുന്ന അഭിപ്രായ നമ്പർ ()(SO()O ലഭ്യമാക്കേണ്ട 6Ꭷ(fᏓ)ᏧᏯSkd നൽകിയ ആളുടെ ക്കുറിപ്പ സെക്ഷൻ നിൽ നിന്നും തീയതി പേരും, ഒപ്പും ലഭിച്ച തീയതി 1 2 3 4 5 6 z 8 (3ιοαο,6nΙαυυο 4 മെസേജ് ബുക്ക ᏓᏯᏏ00 തീയതി മെസേജ് ആർക്ക് മറുപടി /അക്സനോളജ്മെന്റ് നമ്പർ (ചുരുക്കൊപ്പും തീയതിയും സഹിതം) 1 2 3 4 5 തീയതി പ്രാരംഭ അനേ ആ ഫോറത്തിന്റെ പേര് : അനുബന്ധം 5 ഫോറം വിതരണ രജിസ്റ്റർ കെ വിതരണം ബാക്കി ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ മുതലായവ ആകെ റിമാർക്സ് ഇനി എണ്ണം ദിവസം എണ്ണം ചെയ്ത എണ്ണം യുടെ കാര്യത്തിൽ 6Ꭷ6ᎧᏧᎾᏏ ഷ്യൽ സ്റ്റോക്കി എണ്ണം പ്പറ്റിയ ലെടുത്ത ആർക്ക് രസീത തുക തുക O)00633 വിതര നമ്പറും ങ്ങളുടെ (O6ቨ)o തിയ എണ്ണം ചെയ്തതു തിയും 1 2 3 4 5 6 7(a) 7(b) 7(c) 8 9 10 കുറിപ്പ് : ഓരോ ഇനം ഫോറത്തിനും വ്യത്യസ്ത പേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അനുബന്ധം 6 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ തീയതി രജിസ്ട്രേട്ഷൻ ഫ്രണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ചുമതല ചുമതല ചുമതല സൂപ്പർ വിതരണ ഓഫീസ് കാഷ് രസീതുകളുടെ കൈമാറിയ കൈമാറി ഏറ്റെടുത്ത വൈസറുടെ രജിസ്റ്റർ കാഷ നമ്പർ (YυίληOO)O നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ് ക്ടോസ് ബാലൻസ് (.മുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും ചെയ്തതോ .വരെ) പേരും ഒപ്പും 1 2 3 4. 5 6 7 8 അനുബന്ധം 7 സേവന വിവര ബോർഡ് εθοΟι ($dmoolom683(fổ നിബന്ധനകൾ ഫീസ് സമയപരിധി പരാതിപരിഹാര നമ്പർ സംവിധാനം 1 2 3 4. 5 6 (3ιοαοχ6nΙαυυο 8 ഹാജർ ബോർഡ് SSSSSSCCCCCSCCCSCCCSCSCCCCSCCCCSCCCSSCCSSCCCCSSSCSS ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീയതി : . ക്രമ ഔദ്യോഗിക പദവി പേര് ഹാജർനില പുറത്തുപോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു നമ്പർ സംബന്ധിച്ച വിവരവും തിരികെ എത്തുന്ന സമയവും 1 2 3 4. 5 GOVERNAMENT ORDERS 653 (3ιοαο 6nΙαυο 9 ഗ്രാമസഭകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രമ വാർഡ് വാർഡിന്റെ വാർഡംഗത്തിന്റെ ആകെ ഗ്രാമസഭാതീയതിയും അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ നമ്പർ നമ്പർ Ꮹo IᏊ6 പേര് വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തവും (കൺവീനർ) օց)6:Զo 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 (6rom26mmubo 10 യോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രമ യോഗവിവരം അവസാനം ചേർന്ന തീയതി അടുത്ത അജണ്ടകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്പർ - Gდე)ეgo Q)"lQOდX] 1 2 3 4 5 (6rom26mmupo 11 സർവ്വീസ് സ്റ്റാറ്റസ് ബോർഡ് തീയതി : . ᏓᏯᎼᏛh ഇനം ഏത് തീയതി വരെയുള്ള ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ നടപടി നമ്പർ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം. 1 2 3 4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രന്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രജിസ്റ്ററുകളുടെയും, ഫോറങ്ങളുടെയും അച്ചടിയും വിതരണവും സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി. എ) വകുപ്പ്, സ.ഉ (സാധാ) നം. 1831/09) തസ്വഭവ തിരു, 27.07.2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രന്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെ ടുത്തുന്നതിനായി രജിസ്റ്ററുകളുടെയും, ഫോറങ്ങളുടെയും അച്ചടിയും വിതരണവും- പാലക്കാട് ഗ്രാമ ലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം:- 1, 02.07.09-ലെ സ.ഉ (കൈ) നം. 123/09 തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ്. 2, 10.07.09-ലെ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ ജെ 1-30957/08 നമ്പർ കത്ത്. ഉത്തരവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്രന്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പരാമർശം (1)- പ്രകാരം മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാമർശം (2) ലെ ആവശ്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ, പരാമർശം (1) ൽ പുതുതായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകളും ഫോറങ്ങളും അച്ചടിച്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പാലക്കാട് ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ടും, ഫ്രന്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലേയ്ക്കാവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളും ഫോറങ്ങളും, ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്തുകൾ ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിൽ നിന്നു മാത്രമേ വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ, ബസ് സ്റ്റാന്റുകൾ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്ക്കപ് ലഭ്യമാക്കൽ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡിബി) വകുപ്പ് സ.ഉ. (എം.എസ്) നം: 147/2009/തസ്വഭവ തിരു. 29/7/2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്സുകൾ, ബസ് സ്റ്റാന്റുകൾ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്ക്കപ് ലഭ്യമാക്കൽ - നടപടി ക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്സുകൾ / മാർക്കറ്റുകൾ, ബസ് സ്റ്റാന്റുകൾ മുതലായ വരുമാനദായക പ്രോജ ക്സ്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വായ്ക്ക്പാ ബന്ധിത പരിപാടിയായാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും നട പ്പാക്കി വരുന്നത്. കേരള നഗര വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് 2004-ൽ കേരള നഗര-ഗ്രാമ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ (കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.) രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം മുഖ്യ 654 GOVERNAMENT ORDERS മായും ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വായ്പ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. നിർമ്മിച്ച്, പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്, കൈമാറുന്ന (BOT) രീതിയിലും ഇത്തരം പ്രോജ ക്സ്ടുകൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 2. വായ്ക്കപാബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്ടുകൾക്ക് കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.യിൽ നിന്നല്ലാതെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ മുതലായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്ക്കപ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ചില തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. ദേശസാൽകൃത / സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ അനുമതി നേടുന്നതിന് വ്യക്തമായ നടപടിക്രമ ങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 2.1 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സകൾ / മാർക്കറ്റുകൾ, ബസ് സ്റ്റാന്റുകൾ മുതലായ വരുമാനദായക പ്രോജ ക്സ്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും ദേശസാൽകൃത / സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ അനുമതിയോടെ വായ്പയെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2.2 ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്ക്കപയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭ കളും നിർമ്മിതിയുടെ പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിച്ച് വായ്ക്കപയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതും അതിന് അനുസൃതമായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങ ളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് വായ്പ ലഭ്യമാക്കൽ, തിരിച്ചടവ് കാലയളവ്, പലിശനിരക്ക്, ജാമ്യമായി നൽക്കുന്ന ആസ്തി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തുകയും വേണം. 2.3 വായ്ക്കുപാതുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയെക്കാൾ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. വായ്ക്കുപാതുകയും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം വിനിയോഗിക്കണം. ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ തനത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. 2.4 തുടർന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം തീരുമാനമെടുക്കണം. തീരുമാനത്തിന്റെ മിനിട്സിൽ വായ്ക്കുപാതുക, വായ്ക്കപയെടുക്കുന്ന ബാങ്ക്, പലിശനിരക്ക്, ഓരോ വർഷവും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തുക, (പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൂടാതെ തനത് ഫണ്ട് കൂടി വായ്ക്കപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട സ്രോതസുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തുക പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണം) വായ്ക്കപയ്ക്ക് ജാമ്യമായി നൽകുന്ന ആസ്തി / ആസ്തികൾ, വായ്ക്കുപയും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതാണെന്നുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉറപ്പ് (assurance) വ്യക്തമാ ക്കുന്ന തീരുമാനം, അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിനുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ കുറവ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിന് നൽകാവുന്നതാണെ ന്നുള്ള സമ്മതപ്രതം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2.5 തുടർന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് കേരള ലോക്കൽ അതോറിട്ടീസ് ലോൺ ആക്ട് (1963) പ്രകാര മുള്ള സർക്കാർ അനുമതിക്കായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചാ യത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മുഖേനയും നഗരസഭകൾ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ മുഖേനയും സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണം. നിർദ്ദേശങ്ങളോടൊപ്പം ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖകൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരി Oεσθ6)6YS (O)O6ΥY). 1.പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്തം എന്നിവയുടെ പകർപ്പ 2. വായ്ക്കപയെടുക്കുന്ന തുക, വായ്ക്കപയെടുക്കുന്ന ദേശസാൽകൃത / സഹകരണബാങ്ക് (ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടെ), തിരിച്ചടവ് കാലയളവ്, പലിശ നിരക്ക്, പ്രതിവർഷം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന വായ്ക്കുപാതുകയും പലിശയും, ഖണ്ഡിക 24-ലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഏതൊക്കെ സ്രോതസിൽ നിന്നുള്ള പണം വിനിയോഗിച്ചാണ് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് മുതലായ വിവരങ്ങൾ. 3. തനതു വരുമാനത്തെയും ചെലവിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാന മൂന്ന് വർഷത്തെ ആഡിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റമെന്റ്. 4. വായ്ക്കുപാതിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രതിവർഷം പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ളോ സ്റ്റേറ്റമെന്റ്. 5. ഖണ്ഡിക 24-ൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകാരമുള്ള ഭരണ സമിതി തീരുമാനത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ 6. വായ്ക്കപയെടുക്കുന്നതിന് ജാമ്യം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആസ്തി / ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ. 7, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം വായ്ക്കപ നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണെ ന്നുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മതപത്രം. GOVERNMENT ORDERS 655 2.6 വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും വരുമാനം ലഭിക്കാനിടയില്ലാത്ത സാഹ ചര്യം സംജാതമാകുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് / നഗരസഭയ്ക്ക് തനത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച വായ്ക്കുപയും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ / ധനകാര്യ ഡയറക്ടർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പയെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ശുപാർശ ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ / നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടത്. 2.7 വായ്പയെടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമെ പ്രവൃത്തി നടപ്പാ ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 2.8 ഇത്തരം പ്രോജക്ടടുകൾക്ക് കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സിയിൽ നിന്നും വായ്ക്കപയെടുക്കുന്നതിനും ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കും. ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്, സ.ഉ (എം.എസ്) നം. 148/09/തസ്വഭവ. തിരു. 29/7/2009.) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എസ്റ്റാ - പതിനൊന്നാം പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ - ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ജില്ലാതല ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവാകുന്നു. പരാമർശം:- 1. സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 183/07/തസ്വഭവ തീയതി 24/7/2007. 2. സ.ഉ (എം.എസ്) നം. 73/08/തസ്വഭവ തീയതി 13/3/2008. 3. കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 15/4/2009-ലെ കെ.എസ്.എൽ7384-2008- നമ്പരിലുള്ള കത്ത്. ഉത്തരവ് മേൽ ഒന്നാം പരാമർശിത ഉത്തരവ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് “ബഡ്സ്' സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ മാതൃകയിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക സ്കൂളുകൾ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോ ഗിച്ച് നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പല പഞ്ചായത്തുകളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അദ്ധ്യാപക രില്ലാതെയും പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെയും ബാലവാടി മാതൃകയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭി ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടി ബഡ്സ് സ്ക്കൂളുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. നിലവിൽ ബഡ്സ് സ്കക്കുള്ളൂകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിലവാരം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയും ഇതു പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല ഉപദേശക സമിതിയുടെ അഭാവവും കാരണമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണി ക്കപ്പെടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ബഡ്സ് മാതൃകയിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി പഞ്ചായത്തുകൾ നേരിട്ട് പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകു ന്നതിനും, മോണിറ്ററിംഗിനുമായി ജില്ലാതല ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും മേൽ പരാമർശിത കത്തിലൂടെ കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറ ക്ടർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഡ്സ് സ്ക്കൂൾ നടത്തിപ്പിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട മാർഗ്ഗ രേഖയും കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആവശ്യ പ്പെട്ട പ്രകാരം ബഡ്സ് മാതൃകയിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി പഞ്ചായത്തുകൾ നേരിട്ട് പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും, മോണി റ്ററിംഗിനുമായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അംഗങ്ങളുൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാതല ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ ഉപ ദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടും ബഡ്സ് സ്കൂൾ നടത്തിപ്പിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവാകുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് - ചെയർപേഴ്സൺ ജില്ലാതല കുടുംബശ്രീ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ - കൺവീനർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ - (3OOO)O സർക്കാരിന്റെ നോമിനി (കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന വകുപ്പ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്) - (Goo Go ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ - (GiგOCOO ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ - (30.oOOO 656 GOVERNAMENT ORDERS ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് - (30OCOO ബ്ലോക്ക്/പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് — (BôoCs)o ബ്ലോക്ക് / ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ - (80OODo ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ആഫീസർ എസ്.എസ്.എ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും, ബഡ്സ് സ്ക്ൾ നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 3. പ്രസ്തുത ഉപദേശക സമിതി പുതിയ ബഡ്സ് സ്ക്കൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതു കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന ചുമതലകൾ കൂടി നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്. (a) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വികലാംഗർക്കായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുക, വിലയിരുത്തുക, ലഭ്യമാക്കാവുന്ന സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. (b) ബഡ്സ് സ്ക്കൂളുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക. (c) വിദഗ്ദദ്ധ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. (d) മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ യോഗം ചേർന്ന് പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുക. 4. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ചെയർമാന് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി / സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. അനുബന്ധം ബഡ്സ് സ്ക്കുൾ മാർഗ്ഗരേഖ ബഡ്സ് മാതൃകയിൽ മാനസീക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങളും - ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം. 183/07/തസ്വഭവ തീയതി 24-7-2007 പ്രകാരം സർക്കാർ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തോടെ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി ബഡ്സ് മാതൃകയിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാല യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിന് അംഗീകാരവും നൽകി യിരുന്നു. കുടുംബശ്രീയുടെ ശ്രമഫലമായി ഇതിനകം 9 സ്ക്കൂളുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തും മിനിമം നിലവാരംപോലും പാലിക്കാതെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അദ്ധ്യാപികമാരും ഇല്ലാതെ ഒന്നിലധികം ബഡ്സ് സ്ക്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികവും ഏകാദ്ധ്യാപക സ്ക്കൂളിന് സമാനമായിട്ടാണ് ആരം ഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഇപ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ സ്ക്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ ഇവയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, ഇത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിപരീ തമാവുകയും ചെയ്യും. ആയതുകൊണ്ട് മേലിൽ ബഡ്സ് സ്ക്ൾ (പ്രത്യേക വിദ്യാലയങ്ങൾ), ആരംഭി ക്കുന്നതിന് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഹോണറേ റിയം നൽകുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. എന്നാൽ 2008-09 വർഷം ഡി.പി.സി അംഗീകാരത്തോടെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് തുക ഉപയുക്തമാക്കി ആരംഭിക്കുകയോ തുടരുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ നിബന്ധ നകളിൽ നിന്നും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളും നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിബന്ധനകൾ 1) സ്ഥാപനം കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന യാത്ര സൗകര്യമുള്ളതും, ഭൗതീക അപകട സാധ്യത ഒഴിവായ സ്ഥലത്തും ആയിരിക്കണം. ലൊക്കേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകണം. 2) സ്ഥാപനത്തിന് 15 സെന്റിൽ കുറയാതെ സ്വന്തം ഭൂമിയോ, പൊതുസ്ഥലമോ ലഭ്യമായിരിക്കണം. 3) 25-50 കുട്ടികൾക്കായി കുട്ടി ഒന്നിന് 40 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന തോതിൽ കെട്ടിട സൗകര്യമുണ്ടായി രിക്കണം. 25 കുട്ടികളെങ്കിലും ഇല്ലാതെ (5-21 വരെ) സ്ക്കൂൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പാടില്ല. 4) സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 ക്ലാസ് മുറികളും (പൊതുഹാൾ തട്ടികവച്ച് മറച്ചതുൾപ്പെടെ) ഓഫീസ്, സ്റ്റാഫ്, റിക്രിയേഷൻ, സ്റ്റോർ, അടുക്കള, ഭക്ഷണശാല, തൊഴിൽ പരിശീലനം, തെറാപ്പി, പകൽ പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കും സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിരിക്കണം. 5) കെട്ടിടം തടസവിമുക്തവും അപായ വിമുക്തവും ആയിരിക്കണം. 6) ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായി തിരിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4. ബാത്തുറു മുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നും വീതം യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. GOVERNMENT ORDERS 657 7) അടുക്കള, സ്റ്റോർ, ഭക്ഷണമുറി എന്നിവിടങ്ങൾ, പൊടി, പുക, നനവ്, അഴുക്ക് എന്നിവ ഇല്ലാത്ത വിധം അടുക്കളെ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നവയായിരിക്കണം. 8) വൃത്തിയുള്ള തീൻമേശകളും, കുടിവെള്ളവും, കൈകഴുകാൻ സൗകര്യവും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 9) ആവശ്യത്തിന് പഠനോപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ, തൊഴിൽ പരിശീലന ഉപാധികൾ, ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമായിരിക്കണം. 10) അംഗീകൃത പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച (ആർ.സി.ഐ) മൂന്നു അദ്ധ്യാപകരും, 2 ആയമാരും, ഒരു പാചകക്കാരിയും സ്ക്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച ജീവന ക്കാരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. 11) ഓരോ തരത്തിലുള്ള വൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ലഭ്യമാക്കണം. 12) മുതിർന്ന / പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾക്കായി തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘ ടിപ്പിക്കണം. 13) ഗുരുതരമായ വൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്കും സ്ക്കൂൾ പ്രവർത്തിസമയം സ്ക്കൂളിൽ കുട്ടിയോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണം. 14) ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നി വരുടെ സന്ദർശനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടായിരിക്കണം. കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തണം. 15) കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കണം. 16) രക്ഷകർതൃയോഗം മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ചേരേണ്ടതാണ്. 17) പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്ക്കൂൾ ചെലവുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറച്ച ധനസമാഹ രണ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി വിഭവ സമാഹരണം നടത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. 18) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ വൈകല്യബാധിത കുട്ടികളെയും വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പരിഗണിക്കണം. കൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസ് എബിലിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർവ്വേ നടത്തേണ്ടതാണ്. 19) സ്ക്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുംവിധം സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും. (ഐ.സി.ഡി.എസ്. കുടുംബ സർവ്വേ രേഖ). 20) ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒന്നും വലിയ ബ്ലോക്ക് പ്രദേശത്ത് ഒന്നിലധികവും ബഡ്സ് സ്ക്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ / സന്നദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായ ത്തുകളിൽ പുതിയ ബഡ്സ് സ്ക്കൂൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ പ്ലാൻ ഫണ്ട് നിബന്ധനകൾക്കു വിധേ യമായി പകൽ പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പു മുഖേന വികലാംഗ ജന നിയമപ്രകാരമുള്ള അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 21) ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാലോചന നടത്തി സംയോജന സാധ്യത ഉറപ്പാക്കി കുറഞ്ഞ സൗക ര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും ലഭ്യമാക്കി മാത്രമേ മേലിൽ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ ആരംഭി ക്കാവു. (2009-10 മുതൽ) 22) 1995-ലെ വികലാംഗ് ജന നിയമമനുസരിച്ച സ്പെഷ്യൽ സ്ക്ൾ നടത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് താമസം കൂടാതെ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 23) ബഡ്സ് മാതൃകയിലുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ജില്ലാതല ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്ൾ ഉപദേശക സമിതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. സ്കറ്റുൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ മാത്രമാണ് ഉപദേശക സമിതി നൽകുന്നത്. സ്കൈൾക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ട താണ്. സ്ക്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാ ലോചനയുടെ വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് സ്ക്കൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരണാത്മകമായ ലഘു പ്രോജക്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനും കൺവീനർക്കും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ശുപാർശ നൽകുന്നതിന്റ് ചെയർമാൻ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും (സക്കൂൾ പ്രാധാനാധ്യാപിക തയ്യാറാക്കിയത്) മുന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് കൺവീനർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കൺവീനർ മീറ്റിംഗുകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും കത്തിടപാടു കൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 658 GOVERNMENT ORDERS ജില്ലയിലെ എം.പി.മാർ, എം.എൽ.എമാർ എന്നിവരെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി ക്ഷണിക്കാവുന്നതും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. എസ്സാബ്ലിഷ്മെന്റ് - ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വികസന മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ചട്ടങ്ങളും റഗുലേഷനുകളും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (എം.എസ്.) 152/09/ത്.സ്വ.ഭവ. തിരു. 01-08-2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് - ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിക സന മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ചട്ടങ്ങളും റെഗുലേഷനു കളും അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു. പരാമർശം: 1. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്.) നമ്പർ 182/07/ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തീയതി 24-7-2008 2. കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 2-2-2009, 22-6-2009 എന്നീ തീയതിക ളിലെ കെ.എസ്.എൽ. 7384/08 നമ്പർ കത്തുകൾ. ഉത്തരവ് 1995-ലെ വികലാംഗ ജന നിയമം ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് തുല്യ നീതിയും തുല്യാവകാശവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ, പുനരധിവാ സം, തടസവിമുക്ത പര്യാവരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അവകാശങ്ങൾ സംര ക്ഷിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള ത്. വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ തന്നെ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, പുനരധിവാസം, പരിരക്ഷണം എന്നിവ അതീവ സങ്കീർണ്ണവും പ്രത്യേക ഇടപെടൽ ആവശ്യവുമായ പ്രശ്ന മാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിനോ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കോ മാത്രം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുക യില്ല. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികേതര കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ശാരീരിക-മാനസിക വല്ലുവിളി കൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബാംഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊതു വിദ്യാ ഭ്യാസ ശൃംഖയിലെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പദ്ധതിയിൽ ഇനിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാനസിക വെല്ലുവിളി കൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കുടുംബശ്രീ വിഭാവനം ചെയ്ത "ബഡ്സ് മാതൃകയിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ നടത്തുന്നതിനും, പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധനസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയുക്തമാക്കുന്നതിനും പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗ രേഖയിൽ അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും, സംയോജിത സേവ നങ്ങളും ആവശ്യമായ ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളും, വിദഗ്ദ്ധ സേവനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് കൊണ്ടു മാത്രം ആർജിക്കുവാൻ വളരെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ബഹു ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി സംഭാവനകളും ഗ്രാന്റുകളും ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയുംവിധം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമായി സർക്കാർ അനു മതി നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമ മാക്കുന്നതിനും പഠിതാക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപകരിക്കും. ആയതു കൊണ്ട് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്, കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടു ള്ളതു പ്രകാരം ഒരു സ്ഥാപന തല മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സംഘടനാ സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളോടനുബന്ധിച്ച് രൂപീകരിക്കാൻ അനുമതി നല്കണമെന്ന് കുടുംബശ്രീ എക്സസി ക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പരാമർശിത കത്തുപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ഇപ്രകാരം രൂപീകരിക്കേണ്ട വികസന മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് അനുയോജ്യ മായ കരട് റൂൾസ് ആന്റ് റഗുലേഷനും, മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും കുടുംബശ്രീ എക്സസി ക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബഡ്സ് സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം ജനപ്രതിനിധികൾ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ, ഗുണഭോക്ത്യ പ്രതിനിധികൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വികസന മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ധർമ്മസ്ഥാപന സംഘം രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമമനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോരായ്മകൾ പരി ഹരിക്കുന്നതിന് പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസന മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭ രണ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസന മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അതാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീ GOVERNMENT ORDERS 659 കരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉത്തരവുകൾ അടിയന്തിരമായി നല്കണമെന്നും കരട് മെമ്മോ റാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ചട്ടങ്ങളും റഗുലേഷനും അംഗീകരിക്കണമെന്നും കുടുംബശ്രീ എക്സസി ക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ വിശദാംശങ്ങളും ബഡ്സ് സ്കൂൾ വിക സന മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ കരട് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ചട്ടങ്ങളും റഗുലേ ഷൻസും സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ഇതോടൊന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ബഡ്സ് സ്കൂൾ വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ കരട് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ചട്ടങ്ങളും റഗുലേഷൻസും അംഗീകരിച്ച് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ - വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ മെമോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ l. സംഘത്തിന്റെ പേര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ മെന്റലി ചലഞ്ചഡ് വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതി എന്നായിരിക്കുന്നതാണ്. l. സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് താഴെപറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. Oilelo (m)о l. ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ (എ.) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ വിദ്യഭ്യാസം, പരിശീലനം, ക്ഷേമം, പുരോഗതി, വികസനം, പുനരധിവാസം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും പൊതുമാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തി ക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. (ബി) സംഘത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ, വികലാംഗ ജന നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം, സംസ്ഥാന വികലാംഗ നയം, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയവയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പരി പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഫണ്ട് വിനിയോഗം നിരീ ക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. (സി) സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള - ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടു ന്നവരുടെ വിവരശേഖരണം (ഡേറ്റാ ബേസ്) ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുകയും, ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ പുനരധി വാസം, ക്ഷേമം, പുരോഗതി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. (ഡി) വൈകല്യങ്ങൾ കാലേക്കുട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർവ്വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പരിശോധന, ബോധവൽക്കരണം, സഹായോപകരണ വിതരണം, കൗൺസിലിംഗ, ശൈഡൻസ്, റഫറൽ സേവനങ്ങൾ, നെറ്റ് വർക്കിംഗ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊബിലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ അനുയോജ്യ സേവനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുക. (ഇ) സംഘത്തിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ സംഭാവനകൾ, സ്പോൺസർഷിപ്പ്, ഗ്രാന്റ്, ഗ്ലൈപ്പന്റ് തുടങ്ങിയവ വഴി പൊതു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുകയും കണക്കുകളും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. (എഫ്) സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഭൂമി, കെട്ടിടം, ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റുപാധികൾ തുട ങ്ങിയവ സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കുകയോ ധനസമാഹരണം ഗ്രാന്റ്, സർക്കാർ ധനസഹായം തുടങ്ങി യവ വഴി വിപുലീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. (ജി) സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നിയ മിക്കുന്നവരുടെ പരിമിതമായ ഹോണറേറിയത്തോടൊപ്പം ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അധിക ഹോണറേ റിയം നല്കുക. അധിക ജീവനക്കാരെ കാഷലായി നിയോഗിക്കുക. (എച്ച്) ഉച്ചഭക്ഷണം, പോഷകാഹാരം, മരുന്ന, ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ലഭ്യമാക്കുകയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ച്, നടപ്പിലാക്കുകയോ ചെയ്യുക. (ഐ) കെട്ടിടം, ഉപകരണങ്ങൾ, കോമ്പൗണ്ട് പാചകശാല, ബാത്ത് റൂം തുടങ്ങിയവ യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും മോടിപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്ഥാപനത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. (ജെ) ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുക. (കെ) വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള അവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിന് ജാഗ്രതാ സമിതിയായും അവകാശ സംരക്ഷണ വേദിയായും പ്രവർത്തിക്കുക 660 GOVERNAMENT ORDERS (എൽ) വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം, അന്തസ്സ എന്നിവ ഉയർത്തും വിധം, കലാസാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കായിക മത്സരങ്ങൾ, ദിനാഘോഷങ്ങൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മ റിസർച്ച പബ്ലി ക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുക. (എം) 21-നു മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം, പ്രോഡക്ഷൻ സെന്റർ, പകൽ പരിപാ ലനം തുടങ്ങിയവ നടപ്പാക്കുക. (എൻ) ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ കുടുംബ ഭദ്രത, അന്ത:സ്സുയർത്തൽ, ക്ലേശ ലഘുകരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി സ്വയം സഹായ സംഘം, സമ്പാദ്യശീലം, ഇൻഷ്വറൻസ്, ഗാർഡി യൻഷിപ്പ്, തൊഴിൽ വായ്പ, ചികിത്സ, സ്വയം തൊഴിൽ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാകുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുക. (ഒ) അദ്ധ്യാപക-രക്ഷാകർതൃ സംഘടന, രക്ഷാകർതൃ സംഘടന എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കുക. (പി) അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ വൈദഘദ്ധ്യം ഉയർത്തുന്നതിന് പരിശീലനം സംഘ ടിപ്പിക്കുകയും പരിശീലനത്തിന് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. (ക്യൂ) പൗരാവകാശ രേഖ തയ്യാറാക്കുകയും സോഷ്യൽ ആഡിറ്റ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്ഥാപനം വഴി നല്കുന്ന സേവനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക. (ആർ) മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തീരു മാനിക്കുന്ന യുക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും, സംഘത്തെ മാതൃക കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുകയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഇതര ധനസഹായ ഏജൻസികൾ എന്നിവരുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച നടപ്പിലാക്കുക. (എസ്) വൈകല്യ വിമോചന ചികിത്സകൾ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, തൊഴിൽ വായ്പ സംഘാ ടനം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുക. IV. ഭരണസമിതി ;- സംഘത്തിന്റെ ഭരണവും നടത്തിപ്പും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡ ങ്ങൾ പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ സമിതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും, ചട്ടങ്ങളിലും റഗുലേഷനുകളിലും അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭരണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്. സംഘത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതലയ്ക്കായി പ്രഥമ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും ഔദ്യോഗികസ്ഥാനവും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. (952) പേരും വിലാസവും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം COO 1. ചെയർപേഴ്സൺ 2. ഹൈവസ് ചെയർപേഴ്സസൺ 3. സെക്രട്ടറി കം ടഷർ 4. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 5-17 എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം താഴെപേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ . 2 . തീയതിയിൽ ചേർന്ന പൊതു യോഗത്തിൽ വച്ച ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധർ തുടങ്ങിയ വരെ നിയമാവലിക്ക് അനുസൃതമായി മേൽപറഞ്ഞ സംഘത്തിന്റെ പ്രഥമ ഭരണ സമിതിയിലേയ്ക്ക് തെര ഞെടുക്കുകയും, ഇതോടൊപ്പമുള്ള റൂൾസും റഗുലേഷനും അംഗീകരിക്കുകയും 1860-ലെ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് 1955 തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ശാസ്ത്രീയ, ലിറ്റററി ധർമ്മ സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കമനം. പേരും വിലാസവും തൊഴിൽ ஜே 1. 2. 3. 4. 5. 63ಣ್ಣ 63ಣ್ಣ ഒപ്പ ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി കം (ടഷറർ വൈസ് ചെയർമാൻ GOVERNMENT ORDERS 661 ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ - വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ ചട്ടങ്ങളും റഗുലേഷൻസുകളും 1. ഈ സമിതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരമാകുന്നു. 2. oga JSCM) ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, നാമനിർദ്ദേശം എന്നിവ വഴി അംഗത്വത്തിന് അർഹതയുള്ള മുഴുവൻ പേർ അടങ്ങുന്ന പൊതു സഭയും, ഭരണ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള നിർവ്വഹണ സമിതിയും (എക്സസിക്യട്ടീവ് കമ്മി റ്റി) അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ ഘടന 3. അംഗത്വം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വഴിയോ നാമനിർദ്ദേശം വഴിയോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്നവർ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. (എ.) സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷൻ. (ബി) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ, (സി) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി (ഡി.) സ്ഥലം എം.എൽ.എ., എം.പി. ഇവരുടെ പ്രതിനിധികൾ (ഇ) സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് (തൃതലം) പ്രതി (molecs. (എഫ്) സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള തദ്ദേശ സ്വയം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ (സ്കൂളിലേയ്ക്ക് കുട്ടികളെ അയയ്ക്കുന്ന സമീപ പഞ്ചായത്തിലെ). (ജി) സ്കൂൾ മേധാവി (പ്രിൻസിപ്പാൾ) (എച്ച്) സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിനിധി. (ഐ) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ രക്ഷാകർതൃ സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 4 രക്ഷിതാക്കൾ (2 സ്ത്രീകൾ). (ജെ) ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സേവ കർ, വിദഗ്ദ്ധർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേർ. (കെ) സി.ഡി.എസ്. പ്രസിഡന്റ്, ചാർജ്ജ് ആഫീസർ, സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വാർഡിലെ എ. ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സസൺ (എൽ) സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രവർത്തന ചുമതലയുള്ള സി.എച്ച്.സി./.പി.എ ച്ച്.സി. ഡോക്ടർ, ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ലേഡി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടടർ. (നഗരസഭകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരു ത്തേണ്ടതാണ്) 4. അംഗത്വ ഫീസ് അംഗത്വം സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമാകയാൽ അംഗത്വ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അംഗങ്ങളായ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കാലാവധി അവർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുടരുന്നിട ത്തോളവും, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ കാലാവധി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോ ഗിക കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെയും ആയിരിക്കും. 5. അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ (എ.) അംഗം മരണപ്പെടുക. (ബി) രാജി (അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾക്കു മാത്രം) (സി) ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ (ഡി) ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തു നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ സ്ഥലംമാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക. (ഇ) 3 മീറ്റിംഗിൽ കൂടുതൽ കാരണം കാണിക്കാതെ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കാതിരുന്നാൽ (എഫ്) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്. (ജി) സമിതിയുടെ ഇദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വരുദ്ധമായും, സൽപേരിന് കളങ്കം വരത്തക്ക വിധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതിക്ക് അവകാശമു ണ്ടായിരിക്കും. 6. അംഗത്വ രജിസ്റ്റർ നിബന്ധന പ്രകാരം അംഗത്വത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാനം രേഖ 662 GOVERNAMENT ORDERS പ്പെടുത്തി അതിനെതിരെ പേരും വിലാസവും ഫോൺ നമ്പരും, അംഗത്വ തീയതിയും, ഒഴിവാക്കുന്ന തീയ തിയും റിമാർക്കസും രേഖപ്പെടുത്തി അംഗത്വ രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 7, ഭരണ സംവിധാനം ഒരു ചെയർപേഴ്സസൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സസൺ, സെക്രട്ടറി കം ട്രഷറർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 21 കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾക്കൊള്ളുന്ന എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി (നിർവ്വഹണ സമിതി) ആയി രിക്കും മാനേജ്മെന്റ് സമിതി ഭരണ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ വോട്ടവകാശം വിനിയോ ഗിക്കാത്ത എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ, ക്ഷണിതാക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്തു കയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 8. തെരഞ്ഞെടുപ്പ താഴെപറയുന്ന ഘടനയനുസരിച്ച കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളെ പൊതുയോഗത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. i. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലവൻ - ചെയർപേഴ്സസൺ i. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ക്ഷേമകാര്യ/സമിതി ചെയ്തർപേഴ്സസൺ - വൈസ്ചെ യർപേഴ്സസൺ iii. സി.ഡി.എസ് ചാർജ്ജ് ആഫീസർ - സെക്രട്ടറി കം ട്രഷറർ iv. ബഡ്സ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപക മേധാവി - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി v. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകം) (എ) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് /പ്രതിനിധി (ബി) ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് (സി) സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാർഡിലെ വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ (3) (ഡി) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ (2) (ഇ) നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു വനിതാ അംഗം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ (എഫ്) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി (ജി), സി.ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സസൺ (എച്ച്) രക്ഷാകർതൃ സമിതിയിലെ രണ്ടു പ്രതിനിധികൾ (ഐ) അദ്ധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സമിതിയിലെ രണ്ടു പ്രതിനിധികൾ (ജെ) പൊതു സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതും തദ്ദേശ സ്ഥാപനം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതുമായ സന്നദ്ധ മേഖലയിലെ 4 പ്രതിനിധികൾ നഗരസഭകൾ /കോർപ്പറേഷനുകൾ (എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ) (എ.) എല്ലാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും (5 പേർ) (ബി) നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാലു കൗൺസിലർമാർ (2 വനിത) (സി) സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ (ഡി) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി (ഇ) സി.ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സൺ (എഫ്) രക്ഷകർത്ത്യ സമിതി പ്രതിനിധി (രണ്ടുപേർ) (ജി) പി.ടി.എ. പ്രതിനിധി (രണ്ടുപേർ) (എച്ച്) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന മൂന്നു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ vi. എക്സ്-ഒഫിഷ്യോ നിർവ്വഹണ സമിതി അംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം/സർക്കാർ ആശുപത്രി മെഡി ക്കൽ ഓഫീസർ, ഉപ്/ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ/ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എഞ്ചിനീയർ, vii. ക്ഷണിതാക്കൾ ഭരണസമിതിയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോണർമാർ, പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവർ, സ്റ്റേക്സ് ഹോൾഡർമാർ ജില്ലാ തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാ ക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ മുൻകൈയെടുത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായ വിധം സർക്കാർ അംഗീകാരം വാങ്ങി വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതി രൂപീകരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെ സമിതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല).

