കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ, 1994

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 949/94.- കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 254-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് കേരള സർക്കാർ, സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഇതിനാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത്:-

ചട്ടങ്ങൾ

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.- (1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് പേർ പറയാം.

(2) ഇത് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.- ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം.-

(എ) ‘ആക്റ്റ് എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ബി) 'അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ' എന്നാൽ ആക്റ്റിലെ 15-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കുന്നതായ ആഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(സി) ‘ഫാറം' എന്നാൽ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം എന്നർത്ഥ മാകുന്നു;

(ഡി) 'രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ' എന്നാൽ ആക്റ്റിലെ 14-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കുന്നതോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഇ) ‘പട്ടിക' എന്നാൽ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമ്മതിദായകരുടെ പട്ടിക എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

[(ഇഇ) 'പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകൻ' എന്നാൽ ആക്റ്റിലെ 21 എ വകുപ്പിൽ പരാമർശി ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും യോഗ്യതാ തീയതിയിൽ 18 വയസ്സിൽ കുറയാത്ത പ്രായമുള്ളതുമായ ഭാരത പൗരൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.]

(എഫ്) ‘വകുപ്പ്' എന്നാൽ ആക്റ്റിലെ ഒരു വകുപ്പ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ജി) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ആക്റ്റിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആക്റ്റിൽ അവയ്ക്ക് നൽകി യിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ യഥാക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

3. പട്ടികയുടെ ഭാഷയും ഫാറവും.- ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുമുള്ള പട്ടിക ഫാറം 1-ൽ മലയാളത്തിലോ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലോ [അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന അത്തരം ഫാറത്തിലോ, അത്തരം രീതിയിലോ] തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ 4. പട്ടിക ഭാഗങ്ങളായി തയ്യാറാക്കൽ.- ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്കുമുള്ള പട്ടിക സൗകര്യപ്രദമായ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് തുടർച്ചയായി നമ്പരിടേണ്ടതാണ്.

5. പേരുകളുടെ ക്രമം.- (1) സമ്മതിദായകരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ അഥവാ പട്ടികയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും, അതതു സംഗതി പോലെ, വീട്ടുനമ്പർ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) പട്ടികയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും സമ്മതിദായകരുടെ പേരുകൾ പ്രായോഗികമായി കഴിയുന്നത്ര ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായ വ്യത്യസ്ത കൂട്ടം നമ്പരായി നമ്പർ ഇടേണ്ടതാണ്.

[5.എ. പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകന്റെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ.- ആക്റ്റിലെ 21 എ വകുപ്പുപ്രകാരം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ യോഗ്യതയുള്ള ഓരോ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകന്റെയും പേര് അയാളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ താമസസ്ഥലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.)

6. വാസഗൃഹങ്ങളിലെ താമസക്കാർ നൽകേണ്ടതായ വിവരവും എന്യൂമറേറ്ററന്മാരുടെ നിയമനവും.-(1) പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി, രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി മുഖാന്തരം ഫാറം 2-ലുള്ള അഭ്യർഥന കത്തുകൾ ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ ഉള്ള വാസഗൃഹങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക്, നൽകാവുന്നതും അപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും കത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരം, അയാളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി, കത്ത് നൽകുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(2) ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും പ്രസക്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധാരണ താമസക്കാരനാണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ സാധാരണ ആ താമസക്കാരനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലേക്കായി ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ ഫാറം 2-ൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരും തദ്ദേശാധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും അടക്കം അതതു സംഗതി പോലെ, ആവശ്യാനുസരണം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും സേവനം എന്യൂമറേറ്റർമാരായും സൂപ്പർവൈസർമാരായും ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പ് തലവന്മാരും ഓഫീസ് തലവന്മാരും തദ്ദേശാധികാര സ്ഥാപനങ്ങളും വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ പാർട്ട്ടൈം ആയോ ഫുൾടൈം ആയോ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്യൂമറേറ്റർമാരേയും സൂപ്പർവൈസർമാരേയും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

[6.എ. പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവർക്കുള്ള അറിയിപ്പ്.- ആക്റ്റിലെ 21 എ വകുപ്പുപ്രകാരം പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകരായി പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കായി പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകനായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഓരോരുത്തരും ചട്ടം 6-ബി പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഒരു പൊതുവിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയതിലേക്ക് ഉചിതവും ആവശ്യവുമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് പ്രചാരണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

6ബി. പട്ടികയിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ. (1) ഓരോ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകനും അയാൾ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് മറ്റു വിധത്തിൽ അയോഗ്യനല്ലാതായിരിക്കുകയും, അയാളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ താമസസ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പട്ടികയിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഫാറം 4എ-യിലുള്ള അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നേരിട്ട് നൽകുകയോ തപാൽ മാർഗ്ഗം അയച്ചുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (2) 11-ാം ചട്ടത്തിലെ (2)-ഉം. (3)-ഉം ഉപചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകൻ എന്ന നിലയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ പ്രത്യേക ഉൾക്കുറിപ്പുകളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) തപാൽവഴി അയയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഫാറം 4എ-യിലുമുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പവും പ്രസ്തുത ഫാറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന ഫാറം 4എ-യിലുള്ള ഓരോ അപേക്ഷയോടൊപ്പവും പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അസ്സൽ രേഖകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

7. ചില രജിസ്റ്ററുകളുടെ പ്രാപ്യത.- ഏതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്കും അദ്ദേഹം നിയമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏതെങ്കിലും പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയോ പട്ടികയെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശമോ ആക്ഷേപമോ തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെയോ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ജനന-മരണ രജിസ്ട്രാർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു രജിസ്റ്ററും ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രവേശന രജിസ്റ്ററും പ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആൾക്കോ, അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുംപ്രകാരം, അപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററുകളിലെ വിവരങ്ങളും പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളുടെ പകർപ്പുകളും നൽകാൻ അങ്ങനെയുള്ള രജിസ്റ്ററിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഏതൊരാളും ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

8. പട്ടിക കരടായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ- ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പട്ടിക തയ്യാറായാലുടൻതന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ, അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കിയും ഫാറം 3-ലെ നോട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിലും ആക്റ്റിലെ 16-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും, കരടായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

[എന്നാൽ കരടായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം പട്ടികകളുടെ പകർപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ്.]

9. പട്ടികയുടെയും നോട്ടീസിന്റെയും തുടർന്നുള്ള പ്രചാരണം.- കൂടാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ.

(എ) പട്ടികയുടെ ഓരോ പ്രത്യേക ഭാഗവും 3-ാം ഫാറത്തിലുള്ള നോട്ടീസിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം, പ്രസ്തുത ഭാഗം ബാധകമാകുന്ന പ്രദേശത്തോ അതിനടുത്ത പ്രദേശത്തോ ഉള്ളതും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യവുമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും;

(ബി), ഫാറം 3-ലുള്ള നോട്ടീസിന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിനിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകേണ്ടതും;

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (സി) ഭാരത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ചിഹ്നം പ്രത്യേകമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പട്ടികയുടെ ഓരോ പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടു പകർപ്പുകൾ സൗജന്യമായി നൽകേണ്ടതും ആണ്.

10. അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ്.- 8-ാം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ [പ്രസ്തുത] പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ അവകാശവാദവും അതിലുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വഴി ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചോ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലയളവ് നീട്ടാവുന്നതാണ്.

11. ആക്ഷേപങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാറം.- (1) അവകാശവൈദങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാറം- (എ) ഫാറം 4-ലും; (ബി) പേര് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ '[ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്]; (സി)°[x x x) (2) പട്ടികയിൽ [പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൻമേലോ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻമേലോ ഉള്ള ആക്ഷേപം]- (എ) ഫാറം 5-ലും; (ബി) ഉന്നയിക്കുന്നത് പട്ടികയിൽ ഇതിനോടകം പേരു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതും; (സി) ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പേര് കാണുന്ന പട്ടികകളിൽ, ഇതിനോടകം പേര് ഉൾപ്പെ ടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി മേലൊപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. (3) പട്ടികയിലുള്ള ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലിന്റെ വിശദാംശത്തെയോ വിശദാംശങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം.-

(എ) ഫാറം 6-ലും;

(ബി) ആ രേഖപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെ ഉന്നയിക്കേണ്ടതും; ആകുന്നു.

