കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജം) ചട്ടങ്ങൾ, 2011

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ

[14/01/2011-ലെ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റ് നമ്പർ 82-ൽ 14/01/2011-ലെ വിജ്ഞാപനം സഉ (അ) നമ്പർ 20/2011 തസ്വഭവ പ്രകാരം എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 37/2011 ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.]

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 37/2011.- 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 200, 203, 208 എന്നീ വകുപ്പുകളോട് 254-ാം വകുപ്പ് കൂട്ടിവായിച്ച പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച്, 1995 ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (അച്ചടിച്ചത്) നമ്പർ 292/95/ തഭവ. എന്ന വിജ്ഞാപനപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചതും 1995 ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയിലെ 1229-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ എസ്. ആർ. ഒ 1465/95-ാം നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സേവന നികുതി) ചട്ടങ്ങളും 1996 മാർച്ച് 28-ാം തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (അച്ചടിച്ചത്) നമ്പർ 73/96/തഭവ. എന്ന വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചതും 1996 മാർച്ച് 28-ാം തീയതിയിലെ 492-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ എസ്.ആർ.ഒ 313/ 96-ാം നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കെട്ടിട നികുതിയും അതിന്മേലുള്ള സർചാർജും) ചട്ടങ്ങളും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ, ഇതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത്.-

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.- (1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജം) ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറയാം. (2) ഇവ പുതിയ നികുതിദായകർക്ക് ഉടനെയും നിലവിലുള്ള നികുതിദായകർക്ക് 2011 ഏപ്രിൽ 1 മുതലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.- (1) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ, സന്ദർഭം മറ്റുവിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷംー (എ) ആക്റ്റ് എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) എന്നർത്ഥ മാകുന്നു;

(ബി),'വകുപ്പ് എന്നാൽ ആക്റ്റിലെ ഒരു വകുപ്പ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(സി) 'ഫാറം' എന്നാൽ ഈ ചട്ടങ്ങൾക്കനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാറം എന്നർത്ഥമാകുന്നു; (ഡി)'ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നാൽ 4-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഇ) ‘സെക്രട്ടറി' എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(എഫ്) 'തറ വിസ്തീർണ്ണം' എന്നാൽ ഒരു ഏക നില കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ മേൽക്കൂരയുളള ഭാഗത്തിന്റെ തറ നിരപ്പിന്റെ (ചുമർ കനം ഉൾപ്പടെ) വിസ്തീർണ്ണം എന്നും, സെല്ലാർ-നിലയിലുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഓരോ നിലയിലുമുള്ള അത്തരം തറ നിരപ്പിന്റെ (ചുമർ കനം ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ തുറസ്സായ ടെറസ്സ് ഭാഗം ഒഴികെ) ആകെ വിസ്തീർണ്ണം എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു.

(ജി) "വർഷം' എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്നും, 'അർദ്ധവർഷം' എന്നാൽ അതിന്റെ തുല്യപകുതി എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (2) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പക്ഷെ നിർവ്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിൽ (1994-ലെ 13-ാം ആക്റ്റ്) നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആക്റ്റിൽ അവയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

3. ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും വസ്തുനികുതി ചുമത്തണമെന്ന്.-

(1) ആക്റ്റിലെ 207-ാം വകുപ്പ പ്രകാരം വസ്തതു നികുതിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും 203-ാം വകുപ്പ പ്രകാരവും ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരവും സെക്രട്ടറി വസ്തു നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്.

(2) ഒരേ പുരയിടത്തിൽ ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നപക്ഷം, അവ അനോന്യം ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ല എങ്കിൽ, വസ്തു നികുതി ചുമത്തേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായി അവയെ വെവ്വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ,ഒരു കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വേറിട്ടതെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു അനുബന്ധകെട്ടിടമായി അതേ പുരയിടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കക്കുസ്, വിറകുപുര, കാലിത്തൊഴുത്ത്, വളർത്തുമൃഗ ങ്ങൾക്കോ, വളർത്തു പക്ഷികൾക്കോ ഉള്ള കുട, കാർഷെഡ്, പമ്പ് ഹൗസ് അഥവാ അതുപോലെ യുള്ള ഒരു അനുബന്ധ കെട്ടിടത്തെ പ്രത്യേക കെട്ടിടമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലാത്തതും അതിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണം പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്തതു മാകുന്നു.

(3) ഒരു കെട്ടിടത്തോടനുബന്ധിച്ച ഒരു കാർപോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്തതും ഒരു സ്വിമ്മിംഗപൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമ ന്ന്.

(4) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ (മുകൾ നിലകൾ ഉൾപ്പെ~) വെവ്വേറെ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിലോ, ഒരാളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ തക്കതായ കാരണങ്ങളാൽ ആ കെട്ടിടഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിട നമ്പരുകൾ നാൽകിയിട്ടുണ്ടെ ങ്കിലോ, ഓരോ ഭാഗത്തെയും വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും വസ്തു നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടു ണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം ആനുപാതികമായി മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ തറ വിസ്തീർണ്ണ ത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആ ഭാഗങ്ങളുടെ വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒരേ സമയം 4-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗക്രമങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതത് കെട്ടിടഭാഗങ്ങളെ വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി അവയ്ക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകേണ്ടതും ഓരോ കെട്ടിടഭാഗത്തിനും ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി ചുമത്തേണ്ടതുമാണ്.

(6) ആക്റ്റിലെ 207-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം വസ്തു നികുതിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അവ നികുതിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിനുള്ള കാരണങ്ങളും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം സെക്രട്ടറി ഒരു പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖ പ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചുപോരേണ്ടതാണ്.

4. അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കൽ.-

(1) ഉപയോഗ ക്രമത്തിനനു സരിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്, 203-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്കുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി, ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിനും, സർക്കാർ അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കും, ഗ്രാമ പഞ്ചാത്ത പ്രദേശത്ത് ചുമത്തപ്പെടേണ്ട അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിനിരക്കുകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയംമൂലം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്, അതായത് (i) പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ; (ii) വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ,

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (iii) വിദ്യാലയങ്ങൾക്കോ ആശുപ്രതികൾക്കോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നവ; (iv) അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകൾ, മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ ടവർ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ, (v) വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ. (vi) മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ, (vii) സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഇനം കെട്ടിടങ്ങൾ.

(2) ആദ്യമായി അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ളതോ ആയ പ്രാഥമിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടതും, നിരക്കുകൾ അന്തിമമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആ പ്രമേയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നോട്ടീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഫീസിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ദിനപ്പത്രത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും നോട്ടീസിന് ലഘുലേഖകൾ, വാർത്താ ബോർഡുകൾ എന്നിവ മുഖേന പ്രചാരണം നൽകേണ്ടതും, ആക്ഷേപങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത സമയം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും, നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗ്രകമത്തിനനുസരിച്ച്, അതത് സംഗതിപോലെ, ഒരേ ഇനത്തിലോ അതിന്റെ ഉപവിഭാഗത്തിലോപ്പെട്ട എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഒരേ അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തതു നികുതി നിരക്കുകളും അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയും അവ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന കാലയളവും വ്യക്ത മാക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് നോട്ടീസ്ബോർഡിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് പ്രചാരമുള്ള രണ്ട് ദിനപത്രങ്ങളിലും സെക്രട്ടറി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രസ്തുത വിജ്ഞാപനത്തിന് ലഘുലേഖകൾ, വാർഡ്തല വാർത്താ ബോർഡുകൾ എന്നിവ മുഖേന പ്രചാരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾക്ക് അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷകാലയളവിലേക്ക് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കു ന്നതും, അടുത്ത ഓരോ അഞ്ച് വർഷകാലയളവിലേക്കും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിരക്കു കൾ (നിലവിലുള്ള നിരക്കുകളിൻമേൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും, കൂടിയത് മുപ്പ ത്തിയഞ്ചു ശതമാനവും എന്ന തോതിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തി) 203-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യഥാസമയം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അവ (4)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

5. അടിസ്ഥാന വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയം.-

(1) വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതിലേ ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും 4-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഉപയോഗ്രക്രമത്തിനനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുറിപ്പ്.-- 1. പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നതിൽ വീടുകൾ, അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, റസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ (ലോഡ്ജുകൾ ഒഴികെ) മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറിപ്പ്.- 2. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നാൽ ഏത് തരത്തിലുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വസ്തതുക്കൾ, അഥവാ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ സംസ്കരെിക്കുകയോ അതിനായി ശേഖരിക്കുകയോ യന്തസാമഗ്രികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ കുറിപ്പ്-3. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും വിൽപ്പനയ്ക്കായി സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇതിൽ ഭക്ഷണശാലകളും ആരാധനാലയങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറിപ്പ്.-- 4. മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നതിൽ ആഫീസുകൾ, ആഡിറ്റോറിയം, കല്ല്യാണമണ്ഡപം, കോൺഫറൻസ്ഹാൾ, വർക്ക്ഷോപ്പ്, സർവ്വീസ്നേഷൻ, ലോഡ്ജുകൾ മുത ലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു; ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവാത്തതുമായ കെട്ടിടങ്ങളെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെയും തറവിസ്തീർണ്ണത്തെ, ഉപയോഗക്രമത്തിന് അനുസരിച്ച അതത് ഇനം കെട്ടിടത്തിന് 4-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന തുക, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഉയർന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യയിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചത്, ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തതു നികുതിയായിരിക്കേണ്ടതും അത് 9-ാം ചട്ടപ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

6. അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ വരുത്തേണ്ട ഇളവുകളും, വർദ്ധനവുകളും.- 203-ാം വകുപ്പ് (7)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം, അടിസ്ഥാന വസ്തതു നികുതിയിൽ വരുത്തേണ്ട ഇളവുകൾക്കും വർദ്ധനവുകൾക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളുടെ (അതായത്, കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല, കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യത, കെട്ടിടത്തിന്റെ 2[xx) മേൽക്കുരയുടെ നിർമ്മിതി, കാലപ്പഴക്കം, തറയുടെ നിർമ്മിതി, (x x) എയർകണ്ടീഷനിംഗ് സൗകര്യം, "[xx) എന്നിവയുടെ) തരം തിരിവുകളും, ഓരോ തരത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാന വസ്തതുനികുതിയുടെ എത്ര ശതമാനം ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതും താഴെ യഥാക്രമം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത്,

പട്ടിക 1
മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനനികുതി ഇളവ്/വർദ്ധന


ക്രമ നമ്പർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മേഖലകളുടെ തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ് (ശതമാനം) വർദ്ധന (ശതമാനം)
(1) (2) (3) (4)
1 പ്രഥമ മേഖലകൾ (prime zones) (അതായത്), സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ ആഫീസുകൾ, വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ്, ബസ്സ്റ്റാന്റ് , ആശുപത്രി, എന്നിവ താരതമ്യേന കൂടുതലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന വികസിതമായ പ്രദേശങ്ങൾ) ഇല്ല ഇല്ല
2 ദ്വിതീയ മേഖലകൾ (secondary zones) (അതായത്)

പ്രഥമ മേഖലകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന വികസന സാദ്ധ്യതകളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

10 ഇല്ല
3 തൃതീയ മേഖലകൾ (tertiary zones) (അതായത്), പ്രഥമ, ദ്വിതീയ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും താരതമ്യേന വികസനം കുറഞ്ഞതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും
ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ)
20 ഇല്ല
കുറിപ്പ്.- പ്രഥമ, ദ്വിതീയ, തൃതീയ മേഖലകൾ 7-ാം ചട്ടപ്രകാരം തരം തിരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

                                                              പട്ടിക 2
                        കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ്/വർദ്ധനവ്
ക്രമനമ്പർ വഴിസൌകര്യത്തിൻറെ തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ് (ശതമാനം) വർദ്ധന (ശതമാനം)
(1) (2) (3) (4)
1 അഞ്ച് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള
റോഡിൽനിന്ന് പ്രവേശനമാർഗ്ഗം 
ഇല്ല ഇല്ല
2 2 അഞ്ച് മീറ്ററിൽ കുറവും ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതലും ഇല്ല ഇല്ല
3 . ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ വീതിയുള്ള വഴി 10 മിനിറ്റ് ഇല്ല 10 ഇല്ല
4 പൊതുവഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് 20 ഇല്ല
കുറിപ്പ്.- 1. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിലും വശത്തുമായി രണ്ടുതരം റോഡുകളുണ്ടായിരിക്കു കയും അവയിൽ ഒരു റോഡിൽനിന്നു മാത്രം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമാർഗ്ഗം ഏർപ്പെടുത്തിയിരി ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിൽനിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്
2. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ മറ്റൊരു അപ്രധാന റോഡ് മുഖേനയോ പൊതുനടപ്പാത മുഖേനയോ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയി ട്ടുള്ള സംഗതിയിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള റോഡിൽനിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗക ര്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്
പൊതു വഴിസൌകര്യത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ്/വർദ്ധനവ്
ക്രമനമ്പർ പൊതു വഴിസൌകര്യത്തിൻറെ തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ് (ശതമാനം) വർദ്ധന (ശതമാനം)
(1) (2) (3) (4)
1 നാഷണൽ ഹൈവേ, സംസ്ഥാന ഹൈവേ