GOVERNAMENT ORDERS 663 9, എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കാലാവധി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണ സമിതികാലാവധിതന്നെയായിരിക്കും നിർവ്വഹണ സമി തിയുടെയും കാലാവധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ചുമതലയേൽക്കുന്നതുവരെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കും തുടരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക പദവി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കകുയോ ജന പ്രതിനിധിസഭ അസ്ഥിരപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ചെർമാന്റെ ചുമതലകൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി/അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരി നിർവ്വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈനംദിന ഭരണനിർവ്വഹണമല്ലാതെ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ (വേതനവർദ്ധന, നിയമനം, പുതിയ നിർമ്മാണം, ഉദ്ഘാടനം) ഈ കാലയളവിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. 10. എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും സമിതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പൊതു ചുമതല. നിർവ്വഹണ സമിതി പൊതു സഭയോടു ഉത്തരവാദപ്പെട്ടും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ താഴെപറയുന്ന ചുമ തലകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. (എ) ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റേയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും, അവയ്ക്ക് പ്രതിവിധി തേടുകയും ചെയ്യുക. (ബി) ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും, സംഭാവനകളും സൗജന്യ സേവനങ്ങളും ആർജിക്കുകയും, അതിനാവശ്യമായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നോട്ടീസ്, ബ്രോഷർ, സുവനീർ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക. (സി) സ്ഥാപനത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമി, കെട്ടിടം, ഉപകരണങ്ങൾ, പഠനോപാധികൾ, ഭക്ഷ്യ വസ്തു ക്കൾ, തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ (ഡി) നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയോ, കരാർ വ്യവ സ്ഥയിലേർപ്പെട്ടു ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുക. (ഇ.) കെട്ടിടം വസ്തുവകകൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം അറ്റകുറ്റപണികൾ, വിപുലീകരണം തുട ങ്ങിയവ ഏറ്റെടുക്കുക. (എഫ്) പരിശീലന പരിപാടികൾ, ബോധവൽക്കരണം, രക്ഷാകർതൃപരിശീലനം, കൗൺസലിംഗ് തുട ങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുക. (ജി) തൊഴിൽ പരിശീലനം, വരുമാനദായക സംരംഭങ്ങൾ, ഡേകെയർ, തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കുക. (എച്ച്) ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക. (ഐ) ക്രൈത്രമാസ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക, വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വരവ്ചെലവു കണക്കുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി പൊതുയോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങുക. (ജെ) സമിതിയുടെ കണക്കുകൾ യഥാസമയം ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിക്കുക. (കെ) ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുക. (എൽ) ഗ്രാന്റുകൾ, കരാർ, വ്യവഹാരം, ബോണ്ട് തുടങ്ങിയവക്കായി ഭാരവാഹികളെ ചുമതലപ്പെടു ത്തുക. (എം) അധിക ജോലി നിർവ്വഹണത്തിനായി ധനസ്ഥിതിക്കനുസൃതമായി കാഷിൽ നിയമനങ്ങൾ നട ത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. (എൻ) ബഡ്സ് സൂകൂളിനോട് അനുഭാവം ഉള്ളവരിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാവ ശ്യമായ അംഗീകാരം നല്കുകയും രസീത പ്രിന്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവ കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വ ഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. (ഒ) പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥാപന പരിശോധന, പ്രവർത്തന നിരീക്ഷണം, നിർദ്ദേശ ങ്ങൾ നല്കൽ, പരിശോധന പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ (പി) ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കാണുന്ന അപാകതകൾക്കനുസൃതമായോ, പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ശിക്ഷണ നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യലും. (ക്യൂ) കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതര ഏൻസികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുക. (ആർ) സ്ഥാപനത്തിന് അംഗീകാരം, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഗ്രാന്റ്-ഇൻഎയ്ഡ് തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കുന്ന തിന് ആവശ്യമായ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുക. 11. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം ജനകീയാസൂത്രണ മാർഗ്ഗ രേഖ അനുസരിച്ച നിയമിക്കപ്പെടാവുന്നവരുടെ എണ്ണം, പ്രതിഫലത്തുക, 664 GOVERNMENT ORDERS നിയമന രീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ശിക്ഷണ നടപടികളും തീരുമാനിക്കുന്ന അവകാശം പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭരണ സമിതി പൊതു ഫണ്ട് ഉപ യോഗിച്ച് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കാഷ്വൽ നിയമനം തുടങ്ങിയവ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടി യുള്ള അംഗീകാരത്തോടെ സമിതിക്കു നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഹോണറേറിയം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തസ്തികയുടെ പേര് തുടങ്ങിയവ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഗ്രാന്റ് നിബന്ധനക ളിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതിനനുസരണമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഹോണറേറിയം നല്കുകയും ചെയ്യേ 6Υ8(O)O6ΥY). 12. സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ബഡ്സ് സ്കൂളിന്റെ സ്വത്തിൻമേലുള്ള അവകാശം തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ഭൂമി വാങ്ങുന്നതും കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതും, പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ആയിരിക്കണം. 13. നിർവ്വഹണ സമിതിയിൽ (എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി) ഭാരവാഹികളുടെ ചുമതലകളും അധികാര ങ്ങളും (എ.) ചെയർമാൻ - സമിതിയുടെ ഉന്നതാധികാരി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും. ഭരണ സമിതി യോഗ ങ്ങൾ, പൊതുയോഗം, പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിളിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും യോഗത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കുക. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്ത നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, പരാതികൾ കേൾക്കുക. അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി കരാറുകൾ ഒപ്പുവ യ്ക്കുക, ടെന്ററുകൾ അംഗീകരിക്കുക, കത്തിടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുക, സെക്രട്ടറി കം ട്രഷററിനൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടു ആരംഭിക്കുകയും, വിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. ധനവിനിയോഗത്തിൽ ഉത്തരവാ ദിത്വം വഹിക്കുക, ധനസമാഹരണയത്നങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കുക; സർവ്വപ്രവർത്തനങ്ങളും സുതാര്യ മാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. (ബി.) വൈസ് ചെയർമാൻ ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ യോഗങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കുക. ചെയർ മാന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുക. സ്ഥാപന പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുകയും നിർവ്വഹണ സമിതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. രക്ഷകർതൃ അദ്ധ്യാപക സമിതി (പി.ടി.എ), രക്ഷകർതൃയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണ ആർജിക്കുക. (സി) സെക്രട്ടറി കം ട്രഷറർ - സമിതിയുടെ രേഖകളും ഫയലുകളും സൂക്ഷിക്കുക. കത്തിടപാടു കൾ ചെയർമാന്റെ അറിവോടെ നടത്തുക. ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അജണ്ട തയ്യാറാക്കി യോഗ നോട്ടീസ് നല്കുക. മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം തേടുക. ചെയർമാനുമായി ചേർന്നു ബാങ്കിടപാടു കൾ നടത്തുക. വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുക. സമിതി രസീതു പ്രകാരം, സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭാവ നകളും, ഇതര ഫീസുകളും സ്വീകരിക്കുക. ധനപരമായ എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കു ക. സ്കൂൾ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കുക. വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ യോഗത്തിൽ അവതരി പ്പിക്കുക. കണക്കുകൾ യഥാസമയം ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കുക. എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന ങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന അവലോകനയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക. (ഡി) ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി-എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സെക്രട്ടറിയെ സഹാ യിക്കുക. സെക്രട്ടറിയുടെ അഭാവത്തിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും, മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും, സ്കൂൾ കണക്കുകൾ, സ്റ്റോക്ക്, രേഖകൾ എന്നിവയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുക. പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുക. പിടിഎ ഫണ്ട്, സ്റ്റാമ്പുകളക്ഷൻ എന്നിവ ഒഴികെ യാതൊരു വിധ പിരിവുകളും സമിതിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ കൈപറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. സർക്കാർ വകുപ്പുക ളിൽ നിന്നും സ്കൂളിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും യഥാസമയം സമിതിയെ അറി യിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നടത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് ബോധ്യ പ്പെടുത്തുക. 14. പൊതുസഭ ബഡ്സ് സേഷ്യൽ സ്കൂൾ ക്ഷേമ സമിതിയുടെ പരമാധികാരം പൊതു സഭയിൽ നിക്ഷിപ്തമായി രിക്കും. എല്ലാവർഷവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതാണ്. പൊതുയോഗം കൂടുന്ന തിനുള്ള നോട്ടീസ് രേഖാമൂലം എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നല്കേണ്ടതാണ്. 15. പൊതു സഭ അധികാരങ്ങൾ (എ) വാർഷിക ബഡ്ജറ്റും, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളും അംഗീകരിക്കുക. (ബി) നിയമാവലിക്കുവേണ്ടതായ ഭേദഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തതു ശുപാർ ചെയ്യുക. (സി) അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരുന്ന നടപടികൾ അംഗീ കരിക്കുക. GOVERNAMENT ORDERS 665 (ഡി) പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുക. (ഇ) പൊതു യോഗം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ പ്രമേയം (തീരുമാനം) പാസാക്കുക. (എഫ്) സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങളും, സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശ ങ്ങൾ നല്കുക. (ജി) നിർവ്വഹണ സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചെയ്യുക. 16. ധനമാനേജ്മെന്റ് സമിതിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനം ബഡ്സ് സ്കൂൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും പുരോഗതിയിലെത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പ്രവർത്തന മൂലധനവും ആസ്തികളും സമാഹരിക്കുക യാണ്. ഇപ്രകാരം സ്വരൂപിക്കുന്ന പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെലവുകൾക്ക് താഴെപറയുന്ന നിബന്ധന കൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. (എ) ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ നാല്പതു ശതമാനത്തിലധികം ആവർത്തന ചെലവുകൾക്ക് വിനിയോ ഗിക്കരുത്. (ബി.) പത്തു ശതമാനത്തിലധികം തുക അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കും മോടിപിടിപ്പിക്കലിനും ചെലവഴിക്ക രുത്. (സി) സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുകൾ ആർജിക്കുവാൻ 40% തുകവരെ ഉപയോഗിക്കാം (ഡി.) പത്തു ശതമാനം തുക ഓരോ വർഷവും റിസർവ്വ് ഫണ്ടായി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. (ഇ) സ്കൂൾ ഫീസ് ഈടാക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ കഴിവുള്ള രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. (എഫ്) സ്ഥാപനത്തിന് ബാധ്യത വരുന്നതോ നിയന്ത്രണം അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ഉപാ ധികളോടുകൂടിയ കരാറുകളിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ ഏർപ്പെടരുത്. എന്നാൽ കെട്ടിടം, ഉപകരണം, വാഹനം തുടങ്ങിയ നിയതമായ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. (ജി) ചെയർമാൻ പ്രതിനിദാനം ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക അധി കാരങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും സമിതിക്കുള്ളത്. അതിൽ കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 17. കണക്കു സൂക്ഷിപ്പ എല്ലാവിധ ഫണ്ടുകളുടെയും ധനവിനിയോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നിർവ്വഹണ സമിതി (എക്സസിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി) വ്യക്തമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കണക്കുകൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ആയിരിക്കണം. അംഗീകൃത ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കണക്കുകൾ ആഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കോ, കുടുംബശ്രീ നിയോഗിക്കുന്ന ഏജൻസികൾക്കോ വരവ്ചെലവു കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതും. സ്റ്റോർപർച്ചേഴ്സ് റൂൾ ചെലവുകൾക്ക് ബാധകമാണ്. 18. ആഡിറ്റിംഗ് വർഷംതോറും സമിതി കണക്കുകൾ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കേണ്ട (O)O6ΥY). 19. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ദേശവൽകൃത ബാങ്കിൽ സമിതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദേശവൽകൃത ബാങ്ക് ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കുകളിലോ സഹ കരണ ബാങ്കുകളിലോ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. 20. മീറ്റിംഗ് പൊതുയോഗം വർഷത്തിലൊരിക്കലും നിർവ്വഹണ സമിതി യോഗം കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മാസത്തിലൊ രിക്കലെങ്കിലും കൂടേണ്ടതാണ്. യോഗം ചേരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. ആവശ്യാ നുസരണം അസാധാരണ യോഗങ്ങൾ കൂടാവുന്നതാണ്. മൂന്നിൽ ഒന്ന അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അടി യന്തിര യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതാണ്. യോഗ നടപടി കുറിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു മിനിട്ട്സ് പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും യോഗത്തിൽ ഹാജരുള്ളവർ ഒപ്പുവയ്ക്കക്കേണ്ടതുമാണ്. 21. കോറം ആകെ അംഗസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റെ കോറം. കോറം ഇല്ലാ ത്തതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവക്കേണ്ടിവരുന്ന യോഗത്തിൽ കോറം നിർബന്ധമല്ല. എന്നാൽ യോഗ നോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം. 22. തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിബന്ധനകൾക്കു വിരുദ്ധമായോ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപെടാത്തതോ ആയ ഒരു തീരുമാനവും സാധുവായിരിക്കുന്നതല്ല. 666 GOVERNAMENT ORDERS ചെയർമാന് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ നത്തെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 23. സർക്കുലർ വഴിയുള്ള തീരുമാനം അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതികളിൽ യോഗം ചേരുന്നതിനു മുമ്പ് റസലൂഷൻ പാസാക്കേണ്ടി വന്നാൽ കാരണം കാണിച്ച ചെയർമാനും സെക്രട്ടറിയും ഒപ്പിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ നിർവ്വഹണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പു വാങ്ങി തീരുമാനമാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ തീരുമാനം അടുത്ത യോഗ ത്തിൽ വിശദീകരിച്ച മിനിട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അസാധുവാകുന്നതാണ്. 24. ബഡ്ജറ്റ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ തൻവർഷം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും ബഡ്ജറ്റും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തലേവർഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടും ഈ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടേണ്ടതാണ്. 25. മുദ്ര സമിതിക്ക് പൊതുയോഗം തീരുമാനിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ഓഫീസ് മുദ്ര ഉണ്ടായിരി ക്കേണ്ടതാണ്. 26. പലവക (എ) യാതൊരു ലാഭോദ്ദേശവുമില്ലാതെ, വ്യക്തിരാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കും മതജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഈ സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. യാതൊരു ധനമോ ലാഭമോ, അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വീതിച്ചു നല്കാവുന്നതല്ല. (ബി) ബഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വികസന മാനേജ്മെന്റ് സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേരള സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലി ക്കുവാൻ സമിതിബാധ്യസ്ഥവും ആയിരിക്കും. (സി) സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കുകയോ, തൃപ്തികരമല്ലാതാവുകയോ ചെയ്താൽ എക്സസി ക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുവാനും, സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. (ഡി) സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഉണ്ടായാൽ സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നതും, ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ രേഖകളും അന്വേഷണത്തിന് നല്കേണ്ടതും ഭാരവാഹികൾ അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഇ) ഈ സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തിനും പഞ്ചായത്ത് രാജിലെ പരാതിപരി ഹാര നിയന്ത്രണാധികാരങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. (എഫ്) സമിതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിയമാവലി ഭേദഗതി വരുത്തുമ്പോഴും, നിബന്ധനകൾക്കും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതല്ല. (ജി) അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ യാത്രാബത്ത്, അനുബന്ധ ചെലവ് എന്നിവയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. (എച്ച്) സമിതിക്ക് നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ആദായ നികുതി ഒഴിവാക്കൽ അംഗീകാരം, അനു ബന്ധ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ നേടാവുന്നതാണ്. 27, ഭരണാവലിയിലെ നിയമ ഭേദഗതികൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി മാത്രമെ ഈ ബൈലോയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ. സർക്കാരിൽ നിന്നും അംഗീകാരം വാങ്ങി പൊതു സഭയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അംഗീകരിച്ച ഈ നിയമാവലിയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ കുട്ടിച്ചേർക്കലോ, കുറവ് ചെയ്യലോ വരു ത്തുന്നതിന് ആദായ നികുതി കമ്മീഷണറുടെ അനുമതി തേടേണ്ടതാണ്. 28. സംഘം പിരിച്ചുവിടൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ സമിതി പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നാൽ ബാധ്യതകൾ നീക്കിയുള്ള ആസ്തി സർക്കാരിലേയ്ക്കോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കക്കോ സമാന സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളിലോ ധർമ്മ സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ നിബന്ധന പ്രകാരം ലയിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. (ഇത് നിയമാവലിയുടെ ശരി പകർപ്പാണെന്നും ഈ നിയമാവലി സമിതിയുടെ . ആണ്ട്. 2130TÜo............................. തീയതി കൂടിയ പൊതുയോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതാണെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ക്കൊള്ളുന്നു). 1. ചെയർമാൻ (ഒപ്പ്) 2. വൈസ് ചെയർമാൻ (ഒപ്പ്) 3. സെക്രട്ടറി കം ട്രഷറർ (ഒപ്പ്) അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.എ.) വകുപ്പ് സ.ഉ (ആർ.റ്റി) നം.2229/2009/തസ്വഭവ തിരു, 27/8/2009.) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ - അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധി കൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം:- 1) സർക്കാരിന്റെ 13-7-06ലെ 22040/ഇ1/06/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ. 2) ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) നം. 2161/06/തസ്വഭവ തീയതി 1/9/2006. ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ്. മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഓണം അവധിക്കാലത്ത് അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ വളരെയേറെ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാ വശ്യമായ കർശന നടപടികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്കുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അന ധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചുമത്തുന്നതാണ്. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉടനടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോ ഗസ്ഥരടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്വാഡ് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിനാൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട ഉത്തരവാകുന്നു. താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങൾ: എ. നഗരസഭകളിലെ സ്ക്വാഡിലെ അംഗങ്ങൾ 1. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി 2.നഗരസഭയിലെ ടൗൺപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ/എഞ്ചിനീയർ/കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ 3.നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിലെ ജില്ലാ ടൗൺപ്ലാനർ/ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺപ്ലാനർ 4.ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറ ക്ടർ ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്. (ബി) പഞ്ചായത്തുകൾ 1. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 2. പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസിയർ/കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ 3.നഗരഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിലെ ജില്ലാ ടൗൺപ്ലാനർ/ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനർ 4. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. സ്ക്വാഡിന്റെ ചുമതലകൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്. 1. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ അനധികൃതമായി നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടുപി ടിക്കുവാൻ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും അടിയന്തിരമായി അത്തരം പണികൾ നിർത്തിവയ്ക്ക്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 2. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകുക 3. നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും നിർത്തിവയ്ക്കാതെ നിർമ്മാണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സഹായം തേടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വയ്ക്ക്പിക്കുക. അതു സംബന്ധിച്ചു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട ഗവൺമെന്റിനു നൽകുക 4, അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർമാർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തേണ്ടതും ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേയും ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാന്റെയും അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. 5.എല്ലാ ദിവസവും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ എന്നിവരെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന E-mail ID മുഖാന്തിരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. E-mail address: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറി : secretarylsgdogmail.Com ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ : ctpkeralamayahoo.co.in 668 GOVERNMENT ORDERS വിമുക്ത ഭടന്റെ/ഭടന്റെ വിധവയുടെ ഭവനത്തിന് വസ്തു നികുതി ഒഴിവ് സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പ് സ.ഉ.(എം.എസ്.) നം. 171/09/തസ്വഭവ. തിരു. 29/8/2009) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - വിമുക്ത ഭടന്റെ/ഭടന്റെ വിധവയുടെ ഭവനത്തിന് വസ്തു നികുതി ഒഴിവ് സ്പഷ്ടീകരണം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. 01/01/2005-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 3/05/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ 2, 23/04/2005-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 111/05/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് 3, 28/05/2008-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 146/08/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ് 4. 25/07/2008-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 212/08/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവ ഉത്തരവ് വിമുക്തഭടനോ, ഭടന്റെ വിധവയോ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടിനുമാത്രം വസ്തു നികുതി ഒഴിവു നല്കി ക്കൊണ്ടും അത്തരം ഭവനത്തിന്റെ നമ്പർ സഹിതം, മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിനും നികുതി ഒഴിവു സ്വീകരിക്കു ന്നില്ലെന്ന സത്യവാങ്മൂലം നല്കി അപേക്ഷ നല്കാനും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പരാമർശം 4 ലെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിമുക്ത ഭടനോ, വിധവയോ താമസിച്ചുവരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നികുതി ഒഴിവു നേടാ നുള്ള അപേക്ഷകൾ സർക്കാരിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 2000 ചതുരശ്ര അടി യിൽ കൂടുതലുള്ള വീടുകളെ നികുതി ഒഴിവിനായി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ താഴെ പറയുന്ന സ്പഷ്ടീകരണം നല്കി ഉത്തരവാകുന്നു. 1. വിമുക്തഭടനോ ഭടന്റെ വിധവയോ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിമുക്തഭടന്റേയോ വിധ വയുടെയോ സ്വന്തം പേരിലുള്ളതുമായ ഒരു ഭവനത്തെ തറ വിസ്തീർണ്ണം നോക്കാതെ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. 2. നികുതിയിളവ് ആവശ്യമുള്ള വിമുക്ത ഭടൻ/ വിധവ കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്പർ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതും മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിനും ഈ ആനുകൂല്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതുമാണ്. 3. വിമുക്തഭടനോ ഭടന്റെ വിധവയോ താമസിക്കുന്ന മറ്റാരുടേയെങ്കിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടിന് നികുതി ഒഴിവ് നൽകുന്നതല്ല. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ സ.ഉ (സാധാ) 3185/09/തസ്വഭവ തിരും തീയതി: 01.12.09) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1. 31.07.09-ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 1940/09/തസ്വഭവ 2, 14.10.09-ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാ സൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ- ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ 2.9 നമ്പർ തീരുമാനം. ഉത്തരവ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആയുർവേദ ആശുപ്രതികൾക്ക് ആവശ്യ മായ ഔഷധങ്ങൾ കണ്ണൂർ പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് പരാ മർശം (1) പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പരാമർശം (2) പ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേ ഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലെ 'ഔഷധിക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മരുന്നുകൾ മാത്രം” എന്ന വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. GOVERNAMENT ORDERS 669 മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളും നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രോജക്ടുകളും നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അഹാഡ്സിനെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ(ഐ.ബി.) വകുപ്പ്, സ.ഉ (സാധാ) നമ്പർ. 77/2010/തസ്വഭവ തിരു, 7.1.2010) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രോജക്ട്ടുകളും നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രോജക്ടടു കളും നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അഹാഡ്സിനെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്ത രവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: 1) സ.ഉ (സാധാ) നം. 978/2007/തസ്വഭവ; തീയതി 28.3.2007 2) സ.ഉ. (എം.എസ്.) 133/2007/തസ്വഭവ; തീയതി 18.5.2007 3) ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറുടെ 9.9.2009-ലെ 14691/എൻ.ആർ.ഇ.ജി.സെൽ/2009/.സി.ആർ.ഡി നമ്പർ കത്ത്. 4) 14.10.2009 ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണം സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതി തീരുമാനം (ഇനം. 2.5) ഉത്തരവ് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത പ്രോജക്ടുകളുടെ ആസൂത്രണത്തിനും നിർവ്വഹണ മേൽനോട്ടത്തിനും സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസിയായി അട്ടപ്പാടി ഹിൽസ് ഏരിയാ ഡെവലപ്തമെന്റ്, സൊസൈറ്റിയെ (അഹാഡ്സ്) അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷ ണർ പരാമർശം മൂന്ന് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച പരാമർശം ഒന്ന് പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കു ന്നത് പ്രകാരം ഉത്തരവാകുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതി നുവേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വികസന പ്രോജക്ടടുകളുടെ ആസൂത്രണത്തിനും മരാമത്ത പ്രോജക്ട്ടുകൾ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അട്ടപ്പാടി ഹിൽസ് ഏരിയ ഡെവലപ്തമെന്റ് സൊസൈറ്റിയെ (അഹാഡ്സ്) സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ പ്രോജക്ടടു കൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്, അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കുവാൻ പരാമർശം രണ്ട് പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. റോഡുകളിൽ കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തൽ - മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ. 165/2010/തസ്വഭവ തിരു. 16-1-2010) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള റോഡു കളിൽ കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ചെയിനേജ് രേഖപ്പെടുത്തൽ - മാർഗനിർദ്ദേശ ങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 26-5-2008-ലോ ഡി.ബി. 1/90/08/സി.ഇ/തസ്വഭവ നമ്പർ കത്ത് ഉത്തരവ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള റോഡുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പേര് സൂചിപ്പി ക്കുന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ ദൂരം കാണിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലു കൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (കേരളം) സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേ ശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു. 1. എല്ലാ ഗ്രാമ/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും അതത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള റോഡുകളിൽ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതലയുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, റോഡിന്റെ പേർ, ദുരം, കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡും കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോ മീറ്റർ കല്ലുകളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഓരോ 200 മീറ്റർ ദൂരത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ഹെക്സ്ട്രോമീറ്റർ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വീതിയുള്ള എല്ലാ റോഡുകളിലും ബോർഡും കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ലൈനു കളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ല. 670 GOMERNAMENT ORDERS 2, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മറ്റ് ജില്ലാ റോഡുകളുടെയും (ODR) പി.എം.ജി.എസ്.വൈ റോഡുകളുടെയും സംരക്ഷണ ചുമതല മാത്ര മാണുള്ളത്. ദേശീയ പാതകൾ, സംസ്ഥാന പാതകൾ, മേജർ ജില്ലാ റോഡുകൾ (MDR) മറ്റ് ജില്ലാ റോഡു കൾ (ODR) പി.എം.ജി.എസ്.വൈ റോഡുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ റോഡുകളുടെയും സംര ക്ഷണ ചുമതല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നഗരസഭകൾക്കു മാണ്. ബോർഡുകളും കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകളും സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 3. റോഡിന്റെ ആരംഭ സ്ഥാനത്താണ് (zero chainnage) ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. കിലോമീറ്റർ കല്ലു കളുടെ ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ഈ സർക്കുലറിന്റെ അനുബന്ധമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കു മ്പോൾ ടൈപ്പ് ഡിസൈനിൽ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ റോഡുകൾക്ക് പച്ച നിറവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ റോഡുകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറവും നഗരസഭകളുടെ റോഡുകൾക്ക് നീല നിറവും രേഖപ്പെടുത്തണം. മലയാളത്തിലായിരിക്കണം കല്ലുകളിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖ പ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ സ്വീകരി ച്ചുവരുന്ന അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് കിലോ മീറ്റർ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ നാല് ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഒരു കിലോമീറ്റർ കല്ലിനെ തുടർന്നുള്ള ആദ്യ 200 മീറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹെക്സ്ട്രോമീറ്റർ കല്ലിൽ 200/1000 എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലിൽ 400/1000 എന്നും തുടർന്നുള്ള രണ്ട് കല്ലുകൾക്ക് 600/1000, 800/1000 എന്നും രേഖപ്പെടുത്തണം. 4 കിലോമീറ്റർ, ഹെക്ടോമീറ്റർ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ചെലവുകൾക്ക് വികസന, റോഡ് മെയിന്റനൻസ്, തനത്, ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 2009-10-ൽ ഇതിനാവശ്യ മായ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ 2010-11 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വിഹിതം കണ്ടെത്തി നിർബന്ധ മായും പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. 5.2010-11 വാർഷിക പദ്ധതി മുതൽ റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ റോഡുകളിലെ ചെയിനേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പ്രോജക്ടടുകൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. TYPE DESIGN FORORDINARY KLOMETRESTONE 250 - - ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ -- 250 50 vTERMINAL STATION 50 | NN KOMETERÅSE 1075 མགས་མཛ 130 5 695 10 KILOMETERAGEM 10 10 G Gl f शिक्ष ץix" א"יg n- 520 ബ 1so 150 | | CC 1:4:8 SIDEELEVATION ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് GOVERNMENT ORDERS 671 250 ROUTE NUMBER 50 vTERMINAL STATION 50 ਵਾ KILOMETERÀGE 130 695 NN 5 i 1075 10 10 10 10 GL GL 130 III पूता - Eg ፲፬ - 520 - 660 150 A. 150H H 150 - CC 14:8 SIDE ELEVATION ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 250 -- - -- ROUTE 250 50 YTERMINAL STATION 50 KLOMETERAGE 1075 130 695 NIN 5 G l G l 10 10 10 30 छन्म H 520 - 660 150 A. 150 HH 150 - cc 148 SDE ELEVATION കോർപ്പറേഷൻ / മുനിസിപ്പാലിറ്റി 672