[(4) [xx] വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ.-

(എ) ഫാറം 7-ലും;

(ബി) ആ രേഖപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.]

[12. ആക്ഷേപങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട രീതി.- (1) വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഫാറം 4-ൽ ഉള്ള അപേക്ഷയും, ഉൾക്കുറിപ്പിലുള്ള വിശദാംശത്തിനെതിരെയുള്ള ഫാറം 6-ലെ ആക്ഷേപവും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫാറം 7-ലെ അപേക്ഷയും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (2) പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൻമേലും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻമേലും ഉള്ള ഫാറം 5-ലെ ആക്ഷേപം -

(എ.) രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്കോ ഇക്കാര്യത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ആഫീസർക്കോ സമർപ്പിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ

(ബി.) രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് തപാൽ വഴി അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ]

13. നിർദ്ദിഷ്ട ആഫീസർമാർ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ.- (1) ഇക്കാര്യത്തിലേക്കായി നാമനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഫീസർമാരും.

(എ.) അവകാശവാദങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫാറം 9-ലും പേരുൾപ്പെടുത്തിയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫാറം 10-ലും വിശദാംശങ്ങളിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫാറം 11-ലും രണ്ടു പ്രതികൾ വീതം സൂക്ഷിച്ചു പോരേണ്ടതും;

(ബി) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അത്തരം ഓരോ ലിസ്റ്റിന്റെയും പകർപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് പോരേണ്ടതും ആകുന്നു.

(2) ഒരു അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം.- (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ സംഗതികൾ പാലിച്ചതിനുശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതമെന്നു തോന്നുന്ന അഭിപ്രായമെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയവ സഹിതം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

14. രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ പാലിക്കേണ്ടതായ നടപടിക്രമങ്ങൾ.- രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ.-

(എ) 12-ാം ചട്ടപ്രകാരം നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതോ 13-ാം ചട്ടപ്രകാരം അയച്ചു കിട്ടുന്നതോ ആയ അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നമുറയ്ക്ക് അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകളുടെ ഈരണ്ട് പകർപ്പുകൾ ഫാറം 9-ലും 10-ലും 11-ലും സൂക്ഷിച്ചു പോരേണ്ടതും;

(ബി) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അത്തരം ഓരോ ലിസ്റ്റിന്റെയും പകർപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് പോരേണ്ടതും;

ആകുന്നു. '

[എന്നാൽ, പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകൻ എന്ന നിലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും ആണ്.]

15. ചില അവകാശവാദങ്ങളുടെയും ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും നിരസിക്കൽ- ഇതിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അപ്രകാരമുള്ള ഫാറത്തിലും രീതിയിലുമോ അല്ലാതെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതൊരവകാശവാദവും ആക്ഷേപവും രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്.

16. അന്വേഷണം കൂടാതെ അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കൽ- ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ സാധുവാണെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് ബോദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 14-ാം ചട്ടം (ബി) ഖണ്ഡപ്രകാരം അത് ലിസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഒരാഴ്ച യ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അന്വേഷണമില്ലാതെ അത് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ആൾ രേഖാമൂലം രജിസ്ട്രാറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം, കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താതെ അത്തരം അവകാശവാദവും ആക്ഷേപവും അനുവദിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ 17. അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വാദം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്.-(1) 15-ാം ചട്ടപ്രകാരമോ 16-ാം ചട്ടപ്രകാരമോ ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ തീർപ്പാകാത്ത പക്ഷം, രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,-

(എ.) അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ സംബന്ധിച്ച വാദം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും ചട്ടം 14-ലെ (ബി) ഖണ്ഡപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതും;

(ബി.) വാദം കേൾക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.-

(i) അവകാശവാദത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ അവകാശിക്ക് ഫാറം 12-ലും;

(ii) ഏതെങ്കിലും പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരായ ആക്ഷേപത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ ഫാറം 13-ൽ ആക്ഷേപകനും, ഫാറം 14-ൽ ആർക്കെതിരെയാണോ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, അയാൾക്കും കൂടാതെ;

(iii) ഏതെങ്കിലും ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ വിശദാംശത്തിനോ വിശദാംശങ്ങൾക്കോ എതിരായ ആക്ഷേപത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ ആക്ഷേപകന് ഫാറം 15-ലും; നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതും;

[(iv) വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ യുടെ സംഗതിയിൽ ഫാറം 15.എ-ലും നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതും]

ആകുന്നു.

(2) ഈ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു നോട്ടീസ്, നേരിട്ടോ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആൾ നേരിട്ടോ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലായോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ താമസസ്ഥലത്തോ ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ അവസാനം താമസിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്ന വസതിയിലോ അത് പതിച്ചോ നൽകാവുന്നതാണ്.

18. അവകാശവാദങ്ങളിന്മേലും ആക്ഷേപങ്ങളിന്മേലും അന്വേഷണം.-' (1) 17-ാം ചട്ടപ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളിന്മേലും ആക്ഷേപങ്ങളിന്മേലും രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ ഒരു സംക്ഷിപ്ത അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും അതിന്മേലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(2) വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവകാശവാദി അഥവാ അതതു സംഗതിപോലെ, തടസ്സക്കാരനും തടസ്സവിധേയനും, രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകരമായേക്കാവുന്ന മറ്റേതൊരാൾക്കും ഹാജരാകാനും പറയാനുള്ളത് പറയാനും അവകാശമുണ്ടായിരി ക്കുന്നതാണ്.

(3) രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച്.-

(എ.) അവകാശവാദിയോടോ, തടസ്സക്കാരനോടോ, തടസ്സവിധേയനോടോ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും;

(ബി) ഏതൊരു വ്യക്തിയും നൽകിയ തെളിവ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ബോധിപ്പിക്കണ മെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ഇതിലേക്കായി സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

18എ. പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകരെ സംബന്ധിച്ച അവകാശ വാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ.- സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവകാശവാദത്തിന്മേലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,-

(എ.) അത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് 14-ാം ചട്ടത്തിന്റെ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും;

(ബി) ഓരോ അവകാശവാദത്തിൻമേലും ഒരു സംക്ഷിപ്ത അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും;

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (സി) ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കേട്ടശേഷം, (എ.) ഖണ്ഡത്തിൻകീഴിൽ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പേർ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെ ടുത്തേണ്ടതാണോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതും;

ആകുന്നു.]

19. മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ വിട്ടുപോയ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ.- പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയോ പിശകോ മൂലം പട്ടികയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും സമ്മതിദായകരുടെ പേരുകൾ വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ ചട്ടത്തിൻകീഴിൽ പരിഹാര നടപടി കൈക്കൊളേളണ്ടതാണെന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ കരുതുന്ന പക്ഷം, അദ്ദേഹം,-

(എ.) അത്തരം സമ്മതിദായകരുടെ പേരുകളും മറ്റു വിവരങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും;

(ബി) ഈ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്ന സമയവും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച ഒരു നോട്ടീസ് സഹിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും ലിസ്റ്റും നോട്ടീസും അദ്ദേഹത്തിന് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റു രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും;

(സി) ലിഖിതമായോ വാക്കാലോ നൽകിയേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിച്ചശേഷം, എല്ലാമോ, ഏതെങ്കിലുമോ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണോ എന്നു തീരു മാനിക്കേണ്ടതും;

ആകുന്നു.

20. പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ.- മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയോ പിശകോ മൂലമോ മറ്റു വിധത്തിലോ, മരിച്ചയാളുടെയോ, ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ താമസക്കാർ അല്ലാതായിത്തീർന്നവരുടെയോ അഥവാ മറ്റുവിധത്തിൽ പട്ടികയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ ചട്ടപ്രകാരം പരിഹാര നടപടി കൈക്കൊളേളണ്ടതാണെന്നും പട്ടിക അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് തോന്നുന്നതായാൽ, അദ്ദേഹം,-

(എ.) അത്തരം സമ്മതിദായകരുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും;

(ബി) ഈ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്ന സമയവും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച ഒരു നോട്ടീസ് സഹിതം ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിലെ നോട്ടീസ്ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് യുക്തമെന്നുതോന്നുന്ന മറ്റു രീതിയിൽ ഈ ലിസ്റ്റും നോട്ടീസും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും;

(സി) ലിഖിതമായോ വാക്കാലോ ബോധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിച്ചശേഷം പട്ടികയിൽ നിന്ന് എല്ലാമോ ഏതെങ്കിലുമോ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും;

ആകുന്നു.

എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ താമസക്കാരല്ലാതായിത്തീർന്നെന്നോ സാധാരണ താമസക്കാരനല്ലെന്നോ അഥവാ മറ്റു വിധത്തിൽ ആ പട്ടികയിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലെന്നോ ഉള്ള കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ആളെ സംബന്ധിച്ച ഈ ചട്ടപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കാൻ അയാൾക്ക് ന്യായമായ ഒരവസരം നൽകാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തേണ്ടതാണ്.

21. പൂർത്തീകരിച്ച പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം- അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ-

(എ) 16-ഉം 18-ഉം 19-ഉം 20-ഉം ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പട്ടികയിൽ തുടർന്നു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മറ്റു തെറ്റുകളും ക്ലറിക്കലോ അച്ചടി

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ യിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പിശകുകളും തെറ്റുകളും തിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഭേദഗതികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും;

(ബി) ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതം, പൂർണ്ണമായ ഒരു പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടും ഫാറം 16-ൽ ഒരു നോട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും;

'[എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകന്റെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽക്കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ്.)

(സി) ഏതെങ്കിലും ഭേദഗതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവ സഹിതം അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള പട്ടികയുടെ രണ്ടു പകർപ്പുകൾ, ഭാരത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് തനതായി ഒരു ചിഹ്നം നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പൊതുവായോ പ്രത്യേകമായോ നൽകിയേക്കാവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സൗജന്യമായി നൽകേണ്ടതും:

ആകുന്നു.

(2) അപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതോടെ, ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള പട്ടിക നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ വോട്ടർ പട്ടിക ആകുന്നതാണ്.

(3) ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള പട്ടിക (2)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ വോട്ടർ പട്ടിക ആകുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യാർത്ഥം, ഇതിലേക്കായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായതോ പ്രത്യേകമായതോ ആയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അടിസ്ഥാന പട്ടികയുടെ (ഈ ഉപചട്ടത്തിൽ ഇനിമേൽ അടിസ്ഥാനപട്ടികയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ്) പ്രസക്തഭാഗങ്ങളിലെ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിൽ തന്നെ പേരുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, ഭേദഗതികൾ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അഥവാ നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപട്ടികയുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള സംയോജിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ ഭേദഗതി ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും സമ്മതിദായകന്റെ പേരിലോ ഏതെങ്കിലും സമ്മതിദായകനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങളിലോ യാതൊരുമാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

22. അവകാശവാദങ്ങളിലും ആക്ഷേപങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെതിരായ അപ്പീൽ- (1) 18, 19, 20 എന്നീ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനത്തിനുമെതിരെ, സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആഫീസർ (ഇനിമേൽ അപ്പലേറ്റ് ആഫീസർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നതാണ്) മുമ്പാകെ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അപ്പീലിൽ വിഷയമായ കാര്യത്തിന്മേൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ മുമ്പാകെ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാനും നിവേദനം സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അപ്പീലും.- (എ) മെമ്മോറാണ്ടം രൂപത്തിൽ ആയിരി ക്കേണ്ടതും അതിൽ അപ്പീൽവാദി ഒപ്പിടേണ്ടതും ഏത് ഉത്തരവിനെതിരെയാണോ അപ്പീൽ ബോധി പ്പിക്കുന്നത് ആ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും രണ്ടു രൂപ ഫീസ്..-

(i) നോൺ ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പായോ;

(ii) സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റു വിധത്തിലോ അടക്കേണ്ടതും;

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (ബി) തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അപ്പലേറ്റ് ആഫീസർക്ക് നൽകുകയോ ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ ആ ആഫീസർക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവിധം രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതും;

ആകുന്നു.

(3) ഈ ചട്ടപ്രകാരം അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ചട്ടം 21 പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ, കൈക്കൊളേളണ്ട ഏതെങ്കിലും നടപടി നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതോ ആയ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(4) അപ്പലേറ്റ് ആഫീസറുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അന്തിമമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ആയത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ ഏതെങ്കിലും തീരുമാനത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയിൽ അതിന് അപ്പീൽ തീരുമാനത്തിന്റെ തീയതി മുതൽ മാത്രമേ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

(5) ഈ ചട്ടപ്രകാരം അപ്പലേറ്റ് ആഫീസർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രാബല്യം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഭേദഗതികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ പട്ടികയിൽ വരുത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

23. നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയത്തെ തുടർന്ന് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ.- (1) ഏതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ അതിർത്തി നിയമാനുസരണം പുതുതായി പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള നിയോജകമണ്ഡലത്തിനുവേണ്ടി ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവശ്യം ആവശ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്താൽ,-

(എ) പുതിയ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെയോ അവയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെയോ പട്ടികകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചും;

(ബി) അപ്രകാരം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച പട്ടികയിലെ ക്രമീകരണത്തിലും ക്രമനമ്പരിലും തലവാചകങ്ങളിലും അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയും; അതുണ്ടാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്.

(2) അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക 21-ാം ചട്ടത്തിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അത് പുതിയ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ വോട്ടർ പട്ടികയായി തീരുന്നതുമാണ്.

24. പട്ടികകളുടെ റിവിഷൻ- ആക്റ്റിലെ 22-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെയും പട്ടിക, സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം സമഗ്രമായോ സംക്ഷിപ്തമായോ അഥവാ ഭാഗികമായി സമഗ്രമായും ഭാഗികമായി സംക്ഷിപ്തമായും പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ പട്ടികയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ സമഗ്രമായി പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുള്ള പക്ഷം, അത് പുതുതായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഇക്കാര്യത്തിൽ, പട്ടിക ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴെന്നതുപോലെ 3 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഇപ്രകാരമുള്ള പരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

(3) ഏതെങ്കിലും വർഷം പട്ടികയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ സംക്ഷിപ്തമായി പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുള്ളപക്ഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ, തൽസമയം ലഭ്യമായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികയുടെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭേദഗതികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കേണ്ടതും ഭേദഗതികളുടെ ഈ കരട് ലിസ്റ്റ് സഹിതം പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും; ആദ്യമായി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നതുപോലെ '[6A) മുതൽ 22 വരെയുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്രകാരമുള്ള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (4) (2)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിച്ച കരട് പട്ടികയോ അഥവാ (3)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം പട്ടികയും ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെയും കരടോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും 21-ാം ചട്ടപ്രകാരം ആയതിന്റെ അന്തിമമായ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആക്റ്റിലെ 24-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം തൽസമയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പട്ടികയിൽ ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം, രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ, അത്തരം ഉൾപ്പെടുത്തലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സാധുവായ ആക്ഷേപമില്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത പട്ടികയിൽ ഈ പേരുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

25. വോട്ടർ പട്ടികകളിലെ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിൽ തിരുത്തലും പേരുകളുടെ ചേർക്കലും.- "(1) ആക്റ്റിലെ 23-ാം വകുപ്പോ, 24-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പോ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും 4,|4A| 6, 7 എന്നീ ഫാറങ്ങളിൽ ഏതാണോ അനുയോജ്യമായത് അത് ഓൺലൈനായും, ഫാറം 5-ലെ ആക്ഷേപവും ഫാറം 8-ലെ അപേക്ഷയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സഹിതം നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.)

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

(3), (4) xxx)

(5) അത്തരം അപേക്ഷ ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ, രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ, തന്റെ ആഫീസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അതോടൊപ്പം അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ ഏഴു ദിവസക്കാലയളവിനുള്ളിൽ അത്തരം അപേക്ഷയിന്മേൽ ആക്ഷേപം സമർപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ്.

(6) (5)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ച കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, കഴിയുന്നത്രവേഗം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ അപേക്ഷയും അതിന്മേൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയും പരിഗണിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പട്ടികയുടെ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ, നീക്കം ചെയ്യലോ, തിരുത്തലോ, സ്ഥാനം മാറ്റലോ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതുമാണ്.