30 എന്നിവയിൽനിന്ന് പ്രവേശന മാർഗ്ഗം

ഇല്ല 30
2 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒന്നാം തരം റോഡിൽനിന്ന് പ്രവേശന മാർഗ്ഗം ഇല്ല ഇല്ല 30
3 ജില്ലാറോഡിൽനിന്ന് പ്രവേശന മാർഗ്ഗം ഇല്ല 20
4 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന രണ്ടാം തരം റോഡിൽനിന്ന് പ്രവേശന മാർഗ്ഗം ഇല്ല 20
5 മേൽപ്പറഞ്ഞ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള തരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും

ഇല്ല 5 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 5 മീറ്ററിൽ കുറവ് വീതിയുളളതുമായ റോഡിൽ നിന്ന് പ്രവേശനമാർഗ്ഗം

ഇല്ല 20
6 ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ വീതിയുള്ള നടപ്പാതയിൽ 15 ഇല്ല
7 സാലത്തേയ്ക്ക് പൊതുവഴിയില്ലാത്തതും കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥല അവിടേയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എത്താത്തതുമാണെങ്കിൽ 30 ഇല്ല
കുറിപ്പ്.- 1. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിലും വശത്തുമായി രണ്ടു തരം റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവയിൽ ഒരു റോഡിൽനിന്ന് മാത്രം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമാർഗ്ഗം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിൽനിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്.- 2. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ മറ്റൊരു അപ്രധാന റോഡ് മുഖേനയോ പൊതു നടപ്പാത മുഖേനയോ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതിയിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള റോഡിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക്, വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.
കുറിപ്പ്.- 3. ഒന്നും രണ്ടും തരം റോഡുകളെ 8-ാം ചട്ടപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

പട്ടിക 4
മേൽക്കൂര നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ് / വർദ്ധന
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ മേൽക്കൂര നിർമ്മിതിയുടെ തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ്

(ശതമാനം)

വർദ്ധന (ശതമാനം)
(1) (2) (3) (4)
1 കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര ഇല്ല ഇല്ല
2 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര (ഓട്, ഷീറ്റ്, ഓല അഥവാ പുല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്) 10 ഇല്ല

കുറിപ്പ് - 1. ഒരു കെട്ടിടത്തിൻറെ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ വെയിലും മഴയും തടയുന്നതിന് മറ്റൊരു താൽക്കാലിക മേൽക്കൂരയുള്ളതിൻറെ പേരിൽ ആ കെട്ടിടത്തെ കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂരയുള്ള കെട്ടിടമായി കണക്കാക്കാവുന്നതല്ല. കുറിപ്പ് - 2. കോൺക്രീറ്റ് മേൽ കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിടത്തിൻറെ ശില്പ ഭംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി മേച്ചിലോടോ അതുപോലെയുള്ള നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളോ, പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിൻറെ മേൽക്കൂര കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

പട്ടിക 5


കാലപ്പഴക്കത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ് / വർദ്ധന
ക്രമ നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൻറെ കാലപ്പഴക്കം തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ് (ശതമാനം) വർദ്ധന (ശതമാനം)
(1) (2) (3) (4)
1 പത്ത് വർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കം ഇല്ല ഇല്ല
2 പത്ത് വർഷം മുതൽ (25 വർഷത്തിന് താഴെ) പഴക്കം 10 ഇല്ല
3 25 വർഷം മുതൽ പഴക്കം (50 വർഷത്തിന് താഴെ 20 ഇല്ല
4 50 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ പഴക്കം 50 ഇല്ല
5 Schedule 3 omitted by S.R.O. 180/2013, dated 15.03.2013 Prior to the ommission it read as under.


പട്ടിക 3
തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ് / വർദ്ധന


ക്രമ നമ്പർ നികുതിയിൽ കെട്ടിടത്തിൻറെ തറ വിസ്തീർണ്ണ പ്രകാരമുള്ള തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ് (ശതമാനം) വർദ്ധന (ശതമാനം)
(1) (2) (3) (4)
1 തറവിസ്തീർണ്ണം 75 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെ 25 ഇല്ല
2 തറവിസ്തീർണ്ണം 75 ചതുരശ്ര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 75 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അധികവും 125 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെയും 10 ഇല്ല
3 തറവിസ്തീർണ്ണം 125 ചതുരശ്ര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 125ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അധികവും 200 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെയും ഇല്ല ഇല്ല
4 തറവിസ്തീർണ്ണം 200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 200 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അധികവും 300 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെയും ഇല്ല 10
5 തറവിസ്തീർണ്ണം 2300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ0 300 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അധികവും ഇല്ല 20
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

പട്ടിക 6
തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ്/വർദ്ധന
ക്രമ

നമ്പർ

കെട്ടിടത്തിൻറെ തറ നിർമ്മിതിയുടെ

തരംതിരിവ്

അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ്

(ശതമാനം)

വർദ്ധന

(ശതമാനം

(1) (2) (3) (4)
1 മേൽത്തരം തടി, [ഇറ്റാലിയൻ], മാർബിൾ,

ഗ്രാനൈറ്റ്, അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച [ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള] തറ

ഇല്ല 15
2 സാധാരണ തരത്തിലുള്ള തറ (മൊസൈക്ക്,

തറയോട്, സിമൻറ് അഥവാ മറ്റ്േതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തറ അഥവാ മൺതറ)

ഇല്ല ഇല്ല
പട്ടിക 7 ഒഴിവാക്കി
പട്ടിക 8
എയർ കണ്ടീഷനിംങ് സൌകര്യത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി ഇളവ്/വർദ്ധന
ക്രമ

നമ്പർ

കെട്ടിടത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സൌകര്യത്തിൻറെ ലഭ്യതയനുസരിച്ചുള്ള തരം തിരിവ് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുത്തുന്ന
ഇളവ്

(ശതമാനം)

വർദ്ധന

(ശതമാനം

(1) (2) (3) (4)
1 [സെൻട്രലൈസ് ഡ് (കേന്ദ്രീകൃത)] എയർ‌ കണ്ടീഷനിംങ് സൌകര്യമുള്ളത് ഇല്ല 10
2 [സെൻട്രലൈസ് ഡ് (കേന്ദ്രീകൃത)] എയർ‌ കണ്ടീഷനിംങ് സൌകര്യമില്ലാത്തത് ഇല്ല ഇല്ല
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ പട്ടിക 9

7. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തെ മേഖലകളായി തരംതിരിക്കൽ.-

(1) ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 6-ാം ചട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി, പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിൻ കീഴിലുള്ള 1-ാം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രഥമ മേഖലകൾ, ദ്വിതീയ മേഖലകൾ, തൃതീയ മേഖലകൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കേണ്ടതും അതത് മേഖലകളുടെ അതിർത്തികൾ താൽക്കാലികമായി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരമുള്ള മേഖല കളുടെ തരംതിരിവും അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കലും സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപ ങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. പ്രഥമ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കാര്യകാരണ സഹിതം അപേക്ഷ നൽകി സർക്കാരിന്റെ മുൻ കൂട്ടിയുള്ള അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതും യാതൊരു കാരണവശാലും ദ്വിതീയ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്ക പ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കുറിപ്പ്.- 1. മേഖലകളുടെ തരംതിരിവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാന ത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. കുറിപ്പ്.- 2. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെ ഭൂപ്രദേശത്തെ ഒന്നിലധികം പ്രഥമ മേഖല കളായും ഒന്നിലധികം ദ്വിതീയ മേഖലകളായും ഒന്നിലധികം തൃതീയ മേഖലകളായും തരം തിരിക്കാ വുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിശോധിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കേണ്ടതും പ്രാഥമിക നിർദ്ദേശങ്ങളിന്മേൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉചിതമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി പ്രഥമ, ദ്വിതീയ, തൃതീയ, മേഖലകൾ അന്തിമമായി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3) അന്തിമമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് മൂലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും നോട്ടീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പതിച്ച പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(4) മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചുപോരേണ്ടതാണ്.

(5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരിക്കൽ അന്തിമമായി നിശ്ചയിച്ച മേഖലാ തരംതിരിവിന്, കുറഞ്ഞത് വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവ് വരെയും തുടർന്ന പഞ്ചായത്ത് വീണ്ടും ഒരു മേഖല നിർണ്ണയം നടത്താത്ത പക്ഷം തുടർന്നുള്ള കാലയളവിലേക്കും പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ ആ കാലയളവിലേക്ക് ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് മേഖലകളുടെ പുനർനിർണ്ണയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. (6) മേഖലകളുടെ പുനർനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ചട്ടത്തിൽ പറയുന്ന നടപടി ക്രമം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ 8. വഴിസൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിക്കൽ-

(1) ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും, 6-ാം ചട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനകത്തുള്ളതോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നതോ ആയ റോഡുകളെയും നടപ്പാതകളെയും, അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡുകൾ, അഞ്ചുമീറ്ററിൽ കുറവും എന്നാൽ ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതലും വീതിയുള്ള റോഡുകൾ/നടപ്പാതകൾ, ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ വീതിയുള്ള നടപ്പാതകൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കേണ്ടതും ആ വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറി വിലേക്കായി സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

(2) വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിവ് കാലാകാലങ്ങളിൽ (1)-ാം ഉപ ചട്ടപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ ആ കാലയളവിലേക്ക് ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ തരംതിരിവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുനർനിർണ്ണയിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.)

9. കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം.-

(1) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി 5-ാം ചട്ടം (2)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം കണക്കാക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖല, കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യത, കെട്ടിടത്തിന്റെ '[xx) മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മിതി, കാലപ്പഴക്കം, തറയുടെ നിർമ്മിതി, '[xx), എയർ കണ്ടീഷനിംങ് സൗകര്യം, '[xx) എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 6-ാം ചട്ടത്തിൽ കീഴിലുള്ള പട്ടികകളിൽ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ശതമാനക്കണക്കിലും അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ ഇളവുകളും വർദ്ധനവുകളും വരുത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം ഇളവുകളും വർദ്ധനവുകളും വരുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള തുക തൊട്ടടുത്ത ഉയർന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യയിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച് കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, എല്ലാ ഇനങ്ങളിലുമായി അനുവദിക്കാവുന്ന ആകെ ഇളവ്, 203-ാം വകുപ്പ് (7)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം, അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉപയോഗക്രമങ്ങളോ, അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ ഇളവുകളും വർദ്ധനവുകളും വരുത്തേണ്ടതിന് ആസ്പദമാക്കേണ്ട രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങളോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിന്റെ രണ്ടോ അതിലധികമോ തരങ്ങളോ ഒരേ സമയം ബാധകമാകുന്ന സംഗതിയിൽ, പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ അതത് ഭാഗത്തിന് ബാധകമായ രീതിയിൽ വസ്തതു നികുതി വെവ്വേറെ കണക്കാക്കി ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൊത്തം വാർഷിക വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ എന്നാൽ, മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മിതി, തറയുടെ നിർമ്മിതി, '[xx) എന്നീ ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെ ങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം തരങ്ങൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരേ സമയം ബാധകമാകുന്ന സംഗതിയിൽ, അപ്രകാരമുള്ള ഏത് തരമാണോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ തന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗത്തിന് ബാധകം ആ തരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വസ്തതു നികുതിയിൽ ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തി കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകളുടെ കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികളും, പ്രസ്തുത പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകളും [4-ാം ചട്ടത്തിലെ 5-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം] പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവസ്തതു നികുതിയും വാർഷിക വസ്തു നികുതിയും നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ സെക്രട്ടറി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും അതിനുള്ള നടപടി ക്രമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സെക്രട്ടറിയും കാലേകൂട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(4എ) തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളതും നിലവിലു ള്ളതുമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി ആദ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു ശത മാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(4ബി) തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളതും നിലവിലു ള്ളതുമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി ആദ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അപ്രകാര മുള്ള വർദ്ധനവ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഈ പരിധിക്കു വിധേയമായി പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(4.സി) തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളതും നിലവിലു ള്ളതുമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി ആദ്യമായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(4ഡി) തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളതും നിലവിലു ള്ളതുമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി ആദ്യമായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അപ്രകാര മുള്ള വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയുടെ നൂറ്റിയമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അധി കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഈ പരിധിക്ക് വിധേയമായി നിലവിലുള്ള പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയത്തിനോ, പുനർനിർണ്ണയത്തിനോ ശേഷം പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ, ഘടനാ പരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ, ഉപയോഗക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപചട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ ബാധകമാകുന്നതല്ല.)