GOVERNMENT ORDERS
സിഡിഎസ് മെമ്പർസെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതലകളുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് സ.ഈ. (എം.എസ്) നം. 15/10/തസ്വഭവ തിരു. 18/1/2010)
സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എസ്റ്റാ - കുടുംബശ്രീ - സിഡിഎസ് മെമ്പർസെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവാകുന്നു.
പരാമർശം:- 1, 8/8/2008-ലെ സ.ഉ (പി) നമ്പർ 222/8/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്
2, 27/11/2008-ലെ സ.ഉ (പി) നമ്പർ 314/8/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്
3. കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 23/11/2009-ലെ കെ.എസ്.സി / 6739/9 നമ്പർ കത്ത്.
ഉത്തരവ്
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സിഡിഎസ് തലത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും, സിഡിഎസിന്റെ സാമ്പത്തിക വിനിയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്റെയും, രേഖകളും അനു ബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും ചിട്ടപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടേതാണ്. വലിയ തോതിൽ ധനവിനിയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സിഡിഎസ് സംവിവിധാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നതിനും, സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒരു നിർണ്ണായക ഘടകമാണ്. കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതലകളെയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചും മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചാർജ്ജ്, കൈമാറ്റ്/സ്വീകരണ വേളയിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളിലെ കുറിച്ചും അനുശാസിച്ചു കൊണ്ടും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒരു പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തന പദവിയായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക തുടർച്ചാ സ്വഭാവം നിലനിറുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ധനവിനിയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്വ നിർണ്ണയത്തിനും നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകളും, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രായോഗികതലത്തിൽ യഥാവിധി നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാരുടെ നിയമനത്തോടെ കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഓഫീസ് സംബ ന്ധമായ ജോലിഭാരം വലിയ തോതിൽ ലഘുകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനനുസൃതമായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർ ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ചുമതലകളിലും, കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണത്തിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും, ഭരണ നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സിഡിഎസ് ഭരണ സമിതിക്ക് കൂടു തൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതലകളേയും, കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണ ത്തെയും, പ്രവർത്തന മേഖലകളേയും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിരി ക്കും എന്നും പരാമർശം മൂന്നിലെ കുറിപ്പിലൂടെ കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുകയും കുടുംബശ്രീമെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതല, കർത്തവ്യനിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബ ന്ധിച്ച് സമർപ്പിച്ചു ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും അതനുസരിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്ക ണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.
സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതല കർത്ത വ്യനിർവ്വഹണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.
അനുബന്ധം
സംഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ
1 . തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ - അർദ്ധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി കുടുംബശ്രീ സമിതിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുക
2. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള വിവിധ ഏജൻസികളേയും അവയുടെ തദ്ദേശഭരണ തലത്തി നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളേയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
3. കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിന്റേയും. എഡിഎസിന്റേയും ഭരണസമിതിയിലും, പൊതു സഭയിലും എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമായി പങ്കെടുക്കുകയും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
4. കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസുകളുടെ വാർഷിക രജിസ്ട്രേഷൻ സമയാസമയം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
5. അയൽക്കുട്ടങ്ങൾ രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെയും /വ്യവസ്ഥകളേയും, സംബന്ധിച്ച എഡി എസ്/അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദേശവും വ്യക്തതയും നൽകുക