എന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ ഒരു അപേക്ഷ നിരസിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരം നിരസിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത പ്രസ്താവന എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

26. ഉത്തരവിന്മേലുള്ള അപ്പീലുകൾ- (1) ആക്റ്റിലെ 25-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അപ്പീലും

(എ.) മെമ്മോറാണ്ട രൂപത്തിൽ അപ്പീൽവാദി ഒപ്പിട്ടും;

(ബി) അപ്പീലിനു വിധേയമായ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പും

(i) നോൺ ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പ് മുഖാന്തിരമോ;

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (ii) സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രകാരമുള്ള മറ്റു രീതിയിലോ, പത്തു രൂപ ഫീസ് അടച്ചും;

(സി) അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവിന്റെ തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർക്ക് നൽകുകയോ ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കത്തക്കവിധം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ നൽകാതിരിക്കാൻ മതിയായ കാരണം അപ്പീൽവാദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർക്ക് ബോദ്ധ്യമാകുകയാണെ ങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലതാമസം മാപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അപ്പീൽവാദിയോ അയാൾക്കു വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമോ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർക്ക് അപ്പീൽ മെമ്മോറാണ്ടം കൈമാറുമ്പോൾ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചതായി കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.

27. പട്ടികയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പും സംരക്ഷണവും.- (1) ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പട്ടിക അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചശേഷം താഴെ വിവരിക്കുന്ന കടലാസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ ആഫീസിലോ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർ ഉത്തരവു പ്രകാരം വിനിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ആ പട്ടികയുടെ അടുത്ത സമഗ്ര പുതുക്കൽ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.-

(എ) പട്ടികയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പകർപ്പ്;

(ബി) ചട്ടം 6 പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ;

(സി) എന്യൂമറേഷൻ ഫാറങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ;

(ഡി) പട്ടിക തയ്യാറാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷ,

(ഇ) എന്യൂമറേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ തയ്യാറാക്കിയതും പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചതുമായ കൈയെഴുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ;

(എഫ്) അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകൾ;

(ജി) ചട്ടം 22 പ്രകാരമുള്ള അപ്പീലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകൾ;

(എച്ച്) ആക്റ്റിന്റെ 24-ഉം 25-ഉം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ.

(2) രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ യഥാവിധി അംഗീകരിച്ച്, ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റേയും പട്ടികയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പകർപ്പ് ഒരു സ്ഥിരരേഖയായി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർ വിനിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

28. വോട്ടർ പട്ടികകളുടേയും ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകളുടേയും പരിശോധന- വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2-ാം ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കടലാസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർ നിശ്ചയിച്ചേക്കാവുന്ന ഫീസ് നൽകി അവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

29. വോട്ടർ പട്ടികയുടേയും ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകളുടേയും നശിപ്പിക്കൽ.-(1) 27-ാം ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന എല്ലാ കടലാസുകളും അതിൽ വിനിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാലയളവിനുശേഷം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിലേക്കായി നൽകിയേക്കാവുന്ന പൊതുവായതോ പ്രത്യേകമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ഏതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ 27-ാം ചട്ടപ്രകാരം നിക്ഷേപിക്കാനും മറ്റേതെങ്കിലും പൊതുകാര്യത്തിലും ആവശ്യമായ എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ളവ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിനിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന സമയത്തും അത്തരം രീതിയിലും നശിപ്പിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ 30. പഴയ ഫോറങ്ങളുടെ ഉപയോഗം.- ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ മറ്റ് അപേക്ഷയോ നൽകുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു ഫാറത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ആറുമാസ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾ, അതതു സംഗതി പോലെ, അത്തരം അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ മറ്റ് അപേക്ഷയോ അങ്ങനെയുള്ള ഭേദഗതിക്കുമുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന ഫാറത്തിൽ നൽകുന്നതായാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ അത്തരം അവകാശവാദമോ ആക്ഷേപമോ മറ്റ് അപേക്ഷയോ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി, രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് മുഖാന്തിരം അങ്ങിനെയുള്ള ആളിനോട്, ഭേദഗതി ചെയ്ത ഫോറം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹാജരാക്കുമായിരുന്ന അത്തരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ വിനിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന അത്തരം ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ്.

ഫോറം 1
(ചട്ടം 3 കാണുക)
20....-ലെ വോട്ടർ പട്ടിക

(നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ) / (പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം പാർട്ട്.

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രദേശം

[(നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ) /

(പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം .

വോട്ടർ പട്ടിക പാർട്ട്]

[(നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ) / ...........

(പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം.

വോട്ടർ പട്ടിക പാർട്ട്]

ക്രമ നമ്പർ വീട്ടുനമ്പരും വീട്ടുപേരും (ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ) സമ്മതിദായകന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ/കാരണവന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര് പുരുഷൻ/സ്ത്രീ 20.... ജനുവരിയിലെ വയസ്സ്
(1). (2). (3). (4). (5). (6).


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ

കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ

ക്രമ നമ്പർ വീട്ടുനമ്പരും വീട്ടുപേരും (ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ) സമ്മതിദായകന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ/കാരണവന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര് പുരുഷൻ/സ്ത്രീ 20.... ജനുവരിയിലെ വയസ്സ്
(1). (2). (3). (4). (5). (6).


തിരുത്തലുകൾ

ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ (കമ നമ്പർ സമ്മതിദായകന്റെ പേര് നിലവിലുള്ള ഉൾക്കുറിപ്പ് പകരമായി വായിക്കേണ്ടത് (ശരിയായ ഉൾക്കുറിപ്പ്)
(1). (2). (3). (4).


Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒഴിവാക്കലുകൾ
ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ (കമ നമ്പർ സമ്മതിദായകന്റെ പേര്
(1). (2).


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസ

ഫാറം 2
(ചട്ടം 6 കാണുക)
അഭ്യർത്ഥന കത്ത്

സ്വീകർത്താവ്

.............................................ലെ താമസക്കാരൻ

സർ/മാഡം,

താങ്കൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു വരികയാണ്. താങ്കൾ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എന്യൂമറേഷൻ കാർഡ്, അതോടൊപ്പമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചശേഷം ദയവായി പൂരിപ്പിച്ച് അത് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ ജോലി കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

...................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ

എന്യൂമറേഷൻ കാർഡ്


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്  :

നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്  :

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ  :

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് നമ്പർ  :

വീട്ടുനമ്പർ  :

വീട്ടു പേര്  :

പ്രസ്തുത വസതിയിൽ സാധാരണയായി താമസിക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ പൗരന്മാരുടെ പേരും വിശദവിവരങ്ങളും

ക്രമ നമ്പർ പൗരന്റെ പേര് അച്ഛനെ അഥവാ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുരുഷനോ/സ്ത്രീയോ 20.... ജനുവരി 1-ാം തീയതിയിലെ വയസ്സ്
(1). (2). (3). (4). (5).


സത്യപ്രസ്താവനാ ഫോറം

മുകളിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും ശരിയും സത്യവുമാണെന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഒന്നും തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്നും ഞാൻ സത്യപ്രസ്താവന ചെയ്യുന്നു.

                                                                                 ഒപ്പ്.............................
                                                                               തീയതി........................


നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. വസതിയിൽ സാധാരണയായി താമസിക്കുകയും ഈ വർഷം ജനുവരി 1-ാം തീയതിയോ അതിനു മുമ്പോ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പേരുകൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രം ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഗൃഹനാഥന്റെ അഥവാ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗത്തിന്റെ പേര്, അയാൾക്ക് മുകളിൽ 1ഉം 2ഉം ഖണ്ഡികകളിൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം കോളത്തിൽ ക്രമനമ്പർ ഒന്നിനു നേരെ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

4. സാധാരണയായി താമസിക്കുക എന്നതു കൊണ്ട്, താങ്കൾ ഈ ഫാറം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. സാധാരണ ആ വീട്ടിൽ താമസി

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ ക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും, അവർ താൽക്കാലികമായി ഇല്ലാതിരുന്നാലും; ഉദാഹരണത്തിന് അവർ യാത്രയിലോ, ബിസിനസ്സിലോ, ആശുപ്രതിയിലോ ആയിരുന്നാലും, ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നേരെമറിച്ച് സാധാരണയായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുകയും എന്നാൽ തൽസമയം ഒരു അതിഥിയായോ, സന്ദർശകനായോ പ്രസ്തുത വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്.

5. ഒന്നും രണ്ടും ഇനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ള, ആ വീട്ടിലെ സാധാരണ താമസക്കാരെയെല്ലാം അവർ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ ഒരംഗത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളിന്റെ ഭാര്യ അയാളുടെ കൂടെ സാധാരണയായി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെയോ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.