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ 5) വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആദ്യമായി തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നിലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒന്നാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 5 ശതമാനം, രണ്ടാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയുടെ 10 ശതമാനം, മൂന്നാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തതു നികുതിയുടെ 15 ശതമാനം, നാലാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയുടെ 20 ശതമാനം, അഞ്ചാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തു നികുതിയുടെ 25 ശതമാനം, ആറാം നില മുതൽ മുകളിലോട്ട് ഓരോ നിലയ്ക്കും കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയുടെ 25 ശതമാനം എന്ന തോതിൽ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

10, വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച പൊതുനോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ.

(1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകളും, മേഖലകളുടെ തരംതിരിവും, റോഡുകളുടെ തരംതിരിവും, യഥാക്രമം 4-ഉം 7-ഉം 8-ഉം ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വസ്തതു നികുതിയും വാർഷിക വസ്തു നികുതിയും കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായകരമായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പൊതു നോട്ടീസ് 203-ാം വകുപ്പ് (10)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സെക്രട്ടറി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(2) പൊതു നോട്ടീസിൽ, കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളുമടങ്ങിയ ഒരു നികുതി റിട്ടേൺ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച (മുപ്പത്) ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ സെക്രട്ടറി എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമകളോടും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. പൊതു നോട്ടീസിന് സെക്രട്ടറി ആവശ്യമായ പ്രചാരണം നൽകേണ്ടതും അതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിനപ്പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3) സെക്രട്ടറി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പൊതു നോട്ടീസ് ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 1-ൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

11. വസ്തു നികുതി റിട്ടേണും അതിന്റെ പരിശോധനയും.-

(1) ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉടമ, തന്റെ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളുമടങ്ങിയതും അവ സത്യമാണെന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ വസ്തു നികുതി റിട്ടേൺ, 10-ാംചട്ടം (2)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം സെക്രട്ടറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയപരിധിക്കകം, സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തതുനികുതി റിട്ടേൺ ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 2-ൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫാറത്തിന്റെ മാതൃക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതിന്റെ പകർപ്പുകൾ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൗജന്യമായി നൽകേണ്ടതുമാണ്. വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരുടെ 30 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ താഴെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഫാറം 2 എ-യിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (4) കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തതുനികുതി റിട്ടേൺ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് നമ്പറിട്ട ഒരു കൈപ്പറ്റ് രസീത നൽകേണ്ടതും കൈപ്പറ്റിയ റിട്ടേണുകളുടെ വിവരം, വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും കെട്ടിട നമ്പറുകൾ മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതുമായ "വസ്തു നികുതി” റിട്ടേൺ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. വസ്തു നികുതി റിട്ടേൺ രജിസ്റ്റർ ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 3-ൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

12. വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയവും നികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചുപോരലും.-

(1) കെട്ടിട ഉടമ 11-ാം ചട്ടം, (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം വസ്തുനികുതിറിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, 12-ാം ചട്ടം (4)-ാം ഉപചട്ടം അനുസരിച്ചും, റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ, 12-ാം ചട്ടം (6)-ാം ഉപചട്ടം അനുസരിച്ചും, കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി 5-ഉം, 6-ഉം 9-ഉം ചട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യവസ്ഥ കൾക്കും വിധേയമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും, കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഈ ചട്ടങ്ങൾക്കനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 4-ൽ ഉള്ള വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഈ രജിസ്റ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തിന്റെ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും, കെട്ടിട നമ്പർ മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കേ ണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വിവരം ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനു ബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 5-ൽ കെട്ടിട ഉടമയെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (4) കെട്ടിട ഉടമ വസ്തതുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ച സംഗതിയിൽ, സെക്രട്ടറി അധികാര പ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആറു മാസത്തിനകം സ്ഥലത്ത് പോയി ഫാറം 6-ൽ ശേഖരിക്കേണ്ടതും, അപ്രകാരം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറി വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടതും ആ വിവരം വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റ റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.


(5)...ഒഴിവാക്കി

(6) കെട്ടിട ഉടമ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനകം സമർപ്പിക്കാതി രുന്നാൽ, സെക്രട്ടറി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 6 മാസത്തിനകം കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് പോയി, ഫാറം 6-ൽ ശേഖരിച്ച് നൽകുന്നതനുസരിച്ച് സെക്രട്ടറി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വിവരം ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 7-ൽ കെട്ടിട ഉടമയെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്ഥലത്തുപോയി ശേഖരിച്ചതിന്റെ ചാർജ്ജായി കെട്ടിട ഉടമയിൽനിന്ന് 50 രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്ത തുക ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈടാക്കാവു ന്നതും, ഇതിലേക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ഫാറം 7-ൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(7) കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു നികുതി റിട്ടേൺ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി നികുതി നിർണ്ണയിക്കുവാനോ, കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി അന്വേഷണം നടത്തി സെക്രട്ടറിക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനോ, അപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുവാനോ ചുമതലപ്പെട്ട ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും വസ്തു നിഷ്ഠമായും സത്യസന്ധ മായും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയും തന്റെ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടായതോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നതോ ആയ നഷ്ടം പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നത് പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കൃത്യവിലോപത്തിന് സ്വീകരിച്ചേക്കാവുന്ന വകുപ്പുതല ശിക്ഷണ നടപടികൾക്ക് തടസ്സമായിരിക്കു ന്നതല്ല.

(8) കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി അന്വേഷണം നടത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സെക്രട്ടറി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം, തന്മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടത്തിന് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്

(9) വസ്തു നികുതിനിർണ്ണയത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സെക്രട്ടറിക്കോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 241-ാം വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രകാരം ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിലും പ്രവേശിക്കുവാനും പരിശോധന നടത്തുവാനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ 13. വസ്തതു നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ-

ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി, കെട്ടിട ഉടമ നൽകിയ വസ്തതു നികുതി റിട്ടേണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ, സ്ഥലത്ത് പോയി വിവരം ശേഖരിച്ച തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നിർണ്ണയിക്കുകയും വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രകാരമുള്ള നികുതി ഈടാക്കുന്നതിലേക്കായി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ, ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 8-ൽ ഉള്ള വസ്തതു നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

14. ഓരോ നികുതിദായകനും ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകണമെന്ന്.-

(1) വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 12-ാം ചട്ടപ്രകാരം വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിലും 13-ാം ചട്ടപ്രകാരം വസ്തതു നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലും രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം, അപ്രകാരമുള്ള നികുതി ചുമത്തുന്നതിന്, സെക്രട്ടറി, ഓരോ കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കും.-

(എ) കെട്ടിടം സംബന്ധിച്ച്, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ വർഷവും ഒടുക്കേണ്ട വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുകയും അതിന്റെ അർദ്ധ വാർഷിക ഗഡുക്കളും;

(ബി) ഏത് കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ നികുതി ചുമത്തുന്നത് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരണം (ഉടമയുടെ പേരും, കെട്ടിട നമ്പറും, വാർഡ് നമ്പറും);

(സി) ഓരോ വർഷത്തെയും വാർഷിക വസ്തു നികുതിയുടെ ഗഡുക്കൾ പിഴ കൂടാതെ അടയ്ക്കക്കേണ്ടതായ ഒടുവിലത്തെ തീയതി;

(ഡി) നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന ബാദ്ധ്യത്; എന്നിവ കാണിച്ചുകൊണ്ട ഒരു ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 9-ൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) താൽക്കാലികമായി മാത്രം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയിൽ, കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ, അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി നിർണ്ണയം താൽക്കാലികമാണെന്നും അത് പുനഃപരിശോധനയ്ക്കും ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഭേദഗതിക്കും വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് നൽകിയത്. അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏജന്റ് കൈപ്പറ്റിയതിന്, ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പകർപ്പിൽ കൈപ്പറ്റ് രസീത വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

15. വസ്തതുനികുതി ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.-

(1) ഒരു കെട്ടിടത്തിന് നിർണ്ണയിക്ക പ്പെട്ട വാർഷിക വസ്തുനികുതി, രണ്ട് തുല്യ അർദ്ധ വർഷ ഗഡുക്കളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീ സിൽ നേരിട്ടോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേനയോ ഒടുക്കേണ്ട താണ്. അപ്രകാരം ഒടുക്കുന്ന ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തെയും നികുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തക ങ്ങളിൽ വരവ് വയ്ക്കക്കേണ്ടതും നികുതി ഒടുക്കിയതിന് രസീത നൽകേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, വാർഷിക വസ്തതുനികുതി ആദ്യ അർദ്ധ വർഷം തന്നെ ഒറ്റത്തവണയായി നൽകുന്ന തിന് തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(2) വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തേക്കുമുള്ള ഗഡു പ്രസ്തുത അർദ്ധ വർഷത്തെ അവസാന ദിവസമോ അതിന് മുമ്പോ നൽകേണ്ടതും ആ തീയതിക്കകം നികുതി നൽകാതിരുന്നാൽ 209-ഇ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പിഴ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ ബാധകമായിരിക്കു ന്നതുമാണ്.

16. അപ്പീലും റിവിഷനും.-

(1) 12-ാം ചട്ടം, (4)-ാം ഉപചട്ടമോ (6)-ാം ഉപചട്ടമോ പ്രകാരം അപ്രകാരമുള്ള വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം, സെക്രട്ടറിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കക്കോ അയാൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കോ രേഖാമൂലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ, നികുതികാര്യ അപ്പീലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (2) സെക്രട്ടറിയുടെ തീർപ്പിന്മേൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകുന്നതോടോപ്പം, അപ്പീൽ നൽകപ്പെടുന്ന അർദ്ധ വർഷാവസാനം വരെയുള്ള വസ്തുനികുതി (സെക്രട്ടറി നിർണ്ണയിച്ച പ്രകാരമുള്ളത്) കെട്ടിട ഉടമ ഒടുക്കിയിരിക്കേണ്ടതും അത് സംബന്ധിച്ച തെളിവ് അപ്പീൽ ഹർജിയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരം നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസ്തുത അപ്പീൽ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയിൽ, അതിനാധാരമായ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്ന ദിവസം ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല.

(4) ആക്ടിലും ഈ ചട്ടങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമല്ലാതെയും നടപടി ക്രമം പാലിക്കാതെയും സെക്രട്ടറി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം അപ്പീലിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാവുന്നതും അപ്പീൽ അനുവദിക്കാവുന്നതും ആക്ടിലും ചട്ടങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം വസ്തുനികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ആക്ടിലും ചട്ടങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരവും നടപടിക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ടും സെക്രട്ടറി വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോദ്ധ്യമാകുന്ന പക്ഷം അപ്പീൽ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പീൽ അനുവദിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്, സെക്രട്ടറി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കുറഞ്ഞ തോതിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചുവെന്ന് പരാതിയിന്മേലോ സ്വമേധയായോ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ, ഒരു അപ്പീലിലെന്നപോലെ, കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയും അയാളുടെ ആക്ഷേപം പരിഗണിച്ചും, വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാവുന്നതും, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വസ്തുനികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതുമാണ്.

(6) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിലും വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലും സെക്രട്ടറി ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതും കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽ കേണ്ടതുമാണ്.