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ

GOVERNMENT ORDERS

673

6. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ പ്രത്യേക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുക.

ധന - സാമ്പത്തിക ചുമതലകൾ, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ

1.കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് വിധേയ മാക്കുകയും, രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
2. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/കുടുംബശ്രീമിഷൻ/വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സിഡിഎസിന് ലഭ്യമാക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ/സബ്സിഡി സഹായങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്, സംരംഭകർക്ക് യഥാവസരം/സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യുക.
3. ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗവും, വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുക.
4. ക്യാഷ് ബുക്ക് - ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിമാസ റെക്കൻസിലിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റ് നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
5. കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസുകളുടെ ദൈനംദിന വരവ് ചെലവുകണക്കുകളുടെയും, ധനവിനിയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും വൗച്ചറുകളും യഥാവിധി നാളതീകരിച്ച സൂക്ഷിക്കുക.
6. സിഡിഎസ് കാഷ് രജിസ്റ്റർ, ഡേ ബുക്ക്, ലഡ്ജർ മറ്റ് അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ ദൈനം ദിന രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കും, അക്കൗണ്ടിംഗ് സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സിഡിഎസ് അക്കൗ ണ്ടന്റിന് ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
7. സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴൊപ്പോടുകൂടി സ്ഥിരീകരണം നൽകുക.
8. സിഡിഎസിന്റെ വാർഷിക വരവു ചെലവ് സ്റ്റേറ്റമെന്റും മറ്റ് അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും വാർഷിക ഓഡിറ്റിംഗിനായി കുടുംബശ്രീ കാസ്സ് യൂണിറ്റുകൾക്കും, മറ്റ് സർക്കാർ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക.
9. സിഡിഎസിന്റെ ധന ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമായും, സത്യസന്ധമായും നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
10. സിഡിഎസുകൾക്കുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഗ്രാന്റ് ജില്ലാ മിഷനിൽനിന്നും യഥാവസരം സ്വീക രിക്കുകയും, വിനിയോഗ വിശദാംശങ്ങൾ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഭരണ നിർവ്വഹണ ചുമതലകൾ/കർത്തവ്യങ്ങൾ
1. അയൽക്കൂട്ട അഫിലിയേഷൻ നടപടികൾ യഥാസമയം സ്വീകരിക്കുക. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അഫിലിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യഥാവസരം നൽകുക. അഫിലിയേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനും, പുനർ അഫിലിയേഷനും ഉള്ള നടപടികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ നിർവ്വഹിക്കുകയും ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ വരുത്തുക
2 സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സസിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കുടുംബശ്രീ സമിതികൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന തിന് നേതൃത്വം നൽകുക
3. വാർഷിക പൊതു യോഗങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതു യോഗങ്ങൾ, ബൈലോ ഭേദഗതിക്കായുള്ള പൊതുയോഗങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയുടെ സംഘാടനം ചിട്ടയായി നിർവ്വഹിക്കുക
4. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ, നിയമങ്ങൾക്കോ നിബന്ധനകൾക്കോ എതിരായ തീരുമാനങ്ങൾ, നട പടികൾ സിഡിഎസ്, എഡിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അസാധുവാണെന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കുടുബ്രശീ മിഷനെയും അറിയിക്കുക.
5. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ, കണക്കുകൾ ഉത്തരവുകൾ, വിശദീകര ണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള യോഗങ്ങളിലും ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക
6. സിഡിഎസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ളതും, സർക്കാരും, കുടുംബശ്രീമിഷനും രേഖാമൂലം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ/ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഇടപാടുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകുക
7. കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിന്റെ ദൈനംദിന ഭരണ നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുക
8. ഭരണ സമിതിയും, പൊതു യോഗവും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇതര വിഷയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ

674

GOVERNMENT ORDERS
9. സിഡിഎസ് വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സിഡിഎസ് തലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സസൺ/ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കാ വശ്യമായ പിന്തുണാ സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക
10. വിലയിരുത്തൽ സമിതി യഥാസമയം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനും, സിഡിഎസിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിനും സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സന് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണം ലഭ്യമാക്കുക. വിലയിരുത്തൽ സമിതി യോഗ തീരുമാനങ്ങളിന്മേൽ സമയബന്ധിതമായ തുടർന ടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.
11. കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന/ജില്ലാമിഷനുകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന പദ്ധതി വിലയിരുത്തൽ - നിർവ്വഹണ - അവലോകന യോഗങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ/ വിവരങ്ങൾ വീഴ്ചകൂടാതെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.
12. മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിലും, അധീനതയിലുമുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും, രജിസ്റ്ററുകളും, രേഖകളും സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സസണൻ/ സിഡിഎസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യാനുസരണം പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കുക

സുക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും .

1. സിഡിഎസിന്റെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ ഫയലുകൾ,
2. സിഡിഎസ് വാർഷിക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫയൽ
3. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ
4. രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ
5. സിഡിഎസ് മിനിടസ് ബുക്ക്, സിഡിഎസ് കാഷ് ബുക്ക്, ലെഡ്ജർ, രസീത് ബുക്ക്, വൗച്ചർ
6 രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ/അഫിലിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ
7 വരവ് - ചെലവ് രജിസ്റ്റർ
8. കറസ്പോണ്ടൻസ് രജിസ്റ്റർ
9.സ്റ്റോക്ക്/ആസ്തിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ
10. സിഡിഎസ് ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്, ചെക്ക് ബുക്ക്, കൗണ്ടർ ഫോയിൽ
11. ചെക്ക് ഇഷ്യ രജിസ്റ്റർ
12. നിക്ഷേപ രജിസ്റ്റർ
13. വരവ് - ചെലവ് പ്രതിമാസ സ്റ്റേറ്റമെന്റ്
14. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ
15. സൂക്ഷ്മ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭ രജിസ്റ്റർ
16. എൽ.ഇഡി രജിസ്റ്റർ
17. ഭരണനിർവ്വഹണ ഗ്രാന്റ് - സ്വീകരണവിവനിയോഗ രജിസ്റ്റർ
18. ബാലസഭാ രജിസ്റ്റർ
19. സംഘ കൃഷി - ഏരിയാ ഇൻസെന്റീവ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ
20. ആർ.എം.ഇ/യുവശി സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ
21. ലിങ്കേജ് ലോൺ - രജിസ്റ്റർ
22, ആശയ പദ്ധതി രേഖ
23. ധന വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും, വിശദാംശങ്ങളും, വൗച്ചറുകളും
24, തപാൽ രജിസ്റ്റർ
25. ഭവനശ്രീ രജിസ്റ്റർ
26. സിഡിഎസ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റ് പദ്ധതികളുടെ, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളട ങ്ങിയ ഫയൽ
27. എസിഎ ഫണ്ട് - സ്വീകരണ വിനിയോഗ രജിസ്റ്റർ
28, വാർഷിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് / സ്റ്റേറ്റമെന്റ്
കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ചുമതലകൾ
1.CDS ന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നിയമാനുസൃതമായും, ക്രമ പ്രകാരവും ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക.
2. വരവുചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും അപാകതകളോ, ക്രമക്കേടുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെ ട്ടാൽ ആയത് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി/സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ യഥാസമയം കൊണ്ടുവരിക.
3. സിഡിഎസിന്റെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിംഗിനാവശ്യമായ രേഖകളും, അക്കൗണ്ടുകളും ക്രമപ്പെടുത്തി നൽകുക


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുത്തൽ വായന നടത്തി.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ തിരുത്തൽ വായന നടത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ

GOVERNMENT ORDERS ..............................................................................675
4.CDS ന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഡിഎസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ജോലിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുക
5. സിഡിഎസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലാ - കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണത്തിന് സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം നിർവ്വഹിക്കുക.
ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റ - സ്വീകരണ വേളയിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന മെമ്പർ സെക്രട്ടറി മേൽ നിർണ്ണയിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും, വിശദാംശങ്ങളും നാളതീകരിച്ച ക്രമപ്പെടുത്തി സിഡിഎസ് ഭരണസമിതി മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തദ്ദേശഭരണ സമിതി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക്(ന്) പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടും, രേഖകളും ഫയലുകളും സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൈമാറേണ്ടതാണ്. ചാർജ്ജ കൈമാറ്റ-സ്വീകരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ സിഡിഎസ് മിനിട്സിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. ചാർജ്ജ് ഏറ്റെടു ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ചുമതല ഒഴിയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും സിഡിഎസ് മിനിട്സ് ബുക്കിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കക്കേ ണ്ടതാണ്. കാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും മിനിട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സിഡിഎസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ചാർജ്ജ് ഒഴിയുന്ന മെമ്പർ സെക്രട്ട റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് നിവർത്തിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ചാർജ്ജ് ഒഴിയുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട/കൈമാറേണ്ട ഫയലുകളുടെ യും, രേഖകളുടേയും വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചാർജ്ജ് ഒഴിയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും, ഏറ്റെ ടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്മേൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറി കീഴൊപ്പ വച്ച സ്ഥിരീകരിക്കണം. ഇപ്രകാരം രേഖകളും, മറ്റു ചുമതലകളും മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ ചാർജ്ജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയതായി സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടി സ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർ ലാസ്റ്റ് പേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവ ദിക്കാവു. ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റം യഥാവിധി നിർവ്വഹിക്കാത്ത സിഡിഎസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെ ഉചിതമായ അച്ചടക്ക/ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടരിമാരുടെ നിസ്സഹരണം, സ്ഥാന ഒഴിവ്, തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക സാഹചര്യ ങ്ങൾ മൂലം ചാർജ്ജ് കൈമാറ്റ പ്രക്രിയ സാങ്കേതികമായി യഥാവിധി നിർവ്വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങ ളിൽ ചാർജ്ജ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നടപടിക്രമം അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ(ൻ) ഔദ്യോഗികമായി ചാർജ്ജ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി സിഡിഎസിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും, രജിസ്റ്ററുകളുടേയും വിശദാംശ ങ്ങൾ സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ/സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോ ധിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള കാഷ് ബാലൻസും കൈവശമുള്ള യഥാർത്ഥ തുകയും ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് സിഡിഎസ് ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കുകൾ, ചെക്ക് ബുക്ക്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നിവയുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തണം, എന്തെ ങ്കിലും ക്രമക്കേടോ, പോരായ്മകളോ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം അത് പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. മുൻപ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയോ, അഡ്വാൻസോ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടാക്കി മാറ്റണം. റിപ്പോർട്ടിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1. സിഡിഎസിൽ ലഭ്യമായ രേഖകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ, ഫയലുകൾ, കാഷ് ബുക്ക്, ലഡ്ജർ രജിസ്റ്ററു കൾ, രസീത് ബുക്കുകൾ, വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
2. സിഡിഎസിന്റെ കാഷ് ബാലൻസ്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ
3. ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കുകൾ, ബാക്കിയുള്ള ചെക്ക് ലീഫകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം, നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ

4. മുൻസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത, അഡ്വാൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

5. സിഡിഎസിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ ക്രോഡീകൃത വിശദാംശങ്ങൾ

തുടർന്ന് ചാർജ്ജ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ(ൻ) ഈ റിപ്പോർട്ട് സിഡിഎസ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ അവ തരിപ്പിക്കുകയും, മിനിട്സ് ബുക്കിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്തതായും മിനിട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. തുടർന്ന് മിനിടസ് ബുക്കിൽ സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സ്സനും, മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പുവയ്ക്കണം. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു കോപ്പി തദ്ദേ ശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിക്കും, പ്രസിഡന്റിനും തുടർനടപടികൾക്കായി നൽകേണ്ടതാണ്.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 676 GOVERNAMENT ORDERS

കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ടീസ് കോർപ്പറേഷ (കെയ്കോ)ന് മരാമത്ത പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച്

(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം. 14/2010/തസ്വഭവ, തിരു. 18-1-2010)


സംഗ്രഹം- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷ(കെയ്തകോ)ന് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരു മാനം - റദ്ദചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം:- (1) 15-1-2000-ലെ ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ 25/00/തസ്വഭവ (2) 16-12-09-ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നം. 2.3(2)

ഉത്തരവ്

പരാമർശം (1) പ്രകാരം കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനെ (കെയ്തകോ) തദ്ദേശസ്വയംഭ രണ വകുപ്പിന് കീഴിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനതലകോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് സൂചന (2)-ലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനെ (കെയ്തകോ) തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന് കീഴിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃ ത്തികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൂചന(1) ഉത്തരവ് റദ്ദചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

INTRODUCTION OF BACKUP POLICY TO E-GOVERNANCE APPLICATION BENGIMPLEMENTED BY GOVERNMENT DEPARTMENTS/ORGANISATIONS


(INFORMATION TECHNOLOGY (B) DEPARTMENT, G.O.(M.S.) No. 10/10/ITD., Tvpm., dtd O5.03.10)

Abstract:- Information Technology Department - Introduction of Back Up Policy to e-Governance application being implemented by Government Departments/Organisations-Orders issued.

ORDER

Government Departments and Organisations are in the process of implementing e-Governance applications and creating electronic records. There is a chance for loss of electronic records data and in the event of an equipment failure or physical and cyber disaster. A Backup Policy has become important to ensure that the electronic records (application and databases) are not lost due to equipment failure or physical and cyber disaster. The policy would help the Government Departments/Organisations to take action to back up electronic records to minimize the risk of such loss.

In the circumstances Government are pleased to approve the Back Up Policy annexed to this Government Order, and the Policy is made applicable to all e-Governance applications being implemented by Government Departments/Organizations with immediate effect.

e-Governance Data Centre Government of Kerala Backup Policy

1. Overview

This policy defines the backup policy for computers co-located in the e-Governance Data Centre, Govt. of Kerala. These systems are typically servers with internal hard disks/disk arrays or SAN/NAS based storages Servers expected to be backed up include database servers, appl ication servers, web servers, mail servers etc.

2. Purpose

This policy is designed to protect data in the Computers to be sure it is not lost and can be recovered in the event of an equipment failure, intentional destruction of data, or disaster in the data centre, 3. Definitions (i) Backup - The saving of files onto magnetic tape or other offline mass storage media for the purpose of preventing loss of data in the event of equipment failure or destruction.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 677


(ii) Archival-The saving of old or unused files onto magnetic tape or other offline mass storage media for the purpose of releasing on-line storage room.


(iii) Restore-The process of bringing offline storage data back from the offline media and putting it on an online storage system.


(iv) Storage replication-Storage replication is a service in which stored or archived data is duplicated in real time over a storage area network. Storage replication service provides an extra measure of redundancy that can be invaluable if the main storage backup system fails. Storage replication may be done in the same storage array, different storage arrayfs in the same location or a storage array in a remote location. Immediate access to the replicated dataminimizes downtime and its associated costs. The service, if properly implemented,can streamline disaster recovery processes by generating duplicate copies of allbacked-up files on a continuous basis. It can also speed up and simplify recovery from a natural or human-caused disaster such as a fire, flood,burricane, virus, or worm.

(v) Disaster Recovery - The process, policies and procedures related to preparing for recovery or continuation of technology infrastructure critical to an organization after anatural or human induced disaster. Disaster recovery planning is a subset of a larger process known as business Continuity planning and should include planning for resumption of applications, data, hardware, Communications (such as networking) and other IT infrastructure. A business continuity plan (BCP) includes planning for non-IT related aspects such as key personnel, facilities, Crisis communication and reputation protection, and should refer to the disaster recovery plan (DRP) for Trelated infrastructure recovery/continuity

4. Scope

This policy applies only to backup and restore of data for all Computers and storage equipment in the eGovernance Date Centre, owned and operated by Kerala Government Departments. This does not include the policies for archival, storage replication and disaster recovery.

5. Backup Timing

Fullbackups are to be scheduled nightly on Monday,Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. All tapes are to be tested on Sunday during daytime. Removal of tapes to be kept in safe locker shall be performed after testing of tapes are completed. Loading new tapes shall also be performed during this time.

6. Tape Storage

There shall be separate set of tapes for each daily backup. There shall be additional set of tapes for each Saturday of the month such as Saturday 1, Saturday 2, Saturday 3, Saturday 4 etc. Backups performed on Saturday on the additional setshall be kept for one month in safe locker and used again the next month on the applicable Saturday. Backups performed on Monday through Friday shall be kept for one week and used again the following appropriate day of the week. All tapes shall be properly labelled. In addition, differential back up should be taken midday, preferably between 1.00 PM 2.00 PM on all days including Sunday and holidays. Transaction Log Back up should be done additionally and copied to a remote location every half an hour/one hour depending on system equiements The remote Transaction Log Backup need not be retained once the next differential/fullbackup is taken.

7. Tape Drive Cleaning

Tape drives shall be cleaned weekly and the cleaning tape shall be changed monthly.

8. Monthly Backups

Every month two sets of monthly backup shall be made. One set shall be kept in the tape drive and the otherset in the safe locker.