6. എല്ലാ പുരുഷ പൗരന്മാരുടെ സംഗതിയിലും മൂന്നാം കോളത്തിൽ അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പേര് എഴുതിയ ശേഷം "ന്റെ/ഉടെ മകൻ' എന്ന വാക്കുകൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

7. സ്ത്രീകളായ പൗരജനങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ, മൂന്നാം കോളത്തിൽ:-

(i) അവർ വിവാഹിതയെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പേരിനുശേഷം "ന്റെ/ഉടെ ഭാര്യ" എന്നും;

(ii) അവർ വിധവയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പേരിനുശേഷം “ന്റെ/ഉടെ വിധവ' എന്നും;

(iii) അവർ അവിവാഹിതയെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പേരിനുശേഷം "ന്റെ/ഉടെ മകൾ' എന്നും ചേർക്കേ ണ്ടതാണ്.

8. നാലാം കോളത്തിൽ, പൗരന്റെ വയസ്സ്, കഴിയുന്നിടത്തോളം കൃത്യമായി മാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

9. വ്യാജമെന്ന് താനറിയുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതോ അഥവാ സത്യമാണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ പ്രസ്താവനയോ, പ്രഖ്യാപനമോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 27-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രണ്ട് വർഷം വരെയാകാവുന്ന തടവു ശിക്ഷയോ, 1000 രൂപവരെയാകാവുന്ന പിഴയോ അഥവാ രണ്ടും കൂടിയോ നൽകി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

[ഫാറം 3
(ചട്ടം 8 കാണുക)
കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകർത്താവ്

.......................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായകർ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ആഫീസിലും ...........................ഉം ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്റെ യോഗ്യതാ തീയതി ...........................ആണ്.

മേൽ പരാമർശിച്ച യോഗ്യതാ തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ, ഉൾക്കുറിപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ, ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് 4, 5, 6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളിൽ ഉചിതമായതിൽ. ......................................നോ അതിനു മുമ്പോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉൾക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും ഓൺലൈനിലൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫാറം 5-ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

                                                             തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ,


                                                                (മേൽവിലാസം)........................ 

സ്ഥലം:............. .................................................

തീയതി : .............. ...................................................

[ഫാറം 4
[ചട്ടങ്ങൾ 11 (1)-ഉം, 25-ഉം കാണുക]
പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശവാദ അപേക്ഷ

സ്വീകർത്താവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ,

6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ

സർ,

ജില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിയോജകമണ്ഡലം

ഭാഗം നമ്പർ

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എന്റെ പേർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു;

പേര് (പൂർണ്ണമായി)
അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്
ലിംഗം (ആൺ/പെൺ/മറ്റുള്ളവ)
വയസ്സ്
വീട്ടുപേര്
വീട്ടുനമ്പർ
തെരുവ്/സ്ഥലം
തപാലാഫീസ്
താലുക്ക്

എന്റെ ഉത്തമമായ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും:-

(i) ഞാൻ ഒരു ഭാരത പൗരനാണ്.

(ii) കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി എന്റെ വയസ്...................................... വർഷവും.................................മാസവും ആയിരുന്നു.

(iii) ഞാൻ മുകളിൽ നൽകിയ മേൽവിലാസത്തിൽ സാധാരണയായി താമസിക്കുന്ന ആളാണ്.

(iv) മറ്റേതെങ്കിലും വാർഡിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

(v) ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേയോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേയോ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

എന്ന് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അഥവാ

താഴെപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഞാൻ മുൻപ് സാധാരണ താമസക്കാരനായിരുന്നു. .........................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ വോട്ടർ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ പട്ടികയിൽ എന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

(മേൽവിലാസം)..........................................................

.........................................................................................

.......................................................................................

അവകാശവാദി ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗ

ത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത താമസക്കാരന്റെയോ ഉൾക്കുറിപ്പ് വിവരണം.

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പർ പേര് ബന്ധം

(കുടുംബാംഗം/മറ്റുള്ളവർ)


സ്ഥലം.................. അവകാശവാദിയുടെ ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ

തീയതി................... വിരലടയാളം

കുറിപ്പ്-വ്യാജമെന്ന് താൻ ഒന്നുകിൽ അറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതോ അഥവാ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ വ്യാജമായ പ്രസ്താവനയോ പ്രഖ്യാപനമോ നടത്തുന്ന ഏതൊരാളും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 27-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ്.

.....................................സുഷിരങ്ങൾ................................

എടുത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി.......................................മേൽവിലാസം.....................................

.......................................................ന്റെ 4-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ.

(എ.) സ്വീകരിക്കുകയും അയാളുടെ/അവരുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ .........................................

ക്രമനമ്പർ ആയി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി)..............................................................................

.....................................................................................കാരണത്താൽ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ

തീയതി................ ...............................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

.....................................സുഷിരങ്ങൾ................................

[ഫാറം 4 (എ)
[ചട്ടം 6 ബി കാണുക]
പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മതിദായകന് സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷസ്വീകർത്താവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ,

......................................................................

(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്)

സ്ഥലം

ഈ കോളത്തിൽ സമീപകാലത്തെടുത്ത പാസ്പോർട്ട്സൈസ് ഫോട്ടോ (3.5 cm x 4.5 cm) മുഖം വ്യക്തമായി കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ളത് പതിക്കേണ്ടതാണ്

ജില്ല

സംസ്ഥാനം

സർ,

..........................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ..............................................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ താമസക്കാരനായ ഞാൻ, ഈ ഫാറത്തിലെ (എച്ച്) എന്ന ഇനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം, എന്റെ പേർ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഭാഗം 1

l. സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എന്റെ അവകാശവാദത്തിന് ഉപോത് ബലകമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) പേര്....................................:

(ബി) മദ്ധ്യത്തിലുള്ള പേര്...............................: (സി) വിളിപ്പേര്:

(ഡി) ജനനത്തിയതി:

                      തീയതി........... മാസം...........വർഷം:

(ഇ) പുരുഷൻ/ സ്ത്രീ: (എഫ്) ജനനസ്ഥലം:

(I) വില്ലേജ്/ടൗൺ:

(ii) ജില്ല:

(iii) സംസ്ഥാനം:

(ജി) അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്:

(എച്ച്) കേരളത്തിൽ സാധാരണ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം:

(പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള പൂർണ്ണമായ വിലാസം) (i) വീട്ടുനമ്പർ :

(ii) തെരുവ്/പ്രദേശം/മുറി/റോഡ് :

(iii) ടൗൺ/വില്ലേജ്:

(iv) തപാലാഫീസ്:

(V) പിൻകോഡ്:

(vi) താലൂക്ക്:

(vii)ജില്ല: (ഐ) നിലവിലുള്ള ഇൻഡ്യൻ പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച
വിശദാംശങ്ങൾ:

(i) നമ്പർ:

(ii) വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥലം:

(iii) വിതരണം ചെയ്ത തീയതി:

(iv) കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തീയതി:

വിശദീകരണം:- അപേക്ഷ തപാൽ മുഖേനയാണ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇനം (എ.) മുതൽ (ഐ) വരെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ആധാരമായ പാസ്പോർട്ടിലെ പ്രസക്തമായ പേജുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ നൽകേണ്ടതും നേരിട്ടു ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം അസ്സൽ പാസ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. (ജെ) നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വിസ സംബന്ധമായ വിശദവിവരങ്ങൾ:- (i) നമ്പർ:

(ii) തരം (സിംഗിൾ എൻട്രി/മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി/ടൂറിസ്റ്റ/വർക്ക് വിസ മുതലായവ):

(iii) വിതരണം ചെയ്ത തീയതി:

(iv) വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥലം:

(v) കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തീയതി:

(vi) വിതരണം ചെയ്ത അധികാരസ്ഥലത്തിന്റെ പേര് :

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ വിശദീകരണം- അപേക്ഷ തപാൽ മുഖേനയാണ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിലവിലെ അംഗീകൃത വിസ മുദ്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസക്തമായ പേജുകളുടെ പകർപ്പ് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകേണ്ടതും നേരിട്ട് നൽകുന്നവയാണെങ്കിൽ അസ്സൽ പാസ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

II. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ:-

(എ) ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ താമസസ്ഥത്തനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം

(i) ജോലി

(ii) വിദ്യാഭ്യാസം

(iii) മറ്റുകാരണങ്ങൾ

(അനുയോജ്യമായവ ശരി "രേഖപ്പെടുത്തുകയും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യണം)

(ബി) ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഏത് തീയതി മുതലാണ്.