(7) (4)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമോ (5)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമോ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും, മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം, 276-ാം വകുപ്പ (5)-ാം ഉപ വകുപ്പ് പ്രകാരം, ഒരു റിവിഷൻ ഹർജി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈബ്യണൽ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

17. വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിലും ഉപയോഗ്രകമത്തിലും മറ്റും വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ.-

(1) ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം, കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിലോ, 4-ാം ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഉപയോഗ്രക്രമത്തിലോ, 6-ാം ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഘടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ, ഏതെങ്കിലും ഘടകത്തിന്റെ തരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സംഭവിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു മാറ്റവും മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം കെട്ടിട ഉടമ രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതും അതോടൊപ്പം 11-ാം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമുള്ള തന്റെ ബാദ്ധ്യത, കെട്ടിട ഉട0) നിറവേറ്റാത്തപക്ഷം സെക്രട്ടറിക്ക് അയാളുടെ മേൽ ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നികുതി വർദ്ധനവ്, ഏതാണ് അധികമെങ്കിൽ അത്, പിഴയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്. (3) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതു നികുതി അതത് അർദ്ധവർഷാരംഭം മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ സെക്രട്ടറി പുനർ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും, അതിനനുസരിച്ച വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിലും വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലും ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതും കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ എന്നാൽ, കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച മാറ്റം ഒരു അർദ്ധവർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പുതുക്കിയ വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയം അടുത്ത അർദ്ധവർഷാരംഭം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

(4) കെട്ടിട ഉടമ പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന സംഗതിയിലും വാസ്തവ വിരുദ്ധമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിലും, സെക്രട്ടറി 12-ാം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) (3)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമോ (4)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമോ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തതുനികുതി പുനർ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതിയിലും, കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് 16-ാം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

18. കൈവശക്കാരനിൽനിന്നും വസ്തതുനികുതി ഈടാക്കൽ,-

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമ ഒടുക്കേണ്ടതായ വസ്തതുനികുതി മുഴുവനുമോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ ഒടുക്കുവാൻ അയാൾ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം, സെക്രട്ടറിക്ക് അപ്രകാരമുള്ള നികുതി, അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടം താൽക്കാലികമായോ അല്ലാതെയോ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ആളോട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിനുള്ളിൽ ഒടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തുക ഒടുക്കുവാൻ കൈവശക്കാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും അയാൾ ഒടുക്കിയ തുക കെട്ടിട ഉടമയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്.

19. നികുതി ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ.--

ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം കെട്ടിടഉടമ പ്രസ്തുത നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ വസ്തുനികുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കാത്ത പക്ഷം ആയത് വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറി 210-ാം വകുപ്പിലും 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (നികുതി നിർണ്ണയവും ഈടാക്കലും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം, ജപ്തി, പ്രോസിക്യഷൻ, വ്യവഹാരം എന്നീ നിയമാനുസ്യത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

20. നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം.-

(1) നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിട നമ്പർ നൽകി അവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാറം 10-ൽ ഉള്ള രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകേണ്ടത് സാധാരണ കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്, അത് നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത നിർമ്മാണമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന "യു.എ." എന്നും അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന്റെ വർഷം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി അതും ചേർത്ത് കെട്ടിട നമ്പർ രൂപപ്പെടുത്തി നമ്പർ നൽകേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നത്. 235 എഎ വകുപ്പ് പ്രകാരം വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മറ്റ് യാതൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തോ കെട്ടിട ഉടമയോ പ്രസ്തുത കെട്ടിട നമ്പർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതു മാകുന്നു.

(3) നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്, 235 എഎ വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ പ്രകാരം അവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലും നിരക്കിലും വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും വസ്തതുനികുതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥന് അയയ്ക്കക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരം വസ്തുനികുതി ചുമത്തുന്നതുമൂലം നിയമാനുസ്യതമല്ലാതെയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാവുന്നതല്ല എന്നും നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമായിരിക്കുന്നതല്ല എന്നും നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത് വരെ ഇപ്രകാരം വസ്തുനികുതി നൽകുവാൻ അയാൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുമെന്നും ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (4) നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചതും പ്രത്യേക കെട്ടിട നമ്പർ നൽകപ്പെട്ടതും 235 ഡബ്ലിയു വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ കച്ചവടത്തിനായോ വ്യാപാര ത്തിനായോ വ്യവസായാവശ്യത്തിനായോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തു ന്നതിന്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമതിയോ ലൈസൻസോ നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല.

21. ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് നികുതി ഇളവ് ചെയ്തതു കൊടുക്കൽ.-

(1) ഏതെ ങ്കിലും കെട്ടിടം ഒരു അർദ്ധവർഷത്തിൽ അറുപത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയ കാലത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി 4-ാം ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി, വാർഷിക നികുതിയുടെ പകുതിയിൽ കവിയാത്ത തുക സെക്രട്ടറിക്ക് ഇളവ് ചെയ്തതു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

(2) (എ) കെട്ടിട ഉടമയോ, അയാളുടെ ഏജന്റോ.- (i) ആ കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നോ; അല്ലെങ്കിൽ (ii) ആ കെട്ടിടം ഏത് തീയതി മുതൽ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമെന്നോ:ഉള്ളതിലേക്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ, (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം സെക്രട്ടറി നികുതി ഇളവ് ചെയ്തതു കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(ബി) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം നികുതി ഇളവ് ചെയ്തതു കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാലം കണക്കാക്കേ ണ്ടത്, ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയ തീയതി മുതൽക്കോ കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞ് കിടന്ന തീയതി മുതൽക്കോ, ഇതിൽ ഏത് ഒടുവിൽ വരുന്നുവോ, ആ തീയതി മുതൽ കണക്കാക്കേണ്ടതാ കുന്നു.

(സി.) (എ) ഖണ്ഡപ്രകാരമുള്ള ഏതൊരു നോട്ടീസിന്റെയും കാലാവധി അത്, ഏത് അർദ്ധ വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചാണോ നൽകുന്നത്, ആ അർദ്ധവർഷത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതും അതിന് ശേഷം അതിന് യാതൊരു പ്രാബല്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

(3) ഈ ചട്ടപ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഇളവും ഈ ആവശ്യത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറം 11-ലുള്ള നികുതി ഇളവ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

22. കെട്ടിടം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളും കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളും കൈമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകണമെന്ന്.-

(1) ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന് വസ്തുനികുതി കൊടുക്കാൻ പ്രാഥമികമായി ബാദ്ധ്യസ്ഥനായ ആൾ, ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യു മ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആളും, കൈമാറികിട്ടിയ ആളും, കൈമാറ്റപ്രമാണം എഴുതി ക്കൊടു ക്കുകയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ, പ്രമാണം എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സംഗതി യിലും അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു ശേഷം മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ ആ കൈമാറ്റത്തെപ്പറ്റി സെക്രട്ടറിക്കു നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) വസ്തുനികുതി കൊടുക്കാൻ പ്രാഥമിക ബാദ്ധ്യസ്ഥനായ ഏതെങ്കിലും ആൾ മരിച്ചു പോകുന്ന സംഗതിയിൽ, കെട്ടിടത്തിന്മേലുള്ള പരേതന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശി എന്ന നിലയിലോ, മറ്റു വിധത്തിലോ, ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുവോ ആ ആൾ, പരേതന്റെ മരണദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനകം അങ്ങനെ ലഭിച്ച അവകാശത്തെപ്പറ്റി സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലമായ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) അതത് സംഗതിപോലെ കൈമാറി കിട്ടുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കുന്ന ആളോ കൈമാറ്റമോ പിന്തുടർച്ചയോ തെളിയിക്കുന്ന ഏതൊരു രേഖയും സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.

(4) സെക്രട്ടറിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടീസ് നൽകാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും, നോട്ടീസ് നൽകാത്തതുമൂലം അയാൾക്ക് നേരിടുന്ന മറ്റ് വല്ല ബാദ്ധ്യതയ്ക്കും പുറമേ, അയാൾ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് വരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററുകളിൽ ആ കൈമാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുവരെയോ, കൈമാറ്റം ചെയ്തു കെട്ടിട ത്തിന്മേൽ ചുമത്തിയ വസ്തുനികുതി കൊടുക്കുവാൻ തുടർന്നും ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, ഈ ചട്ടത്തിലുള്ള യാതൊന്നും,-

(എ) ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറിക്കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ നികുതി കൊടുക്കുവാനുള്ള ബാദ്ധ്യതയോ; അഥവാ,

(ബി.) 203-ാം വകുപ്പ് (17)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആദ്യ ബാദ്ധ്യതയെയോ; ബാധിക്കുന്നതായി കരുതുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(5) വസ്തുവിന്റെ കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനോ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ആളുടെ മേൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അഞ്ഞുറ് രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക പിഴയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്.

23. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയും അതിന്മേൽ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമവും.- (1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വസ്തതുനികുതി രജിസ്റ്ററിൽ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റാനുള്ള അപേക്ഷ, എല്ലാ സംഗതിയിലും, അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷിയോ കക്ഷികളോ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അതിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷയോടൊപ്പം കൈമാറ്റമോ പിന്തുടർച്ചയോ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപേക്ഷ തപാൽ മാർഗ്ഗം അയയ്ക്കുകയോ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുകയോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആൾ മുഖേന ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷയിന്മേൽ വസ്തുനികുതി രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത്:-

(എ.) (i) അവകാശം പൂർണ്ണമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഗതിയിലും, രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഇരുകക്ഷികളും അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുകയും അതിലൊരു കക്ഷി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഉടമസ്ഥനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, സെക്രട്ടറി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വേഗം അതിൽ കൈമാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു;

(ii) കൈമാറ്റത്തിലെ കക്ഷികളിൽ ഒരാൾ മാത്രം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം സെക്രട്ടറി മറ്റേ കക്ഷിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഉടമസ്ഥൻ ആ കൈമാറ്റത്തിലെ കക്ഷി അല്ലാതിരിക്കുകയും, രജിസ്റ്റർ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കൈമാറ്റത്തിലെ ഇരുകക്ഷികളോ അവരിൽ ഒരാളോ ആയിരുന്നാലും, രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഉടമസ്ഥന് സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്.

(iii) രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള ഉടമസ്ഥൻ രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾ തൃപ്തികരവും നിയമപരവുമായ തെളിവ് ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്ററിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സെക്രട്ടറി വരുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. കൈമാറ്റത്തിലെ ഒരു കക്ഷി മാത്രം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുകയും മറ്റേകക്ഷി ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി രേഖകളും മറ്റു തെളിവുകളും കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ്. ആക്ഷേപങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയുടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ഒരു മാസത്തിനകം സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) ഒരു സിവിൽ കോടതി വിധിയുടമയുടെയോ, സിവിൽ കോടതി വിധി നടത്തുമ്പോൾ നടത്തിയ ലേല വിൽപ്പനയിലുടെ ലഭിച്ച ഒരാളുടെയോ പേരിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതിയിൽ, വിധിയുടമയോ ലേലത്തിലൂടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിച്ചയാളോ സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുകയും, അതതു സംഗതിപോലെ, വിധിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പോ, വിൽപ്പന സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്താൽ സെക്രട്ടറിക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.

(സി) വിധി നടത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനാത്മക വിധി പ്രകാരം രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഗതിയിൽ, അതായത് വിധി മൂലം ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് ഉടമസ്ഥാ

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ വകാശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകത്തക്കവിധം ഉടസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നതായി മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം, അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിധി പകർപ്പ് ഹാജരാക്കിയാൽ സെക്രട്ടറിക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.

(ഡി) പിന്തുടർച്ച മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൈമാറ്റങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ തൃപ്തികരമായ തെളിവിന്മേൽ സെക്രട്ടറിക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.

(2) രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തതു കൊണ്ട് സെക്രട്ടറി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവിന്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഏതു ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നുവോ, ആ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച തീയതിക്കുശേഷം മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ, (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാതെയും യാതൊരു അപ്പീലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീർപ്പാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

24. കെട്ടിടം പണിയുകയോ, പുതുക്കിപണിയുകയോ, പൊളിച്ചുകളയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് അത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകുവാൻ ഉടമസ്ഥനുള്ള ബാധ്യത.-

(1) 17-ാം ചട്ടത്തിൽ എന്തു തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബാധകമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം പണിയുകയോ, പുതുക്കി പണിയുകയോ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയിൽ, കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കുകയോ, പുതുക്കി പണിയുകയോ, കെട്ടിടത്തിൽ ആൾ താമസിക്കുകയോ, കെട്ടിടം മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ, ഇതിലേതാണ് നേരത്തെ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം, കെട്ടിട ഉടമ സെക്രട്ടറിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസും 11-ാം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി റിട്ടേണും നൽകേണ്ടതും ആ അർദ്ധ വാർഷാരംഭം മുതൽ പുതുക്കിയ വാർഷിക വസ്തു നികുതി നൽകാൻ അയാൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ, അങ്ങനെയുള്ള തീയതി ഒരു അർദ്ധവർഷത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് മാസ ത്തിനുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ ആ അർദ്ധവർഷത്തേക്ക് ആ കെട്ടിടം സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള വാർഷിക നികുതി ഇളവ് ചെയ്തതു കിട്ടുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് വീഴ്ച്ച വരുത്തുന്ന ആളുടെ മേൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അഞ്ഞുറ് രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക പിഴയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്.