9. Age of tapes

The date each tape was put into service shall be recorded on the tape. Tapes that have been used longer than six months shall be discarded and replaced with new tapes,

10. Responsibility

The System Administrator or IT manager of each department or his delegate from the IT cell of the department shall performallbackup related activities. He/She shall develop a procedure for testing backups

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 678 GOVERNAMENT ORDERS


and test the ability to restore data from backups on a monthly basis. The System Administrator or IT manager shall verify the records and media and certify them on a monthly basis. Restoration of data from backup shall be performed only by the System Administrator / IT manager after obtaining written permission from the department head.


11. Testing The ability to restore data from backups shall be tested at least once in a month.


12. Data to be Backed Up


Data to be backed up include the following information:


(i) System state data


(ii) Registry data


(iii) User data


(iv) Applications and their configurations


Systems to be backed up include but are not limited to:


(1) Production database server


(ii) Production application server


(iii) Production web server


(iv) Mail server


(v) domain controllers, DNS servers


(vi) File servers


(vii) Test database server


(viii) Test web server

13. Archives


Archives are made at the end of every year in December / March based on the archival policy. User account data associated with the file and mail servers are archived one month after they have left the organization.

14. Restoration


Users that need files to be restored from the backups/archives must submit a request to the department head., Include information about the file creation date, the name of the file, the last time it was changed, and the date and time it was deleted or destroyed.


15. Tape Storage Locations


Offline tapes of archives, monthly and weekly backups shall bestored in a fireproof safe locker under the custody of the department head in a different building away from the data Centre.


16. Responsibility


The Backup shall be the responsibility of the Application Administrator where the Department has its own SAN and Tape Library. In case, the application uses SAN& Tape Library of the SDC, it shall be the responsibility to SDC Back up Administrator to undertake backup as proposed.


17. Disposal of Media


Discarded backup media must be disposed of in a secure way to make any kind of recovery impossible, e.g. through physical destruction ora similar process. All records to be disposed of have to meet the retention requirements before physical destruction of the media.

18. Relaxations Relaxation to above backup may be done with specific permission of IT Department.


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് സ.ഉ.(സാധാ)നം 825/2010/തസ്വഭവ തിരു. തീയതി: 11.3.2010)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾക്ക് കമ്പ്യൂ ട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 679 പരാമർശം: 27.01.2010-ൽ നടന്ന വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യോഗത്തിന്റെ ഐറ്റം 2.32 തീരുമാനം.

ഉത്തരവ്


27.01.2010-ൽ നടന്ന വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യോഗ ത്തിന്റെ പരാമർശ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന മാവേലിസ്റ്റോറുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ആവശ്യ ങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു പ്രിന്റർ (ഡോട്ട് മാട്രിക്സ്) ഒരു യു.പി.എസ്. എന്നിവ തനതു ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.


അപകടത്തിലോ മരണമടഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സൈനികരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തതു നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്

(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(സാധാ)1021/2010/ത.സ്വഭ.വ.തിരു. 25/03/2010) സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - വസ്തതുനികുതി - യുദ്ധത്തിലോ, സൈനിക നടപടി കളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിലോ മരണമടഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സൈനികരുടെ മാതാ പിതാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ താമസത്തിനായുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ വസ്തു നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴി വാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:

1, 13/07/2001-ലെ സ.ഉ. (എം.എസ്) 176/2001/ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ്

2. ശ്രീമതി. ജി. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ 5/10/2009-ലെ അപേക്ഷ. ഉത്തരവ്


യുദ്ധത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സൈനികരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വന്തം പേരിലു ള്ളതും, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ താമസിക്കുന്നതുമായ വീടുകളെ പരാമർശം (1)-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വസ്തു നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം സൈനികസേവനമനുഷ്ഠി ക്കവേ മരണമടഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സൈനികരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കു കൂടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കര സേനയിൽ ജമ്മുകാശ്മീരിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കവേ ഗ്രനേഡ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ശ്രീ. അഭി ലാഷ് നായിഡുവിന്റെ മാതാവായ ശ്രീമതി. ജി. വിജയലക്ഷ്മി പരാമർശം (2)-ലെ അപേക്ഷപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.

(2) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. അതിൻപ്രകാരം പരാമർശം (1)-ലെ ഉത്തരവിന്റെ ആനുകൂല്യം യുദ്ധത്തിലോ, സൈനിക നടപടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിലോ മരണ മടഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സൈനികരുടെ മാതാവിന്റെയോ, പിതാവിന്റെയോ സ്വന്തം പേരിലുള്ളതും, അവർ യഥാർത്ഥ താമസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു വീടിനു മാത്രം തറ വിസ്തീർണ്ണം ᏩCᎠᏆoᏯᎾᏍᏇ6ᎧᎶᎤᎠ വസ്തു നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(സാധാരണ) നം. 1294/2010/തസ്വഭവ, തിരു.12.04.10)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കൽ - 30.05:2009-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. പരാമർശം:

1) മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ 20.11.2009-ലെ ജെ-2487/08 നമ്പർ കത്ത്.

2) 30.05.2009-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാരണ) നമ്പർ 1275/09/ത്.സ്വ.ഭ.വ.

3) 02.03.2010-ലെ കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ 2.29 നമ്പർ തീരുമാനം.

ഉത്തരവ്

പരാമർശം ഒന്ന് പ്രകാരം മലപ്പുറം മുൻസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി നഗരസഭയുടെ 2003 മുതൽ 2009-10 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷം ഡി.പി.സി. അംഗീകാരത്തോടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖാന്തിരം ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ബി.പി.എൽ. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് നഗരസഭ ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്ക് സാധുകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള സ്കീമുക ളിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ, ഗാർഹിക കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് 30.05.2009-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1275/09/ത.സി.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാര

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 680 GOVERNAMENT ORDERS


മാണ് അനുമതി നൽകിയത്. ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു മുൻപും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രോജക്ട്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടടുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ നടപടിക്കും സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബിറ്റുമെൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളോടൊപ്പം സിഡ്കോ മുഖേനയും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ.) വകുപ്പ്, സഉ(സാധാ)നമ്പർ. 1320/2010/തസ്വഭവ. തിരു. , 16.04.2010)

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബിറ്റുമെൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളോടൊപ്പം സിഡ്കോ മുഖേനയും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്ത രവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:

1, 13.10.2008-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നമ്പർ 275/08/തസ്വഭവ

2. 18.06.09-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നമ്പർ 111/09/തസ്വഭവ

3. സിഡ്കോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 22.10.09-ലെ സിഡ്കോ/പിഡി & എം/ ബിറ്റുമെൻ നമ്പർ കത്ത്.

4, 17.03.10-ലെ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യുടെ തീരുമാനം നമ്പർ: 1.7

ഉത്തരവ്

10 ടണ്ണിൽ കുറവ് ടാർ ആവശ്യമുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൊച്ചി, മംഗലാപുരം എന്നിവിട ങ്ങളിലെ പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മാത്രം ടാർ (ബിറ്റുമെൻ) നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് പരാ മർശം (1)- ഉം (2)-ഉം പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

(2) ഇത്തരത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ബിറ്റുമെൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി നുള്ള ഏജൻസിയായി പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളോടൊപ്പം കേരളാ ചെറുകിട വ്യവസായ വിക സന കോർപ്പറേഷനെ (സിഡ്കോയെ) കൂടി അംഗീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കു കയും ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ടിയാന്റെ റിപ്പോർട്ട് 17.03.10-ൽ നടന്ന വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി.

(3) കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ പരാമർശം (4) പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം കൊച്ചി, മംഗലാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതു മേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളോടൊപ്പം സിഡ്കോ മുഖേനയും ബിറ്റുമെൻ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ നങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

(എ) പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ നൽകുന്ന അതേ വിലയിൽ സിഡ്കോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബിറ്റുമെൻ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി) എണ്ണക്കമ്പനികളിൽ നിന്നും ബിറ്റുമെൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നൽകേണ്ടി വരുന്ന കയറ്റുകൂലി സിഡ്കോ നൽകേണ്ടതാണ്.

(സി) ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുമിന് മെട്രിക്സ് ടണ്ണിന് 350 രൂപ മുതൽ 400 രൂപ വരെ സിഡ്കോ, ഡിസ്കഴൊണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി) ടെണ്ടർ വഴി നിശ്ചയിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കരാറുകാരന്റെ സേവനം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിഡ്കോ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഇ) ബിറ്റുമെൻ വാങ്ങുമ്പോൾ സിഡ്കോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ബില്ലിൽ എണ്ണ ക്കമ്പനി സിഡ്കോയ്ക്ക് നൽകുന്ന ബില്ലിന്റെ റഫറൻസ് കൂടി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. APPOINTMENT OF INKELAS PROJECT DEVELOPMENTAGENCY OF LSGISORDERS ISSUED

LOCAL SELF GOVERNMENT (DB) DEPARTMENT, G.O.(M.S) No. 74/10/LSGD., Tvpm, dtd 16/4/2010)


Abstract:- Local Self Government Department - Private Sector participation in the implementation of projects by Local Self Government Institutions to local authorities-Appointment of INKEL as project Development Agency of LSGI’s-Orders issued.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 681

Read: 1. G.O.(Ms) No.298/04/LSGD dtd. 13-10-2004.

2. Letter No. INKEL/LSG/09/2 dtd. 5-2-09 of General Manager, INKEL.

3. Letter No. 2009/2540/26/ksudpdtd. 21-10-09 of Project Director, KSUDP

ORDER

As per G.O. read above Government have issued guidelines for the development of various modes of PSP projects under taken by LSGI's/Local authorities and appointed ICICI-Kinfra as the official PDA for the development of projects through Private sector participation route.

As per letter read as second paper above General Manager, INKEL requested Government either to appoint them asnodal agency for project development and project management of PPP projects for LSGI’s or to appoint them as an implemented of such projects.

Government have examined the matter in detail and are pleased to appoint INKEL, a Government of Kerala initiative as Project Development Agency of LSGI's/local authorities for the development of projects through PSP route on the same line as ICICI-Kinfra appointed as PDA asper G.O. read above. Hereafter the role of a PDAlike ICICI-Kinfra and INKEL can be sought by LSGls/local authorities by following the guidelines issued as per the G.O. read above.


വിമുക്ത ഭടന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഭവനത്തിന് വസ്തതു നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.സി.) വകുപ്പ്, സഉ(സാധാ)നമ്പർ. 1761/2010/തസ്വഭവ. തിരു. 27.05.2010)


സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - വിമുക്ത ഭടന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഭവനത്തിന് വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം: 1. 25-07-2008-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്) 212/2008/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ്.

2, 29-08-2009-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്) 171/2009/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ്.

3. ശ്രീ. ശ്രീകുമാരൻ നായർ സി. വടക്കേ പടിഞ്ഞാത്ത് വീട്, 239/എ, വാർഡ് 36, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ 28-01-2010-ൽ സമർപ്പിച്ച നിവേദനം.

ഉത്തരവ്

വിമുക്ത ഭടനോ, ഭടന്റെ വിധവയോ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിമുക്ത ഭടന്റേയോ വിധ വയുടേയോ സ്വന്തം പേരിലുള്ളതുമായ ഒരു ഭവനത്തെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണം നോക്കാതെ വസ്തു നികുതി യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പരാമർശം (2) പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. എന്നാൽ സ്വന്തം പേരിൽ വീടില്ലാത്ത വിമുക്ത ഭടൻ, ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള വീട്ടിലാണ് താമസി ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീടിനും നികുതിയിളവ് അനുവദിയ്ക്കണമെന്ന് പരാമർശം (3)-ലെ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 

3. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വന്തം പേരിൽ വീടി ല്ലാത്ത വിമുക്ത ഭടൻ, ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീടിന് വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകുവാനും എന്നാൽ മകന്റേയോ മകളുടേയോ പേരിലുള്ള വീട്ടിലാണ് വിമുക്ത ഭടൻ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഭവനങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ് അനുവദിയ്ക്കക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യക്ത മാക്കിക്കൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

1. ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി, വിമുക്ത ഭടന്റെ പേരിൽ മറ്റെവി ടെയും വീടില്ലെന്നും, ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള മറ്റൊരു വീടിനും ഇത്തരം ഇളവ് ലഭിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. ഒരു വിമുക്ത ഭടന്റേയോ / ഭാര്യയുടേയോ / വിധവയുടേയോ വീടിന് വസ്തു നികുതിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ആ വിവരം ഡിസ്ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ സർവ്വീസ് രേഖയിലോ രേഖപ്പെടു ത്തിയോ മുദ്രവച്ചോ നൽകേണ്ടതാണ്.

3. എപ്പോഴെങ്കിലും വിമുക്ത ഭടനോ / ഭാര്യയോ / വിധവയോ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അധികൃതരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

4. വിമുക്ത ഭടനോ / ഭാര്യയോ / വിധവയോ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ വിവരം ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധുക്കൾ യഥാസമയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അധികൃതരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 682 GOVERNMENT ORDERS

തെരുവനായ്ക്കക്കളെ പിടിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ച്


(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പ്, സ.ഉ.(സാധാ)നം.2466/2010/ത്.സ്വ.ഭ.വ dt, തിരു. 28.7.10.)


സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തെരുവനായ നിയന്ത്രണം - തെരുവനായ്ക്കളെ പിടിക്കു ന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:

1. 28-10-2006-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2681/2006/ത.സ്വ.ഭ.വ.

2. 31-12-2008-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 4468/2008/ത.സ്വ.ഭ.വ.

3. 08-05-2009-ലെ 21992/ആർ.സി.3/2009/ത്.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ കത്ത്.

4.മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 19-06-2009-ലെ ഇ332521/06 നമ്പർ കത്ത്.

5.നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ 18-5-2010-ലെ ഇ220898/09 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്


തെരുവനായ്ക്കളെ പിടിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും നൽകുന്ന തുക അപര്യാപ്തമാണെന്നും ഇവയുമായി ഇടപഴകുന്നവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുവാനും പകരാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണെന്നും മറ്റു മുള്ള മൃഗപരിപാലകരിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പരാതി സർക്കാരിന് ലഭിയ്ക്കുകയു ണ്ടായി. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും, നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറും പരാ മർശം (4)-ഉം (5)-ഉം പ്രകാരം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


2. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങളിൽ ആനിമൽ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി നോക്കി വരുന്ന ജീവന ക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലൗസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷറൻസ്, മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ എന്നിവ അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ അനുവദിയ്ക്കുവാനും ആയതിന് വേണ്ടിവരുന്ന തുക പ്രസ്തുത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുവാനും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ട റിയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നു. ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യംകരണം നട ത്തുന്നതിനായി നായ്ക്കളെ, പിടിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ഓരോന്നിനും നിലവിലുള്ള 50/- രൂപ യിൽ നിന്നും 75/- രൂപയായും, കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ആഹാരത്തിനുമുള്ള പ്രതിദിന നിരക്ക് 10/- രൂപയിൽ നിന്നും 15/- രൂപയാക്കിക്കൊണ്ടും ഉത്തരവാകുന്നു.


3. ഇതിനുള്ള തുക അത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ഇതിനാൽ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.


COMPUTER AND RELATED EQUIPMENTS TO THE NEWLY STARTED MAVELISTORES OF WARIOUS GRAMA PANCHAYATS PERMISSION

(LOCAL SELF GOVERNMENT (DA) DEPARTMENT, G.O. (Rt) No. 2519/2010/LSGD., Tvpm, Dt. 02/08/10)


Abstracct:- Local Self Government Department-Provision of computer and related equipments to the newly started MaveliStores of various Grama Panchayats Permission granted-orders issued.

Read: 1. G.O.(R) No. 825/2010/LSGD dated 11-3-2010

2. Letter No. 1KM/impl/G.P/3840/2010 dated 20-7-2010 from the Executive Chairman & Director, Information Kerala Mission. \

ORDER

In the G.O., readas first paper above, Government have given permission to the various Grama Panchayats of the State to provide computer and related equipments to the newly started Maveli Stores as per the fGrama Panchayats.


2. Subsequently some Grama Panchayats informed that the Civil Supplies authorities demanded fora specification different from that of Information Kerala Mission and hence requested Government to grant them special permission to provide computer and related equipments as per the specification demanded by the Civil Supplies Corporation.


3. When consulted, the Information Kerala Mission had informed that the Local Self Government Institutions may be granted permission to purchase Computer and related equipments not exceeding Rs. 40,000/- (Rupees Forty thousand only) as per the new specification which is given below:-


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 683 Desktop computer

Intel celeron dual core processor 2GHz or better or Intel Pentium Dual Core processor

533 MHz frontside bus or better

Intel chipset with intelor OEM motherboard having OEM or intel logo embossed on it


2GB DDR-2 RAM, Maximum upgradeability to 4GB or better

160GB Serial ATA Harddisk (2 Nos. for redundancy)

16 X or better DVD Rom drive

17-inch colour TFT LCD monitor

10/100/1000Mbps Ethernet Card, PXE enabled for remotebooting and install facility Windows keyboard and optical scrollmouse with pad

2 front panel high speed USB 2.0 ports and Audio ports 2 USB Ports, 1 serial and parallel port at rear Localised power cords


Built in Multimedia sound Active Management technology support preferable

Certification from Microsoft for Windows XP/Vista (the model offered should be listed on the certifier website and should be verifiable)

Windows XP Professional preloaded with license and media Drivers for components/devices should be digitally signed by Microsoft.