തീയതി..................മാസം.................വർഷം............

III നിലവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ താമസസ്ഥലത്തിന്റെ പൂർണ്ണമേൽവിലാസം);

(IV) ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം (ജോലി സ്ഥലത്തെ/പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽവിലാസം);

(V) ഉറപ്പുനൽകൽ- (i) ഞാൻ ഭാരതപൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ അക്കാര്യം, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രസ്തുത വിവരം ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറെ അറിയിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

(ii) നിലവിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ എന്റെ താമസസ്ഥലത്തെ മേൽവിലാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ അക്കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറെ അറിയിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

(iii) നിലവിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ എന്റെ താമസസ്ഥലത്തിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ അയയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു നോട്ടീസും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലേയും അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്നും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മേൽവിലാസം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറെ അറിയിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും ഞാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നും ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

(iv) പ്രവാസജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് സാധാരണ താമസക്കാരനായി ഞാൻ ഭാരതത്തിൽ തിരികെവരുമ്പോൾ ആ വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്സ്ട്രൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

(V1) പ്രഖ്യാപനം. എന്റെ അറിവിലും ഉത്തമവിശ്വാസത്തിലും പെട്ടിടത്തോളം താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

(i) ഈ അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സത്യമാണ്.

(ii) ജനനം/സ്ഥിരതാമസം/സ്വമേധയാ എന്നിവയാൽ ഞാനൊരു ഭാരതീയ പൗരനാണ്.

(iii) ഞാൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(iv) ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്റെ സ്ഥിരതാമസസ്ഥലത്തുനിന്നും എനിക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ജോലി/വിദ്യാഭ്യാസം/മറ്റുള്ളവ (വിശദാംശം നൽകണം) ആവശ്യാർത്ഥം മാത്രമാണ്.

(v) മറ്റൊരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേയോ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല.

(vi) ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെയോ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഇതുവരെയും എന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

                                          (അല്ലെങ്കിൽ) 

ഞാൻ, (പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം)................................................................................ ഒരു സാധാരണ താമസക്കാരനായിരുന്നു. .................................. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ എന്റെ പേർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്രകാരം എന്റെ പേര് ആ പ്രദേശത്തെ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉചിതമാണെന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം, അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയോ/സ്ഥാനം മാറ്റുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

സ്ഥലം:

തീയതി:

ഭാഗം ll

(ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ളത്)

അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച തീയതി.............. മാസം................... വർഷം....................

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി............................. സമർപ്പിച്ച ഫാറം 4എ-യിലുള്ള അപേക്ഷ-

(i) സ്വീകരിച്ച്, പേര്.......................................... നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ പാർട്ട് നമ്പർ...........................ക്രമനമ്പർ......................ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(i) ......................................................കാരണങ്ങളാൽ നിരസിച്ചു.

തീയതി : ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ

........................... ഇവിടെ മുറിക്കുക .........................

ഭാഗം-lll
അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള കൈപ്പറ്റ് രസീത്

(രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ മുമ്പാകെ നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകുന്ന സംഗതിയിൽ)

ശ്രീ./ശ്രീമതി/കുമാരി...............................................

വിലാസം.......................................................

എന്നയാളിൽ നിന്നും ഫാറം 4എ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

തീയതി : ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസറുടെ ഒപ്പ്

വിലാസം

ഫാറം 4എ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

(എ) ഫാറം 4എ ആർക്കൊക്കെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന്

(1) ജനുവരി 1-ന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതും, വിദേശ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നതും വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതുമായ ഏതൊരു ഭാരത പൗരനും പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ താമസസ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫാറം 4എയിൽ അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

(2) ജനുവരി 1-ാം തീയതി അപേക്ഷകന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 1-1-2014 യോഗ്യത തീയതിയായി സമ്മതിദായക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അപേക്ഷകന് 1-1-2014-ൽ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി), ഫാറം 4എ അപേക്ഷ എവിടെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന്-

നിലവിലുള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാട്ടിലെ സാധാരണ താമസസ്ഥലത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് നേരിട്ടോ, രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേനയോ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, രണ്ട് സംഗതികളിലും ഓൺലൈനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് തന്റെ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

Book.png ഈ താൾ 2018 -ലെ പഞ്ചായത്ത് റെപ്പോ നിർമ്മാണം യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ (സി.) ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട രേഖകൾ-

(1) സമീപകാലത്ത് എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് കളർ ഫോട്ടോ (3.5 സെ.മി X 4.5 സെ.മീ. വലി പ്പത്തിലുള്ളത്) നിറം കുറവായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ (കഴിവതും വെള്ള) അപേക്ഷകന്റെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണത്തക്ക വിധമുള്ളത് നിശ്ചിതസ്ഥാനത്ത് പതിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ഫാറം 4എ-യിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും പുരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകന്റെ നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേരും വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(3) അപേക്ഷ തപാൽ മുഖേന അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം അപേക്ഷകന്റെ വിസ മുദ്രണം ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ളതും പാസ്പോർട്ടിലെ ഫോട്ടോ, മറ്റു വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേജുകളുടെ ശരിപ്പകർപ്പ് എന്നിവ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അപേക്ഷ തത്സമയം നിരസിക്കുന്നതാണ്.

(4) അപേക്ഷ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ പാസ്പോർട്ടിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ശരിപ്പകർപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അസ്സൽ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷയോടൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്കായി ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതും പരിശോധന കഴിഞ്ഞാലുടൻ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

(ഡി) വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രീതി-

ഇപ്രകാരം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുൾപ്പെട്ടയാൾക്ക് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ അസ്സൽ പാസ്പോർട്ട് സഹിതം ഹാജരാകുന്ന പക്ഷം ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.)

[ഫാറം 5
[ചട്ടം 11(2) കാണുക]
പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ആക്ഷേപം

സ്വീകർത്താവ്-

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

...................................................................... (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്)

സർ, *..................................... നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ..............................പാർട്ട് നമ്പർ

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ........................................................ (പേരും മേൽവിലാസവും)-നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ താഴെപ്പറയുന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ


 • വോട്ടർപട്ടികയിൽ....................................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ........................................... പാർട്ട് നമ്പറിൽ .........................................ൻറെ പേര് ഉൾപെടുത്തിയതിനെ താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു.

........................................................................................... ........................................................................................... മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ എന്റെ ഉത്തമമായ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും ശരിയാണെന്ന്

ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

എന്റെ പേര് ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ഉൾപ്പെടു

ത്തിയിട്ടുണ്ട്.-

പൂർണ്ണമായ പേര്............................................·

അച്ഛന്റെ പേര്/ഭർത്താവിന്റെ/അമ്മയുടെ പേര്...........................

ക്രമനമ്പർ...........................................

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ തടസ്സക്കാരന്റെ ഒപ്പും/വിരലടയാളം (പൂർണ്ണമായ തപാൽ മേൽവിലാസം)

............................................................ ...................................................................

തീയതി...................


എതിർക്കപ്പെടുന്നതായ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പാർട്ട് നമ്പർ .......................ൽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ക്രമനമ്പരായി പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മതിദായകനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഈ ആക്ഷേപത്തെ പിൻതാങ്ങുകയും മേലൊപ്പ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമ്മതിദായകന്റെ ഒപ്പ്

പേര് (പൂർണ്ണമായി).....................................

....................................................................

കുറിപ്പ്:- വ്യാജമെന്ന് താൻ ഒന്നുകിൽ അറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതോ അഥവാ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ വ്യാജമായ പ്രസ്താവനയോ പ്രഖ്യാപനമോ നടത്തുന്ന ഏതൊരാളും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 27-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ്. .......................................സുഷിരങ്ങൾ..................................

എടുത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി................................. മേൽവിലാസം..............................................

ഫോറം 5-ൽ ബോധിപ്പിച്ച ആക്ഷേപം-

(എ.) അംഗീകരിക്കുകയും "പാർട്ട് നമ്പർ......................-ൽ ക്രമനമ്പർ..............-ൽ" കാണുന്ന പ്രകാരമുള്ള ശ്രീ./ശ്രീമതി/കുമാരി............................ന്റെ/യുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

(ബി).....................................................................................................................