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം പൊളിച്ചു കളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കെട്ടിട ഉടമസ്ഥൻ അതു സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതും, ആ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അർദ്ധ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം വരെ, അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചുമത്തപ്പെടുമായിരുന്ന വസ്തതുനികുതി നൽകുവാൻ അയാൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

25. ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ, ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നികുതി ഇളവ് ചെയ്യൽ.- (1) ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലോ ഇടയ്ക്കുവച്ചോ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിനുളളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥന് അതാത് അർദ്ധവർഷാരംഭം മുതൽ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വസ്തുനികുതി നൽകാൻ ബാദ്ധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും, അപ്രകാരം വസ്തുനികുതി നൽകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശം ആ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരക്കിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും, അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 203-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം വസ്തതുനികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്നതുമാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

   എന്നാൽ, ആ കെട്ടിടത്തിന് ആ അർദ്ധ വർഷത്തേക്കോ തുടർന്നുള്ള അർദ്ധ വർഷങ്ങളിലേക്കോ ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിന് വസ്തതുനികുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കാലാവധി കഴിയുന്നതുവരെ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വസ്തതുനികുതി നൽകാൻ ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(2) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥന് തുടർന്നുള്ള അർദ്ധ വർഷം മുതൽ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച വസ്തതുനികുതി നൽകാൻ ബാദ്ധ്യത യുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

  എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ബാദ്ധ്യത ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് ആ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച നികുതി കുടിശ്ശിക എന്തെങ്കിലും നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതല്ല.

26. സേവന ഉപനികുതി ചുമത്തൽ- (1) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യു ന്നതും ആക്ടിലെ 207-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സേവന ഉപനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന്, പ്രസ്തുത കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലോ അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തോ ശുചിത്വപരിപാലനം, ജലവിതരണം, തെരുവു വിളക്കുകളും ഡ്രെയിനേജും എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ സേവന ഉപനികുതി (പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ) ചുമത്താവുന്നതാണ്.

   എന്നാൽ, അപ്രകാരം ചുമത്തപ്പെടുന്ന സേവന ഉപനികുതി 27-ാം ചട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ കുറവായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
  (2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്, ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സേവനം ആ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആ കെട്ടിടത്തെ അതത് സേവന ഉപനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

27. സേവന ഉപനികുതിനിരക്കുകൾ.--

26-ാം ചട്ടപ്രകാരം ചുമത്തപ്പെടുന്ന സേവന ഉപനികുതി താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകളിൽ കുറവായിരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതായത്.-

(എ) ശുചിത്വ പരിപാലനം (അതത് പ്രദേശത്തെ

പൊതുവായ ശുചിത്വ, നികുതിയുടെ നാല് ശതമാനം പരിപാലനത്തിനും ചപ്പു ചവറുകൾ, പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ ജീർണ്ണ അവശിഷ്ടം, വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്ന തിനുമുള്ള ചെലവുകൾക്ക്)

കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു

നികുതിയുടെ നാല് ശതമാനം

(ബി) ജലവിതരണം (തെരുവുടാപ്പുകൾ

ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ചെലവുകൾക്ക്)

കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു

നികുതിയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം

(സി) തെരുവുവിളക്കുകൾ (സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകൾക്ക്)

കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു

നികുതിയുടെ രണ്ട് ശതമാനം

(ഡി) ഡ്രെയിനേജ് (അഴുക്കു ചാൽ സംവിധാനം

ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾക്ക്)

കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു

നികുതിയുടെ ഒരു ശതമാനം

28. സേവന ഉപനികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.- (1) വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയം, ചുമത്തൽ, പിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കക്കു വേണ്ടി ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ സേവന ഉപനികുതിയുടെ നിർണ്ണയം, ചുമത്തൽ, പിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) ഓരോ വർഷത്തേക്കും ചുമത്തപ്പെടുന്ന സേവന ഉപനികുതി രണ്ട് അർദ്ധവർഷ ഗഡു ക്കളായി വസ്തതുനികുതിയോടൊപ്പം പിരിക്കേണ്ടതാണ്.

29. പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കാമെന്ന്.- 26-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുവായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള


Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ തുമായ സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിനുവേണ്ടി അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സേവനം പ്രത്യേകമായും വിപുലമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പക്ഷം, അതിന്റെ ചെലവിന് ആനുപാതികമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാവുന്നതും, അത് ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ചുമത്തപ്പെടുന്ന സേവന ഉപനികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

30. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കാമെന്ന്.- (1) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഭരണഘടനയുടെ 285-ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച വസ്തു നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്, ശുചിത്വ പരിപാലനം, ജലവിതരണം, തെരുവ് വിളക്കുകൾ, ഡ്രെയിനേജ് എന്നീ സേവനങ്ങൾക്കായി (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരക്കിലും സർക്കാർ ഇതിലേക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായും, സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ്, പൂർണ്ണതോതിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംഗതിയിൽ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കണക്കാക്കപ്പെടാവുന്ന വസ്തതുനികുതിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും, ഭാഗികമായി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംഗതിയിൽ വസ്തു നികുതിയുടെ അമ്പത് ശതമാനവും, സേവനങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സംഗതിയിൽ വസ്തുനികുതിയുടെ മുപ്പത്തിമൂന്നും മൂന്നിലൊന്നും ശതമാനവും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

31.വസ്തതു നികുതിയിന്മേലുള്ള സർചാർജ്ജ്.-

(1) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിക്കോ, പ്രോജക്ടിനോ പ്ലാനിനോ വേണ്ടി അത് ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അസാധാരണ ചെലവ് നികത്തുന്നതിന് സർചാർജ്ജ് ചുമത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു പ്രമേയം മൂലം നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം, 203-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ചുമത്തിയിട്ടുള്ള വസ്തതുനികുതിയിന്മേൽ 208-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികമല്ലാത്ത സർചാർജ്ജ് ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കാലത്തേക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്

എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സർചാർജ്ജകൾ വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ ഒരേ സമയം ചുമത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു സർചാർജ്ജും അത് 203-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തതുനികുതിയായിരുന്നാലെന്നപോലെ അതേ രീതിയിൽ നോട്ടീസ് നൽകി പിരിക്കേണ്ടതാണ്.

32. മറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കൽ- (1) വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയം, വസ്തു നികുതി ഈടാക്കൽ, വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിന് എതിരായ അപ്പീൽ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊഴിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (നികുതി നിർണ്ണയവും ഈടാക്കലും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായിരി ക്കുന്നതാണ്.

ഫാറം 1
(ചട്ടം 10(3) കാണുക)

........................................................................................................................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നമ്പർ....................................... തീയതി............................

വസ്തതുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പൊതു നോട്ടീസ്

................................................................................................................ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതിയുടെ നിർണ്ണയം/പുനർനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഓരോ ഇനം കെട്ടിട

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ത്തിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്കുകളും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ റോഡു കൾ തരംതിരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം യഥാക്രമം ............................................................................ എന്നീ തീയതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.


മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2) പ്രകാരം, ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തെ അതത് ഇനം കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന തുക (അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഉയർന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യയിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചത്), ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയായിരിക്കുന്നതും അതിൻമേൽ ചട്ടം 6-നു കീഴിലുള്ള പട്ടികകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ഇളവുകളും വർദ്ധനവുകളും വരുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള തുക (പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ) കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തു നികുതിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്. എല്ലാ ഇനങ്ങളിലുമായി അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയുടെ 75 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഇളവ് അനുവദനീയമല്ല. കൂടാതെ, പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളതും, വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളതുമായ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാർഷിക വസ്തുനികുതി, തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി നിശ്ചയിക്കുമ്പേൾ വസ്തുനികുതിയുടെ യഥാക്രമം 60 ശതമാനത്തിലും 150 ശതമാനത്തിലും അധിക വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് യഥാക്രമം 60 ശതമാനവും 150 ശതമാനവുമായി പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളതോ, വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളതോ ആയ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം മൂലം നിലവിലുള്ള വാർഷി കവസ്തുനികുതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 25 ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയത്തിനോ പുനർനിർണ്ണയത്തിനോ ശേഷം കെട്ടിടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലോ ഉപയോഗ ക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനിലകെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആദ്യമായി തന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനികുതി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നിലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒന്നാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 5%; രണ്ടാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 10% മൂന്നാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 15% നാലാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 20%, അഞ്ചാം നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 25% ആറാം നില മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഓരോ നിലയ്ക്കും കണ ക്കാക്കിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയുടെ 25% എന്ന തോതിൽ വാർഷിക വസ്തുനികുതിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമകളും തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തുനികുതി സ്വയം നിർണ്ണയിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഫാറം 2-ൽ, വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ, ഈ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം, അതായത്....................... തീയതിക്കകം, ഗ്രാമപഞ്ചാത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വസ്തുനികുതി റിട്ടേണിന്റെ ഫാറം പ്രസ്തുത ആഫീസിൽനിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. റിട്ടേൺ പുരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫാറത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരുടെ 30 ച. മീറ്ററിന് താഴെവരെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ള, സ്വന്തം താമസത്തിനുള്ള വാസഗൃഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വസ്തുനികുതി ഒഴിവിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതും കെട്ടിട ഉടമകൾ ഫാറം 2.എ-യിലുള്ള വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചാ യത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജം) ചട്ടങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും കാണേണ്ടതാണ്.

                       സെക്രട്ടറി]
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

                                വർഷം.................

ഫാറം - 2

(ചട്ടം 11(2) കാണുക)

.......................................................................................................... ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ റിട്ടേൺ

(പുരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഫാറത്തോടൊപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുക)

1 വാർഡ് നമ്പർ നിലവിലുള്ളത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്
2 വാർഡിൻറെ പേര്
3 കെട്ടിട നമ്പർ

4.അവസാനമായി നികുതി അടച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം

ഏത് വർഷത്തേയ്ക്ക് രസീത് നമ്പർ തീയതി തുക
 


5.കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും

പേര്         
വീട്ടുപേര്         
സ്ഥലപ്പേര്         
പോസ്റ്റ് ആഫീസ്(പിൻ കോഡ് സഹിതം)         
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും         
ടെലഫോൺ/മൊബൈൽനമ്പർ(ഉണ്ടെങ്കിൽ)         
ഇ-മെയിൽ (e-mail)മേൽ വിലാസം‍(ഉണ്ടെങ്കിൽ)         

6.കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കോ പാട്ടത്തിനോ മറ്റോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താമസക്കാരന്റെ കൈവശക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും

പേര്         
വീട്ടുപേര്         
സ്ഥലപ്പേര്         
പോസ്റ്റ് ആഫീസ്(പിൻ കോഡ് സഹിതം)         
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും         
ടെലഫോൺ/മൊബൈൽനമ്പർ(ഉണ്ടെങ്കിൽ)         
ഇ-മെയിൽ (e-mail) മേൽവിലാസം‍(ഉണ്ടെങ്കിൽ)         

7.കെട്ടിടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു ചുമതലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്         
ചുമതലക്കാരന്റെ പേര്         
ഉദ്യോഗപ്പേര്         
സ്ഥാപനം എന്നുമുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു         
"പോസ്റ്റ് ആഫീസ് (പിൻകോഡ് സഹിതം)         
ടെലഫോൺ/മൊബൈൽ നമ്പർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ)"         
8 കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖല (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരം ഉള്ളത്) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക

പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം

9.(എ) കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപമുള്ള റോഡിന്റെ പേര് ..........................

(ബി) റോഡിന്റെ തരം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ളത്)(ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)

അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽനിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗം         
അഞ്ചു മീറ്ററിൽ കുറവോ ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽനിന്നും പ്രവേശനമാർഗ്ഗം         
ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ വീതിയുള്ള നടപ്പാതയിൽനിന്നും പ്രവേശനമാർഗ്ഗം         
പൊതുവഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത്         

10.(എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം (ച. മീറ്ററിൽ) (ചട്ടം 3)
സെല്ലാർ ............................ (ച. മീ.) മൂന്നാം നില.............................. (ച. മീ.)
താഴത്തെ നില....................(ച. മീ.) നാലാം നില................................(ച. മീ.)
ഒന്നാം നില.........................(ച. മീ.) അഞ്ചാം നില............................. (ച. മീ.)
രണ്ടാം നില.........................(ച. മീ.) ആറാം നില................................. (ച. മീ.)
                                                ;ആകെ................................................. (ച. മീ.)
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം/നില മാത്രമാണെങ്കിൽ തറവിസ്തീർണ്ണം.............................(ച. മീ.)
11. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)

കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കുര മുഴുവൻ          ഭാഗികമെങ്കിൽ.....ശതമാനം
കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കൂര(ഓട്, ഷീറ്റ്, ഓല, പുല്ല്) മുഴുവൻ          ഭാഗികമെങ്കിൽ....ശതമാനം

12.(എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ............................................... വർഷം
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിവ് (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)

10 വർഷത്തിൽ
താഴെ 
10
വർഷം മുതൽ 25 വർഷത്തിന് താഴെ
25 വർഷം മുതൽ 50 വർഷത്തിന് താഴെ 50 വർഷത്തിന് മുകളിൽ

13.കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ നിർമ്മിതിയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)

(1) മേൽത്തരം തടി ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ഗ്രാനൈറ്റ്/മറ്റു വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തറ 250 ച. മീറ്ററിൽ അധികം വിസ്തീർണ്ണം         
                  250 ച. മീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ വിസ്തീർണ്ണം         
(2) മൊസൈക്ക്/തറയോട്/സിമെന്റ്/റെഡ് ഓക്സൈഡ്/മറ്റേതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ തറ          അതെ/അല്ല         

14.കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്/ഇല്ല
15.കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം (ചട്ടം 4) (ബാധകമായത് ചെയ്യുക)

പാർപ്പിടാവശ്യം          അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്         
വാണിജ്യാവശ്യം          റിസോർട്ട്/സ്റ്റാർഹോട്ടൽ/മസാജ് പാർലർ         
ആശുപത്രി          മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ         
വ്യാവസായികാവശ്യം          വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യം         
മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യം (ഉദാ: ആഫീസ്, ആഡിറ്റോറിയം, ലോഡ്ജ്, കല്യാണമണ്ഡപം, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ)          ...............................................         