3 year comprehensive onsite warranty, direct from Manufacturer EstimatedmzX. price Rs. 26,500/-

Dotmatrix printer

9 pin, 80 column dot matric printer

Print speed of 300 cps for draft (10 cpi), minimum speed for LCR-80 cps (10 cpi)

Serial/USB and parallel ports, preferably with autosense to select the port

Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003

3 year comprehensive warranty onsite

Estimated price: Rs. 7,000/-

UPS 600VA

600VA offline UPS

Quasi-sine wave output with less than 45% THD for normal computer load, when running on batteries

Option for Connecting external batteries for 2-hour backup on full load. SMF lead acid battery. Battery (ies) shall be of reputed makes such as panasonic/Yuasa/APC/Rocket or equivalent

Input voltage range should support normal operating voltage ranges in Kerala.

Test certificates from reputed national laboratories such ERTL,

CPR etc. for the model quoted shall be enclosed with technical proposal

3-year comprehensive onsite warranty for UPS and minimum 2-year for battery. Estimated Price: Rs. 7,000/-

After having examined the matter in detail, Government are pleased to grant permission to the Grama Panchayats to provide computer and related equipments not exceeding Rs. 40,000/- (Rupees Forty Thousand only) to the newly started MaveliStores asper the renewed specification suggested by the Information Kerala Mission.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 684 GOVERNAMENT ORDERS

കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർമാരുടെ നിയമന രീതി പ്രവർത്തനമേഖല പ്രതിഫലം - പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്, സഉ(സാ) നം. 2575/10/തസ്വഭവ, തിരു... 04/08/2010) 

സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എസ്റ്റാ - കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർമാരുടെ നിയമന രീതി പ്രവർത്തനമേഖല പ്രതിഫലം - പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.

പരാമർശം: 1. 12/1/2010-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നമ്പർ 8/2010/തസ്വഭവ. 

2. കുടുംബശ്രീ എക്സസിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 8/7/2010-ലെ കെ.എസ്.എഫ്/5898/09-ാം നമ്പർ കുറിപ്പ്.

ഉത്തരവ്

നഗര സിഡിഎസുകളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർമാരുടെ ചുമതലകൾ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരാമർശം ഒന്ന് പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച എസ്.ജെ.എസ്.ആർ.വൈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗ നൈസർമാർ സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷി ച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർമാരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല, നിയമന രീതി, പ്രതിഫലം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണെന്നും കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പരാമർശം രണ്ടിലെ കുറിപ്പിലൂടെ സർക്കാരിനോടഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. നഗര സി.ഡി.എസുകളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈ സർമാരുടെ പ്രവർത്തനമേഖല, നിയമനരീതി, പ്രതിഫലം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഇതോടൊപ്പം അനുബ ന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

അനുബന്ധം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ (സി.ഒ) മാരുടെ നിയമനരീതി

പ്രാദേശിക ഭരണത്തിൽ സാമൂഹ്യ മേൽനോട്ടം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നഗരസഭകളുമായുള്ള ഇടപെട ലുകളിൽ സിഡിഎസുകളെ ഓരോ മേഖലയിലും വൈദഗ്ദദ്ധ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ നഗരസഭകളിലും സിഡിഎസുകൾ നിലവിലുള്ളതിനാലും, എല്ലാ സിഡിഎ സുകൾക്കും ഉപസമിതികൾ നിലവിലുള്ളതിനാലും താഴെ പറയുന്ന ഉപസമിതികളുടെ കൺവീനർമാരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർമാരായി നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
1. സാമ്പത്തിക ഉപസമിതി കൺവീനർ 

2. മൈക്രേകാ എന്റർപ്രൈസ്ത ഉപസമിതി കൺവീനർ 3. സാമൂഹ്യ വികസന ഉപസമിതി കൺവീനർ 4. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ഉപസമിതി കൺവീനർ 5. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസന ഉപസമിതി കൺവീനർ (സംഘകൃഷി, നഗര തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക്).

ഉപസമിതികളുടെ കാലാവധി സിഡിഎസുകളുടെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സിഒ മാരുടെ കാലാവധി സിഡിഎസ് കാലാവധി തന്നെയായിരിക്കും. ഈ നിയമന രീതി മൂലം സിഒമാർ പൂർണ്ണ മായും സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. സി.ഒ. മാർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അനുബന്ധം (1)-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭാ സി.ഡി.എസ്സുകളിൽ നിലവിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സി.ഒ.മാരെ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം പുനർവിന്യസിക്കാവുന്നതാണ്.

1) സൂചന (1) പ്രകാരം പുതുതായി കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും സി.ഒ.മാരുടെ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ള നഗരസഭകളിൽ ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സി.ഒ.മാർ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് തുടരാൻ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട്, മലപ്പുറം, പൊന്നാനി, തിരൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ നഗരസഭകളിൽ ഉപസമിതി കൺവീ നർമാരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ സി.ഒ. മാരായി നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.

2) നഗരസഭാ ജീവനക്കാരെ അധിക വേതനം നൽകി, സി.ഒ.മാരായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഭകൾ ഈ ജീവനക്കാരെ സി.ഒ. ചുമതലയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

3) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പിന്നീട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 9 സി.ഒ.മാരും താൽക്കാ ലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 4 സി.ഒ.മാരുമുള്ള കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് ഇവരുടെ പുനർവിന്യാസം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഉത്തരവ് പിന്നീട് നൽകാവുന്നതാണ്.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 685 4) താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥയിൽ സി.ഒ.മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വടകര (2 പേർ), കൊയിലാണ്ടി (2 പേർ), കോഴിക്കോട് (8 പേർ നഗരസഭകൾക്ക് ഇവരുടെ പുനർവി ന്യാസം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഉത്തരവ് പിന്നീട് നൽകാവുന്നതാണ്.

സി.ഒ.മാരുടെ പ്രതിഫലം (ഓണറേറിയം)

സി.ഒ.മാർക്ക് പ്രതിമാസം 1500/- രൂപ ഓണറേറിയം നൽകാവുന്നതാണ്. നഗരസഭകളിൽ 8 കിലോ മീറ്ററിന് പുറത്തുള്ള യാത്രകൾക്കും, നഗരസഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള യാത്രകൾക്കും യഥാർത്ഥ യാത്രാ ചെലവ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ടെലിഫോൺ അലവൻസ്സായി പ്രതിമാസം 200/- രൂപ നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ ചെലവുകൾ എസ്തേജഎസആർബൈ പദ്ധതിയുടെ UCDN ഘടകത്തിൽ നിന്നും നൽകാവുന്നതാണ്.

സി.ഒ. മാരുടെ പ്രതിമാസ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് (തീയതി ക്രമത്തിൽ) സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സസന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സിഡിഎസ് കമ്മറ്റി ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതും സിഡിഎസ് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓണറേറിയം അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്. സി.ഒ. മാരുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെന്നു കണ്ടാൽ ഓണറേറിയം തടഞ്ഞുവയ്ക്കക്കേണ്ടതും, വിവരം ജില്ലാമിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്ററെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

സി.ഡി.എസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമായും 5 മേഖലകളിൽ ഉള്ളവയാണ്. ലഘു സമ്പാദ്യ മേഖല

സൂക്ഷ്മ സംരംഭ മേഖല

സാമുഹ്യ വികസന മേഖല

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി നിർവ്വഹണം,

സംഘകൃഷി, നഗരതൊഴിൽ മേഖല

സി.ഒ.മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതേ മേഖലകളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഓരോ മേഖലയിലും ഉള്ള സി.ഒ.മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് താഴെ പ്രതിപാദിച്ചിരി ക്കുന്നു.

സി.ഒ.മാരുടെ പൊതു ചുമതലകൾ

1. അയൽക്കുട്ട് എഡിഎസ് തലങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സിഡി എസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

2. ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും, വിവിധ പദ്ധതികളുടേയും / മേഖലകളുടേയും എം.ഐ.എസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, നാളതീകരിക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ്/അക്കൗണ്ടന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

3. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും, സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിനും എഡിഎസ്/സിഡിഎസ് കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സർവ്വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക.

4. അയൽക്കുട്ട തലങ്ങളിലെ ഭരണസമിതി - ഭാരവാഹി സ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകൾ യഥാസമയം സിഡി എസിനെ അറിയിക്കുക. 

5. പുതിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും, അഫിലിയേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തിനും എഡിഎസ്/സിഡിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

6.ബിപിഎൽ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളാക്കുന്നതിനും ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സിഡിഎസ്/എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

7. നിലവിലുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടേയും, എഡിഎസുകളുടേയും അഫിലിയേഷൻ യഥാസമയം പുതു ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക

8. വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ, ക്യാമ്പിയിനുകൾ, എന്നിവയുടെ ഫലപ്രദമായ സംഘാടനത്തിന് സിഡി എസ്/എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക.

ലഘു സമ്പാദ്യ മേഖല

1. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ ഗ്രേഡിംഗിന് പ്രാപ്തരാക്കുക, ഗ്രേഡിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ധന കാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യ പ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

2. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വായ്ക്കപ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, വായ്ക്കപാ തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് തീരുമാനപ്രകാരം കൈക്കൊള്ളുക.

3. മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 686 GOVERNAMENT ORDERS


4. വായ്ക്കപ് അടച്ചുതീർത്ത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം വായ്പ നേടിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നട പടികൾ എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുക.

5. വായ്ക്ക്പാ തിരിച്ചടവ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും വിവരം എഡിഎസ് / സിഡിഎസുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ടായി സമർപ്പിക്കുകയും ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

6. പലിശ സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയുള്ള അയൽക്കുട്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തി സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് കൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക.

7. പലിശ സബ്സിഡി പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി ബാങ്കിൽ എത്തിക്കുകയും ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

8. പലിശ സബ്സിഡി പ്രകാരം ഉള്ള പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് തുക പലിശ, സബ്സിഡിയുടെ ക്രമീകരണം എന്നിവ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡി എസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

9, ലഘു സമ്പാദ്യം, ബാങ്ക് ലിങ്കേജ്, വിവിധ വായ്ക്ക്പാ പദ്ധതികൾ തിരിച്ചടവ്, കുടുംബശ്രീ മുഖേനയും, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാക്കുന്ന സബ്സിഡികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ ബോധവൽക്കരണം അയൽക്കുട്ട തലത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ്/എഡിഎസ് കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

10. പ്രതിമാസ എം.ഐ.എസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ Online ആയി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ സിഡി എസിന് ലഭ്യമാക്കുക

11. ഭവനശ്രീ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അയൽക്കുട്ട തലത്തിലുള്ള വിവരശേഖരണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് എഡിഎസ്/സിഡിഎസ്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മോണിട്ടർ ചെയ്യു ന്നതിനും സിഡിഎസ്/എഡിഎസ് കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

സൂക്ഷ്മ സംരംഭ മേഖല

1. അയൽക്കുട്ട അംഗങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തൊഴിൽ മേഖലകൾ കണ്ടെ ത്തുന്നതിന് അയൽക്കുട്ടങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സിഡിഎസ്/എഡിഎസ് നിർദ്ദേ ശപ്രകാരം കൈക്കൊള്ളുക

2. നഗരപ്രദേശത്ത് നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്തുക, യൂണിറ്റു കളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിമാസം മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് എഡിഎസ്/സിഡിഎസിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. 

3.ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്ക്കപ് ലഭ്യമാക്കുന്നതി നാവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

4. സംരംഭ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അവ യഥാസമയം എഡിഎസ്/സിഡിഎസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ്/സിഡിഎസ് തീരു മാനിക്കുന്ന നടപടികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

5. സംരംഭങ്ങൾ, തൊഴിലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് / ഏർപ്പെടുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ്/എഡിഎസ് കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനം നൽകുക.

6. പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്തുണാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസുകളെ സഹായിക്കുക.

7. ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ പരിശീലനം, ഇഡിപി, വൈദഗ്ദ്ധ്യവികസന പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
8. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നവരുടെ തൊഴിൽ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സ്ഥാപ നങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നപക്ഷം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന ലഭ്യമാക്കുന്ന തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ് / എഡിഎസുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. 

9. എസ്ജെ.എസ്.ആർ.സൈവ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

10. SJSRY സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകളുടേയും, യുവശീ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും അപേ ക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി സിഡിഎസുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുക, അപേക്ഷകൾ സ്വീകരണ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുക, അപേക്ഷകൾ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുക, പരിശോധന നടത്തിപ്പിക്കുക, ലോൺ അനുവദിക്കുക എന്നീ മേഖലകളിൽ എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 687 11. ഇത്തരത്തിലുള്ള വായ്ക്കപകളുടെ മാസത്തവണ തീരുമാനിക്കൽ, പലിശ, സബ്സിഡി ക്രമീകരണം എന്നിവ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ്/എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

12. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണനം ഉറപ്പുവരുത്തുക, മാസചന്തകൾ, ആഘോഷ ചന്തകൾ മേളകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണിയെക്കുറിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

13. എസ്തേ?എസ്.ആർവൈ' സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകൾ, യുവശീ സംഘകൃഷി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച എം.ഐ.എസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ലഭ്യമാക്കുക.

14. നിലവിലുള്ള എം.ഇ സംരംഭകരുടെ പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് എഡി എസ് / സിഡിഎസ് കൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും പരിശീലന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, ഗുണഭോ ക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

15. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് മുതലായ കുടുംബശ്രീയുടെ മറ്റു പദ്ധതി സഹായങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

സാമുഹ്യ വികസന മേഖല

1. ആശ്രയ പദ്ധതി നിലവിലില്ലാത്ത നഗരസഭകൾ അവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കു ന്നതിനും സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. 

2. നിലവിലുള്ള ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ അവലോകനം നടത്തുന്നതിനും, ഗുണമേന്മയോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക.

3. ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് നഗരസഭകളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡി എസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക.

4. ആശ്രയ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സിഡിഎസിന് സമർപ്പിക്കുക.

5. അയൽക്കുട്ടങ്ങളുടെ കീഴിൽ ബാലസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശി ക്കുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

6. ബാലസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി സിഡിഎസിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുക. ബാലസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്തി അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകമായ വളർച്ചയ്ക്കും, ഉന്നമനത്തിനുമാവശ്യമായ കരിയർ ഗൈഡൻസ്, കലാപരവും, കായികപരവുമായ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് കളിയരങ്ങുകളും, കലാ സംഗമങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് എഡി എസ് / സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

7. കുട്ടികളിൽ കാർഷിക ബോധവും, സമ്പാദ്യ ശീലവും, വളർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന പരിപാടികൾക്ക് രൂപംകൊടുത്ത് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് കളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക. 

8. ബാലസഭാ പ്രവർത്തനം വേണ്ടത്ര ശക്തമല്ലാത്ത നഗരസഭകളിൽ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അത്തരം നഗരസഭകളെ ബാല നഗരസഭകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൈക്കൊളളുക.

9. സ്ത്രീപദവി സ്വയം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയൽക്കുട്ട തലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സേവനം സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.

10. സ്ത്രീപദവി സ്വയം പഠന പ്രക്രിയ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പഠനക്ലാസ്സുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പരിശീലനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

11. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലെയും, സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

12. ജാഗ്രതാസമിതി, വനിതാസെൽ, കുടുംബക്കോടതി, വനിതാ കമ്മീഷനുകൾ എന്നീ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അയൽക്കുട്ട തലത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, നിയമ ബോധന - വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ് - എഡിഎസ് തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

13. വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അയൽക്കുട്ട അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ സിഡിഎസ് / എഡിഎസുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 688 GOVERNMENT ORDERS


14, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുക.

15. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് ഉതകുന്ന പരിപാടികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ സിഡിഎസ് എഡിഎസുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.

16. ആശ്രയ ബാലസഭ, സ്ത്രീപദവി, പഠനം, സംഘടനാ ശാക്തീകരണം, നഗരതൊഴിൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എംഐഎസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച സിഡിഎ സിന് ലഭ്യമാക്കുക.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

1. കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളെ സംബ ന്ധിച്ച് അയൽക്കുട്ട തലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തുകയും അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക.

2. ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബിഎസ്.യുപി ചേരികളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കു ന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

3. ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എല്ലാ മാസവും 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കലും, ജനറൽ ബോഡി എല്ലാ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലും ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. 

4. ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബി.എസ്.യുപി ചേരികളിലെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും, ഭവന പുനരുദ്ധാരണ ത്തിനും സഹായം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടിനോട് ചേർന്ന് സെപ്റ്റിക്സ് ടാങ്കുകൾ, കക്കുസുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി റിപ്പോർട്ട് സിഡിഎസ് / എഡിഎസിന് നൽകുക.

5. ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബി.എസ്.യുപി ചേരികളിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വീടുകൾ, വീടു നന്നാക്കൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കുകൾ, കുടിവെള്ള - മാലിന്യ സംസ്കരെണ പണികൾ, തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും വിശദവിവരം തയ്യാറാക്കി ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്പമെന്റ് കമ്മറ്റികളുടെ എക്സസിക്യൂട്ടീവിനും എഡിഎസ് / സിഡിഎസുകൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക. ഈ കുറിപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള പണികളുടെ പുരോഗതി ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്പമെന്റ് കമ്മിറ്റി എക്സസിക്യൂട്ടീവിൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

6. ഐ.എച്ച്.എസ്തപി / ബി.എസ്.യുപി ചേരികളിലെ കുടിവെള്ള, മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സിഡിഎസ് / എഡിഎസുകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക. നഗരസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാ ക്കുക.