.................................................................................. കാരണത്താൽ നിരസിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

മേൽവിലാസം.......................................

തീയതി................................. ...........................................

 • പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ ഒന്നാമത്തെ രീതിയിലും പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലും മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക].
[ഫാറം 6
[ചട്ടങ്ങൾ 11(3)-ഉം, 25-ഉം കാണുക]
ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപം

സ്വീകർത്താവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ,

സർ,

ജില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിയോജക മണ്ഡലം ഭാഗം നമ്പർ

വോട്ടർപട്ടികയിൽ ..................................ക്രമനമ്പരായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച ".................................." എന്ന ഉൾക്കുറിപ്പ് ശരിയല്ല എന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അത് താഴെപ്പറയുംപ്രകാരം തിരുത്തേണ്ടതാണ്-

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ "..................................................................................................................."

സ്ഥലം........................... സമ്മതിദായകന്റെ ഒപ്പ്.....................................

തീയതി........................... അല്ലെങ്കിൽ വിരലടയാളം................................

കുറിപ്പ്:- വ്യാജമെന്ന് താൻ ഒന്നുകിൽ അറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതോ അഥവാ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ വ്യാജമായ പ്രസ്താവനയോ പ്രഖ്യാപനമോ നടത്തുന്ന ഏതൊരു ആളും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 27-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ്.

എടുത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി........................................................

മേൽവിലാസം..................................................................

ഫാറം 6-ൽ ബോധിപ്പിച്ച ആക്ഷേപം:-

(എ) അംഗീകരിക്കുകയും പ്രസക്തമായ ഉൾക്കുറിപ്പ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതുമാണ്:-

".................................................................................................................."

(ബി.)..........................................................................................................

...........................................................................കാരണത്താൽ നിരസിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,


തീയതി :...................................... . (മേൽവിലാസം)...............................................

...................................................................................................................................


[ഫാറം 7
(ചട്ടങ്ങൾ 11(4)-ഉം 25-ഉം കാണുക)
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ

സ്വീകർത്താവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ,

സർ,

ജില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിയോജകമണ്ഡലം ................................ ഭാഗം നമ്പർ

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമനമ്പർ.................. -ൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഉൾക്കുറിപ്പുകൾ........................ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ........................... പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ സാധാരണ താമസം ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ................. നിയോജകമണ്ഡല ത്തിലെ .........................പാർട്ടിൽ മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

സമ്മതിദായകന്റെ ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിരലടയാളം..........................


(പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം)........................................

സ്ഥലം..........................................

 ............................................
                                          

തീയതി.........................................

കുറിപ്പ്:- വ്യാജമെന്ന് താൻ ഒന്നുകിൽ അറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതോ അഥവാ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ വ്യാജമായ പ്രസ്താവനയോ പ്രഖ്യാപനമോ നടത്തുന്ന ഏതൊരാളും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 27-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

എടുത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ശ്രീ./ശ്രീമതി/കുമാരി......................................

മേൽവിലാസം ...............................

ഫാറം 7-ൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ;-

(എ.) അംഗീകരിക്കുകയും ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി........................................ ന്റെ/യുടെ

പേര്, നിയോജകമണ്ഡലം.............................പാർട്ട് നമ്പർ.......................................ലേക്ക്

സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

(ബി)...................................................................

.............................................................................. കാരണത്താൽ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,


(മേൽവിലാസം)..............................................


തീയതി:..........................................................................

ഫോറം 8
(ചട്ടം 25 കാണുക


വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ

സ്വീകർത്താവ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

.....................................................................

(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്)

.............................................................................ന്റെ മകൻ/ഭാര്യ/മകൾ ആയ, മുകളിൽ പറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പാർട്ട് നമ്പർ......................................ൽ

.....................................................ക്രമനമ്പരിലെ ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി*.........................................................

മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൾക്കുറിപ്പ്, മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തി മരിച്ചു. ആ പ്രദേശത്തെ സാധാരണ താമസക്കാരൻ

അല്ലാതായി അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീർത്തും

അനർഹനാണ്.-

എന്നതിനാൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.-

................................................................................

................................................................................

മുകളിൽ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ എന്റെ ഉത്തമമായ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

പട്ടികയിലെ പാർട്ട് നമ്പർ................................ൽ. ........................................... ക്രമനമ്പറിൽ പേർ ചേർത്തി

ട്ടുള്ള ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സമ്മതിദായകനാണ് ഞാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഒപ്പ്


അല്ലെങ്കിൽ വിരലടയാളം


(പൂർണ്ണമായ തപാൽ മേൽവിലാസം).....................................


....................................................

......................................................

സ്ഥലം .............................................

തീയതി: .........................................

കുറിപ്പ്:- വ്യാജമെന്ന് താൻ ഒന്നുകിൽ അറിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതോ അഥവാ സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തതോ ആയ വ്യാജമായ പ്രസ്താവനയോ പ്രഖ്യാപനമോ നടത്തുന്ന ഏതൊരു ആളും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (1994-ലെ 13) 27-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ്. ..................................സുഷിരങ്ങൾ..............................................

 • അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ വെട്ടിക്കളയുക
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

എടുത്ത നടപടി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്.

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി.................................................മേൽവിലാസം........................................

ഫാറം 8-ൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

(എ.) സ്വീകരിച്ച പാർട്ട് നമ്പർ.......................................ൽ ..........................................ക്രമനമ്പറിൽ കാണപ്പെടുന്ന

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി. ......................................................................ന്റെ/യുടെ പേര് നീക്കം

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി). .............................................................. കാരണത്താൽ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,


മേൽവിലാസം....................................... തീയതി:

........................................... സുഷിരങ്ങൾ..........................................
അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള രസീത്

ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി.......................................................... ന്റെ/യുടെ ഫാറം 8-ലുള്ള

അപേക്ഷ കൈപ്പറ്റി.

മേൽവിലാസം * ...................................... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

തീയതി: മേൽവിലാസം


 • അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്
ഫോറം 9
(13 ഉം 14 ഉം ചട്ടങ്ങൾ കാണുക)

.

അവകാശവാദങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
സ്വീകരിച്ച തീയതി ക്രമനമ്പർ അവകാശവാദിയുടെ പേര് അച്ഛന്റെ/ അമ്മയുടെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര് താമസസ്ഥലം വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും
(1). (2). (3). (4). (5). (6).


 • 12-ാം ചട്ടപ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആഫീസർ അല്ലാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ തന്നെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

ഫോറം 10
(13ഉം 14ഉം ചട്ടങ്ങൾ കാണുക)
പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
സ്വീകരിച്ച തീയതി ക്രമ നമ്പർ തടസ്സക്കാരന്റെ പൂർണ്ണമായപേര് ആക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആക്ഷേപത്തിന്റെ കാരണം ചുരുക്കത്തിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും
പാർട്ട്നമ്പർ ക്രമ നമ്പർ പൂർണ്ണമായപേര്
(1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8).


 • 12-ാംചട്ടപ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഓഫീസർ അല്ലാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ തന്നെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഫോറം 11
(ചട്ടങ്ങൾ 13ഉം 14ഉം കാണുക)
ഉൾക്കുറിപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
സ്വീകരിച്ച തീയതി ക്രമ നമ്പർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന സമ്മതിദായകൻറെ പൂർണ്ണമായ പേര് പാർട്ട് നമ്പറും ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ ക്രമ നമ്പറും ആക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വഭാവം വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതിയും സ്ഥലവും സമയവും
(1). (2). (3). (4). (5). (6).


 • 12-ാംചട്ടപ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഓഫീസർ അല്ലാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ തന്നെ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

[ഫാറം 12
[ചട്ടങ്ങൾ 17(1) (ബി.) (1)-ഉം, 25-ഉം കാണുക]
ഒരു അവകാശവാദം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകർത്താവ്

(അവകാശവാദിയുടെ പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും) ........................................................................................................

സൂചന.- അവകാശവാദം നമ്പർ..........................................

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള താങ്കളുടെ അവകാശവാദം...................................

.............................(സ്ഥലം) വച്ച് .......................തീയതിയിൽ..................................സമയത്ത് നേരിൽ കേൾക്കുന്ന

താണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തെളിവുകളും നിശ്ചിത സൈസിലുള്ള ഫോട്ടോയും സഹിതം വാദം കേൾക്കുന്നതിന് ഹാജരാകാൻ താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ


സ്ഥലം.............................. (മേൽവിലാസം).................................