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിന്റെ വിവരണം ......................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................
16.കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിവരം

ക്രമ നമ്പർ          വാർഡ് നമ്പർ          കെട്ടിട നമ്പർ         

സത്യപ്രസ്താവന
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലും സത്യമാകുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നോ തെളി യുന്നപക്ഷം നിയമപ്രകാര മുള്ള ഏതൊരു നടപടിക്കും ഞാൻ വിധേയനായിരിക്കുന്നതാണ്.
സ്ഥലം..................................................കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഒപ്പ്.........................................
തീയതി..................................................പേര്......................................................................
ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനു മാത്രം(കെട്ടിട ഉടമ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല)
17.കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്(ഒരു ച. മീറ്ററിന്...............രൂപ)(ചട്ടം 4)
18.കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി (ചട്ടം 5)(തറവിസ്തീർണ്ണം x നികുതിനിരക്ക് ............... രൂപ)
19.അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൻമേലുള്ള ഇളവുകൾ (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക)

(എ) മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (പ്രഥമം = ഇല്ല;ദ്വിതീയം = 10%; തൃതീയം = 20%)         
(ബി വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ(i) ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല (ii) ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ-10%(i) വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത്-20%         
(സി) മേൽക്കൂരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര-ഇല്ല;കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കുര-10%)         
(ഡി) കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (10 വർഷത്തിനു താഴെ-ഇല്ല;10 മുതൽ 25 വർഷത്തിനു താഴെ-10%; 25 വർഷം മുതൽ 50വർഷത്തിനു താഴെ-20%; 50 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ-50%)         
(ഇ) ആകെ ഇളവ് ശതമാനത്തിൽ (പരമാവധി 75%)         
(എഫ്) ആകെ ഇളവ് തുക(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x ഇളവ്)/100         

20..അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൻമേലുള്ള വർദ്ധന (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക)

(എ) വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള വഴി-20%         
(ബി) തറ നിർമ്മിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,മേൽത്തരം തടി/ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ്/മറ്റു വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും 250 ച.മീറ്ററിൽ അധിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ തറ-15%;സാധാരണ തറ- ഇല്ല         
(സി) കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം(i) ഉണ്ടെങ്കിൽ-10%; (i) ഇല്ലെങ്കിൽ- ഇല്ല.         
(ഡി) ആകെ വർദ്ധന ശതമാനത്തിൽ ആകെ വർദ്ധന തുകയിൽ,(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x നികുതിവർദ്ധന)/100         

21.കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക (ചട്ടം 9)=(അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി ഇളവ്) + വർദ്ധന
22.പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തുനികുതി തുകയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരി മിതി (ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9)

(എ) നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക         
(ബി) വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ(വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക -നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി)         
(സി) വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം = 22ബിx100/22എ         
(ഡി) വർദ്ധന 60 %-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 60 % ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം 22എx160/100         
(ഇ) വർദ്ധനവ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി = 22എx125/100         

23.വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തുനികുതിയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരിമിതി (ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപ യോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9)

(എ) നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക         
(ബി) വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ(വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക -നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി)         
(സി) വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം = 23ബിX100/23എ         
(ഡി) ർദ്ധന 150%-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 150% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം 23എX250/100         
(ഇ) വർദ്ധനവ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25%-നു താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്ത നികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി =23എx125/100         

കുറിപ്പ്:- ക്രമനമ്പർ 22/23 ബാധകമല്ലാത്തപക്ഷം ക്രമനമ്പർ 21-നു നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതു തന്നെയായിരിക്കും വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക.
24.വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടമാ ണെങ്കിൽ വസ്തുനികുതിയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രത്യേക ഇളവ് (ചട്ടം 9)

(എ) സെല്ലാർ-ഇളവില്ലാതെ ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി         
(ബി) ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നില-ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി         
(സി) ഒന്നാമത്തെ നില-5% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX95/100         
(ഡി) രണ്ടാമത്തെ നില-10% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX90/100         
(ഇ) മൂന്നാമത്തെ നില-15% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതിക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX95/100         
(എഫ്) നാലാമത്തെ നില-20% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതിക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX80/100         
(ജി) അഞ്ചാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX75/100         
(എച്ച്) ആറാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുകX75/100         
ആകെ         

25.വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ :
(1) കെട്ടിട നമ്പർ
(2) റിട്ടേൺ ചുമത്തിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക
(3) സേവന ഉപനികുതി തുക
(4) വസ്തുനികുതിയിൻമേൽ സർചാർജ്ജ്

(5) ഗ്രന്ഥശാല വരി
(6) നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി
(7) വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്ക പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം
(8) റിട്ടേൺ പരിശോധന നടത്തി നികുതിനിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും
(9) സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും
(10) സെക്രട്ടറിയുടെ പേരും ഒപ്പും
(11) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിട പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും അതിൻപ്രകാരം കണക്കാക്കിയ നികുതി വിവരങ്ങളും പേരും ഒപ്പും

………………………………………… ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

സ്ഥാപനം എന്നുമുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു
പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് (പിൻകോഡ് സഹിതം)

ടെലിഫോൺ/ മൊബൈൽ നമ്പർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ഇ-മെയിൽ വിലാസം (ഉണ്ടെങ്കിൽ)
8 കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരം ഉള്ളത്) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക) പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം
9 (എ) കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന/കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപമുള്ള റോഡിൻറെ പേര്
(ബി) റോഡിൻറെ തരം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരം ഉള്ളത്) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക)
അഞ്ചുമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽ നിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗം
അഞ്ചുമീറ്ററിൽ കുറവോ ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡിൽ നിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗം
ഒന്നരമീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ വീതിയുള്ള നടപ്പാതയിൽ നിന്നും പ്രവേശന മാർഗ്ഗം
പൊതുവഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത്
10 (എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം (ച. മീറ്ററിൽ) (ചട്ടം 3)
സെല്ലാർ (ച.മീ)
താഴത്തെ നില (ച.മീ)
ഒന്നാം നില (ച.മീ)
രണ്ടാം നില (ച.മീ)
മൂന്നാം നില (ച.മീ)
നാലാം നില (ച.മീ)
അഞ്ചാം നില (ച.മീ)
ആറാം നില (ച.മീ)
ആകെ (ച.മീ)
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം/നില മാത്രമാണെങ്കിൽ തറവിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)
11 കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക)
കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര മുഴുവൻ ഭാഗികമെങ്കിൽ .............. ശതമാനം
കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര

(ഓട്, ഷീറ്റ്, ഓല, പുല്ല്)

മുഴുവൻ ഭാഗികമെങ്കിൽ .............. ശതമാനം
12 (എ) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം വർഷം
(ബി) കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരം തിരിവ് (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക)
10 വർഷത്തിൽ താഴെ
10 വർഷം മുതൽ 25 വർഷത്തിന് താഴെ
25 വർഷം മുതൽ 50 വർഷത്തിന് താഴെ
50 വർഷത്തിന് മുകളിൽ
13 കെട്ടിടത്തിന്റെ തറനിർമ്മിതിയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക)
(1) മേൽത്തരം തടി/ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ ഗ്രാനൈറ്റ്/ മറ്റു വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തറ 250 ച.മീറ്ററിൽ അധികം വിസ്തീർണ്ണം
250 ച.മീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ വിസ്തീർണ്ണം
(2) മൊസൈക്/ തറയോട്/സിമെന്റ്/റെഡ് ഓക്സൈഡ്/ മറ്റേതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ തറ അതെ/അല്ല
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

14 കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടോ ഉണ്ട്
ഇല്ല
15 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം (ചട്ടം 4)
പാർപ്പിടാവശ്യം
വാണിജ്യാവശ്യം
ആശുപത്രി
വ്യാവസായികാവശ്യം
അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്
റിസോർട്ട്/ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ/ മസാജ് പാർലർ
മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ
വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യം
മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യം

(ഉദാ: ആഫീസ്, ഓഡിറ്റോറിയം, ലോഡ്ജ്, കല്യാണമണ്ഡപം,കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ)

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിന്റെ വിവരണം


16 കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിവരം ക്രമ നമ്പർ വാർഡ്‌ നമ്പർ കെട്ടിട നമ്പർ
സത്യപ്രസ്താവന
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലും സത്യമാകുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നോ തെളിയുന്നപക്ഷം നിയമപ്രകാരമുള്ള ഏതൊരു നടപടിക്കും ഞാൻ വിധേയനായിരിക്കുന്നതാണ്.
സ്ഥലം : കെട്ടിടഉടമയുടെ ഒപ്പ്
തിയ്യതി : പേര്

ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുമാത്രം (കെട്ടിട ഉടമ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല)

17 കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് (ഒരു ച. മീറ്ററിന് രൂപ ............ (ചട്ടം 4)
18 കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി (ചട്ടം 5) (തറവിസ്തീർണ്ണം X നികുതിനിരക്ക് .......................... രൂപ)
19 അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേലുള്ള ഇളവുകൾ (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് എഴുതുക)
(എ) മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (പ്രഥമം = ഇല്ല; ദ്വിതീയം = 10%; തൃതീയം = 20%)
(ബി) വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

(i) ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ -ഇല്ല (ii) ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ - 10% (iii) വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് - 20%

(സി) മേൽക്കൂരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

(കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര- ഇല്ല; കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കൂര - 10%)

(ഡി) കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

( 10 വർഷത്തിന് താഴെ- ഇല്ല;10 മുതൽ 25 വർഷത്തിനു താഴെ - 10%; 25 വർഷം മുതൽ 50 വർഷത്തിനു താഴെ - 20%;50 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ - 50%)

(ഇ) ആകെ ഇളവ് ശതമാനത്തിൽ (പരമാവധി 75%)
(എഫ്) ആകെ ഇളവ് തുക (രൂപയിൽ) (അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x ഇളവ്)/100
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

20 അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേലുള്ള വർദ്ധന (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് ചെയ്യുക)
(എ) വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കുടുതലോ വീതിയുള്ള വഴി -20%
(ബി) തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - മേൽത്തരം തടി/ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ ഗ്രാനൈറ്റ്/ മറ്റു വിലകുടിയ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും 250 ച.മീറ്ററിൽ അധിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ തറ - 15%; സാധാരണ തറ - ഇല്ല
(സി) കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം -

(i) ഉണ്ടെങ്കിൽ - 10%; (ii) ഇല്ലെങ്കിൽ - ഇല്ല

(ഡി) ആകെ വർദ്ധന ശതമാനത്തിൽ

ആകെ വർദ്ധന തുകയിൽ, അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി * നികുതിവർദ്ധന /100

₹.................
21 കെട്ടിടത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക (ചട്ടം 9)=(അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി - ഇളവ്) + വർദ്ധന)
22 പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുളള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതി തുകയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരിമിതി

( ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9)

(എ) നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക ₹.................
(ബി) വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ

(വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക - നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി)

₹.................
(സി) വർദ്ധനവിൻറെ ശതമാനം = 22ബി * 100/22എ .................%
(ഡി) വർദ്ധന 60%-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 60% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം 22എ * 160/100 ₹.................
(ഇ) വർദ്ധനവ്‌ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ്‌ നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി = 22എ *125/100 ₹.................
23 വാണിജ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതിയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരിമിതി ( ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9)
(എ) നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക ₹.................
(ബി) വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ

(വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക - നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി)

₹.................
(സി) വർദ്ധനവിൻറെ ശതമാനം = 23ബി * 100/23എ .................%
(ഡി) വർദ്ധന 150%-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 150% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം 23എ * 250/100 ₹.................
(ഇ) വർദ്ധനവ്‌ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ്‌ നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി = 23എ *125/100 ₹.................
24 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതിയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രത്യേക ഇളവ് (ചട്ടം 9)
(എ) സെല്ലാർ-ഇളവില്ലാതെ ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി ₹.................
(ബി) ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നില- ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി ₹.................
(സി) ഒന്നാമത്തെ നില-5% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *95/100

₹.................
(ഡി) രണ്ടാമത്തെ നില-10% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *90/100

₹.................
(ഇ) മൂന്നാമത്തെ നില-15% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *85/100

₹.................
(എഫ്) നാലാമത്തെ നില-20% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *80/100

₹.................
(ജി) അഞ്ചാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *75/100

₹.................
(എച്ച്) ആറാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *75/100

₹.................
ആകെ ₹.................
25 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ :
(1) കെട്ടിട നമ്പർ :
(2) റിട്ടേൺ ചുമത്തിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക :
(3) സേവന ഉപനികുതി തുക :
(4) വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ സർചാർജ്‌ :
(5) ഗ്രന്ഥശാല വരി :
(6) നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി :
(7) വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ കാരണം :
(8) റിട്ടേൺ പരിശോധന നടത്തി നികുതി നിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ പേരും ഒപ്പും :
(9) സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ പേരും ഒപ്പും :
(10) സെക്രട്ടറിയുടെ പേരും ഒപ്പും :
(11) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിട പരിശോധന നടത്തിയതിൻറെ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയ നികുതി വിവരങ്ങളും പേരും ഒപ്പും :
...................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

24 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതിയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രത്യേക ഇളവ് (ചട്ടം 9)
(എ) സെല്ലാർ-ഇളവില്ലാതെ ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി ₹.................
(ബി) ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നില- ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരം നികുതി ₹.................
(സി) ഒന്നാമത്തെ നില-5% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *95/100

₹.................
(ഡി) രണ്ടാമത്തെ നില-10% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *90/100

₹.................
(ഇ) മൂന്നാമത്തെ നില-15% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *85/100

₹.................
(എഫ്) നാലാമത്തെ നില-20% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *80/100

₹.................
(ജി) അഞ്ചാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *75/100

₹.................
(എച്ച്) ആറാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

ക്രമനമ്പർ 21 പ്രകാരമുള്ള നികുതി തുക *75/100

₹.................
ആകെ ₹.................
25 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ :
(1) കെട്ടിട നമ്പർ :
(2) റിട്ടേൺ ചുമത്തിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക :
(3) സേവന ഉപനികുതി തുക :
(4) വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ സർചാർജ്‌ :
(5) ഗ്രന്ഥശാല വരി :
(6) നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി :
(7) വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ കാരണം :
(8) റിട്ടേൺ പരിശോധന നടത്തി നികുതി നിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ പേരും ഒപ്പും :
(9) സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ പേരും ഒപ്പും :
(10) സെക്രട്ടറിയുടെ പേരും ഒപ്പും :
(11) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെട്ടിട പരിശോധന നടത്തിയതിൻറെ റിപ്പോർട്ടും അതിൻ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയ നികുതി വിവരങ്ങളും പേരും ഒപ്പും :
...................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

കൈപ്പറ്റ് രസീത്

നമ്പർ...................

.................മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിന്റെ/പുനർനിർണ്ണയത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ..........നമ്പർ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ റിട്ടേൺ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

തീയതി.....................

അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ പേര്....................................................................


(ആഫീസ് സീൽ) ഒപ്പ്..................................

വസ്തതുനികുതി റിട്ടേൺ പുരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. കെട്ടിട നമ്പർ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും വെവ്വേറെ റിട്ടേൺ നൽകേണ്ടതാണ്. റിട്ടേൺ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതും കൈപ്പറ്റ് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. കെട്ടിട ഉടമയോ അയാളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആളോ റിട്ടേൺ നൽകേണ്ടതാണ്. കമ്പനി, പങ്കാളിത്തസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ റിട്ടേണിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ റിട്ടേണിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഒരേ പുരയിടത്തിൽ ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപക്ഷം, അവ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ലായെങ്കിൽ, വസ്തതുനികുതി ചുമത്തേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായി അവയെ വെവ്വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വേറിട്ടതെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു അനുബന്ധകെട്ടിടമായി അതേ പുരയിടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കക്കൂസ്, വിറകുപുര, കാലിത്തൊഴുത്ത്, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കോ വളർത്തുപക്ഷികൾക്കോ ഉള്ള കൂട്, കാർ ഷെഡ്, പമ്പ്ഹൗസ് അഥവാ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുബന്ധ കെട്ടിടത്തെ പ്രത്യേക കെട്ടിടമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലാത്തതും അതിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ (മുകൾനിലകൾ ഉൾപ്പെടെ) വെവ്വേറെ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിലോ ഒരാളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ തക്കതായ കാരണങ്ങളാൽ ആ കെട്ടിടഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിടനമ്പരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഓരോ ഭാഗത്തേയും വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണം ആനുപാതികമായി മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുടെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആ ഭാഗങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 3).

3. ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്കുകളുടെ കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി, ഓരോ ഇനം കെട്ടിടത്തിനും അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ റിട്ടേണിലെ ക്രമനമ്പർ (17) പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.

4. പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നതിൽ വീടുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, റസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ (ലോഡ്ജുകൾ ഒഴികെ) മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നാൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ അഥവാ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ സംസ്കരിക്കുകയോ അതിനായി ശേഖരിക്കുകയോ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും വില്പനയ്ക്കായി സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇതിൽ ഭക്ഷണ

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ശാലകളും ആരാധനാലയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നതിൽ ആഫീസുകൾ, ആഡിറ്റോറിയം, കല്യാണമണ്ഡപം, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, വർക് ഷോപ്പ്, സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ, ലോഡ്ജുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവാത്തതുമായ കെട്ടിടങ്ങളെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് (ചട്ടം 5).

5.ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രഥമ മേഖലകൾ, ദ്വിതീയ മേഖലകൾ, തൃതീയ മേഖലകൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. (ചട്ടം 7) ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ റിട്ടേണിലെ ക്രമനമ്പർ 8 പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.

6. വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ റോഡുകൾ കൗൺസിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ക്രമനമ്പർ 9 കാണുക).

7. കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാന വസ്തതുനിരക്കുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചുകിട്ടുന്ന തുക (പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ) കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയായിരിക്കുന്നതാണ്. (റിട്ടേണിലെ ക്രമനമ്പർ 18) കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല, കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യത, കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മിതി, കാലപ്പഴക്കം, തറയുടെ നിർമ്മിതി (250 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ളതും മേൽത്തരം തടി, ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്) കേന്ദ്രീകൃത എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സൗകര്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാറത്തിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിൽ ഇളവുകളും വർദ്ധനവുകളും (ഇളവുകൾ പരമാവധി 75%) വരുത്തി വാർഷിക വസ്തുനികുതി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് (ക്രമനമ്പർ 19, 20, 21) (ചട്ടം 6, പട്ടികകൾ 1 മുതൽ 9 വരെ).

8. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിലും വശത്തുമായി രണ്ടു തരം റോഡുകളുണ്ടായിരിക്കുകയും അവയിൽ ഒരു റോഡിൽനിന്ന് മാത്രം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമാർഗ്ഗം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിൽനിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് 10 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ മറ്റൊരു അപ്രധാന റോഡ് മുഖേനയോ പൊതുനടപ്പാത മുഖേനയോ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതിയിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള റോഡിൽനിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതിയിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള റോഡിൽനിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

9. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയ്ക്കു മുകളിൽ വെയിലും മഴയും തടയുന്നതിന് മറ്റൊരു താൽക്കാലിക മേൽക്കൂരയുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആ കെട്ടിടത്തെ കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കുരയുള്ള കെട്ടിടമായി കണക്കാക്കാവുന്നതല്ല. കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയ്ക്കുമുകളിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിൽപ്പഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി മേച്ചിലോടോ അതുപോലുള്ള നിർമ്മാണവസ്തുക്കളോ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കുര കോൺക്രീറ്റകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

10. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അതിന് കെട്ടിടനികുതി/വസ്തുനി കുതി ഈടാക്കിത്തുടങ്ങിയ തീയതിയോ വിശ്വസനീയമായ മറ്റേതെങ്കിലും തെളിവോ ആധാരമാക്കാവുന്നതാണ്. കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന് കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇളവ് അനുവദനീയമല്ല.

11. മേൽക്കുരയുടെ നിർമ്മിതിക്കും ഒന്നിലധികം തരങ്ങൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരേ സമയം ബാധകമാകുന്ന സംഗതിയിൽ, അപ്രകാരമുള്ള ഏതു തരമാണോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗത്തിന് ബാധകം ആ തരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടി സ്ഥാനവസ്തതുനികുതിയിൽ ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തി കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 9).

12. (i) പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി ആദ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോഴോ പുനർനിർണ്ണയിക്കുമ്പോഴോ അപ്രകാരം നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ തൊട്ടുമുമ്പ് നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയുടെ 60 ശതമാ

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ നത്തിൽ അധികരിക്കുന്നതല്ല. (ക്രമനമ്പർ 23), കൂടാതെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ വസ്തുനികുതിയുടെ 150 ശതമാനത്തിൽ അധികം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് 150 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതിനുപുറമേ പാർപ്പിടാ വശ്യത്തിനുള്ളതോ, വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളതോ ആയ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വസ്തുനികുതി ആദ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധനവ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 25 ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഒടുവിൽ നടത്തിയ വാർഷിക വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയത്തിനോ പുനർനിർണ്ണയത്തിനോ ശേഷം, പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപരിപരിധി ബാധകമാകുന്നതല്ല (ചട്ടം 9).

(ii) പാർപ്പിടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം നടത്തുമ്പോൾ വാർഷിക വസ്തുനികുതി വർദ്ധനവ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലോ, വർദ്ധനവ് 25 ശതമാനത്തിൽ കുറവോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് 25 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(iii)വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതിനിർണ്ണയ സംഗതിയിൽ പരമാവധി വർദ്ധനവ് 200 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(vi) വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തതുനികുതി പുനർനിർണ്ണയത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലോ, വർദ്ധനവ് 25 ശതമാനത്തിൽ കുറവോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ് 25 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

13. ഒരു കെട്ടിടത്തിന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വാർഷിക വസ്തുനികുതി രണ്ട് തുല്യ അർദ്ധവാർഷിക ഗഡുക്കളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗ സ്ഥൻ മുഖേനയോ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ഒടുക്കുന്ന ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തെയും നികുതി ഒടുക്കിയതിന് രസീത വാങ്ങേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 15).

14. നികുതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം കെട്ടിട ഉടമ പ്രസ്തുത നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വസ്തതുനികുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടയ്ക്കാത്തപക്ഷം ആയത് വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിന് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചാത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 210-ാം വകുപ്പിലും 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ 19-ാം ചട്ടത്തിലും 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (നികുതിനിർണ്ണയവും ഈടാക്കലും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം, ജപ്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്നീ നിയമാനുസ്യത വ്യവഹാരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

15. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 207-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം വസ്തതുനികുതിയിൽനിന്ന് ഒഴി വാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടമകൾ വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ വസ്തുനികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരുടെ 30 ച. മീറ്ററിൽ താഴെ തറവിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ വാസഗൃഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉട മകൾ ഫാറം '2എ'-യിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

16. വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൻമേൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉൽഭവിക്കുന്നപക്ഷം സംശയനിവാരണത്തിന് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റിലെ പ്രസക്ത വകുപ്പുകളും, 2011 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തതുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജം) ചട്ടങ്ങളും ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങളും കാണേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

FORM - 2A


ഫാറം 2 എ

[ചട്ടം 11 (2) കാണുക]

..............................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വസ്തു നികുതി റിട്ടേൺ

(വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതും ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരുടെ 30 ച. മീറ്ററിൽ താഴെ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതും സ്വന്തം താമസത്തിനുള്ളതുമായ വാസഗൃഹങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകം)

1.വാർഡ് നമ്പരും പേരും കെട്ടിട നമ്പരും:

                                                                                              

2. പഴയ നിലവിലുള്ള വാർഡ് നമ്പരും കെട്ടിടനമ്പരും
3. കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും

പേര്                                                                
വീട്ടുപേര്                                                                
സ്ഥലപ്പേര്                                                                
പോസ്റ്റ് ആഫീസ് (പിൻ കോഡ്)                                                                
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും                                                                
ടെലഫോൺ നമ്പർ                                                                

4. നിലവിൽ വസ്തു നികുതി ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ......................./-രൂപ
5. കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ............................................................ ച.മീറ്റർ
6. കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരം : .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................                                                                

സത്യ പ്രസ്താവന

            മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും ഉത്തമ വിശ്വസത്തിലും പെട്ടിട ത്തോളം സത്യമാകുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നോ തെളിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴകൾക്കും നടപടികൾക്കും ഞാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്

സ്ഥലം.......................... ഒപ്പ്..............................................
തീയതി......................... പേര്...............................................
......................................................................ആഫീസ് ആവശ്യത്തിന്...................................................................