7. വിവിധ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുള്ള അടിസ്ഥാന വിവര ശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ന് സമർപ്പിക്കുക.

8, ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബിഎസ്.യുപി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണഭോക്ത്യ വിഹിതം സമാഹരിക്കു ന്നതിനും ബാങ്ക് വായ്പ ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ ഡിആർഐ പോലുള്ള ലഘു പലിശാ വായ്ക്കപ കൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അധിക വിഭവ സമാഹരണം ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം ബാങ്ക് വായ്ക്കുപകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുക.

9. ഐ.എച്ച്.എസ്.പി / ബിഎസ്.യുപി ചേരികളിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരെണ സംവിധാനം, അംഗന വാടികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ, ലൈവിലിഹുഡ് സെന്ററുകൾ, മഴവെള്ള സംഭരണികൾ തുടങ്ങിയ പൊതു ആസ്തികളുടെ നടത്തിപ്പും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സിഡിഎസ് / എഡിഎസ്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കുക.

10. ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബിഎസ്ക്യുപി പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഏതെ ങ്കിലും ചേരികളിൽ ഉണ്ടോ എന്നും പ്രോജക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്ത നങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടോയെന്നും വിലയിരുത്തി റിപ്പോർട്ട് സിഡിഎസ് / എഡിഎസുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുക. നഗരസഭകളുമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനം ലഭ്യമാക്കുക.

11, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ - സംസ്ഥാന മിഷനുകൾ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസികൾ എന്നിവർ നട ത്തുന്ന പരിശോധനയെ സഹായിക്കുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNAMENT ORDERS 689


12, ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, പിന്തുണാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക.

13. ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബി.എസ്.യുപി ചേരികളിൽ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നൽകുക, നിരീക്ഷണ പ്രക്രിയയിലും, അതിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യാവലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വിധേയമായി മറ്റു പിന്തുണാ, സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, ചോദ്യാവലിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിലെ അപാകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്പമെന്റ് സൊസൈറ്റികളെ പ്രാപ്തമാക്കുക.

14. ഐ.എച്ച്.എസ്.ഡിപി / ബി.എസ്.യുപി പദ്ധതികളിൽ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ അതിലെ താമസക്കാരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ വിഷയം നഗരസഭകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും സിഡി എസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. 

സംഘകൃഷി, നഗര തൊഴിൽ മേഖല

1. തരിശു ഭൂമി കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ സംഘകൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ പ്പെടുത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

2. കൃഷി ഭവനുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

3. സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ലഭിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പാദന ഇൻസെന്റീവും, ഏരിയാ ഇൻസെന്റീവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എഡിഎസ് / സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

4.സംഘകൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് നഗരസഭകളും, വിവിധ സംസ്ഥാന ഏജൻസികളുമായുള്ള സംയോജിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് ആവശ്യ പ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

5. മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അതിനനുസൃതമായി കൃഷിരീതി ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംഘകൃഷി ആക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എഡിഎസ് / സിഡി എസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുക.
6. നഗരതൊഴിൽ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സോഷ്യൽ മൊബലൈസേഷൻ നടത്തുന്നതിന് സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. 

7. തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അയൽക്കുട്ട അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനും, തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സിഡിഎസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

8. തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച നഗരസഭയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കൽ, തൊഴിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകൽ, തൊഴിൽ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭ്യമാക്കൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സിഡിഎസ് / എഡിഎസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

9. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ പ്രായോഗികമായ പണികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ലിസ്റ്റ് സിഡിഎസിന് സമർപ്പിക്കൽ. 10. തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മേറ്റുകൾക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുക.

സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അംഗീകൃത നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച്

(തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.എ.) വകുപ്പ്, സ.ഉ (സാധാ) നം. 3338/2010/തസ്വഭവ തിരു. 27.10.2010)
സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ വികസനം - സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അംഗീകൃത നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 

പരാമർശം : 1. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ 23.01.2009, 20.08.2010 തീയതികളിലെ കത്തുകൾ.

2. വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 02.03.2010-ലെ യോഗ തീരുമാനം (നം. 2.22).

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 690 GOVERNAMENT ORDERS ഉത്തരവ്


തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, പുനരധിവാസം മുതലായ മേഖലകളിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നതായും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റടുകളുടെ നിർവഹണത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാൻ സ്ഥാപനം തയ്യാറാണെന്നും അതിന് കഴിയുംവിധം സ്ഥാപനത്തെ നിർവ്വ ഹണ ഏജൻസിയായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ പരാമർശം 1 പ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.


2. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി പരിചരണം നൽകുക, ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ശേഷിവികാസ പരിശീലനവും തൊഴിൽ പരിശീലനവും നൽകുക, സ്പെഷ്യൽ സ്ക്കളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹായികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്നീ പരിപാടികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുവാൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ (മുറിഞ്ഞപാലം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011) എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അംഗീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവാകുന്നു. പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.


2.1 പരിപാടികളും മാനദണ്ഡങ്ങളും

(1) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി പരിചരണം നൽകുക (Early intervention)

(i) നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ 5 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധനയിൽ വളർച്ചാസംബന്ധമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വോയ്ക്കറ്റാ തെറാപ്പിയിലൂടെ പരിചരണം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.


(ii) പരിശോധനയ്ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / നഗരസഭാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പി ക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനം ഏജൻസി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.


(iii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 2 ക്യാമ്പുകൾ മതിയാകുമെങ്കിലും നഗരസഭകളിൽ കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


(iv) വളർച്ചാ സംബന്ധമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളേയും മറ്റ് കുട്ടികളേയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്നതാണ്. പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, അംഗൻവാടികൾ എന്നിവ മുഖേന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം വ്യാപക പ്രചരണം സംഘടിപ്പിക്കണം.


(v) പരിശോധനയ്ക്കായി സ്ഥാപനം നിയോഗിക്കുന്ന ഡോക്ടർ, തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, അദ്ധ്യാപകർ, കോ-ഓർഡിനേറ്റർ തുടങ്ങിയ വിദഗ്ദദ്ധ സംഘത്തിന് (ആകെ 8 പേർ) പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ഒരു ക്യാമ്പിന് 3800 രൂപ നിരക്കിൽ ഫീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ഈ നിരക്ക് മാത്രം അനുവദിച്ചാൽ മതിയാകും. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഒരു ക്യാമ്പിന് 3800 രൂപയ്ക്ക് പുറമെ ഓരോ സംഘാംഗത്തിനും (ആകെ 8 പേർ) താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി യാത്രാ ബത്തയും നൽകേണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ആദ്യ 40 കിലോമീറ്റർ കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് മാത്രം യാത്രാബത്ത നൽകിയാൽ മതിയാകും. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ പരി ശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും മടക്കയാത്രയ്ക്കുമുള്ള ആകെ ദൂരം കണക്കാക്കി അതിൽ 80 കിലോമീറ്റർ (2x40 കി.മീ.) കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് കിലോമീറ്ററിന് 1.00 രൂപ (ഒരു രൂപ) നിരക്കിൽ യാത്രാ ബത്ത അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.


(v) ക്യാമ്പ് നടത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ യൂണിറ്റിന്റെ വാടകയായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ക്യാമ്പിന് 5000 രൂപ നിരക്കിൽ നൽകണം. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഈ നിരക്കിന് പുറമെ താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അധിക വാഹന വാടകയും നൽകേണ്ടതാണ്. തിരുവന ന്തപുരത്തു നിന്നും ആദ്യ 40 കിലോമീറ്റർ കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് മാത്രം അധിക വാഹന വാടക നൽകി യാൽ മതിയാകും. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും മടക്ക യാത്രയ്ക്കുമുള്ള ആകെ ദൂരം കണക്കാക്കി അതിൽ 80 കിലോമീറ്റർ (2 X 40 കി.മീ.) കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് കിലോമീറ്ററിന് 12 രൂപ നിരക്കിൽ വാഹന വാടക അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 691


(vi) ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹാൾ / കെട്ടിടം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കണം. ഇതിനുള്ള ചെലവും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ ചെലവും പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

(viii) പരിശോധനയിൽ വൈകല്യം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർ പരിചരണ തെറാപ്പി ലഭ്യമാക്കണം. അതിന് കുട്ടികളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം മുറഞ്ഞപാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് 5 പ്രാവശ്യംവരെ തുടർ പരിചരണ തെറാപ്പി ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്പിക്ക് 100 രൂപ നിരക്കിൽ ഏജൻസിക്ക് ഫീസ് നൽകേണ്ടതാണ്.

(ix) തുടർ പരിചരണ തെറാപ്പി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനും മടക്കയാത്രയ്ക്കുമായി കുട്ടിക്കും രക്ഷകർത്താക്കളിൽ ഒരാൾക്കും (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായിക്ക്) സെക്കന്റ് ക്ലാസ് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ / ബസ് നിരക്കിൽ യാത്രാപ്പടി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർ പരിചരണ തെറാപ്പി നൽകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തെറാപ്പി ലഭ്യമാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വോയ്ക്കറ്റാ തെറാപ്പി പരിശീലനം നൽകുക

(i) ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വൈകല്യം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / നഗരസഭാ തലത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

(ii) ഒരാഴ്ച ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പരിശീലന പരിപാടി 10 പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ബാച്ച് എന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 10 പേരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 പേർ വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായി തിരിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. 

(iii) പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി സ്ഥാപനം നിയോഗിക്കുന്ന 2 പരിശീലകർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകു വാൻ ഒരു ബാച്ചിന് 14,000 രൂപ നിരക്കിൽ ഫീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ നിരക്ക് അനുവദിച്ചാൽ മതിയാകും. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഓരോ ബാച്ചിനും അനുവദിച്ചാൽ മതിയാകും. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഓരോ ബാച്ചിനും പരിശീലകർക്ക് (ആകെ 2 പേർ) താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി യാത്രാബത്തയും നൽകേണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ആദ്യ 40 കിലോമീറ്റർ കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് മാത്രം യാത്രാബത്ത് നൽകിയാൽ മതിയാകും. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മറ്റ് ജില്ല കളിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും മടക്കയാത്രയ്ക്കുമുള്ള ആകെ ദൂരം കണക്കാക്കി അതിൽ 80 കിലോമീറ്റർ (2x40 കി.മീ.) കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് കിലോമീറ്ററിന് 1.00 രൂപ (ഒരു രൂപ) നിരക്കിൽ യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

(iv) പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലന കിറ്റ്. പരിശീലന കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഒരു പരിശീലനാർത്ഥിക്ക് 500 രൂപ നിരക്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം.

(v) മൊബൈൽ യൂണിറ്റിനുള്ള വാടക: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 2300 രൂപ നിരക്കിൽ വാടക നൽകേണ്ടതാണ്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അധിക വാഹന വാടകയും നൽകേണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ആദ്യ 40 കിലോമീറ്റർ കഴി ച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് മാത്രം അധിക വാഹന വാടക നൽകിയാൽ മതിയാകും. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും മടക്കയാത്രയ്ക്കുമുള്ള ആകെ ദൂരം കണക്കാക്കി അതിൽ 80 കിലോമീറ്റർ (2 X 40 കി.മീ.) കഴിച്ചുള്ള ദൂരത്തിന് കിലോമീറ്ററിന് 12 രൂപ നിരക്കിൽ വാഹന വാടക അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

(vi) ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹാൾ / കെട്ടിടം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുള്ള ചെലവും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ ചെലവും പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

(3) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ശേഷീവികാസ പരിശീലനം (റസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനം)

(i) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടി യുടെ ലക്ഷ്യം.

(ii) സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ഒരു മാസത്തെ റസിഡൻഷ്യൽ പരി ശീലനമാണിത്.

(iii) 10 പേർ വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. പരിശീലനാർത്ഥികൾ 10-ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 10 പേർ വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായി തിരിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. 10 പേരിൽ


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ 692 GOVERNMENT ORDERS


കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ട് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശീലനാർത്ഥികളെ ഒരു ബാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഏർപ്പാടാക്കു ന്നതാണ്.

(iv) ഫീസ് : താമസം, ഭക്ഷണം, പരിശീലന കിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പരിശീലനാർത്ഥിക്ക് 6500 രൂപ.

(4) മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം (റസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനം)

(i) കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം മുതലായ മേഖലകളിൽ സ്വയംതൊഴിൽ സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

(ii) സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ഒരു മാസത്തെ റസിഡൻഷ്യൽ പരി ശീലനമാണിത്.

(iii) 10 പേർ വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. പരിശീലനാർത്ഥികൾ 10-ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 10 പേർ വീതമുള്ള ബാച്ചുകളായി തിരിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. 10 പേരിൽ കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ട് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശീലനാർത്ഥികളെ ഒരു ബാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ്.

(iv) ഫീസ്, താമസം, ഭക്ഷണം, പരിശീലന കിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പരിശീലനാർത്ഥിക്ക് 6000 രൂപ

(5) ഫ്രസ്വകാല ടീച്ചേഴ്സ് കോഴ്സ് (റസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനം)

(i) ബഡ്സ് മോഡൽ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്ളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹായികൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
(ii) സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം, കേന്ദ്രത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ഒരു മാസത്തെ റസിഡൻഷ്യൽ പരി ശീലനമാണിത്.
(iii) ഒരു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ട് പരിശീലനാർത്ഥികൾ മാത്രമെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ വിവിധ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശീലനാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 പേർക്ക് ഒരു ബാച്ച് എന്ന രീതിയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. 

(iv) ഫീസ് : താമസം, ഭക്ഷണം, പരിശീലന കിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പരിശീലനാർത്ഥിക്ക് 6000 രൂപ.

2.2 മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ

(1) ഈ പരിപാടികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഗ്രാമസഭയുടെ മുൻകൂർ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ല. പരിപാടിയുടെ നിർവഹണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൂടുന്ന ഗ്രാമ / വാർഡ് സഭായോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും.

(2) ഈ പരിപാടികൾക്ക് ഗുണഭോക്ത്യ വിഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതില്ല. ചെലവുകൾ പൂർണ്ണമായും വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വഹിക്കാവുന്നതാണ്. ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിന് വികസന, ജനറൽ പർപ്പസ്, തനത് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയും വിഹിതം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.

(4) പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്മിറ്റിയിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വമേ ഖലാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയർമാൻ, സി.ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സസൺ, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി, വില്ലേജ് എസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ (നഗരസഭകളിൽ സി.ഡി.പി.ഒ. / അസിസ്റ്റന്റ് സി.ഡി.പി.ഒ.). പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ജെ.പി.എച്ച്.എൻ. / ജെ.എച്ച്.ഐ.) എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

(5) പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുവാൻ സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഫീസ്, മൊബൈൽ യൂണിറ്റിന്റെ വാടക, സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് ബാധകമായ യാത്രാബത്ത മുതലായവ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ നിരക്കിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നേരിട്ട സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത നിരക്കുകൾക്ക് ഉപരിയായി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വിഹിതവും (ഉദാ:- കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ്, മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്) അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല.


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ GOVERNMENT ORDERS 693


(6) സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഫീസ്, മൊബൈൽ യൂണിറ്റിന്റെ വാടക, സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് ബാധകമായ യാത്രാബത്ത മുതലായവ സ്ഥാപനവുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ 25%, പരിപാടി ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 25%; പരിപാടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 50% എന്ന നിരക്കിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. തുടർപരിചരണ തെറാപ്പിക്കുള്ള ഫീസ്, തെറാപ്പി നൽകിയതായി സ്ഥാപനം കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

(7) തുടർ പരിചരണ തെറാപ്പിക്ക് കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കുട്ടിക്കും രക്ഷകർത്താക്കളിൽ ഒരാൾക്കും (അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്ക) അനുവദനീയമായ യാത്രാബത്ത പരിചരണ തെറാപ്പി നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനം നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാ വുന്നതാണ്.


(8) പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏജൻസിയുമായി 100 രൂപ മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്.


വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പ്, സ.ഉ. (സാധാ) നം. 3477/2010/ത്.സ്വഭ.വ. തിരു. 04.11.2010.)


സംഗ്രഹം:- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ - കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം : 1. സ.ഉ (പി) നം. 01/2008/നിയമം തീയതി 29.02.2008.

2. സ.ഉ (പി) നം. 18/2009/നിയമം തീയതി 25.08.2009.

3. സ.ഉ (പി) നം. 22/2009/നിയമം തീയതി 16.09.2009.

4. സ.ഉ (പി) നം. 02/2010/നിയമം തീയതി 22.02.2010.

5. വികേന്ദ്രീകൃതാ സൂത്രണ സംസ്ഥാന തല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 23.07.2009-ലെ 2.9-ാം നമ്പർ തീരുമാനം.

ഉത്തരവ്

പരാമർശം (1) മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 2008-ലെ കേരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ (പൊതു) ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവാഹങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനും ആവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയർ വിന്യസിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കമ്പ്യൂ ട്ടർവൽക്കരണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് 23.07.2009 ൽ കൂടിയ വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് ചില ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക്, സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ശുപാർശകൾ സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിച്ച വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർവത്ക്കരണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്ക