തീയതി.............................. .................................]

ഫോറം 13
(ചട്ടം 17(1) (ബി) (ii) കാണുക)
ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളിനുള്ള നോട്ടീസ്

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്

(ഓഫീസ് കോപ്പി)

സ്വീകർത്താവ്

(ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളിന്റെ ...................................................

പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും....................................................

സൂചന:- ആക്ഷേപം നമ്പർ.................................................................

ന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള താങ്കളുടെ ആക്ഷേപം.............................(സ്ഥലം) വച്ച്

...................-ാം ആണ്ട് .....................മാസം...................... തീയതി

യിൽ......................................... സമയത്ത് കേൾക്കുന്നതാണെന്നറിയിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്രഹി

ക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തെളിവുകളുമായി വാദം കേൾക്കലിന് ഹാജരാകാൻ താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

സ്ഥലം:

തീയതി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

ഫോറം 13
(ചട്ടം 17 (1) (ബി) (11) കാണുക)
ആക്ഷേപകന് നൽകാനുള്ള നോട്ടീസ്

......................................................................

അസ്സൽ

........................................................................

(ആക്ഷേപകന് നൽകേണ്ടത്)

സൂചന - ആക്ഷേപം നമ്പർ...................................................

..........................................ന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൻമേലുള്ള താങ്കളുടെ ആക്ഷേപം..................................

(സ്ഥലം) വച്ച്...................................-ാംആണ്ട്..................-ാം മാസം.....................തീയതിയിൽ

സമയത്ത് കേൾക്കുന്നതാണെന്നറിയിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തെളിവുകളുമായി വാദം കേൾക്കലിന് ഹാജരാകാൻ താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

സ്ഥലം:

തിയതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ}

നോട്ടീസ് നടത്തിയതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം
വാദം കേൾക്കൽ തീയതി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി

തീയതി: ആക്ഷേപകൻ. ----------

.....................(പേര്)-ന്...................-ാം ആണ്ട്...........................മാസം.................................തീയതിയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട്/വീട്ടിൽപതിച്ച് ആക്ഷേപകനുള്ള നോട്ടീസ് യഥാവിധി നടത്തിയതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം:

തീയതി: നോട്ടീസ് നടത്തുന്ന ആഫീസർ,


എൻ.ബി. തപാൽ മുഖേനയാണ് നോട്ടീസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ രസീത് ഇവിടെ ചേർക്കുക.

ഫോറം 14
(ചട്ടം 17 (1) (ബി.) (11) കാണുക)
ആരെ സംബന്ധിച്ചാണോ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ ആളിനുള്ള നോട്ടീസ്

ഡ്യപ്സിക്കേറ്റ്

(ഓഫീസ് കോപ്പി)

സ്വീകർത്താവ്

ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയനായ ആളിന്റെ

പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും.............................................

...............................................................................

...............................................................................

സൂചന:- ആക്ഷേപം നമ്പർ ................................................................ ..............................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ..............................പാർട്ടിൽ....................... ക്രമനമ്പരായി താങ്കളുടെ പേർ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ................................................. (ആക്ഷേപകന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും) ഫയൽ ചെയ്ത ആക്ഷേപം......................... (സ്ഥലം) വച്ച് ..............................-ാമാണ്ട് ................................... മാസം ................................... തീയതിയിൽ ...............................സമയത്ത് കേൾക്കുന്നതാണെന്നറിയിക്കുന്നു.

താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തെളിവുകളുമായി വാദം കേൾക്കലിന് ഹാജരാകാൻ താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ആക്ഷേപത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ കാരണങ്ങൾ (ചുരുക്കത്തിൽ);-

(എ)

(ബി)

(സി)

ഇവ ആകുന്നു. സ്ഥലം: തീയതി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ,

ഫോറം 14
(ചട്ടം 17 (1) (ബി) (11) കാണുക)
ആരെ സംബന്ധിച്ചാണോ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ ആളിനുള്ള നോട്ടീസ്

അസ്സൽ

(ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയനായ ആളിനുമേൽ നടത്തേണ്ടത്)

സ്വീകർത്താവ്

(ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയനായ ആളിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും)

സൂചന:- ആക്ഷേപം നമ്പർ......................................

........................................നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ................................പാർട്ടിൽ

...................................ക്രമനമ്പരായി താങ്കളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ............................... ....................................(ആക്ഷേപകന്റെ പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും) ഫയൽ ചെയ്ത ആക്ഷേപം ..............................(സ്ഥലം) വച്ച് ...............-ാമാണ്ട് ......................മാസം.......................................... തീയതിയിൽ............................................ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നതാണെന്നറിയിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്ര ഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തെളിവുകളുമായി വാദം കേൾക്കലിന് ഹാജരാകാൻ താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആക്ഷേപത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ കാരണങ്ങൾ (ചുരുക്കത്തിൽ):-

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (എ.)

(ബി)

(സി)

ഇവ ആകുന്നു.

സ്ഥലം:

തീയതി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ

നോട്ടീസ് നടത്തിയതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം

വാദം കേൾക്കൽ തീയതി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി

തീയതി: ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയനായ ആൾ

...............................................................................................................................

ആരുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൾക്കുറിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചാണോ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ

ആളിന്...................................................................(പേര്) ന് ..................................................................................................മേൽ . ..........................................................................-ാമാണ്ട്..............................................മാസം.........................................തീയതിയിൽ

....................................സമയത്ത് നോട്ടീസ് നേരിട്ട്/വീട്ടിൽ പതിച്ച് യഥാവിധി നടത്തിയതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ഥലം:

തീയതി: നോട്ടീസ് നടത്തുന്ന ആഫീസർ


എൻ.ബി.:- തപാൽ മുഖേനയാണ് നോട്ടീസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ രസീത് ഇവിടെ ചേർക്കുക.

[ഫാറം 15
[ചട്ടങ്ങൾ 17 (1) (ബി) (iii)-ഉം 25-ഉം കാണുക]
ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള വാദം കേൾക്കലിനുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകർത്താവ്

(ആക്ഷേപകന്റെ പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും)

..............................................................................................
..............................................................................................

സൂചന:........................................................... ആക്ഷേപം നമ്പർ

താങ്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉൾക്കുറിപ്പിലെ ചില വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപം......................

............................................(സ്ഥലം) വച്ച്............................. തീയതിയിൽ........................... സമയത്ത് നേരിൽ കേൾക്കു

ന്നതാണെന്നറിയിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെളിവുകളുമായി വാദം കേൾക്കലിന്

ഹാജരാകാൻ താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ


സ്ഥലം:...........................മേൽവിലാസം...........................

തീയതി............................................ ................................]

[ഫാറം 15 എ
[ചട്ടങ്ങൾ 17 (1) (ബി) (iv) കാണുക]
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വാദം

കേൾക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകർത്താവ്

അപേക്ഷകന്റെ പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും

.........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ സൂചന:- അപേക്ഷ നമ്പർ...................................................................................................................................................................

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ അപേക്ഷ

................................................... സ്ഥലം വച്ച്................................തീയതിയിൽ............................................... സമയത്ത് കേൾക്കു

ന്നതാണെന്നറിയിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഹാജരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെളിവുകളുമായി വാദം കേൾക്കലിന് ഹാജരാകാൻ

താങ്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ


സ്ഥലം.................. മേൽവിലാസം........................

തീയതി................................. ..........................................

ഫോറം 16
ചട്ടം 21 (1) കാണുക
അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ നോട്ടീസ്

യോഗ്യതാ തീയതി..................................................................................................... അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും 1994-ലെ കേരള

പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായും............................................................

................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ......................................നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ/നിയോജ മണ്ഡലങ്ങളുടെ/

എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെയും കരട് വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുള്ള വിവരം 

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കൊള്ളുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ്

സഹിതമുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പകർപ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയത് എന്റെ ആഫീസിൽ

പരിശോധനയ്ക്ക്ലഭ്യവുമാണ്.

സ്ഥലം:.......................................................... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഫീസർ.

തീയതി:.......................................................... മേൽവിലാസം

വിശദീകരണക്കുറിപ്പ്

(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ പൊതു ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ്.) 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (1994-ലെ 13) 254-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം. (സ. ഉ. (അ) 167/94/തഭവ. തിരുവനന്തപുരം. 1994 ജൂലായ്]

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 29/ 05/ 2019 by: Manoj

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