7. കെട്ടിട നമ്പർ:
8. വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം:
9.സ്ഥലത്ത് പോയി പരിശോധന നടത്തിയ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും:
10. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഒപ്പും:
11. സെക്രട്ടറിയുടെ പേരും ഒപ്പും തീയതിയും:

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

FORM - 3


ഫാറം 3

[ചട്ടം 11(4) കാണുക]

...................................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ റിട്ടേൺ രജിസ്റ്റർ


വാർഡ് നമ്പർ (പുതിയത്) ...................... നികുതി നിർണ്ണയ കാലയളവ് 20............20............

വാർഡ് നമ്പർ (പഴയത്)

ക്രമനമ്പർ കെട്ടിട നമ്പർ(മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തണം) കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര് വിലാസം റിട്ടേൺ ലഭിച്ച തീയതി റിട്ടേൺ ലഭിച്ചത് സമയ പരിധിക്കുള്ളിലാണോ റിട്ടേൺ പ്രകാരമുള്ള നികുതി (രൂപ) നികുതി ഒഴിവിന് അർഹതയുള്ളതാണോ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ / ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്
നിലവിലുള്ളത് പുതുക്കിയത്
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
                                                                                                                                                                                                                                      
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ FORM - 4

ഫാറം 4

[ചട്ടം 12(1) കാണുക)

.............................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ 20.............20............-20..............20....................

വാർഡ് നമ്പർ........................


ക്രമനമ്പർ പഴയ/നിലവിലുള്ള കെട്ടിടനമ്പരും വാർഡ് നമ്പരും സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും പുതിയ കെട്ടിട നമ്പരും കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരണവും കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും (ടെലഫോൺ നമ്പർ സഹിതം) നികുതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം (ആക്ടിലെ | വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ ഉത്തരവ്) താമസക്കാരന്റെ കൈവശക്കാരന്റെ/ വാടകക്കാരന്റെ പേരും വിലാസവും (ടെലഫോൺ നമ്പർ സഹിതം കെട്ടിടത്തിൻറെ തറവിസ്തീർണ്ണം(ച. മീറ്ററിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റോഡിന്റെ തരവും പേരും കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് നമ്പരും തീയതിയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയി തീയതി കാലപ്പഴക്കം മേൽക്കൂരയുടെ തരം തറയുടെ തരം കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് - സൗകര്യമുണ്ടോ? നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്ത നികുതി (പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ) കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നികുതിനിരക്ക് (ഒരു ച. മീറ്റർ ത വിസ്തീർണ്ണത്തിന്)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ FORM - 4

ഫാറം 4 (തുടർച്ച)
വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ പുനർനിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ
അടിസ്ഥാന വസ്ത നികുതി (തറവിസ്തീർണ്ണം X നികുതി നിരക്ക്) വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്കനുവദിക്കുന്ന ഇളവുകൾ
മേഖലാ ഇളവ് (ശതമാനം) റോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇളവ് (ശതമാനം) മേൽക്കൂരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇളവ് (ശതമാനം) കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇളവ് (ശതമാനം) ആകെ ഇളവ് (ശതമാനം) (പരമാവധി 75 ശതമാനം) ആകെ ഇളവ് (തുകയിൽ) (രൂപ)
(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
                                                                                                                                                  


ഫാറം 4 (തുടർച്ച)
വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയ പുനർനിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ
വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ ഇളവുകൾ
റോഡിന്റെ തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് (ശതമാനം) തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് (ശതമാനം) എയർകണ്ടീഷനിംഗ് വർദ്ധനവ് (ശതമാനം) ആകെ വർദ്ധനവ് (ശതമാനം) ആകെ വർദ്ധനവ് (തുകയിൽ) (രൂപ) ഇളവുകൾക്കും വർദ്ധനവുകൾക്കും ശേഷമുള്ള വാർഷിക വസ്തു നികുതി(അടിസ്ഥാന നികുതി-ഇളവ്+വർദ്ധനവ്) (തൊട്ടടുത്ത ഉയർന്നപൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ)(രൂപ) പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ചട്ടം 9(4എ), 9(4ബി) പ്രകാരം നികുതിവർദ്ധനവ് പരിമി തപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള വസ്തുനികുതി (രൂപ)
(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
                                                                                                                                                  
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ FORM - 4

ഫാറം 4 (തുടർച്ച)
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ചട്ടം 9(4സി), 9(4ഡി) പ്രകാരം നികുതിവർദ്ധനവ് പരിമിത പ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി (രൂപ) വാണിജ്യ/ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ചട്ടം 9(5) പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ഇളവിനുശേഷമുള്ള വസ്തുനികുതി (രൂപ) ഇളവുകൾക്കും വർദ്ധനവുകൾക്കും ശേഷം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വാർഷിക വസ്തുനികുതി (രൂപ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (വസ്തുനികുതിയുടെ 5 ശതമാനം) സേവന ഉപനികുതി (വസ്തുനികുതിയുടെ..ശതമാനം) സർചാർജ്ജ് (വസ്തുനികുതിയുടെ....... ശതമാനം) ഈടാക്കേണ്ട ആകെ തുക (രൂപ) ഡിമാന്റ് നമ്പർ റിവിഷനിൽ അപ്പീലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ പ്രകാരമുള്ള വസ്തുനികുതി, ഗ്രന്ഥശാല വരി മുതലായവ (രൂപ) റിവിഷൻ /അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും അഭിപ്രായക്കുറിപ്പുകൾ സെക്രട്ടറി/ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്
(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)
                                                                                                                                                                                                                                                           
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

ഫാറം 5
[ചട്ടം 12(1) കാണുക]
.................................................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നമ്പർ.................................... തിയതി...............................
നോട്ടീസ്
2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന

ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 12(1) പ്രകാരം

ശ്രീ/ശ്രീമതി................................................ ന് തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്

ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ................. ാം നമ്പർ വാർഡിൽ താങ്കളുടെ വക ............നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്, വസ്തതുനികുതി ചുമത്തുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കായി ചട്ടം 11(1) പ്രകാരം താങ്കൾ സമർപ്പിച്ചി ട്ടുള്ള വസ്തു നികുതി റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തതുനികുതി നിർണ്ണയം മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5-ഉം 6-ഉം 9-ഉം പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമല്ല എന്നു കാണുന്നതിനാൽ/താങ്കൾ സ്വയം നികുതിനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നു കാണുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിന് ......... രൂപ വാർഷിക വസ്തുനികുതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു. വസ്തുനികുതിനിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച വിവരം ഫാറം 2 പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
മേൽപ്പറഞ്ഞ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
മേൽപ്പറഞ്ഞ വാർഷിക വസ്തുനികുതി ഈ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 30 ദിവസത്തിനകം ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത് ആഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതും മറ്റു നടപടികളിൽനിന്ന് ഒഴിവാകേണ്ടതുമാണ്.
(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി


വർഷം ..............

ഫാറം 6
(ചട്ടം 12(4)-ഉം. (6)-ഉം കാണുക)
......................................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്


1 വാർഡ് നമ്പർ നിലവിലുള്ളത്

(1)

മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്

(2)

                                         
2 വാർഡിന്റെ പേര്
3 കെട്ടിട നമ്പർ


4.അവസാനമായി നികുതി അടച്ചതിന്റെ വിശദവിവരം: -

ഏതു വർഷത്തേക്ക്

(1)

രസീത് നമ്പർ

(2)

തീയതി

(3)

തുക

(4)

                                                                                   


5. നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി .......................................രൂപ.
6. നിലവിലുള്ള വസ്തുനികുതി അസസ്സ്മെന്റ് നമ്പർ...........................
7. കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേരും വിലാസവും:..................................................

പേര്                                         
വീട്ടുപേര്                                         
സ്ഥലപ്പേര്                                         
പോസ്റ്റ് ആഫീസ് (പിൻകോഡ് സഹിതം)                                         
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും                                         
ടെലഫോൺ മൊബൈൽ നമ്പർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ)                                         
ഇ-മെയിൽ (e-mail) മേൽവിലാസം (ഉണ്ടെങ്കിൽ)                                         


Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

8. കെട്ടിടം വാടകക്കോ പാട്ടത്തിനോ മറ്റോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താമസക്കാരന്റെ/കൈവശക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും:

പേര്                                         
വീട്ടുപേര്                                         
സ്ഥലപ്പേര്                                         
പോസ്റ്റ് ആഫീസ് (പിൻകോഡ് സഹിതം)                                         
സർവ്വേ നമ്പരും വില്ലേജും                                         
ടെലഫോൺ മൊബൈൽ നമ്പർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ)                                         
ഇ-മെയിൽ (e-mail) മേൽവിലാസം (ഉണ്ടെങ്കിൽ)                                         


9.കെട്ടിടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു ചുമതലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും:

സ്ഥാപനത്തിന്റെപേര്                                         
ചുമതലക്കാരന്റെ പേര്                                         
ഉദ്യോഗപ്പേര്                                         
സ്ഥാപനം എന്നുമുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു                                         
പോസ്റ്റ് ആഫീസ് (പിൻകോഡ് സഹിതം)                                         
ടെലഫോൺ മൊബൈൽ നമ്പർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ)                                         
ഇ-മെയിൽ (e-mail) മേൽവിലാസം (ഉണ്ടെങ്കിൽ)                                         


10. കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മേഖല (വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ളത്) (ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)

പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം
                                                              

11. (എ) കെട്ടിടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപമുള്ള റോഡിന്റെ പേര് .
(ബി) റോഡിന്റെ തരം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ളത്)(ബാധകമായത് √ ചെയ്യുക)

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

14 കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരം തിരിവ് (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക)
10 വർഷത്തിൽ താഴെ
10 വർഷം മുതൽ 25 വർഷത്തിന് താഴെ
25 വർഷം മുതൽ 50 വർഷത്തിന് താഴെ
50 വർഷത്തിന് മുകളിൽ
15 കെട്ടിടത്തിന്റെ തറനിർമ്മിതിയുടെ തരം (ചട്ടം 6) (ബാധകമായത് ✔ ചെയ്യുക)
(1) മേൽത്തരം തടി/ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ ഗ്രാനൈറ്റ്/ മറ്റു വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തറ 250 ച.മീറ്ററിൽ അധികം വിസ്തീർണ്ണം
250 ച.മീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ വിസ്തീർണ്ണം
(2) മൊസൈക്/ തറയോട്/സിമെന്റ്/റെഡ് ഓക്സൈഡ്/ മറ്റേതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ തറ അതെ/അല്ല
16 കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർകണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടോ ഉണ്ട്
ഇല്ല
17 കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമം (ചട്ടം 4)
പാർപ്പിടാവശ്യം
വാണിജ്യാവശ്യം
ആശുപത്രി
വ്യാവസായികാവശ്യം
അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്
റിസോർട്ട്/ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ/ മസാജ് പാർലർ
മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ
വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യം
മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യം

(ഉദാ: ആഫീസ്, ഓഡിറ്റോറിയം, ലോഡ്ജ്, കല്യാണമണ്ഡപം,കൺവെൻഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ)

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിന്റെ വിവരണം


18 പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനോ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ഉള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്താലോ, ഉപയോഗക്രമത്തിൽമാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്
ഇല്ല
19 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടമാണോ? എങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഉപയോഗം ഏത് നിലയിൽ?
20 അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും ഒപ്പും തിയ്യതിയും

ആഫീസ് ഉപയോഗത്തിന്

വാർഡ്‌ നമ്പർ .......................... കെട്ടിടനമ്പർ ......................
21 കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് (ഒരു ച. മീറ്ററിന് ) (ചട്ടം 4) ...............രൂപ
22 കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി (ചട്ടം 5)

(തറവിസ്തീർണ്ണം X നികുതിനിരക്ക് .......................... രൂപ)

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

23 അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേലുള്ള ഇളവുകൾ (ചട്ടം 6)
(എ) മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (പ്രഥമം = ഇല്ല; ദ്വിതീയം = 10%; തൃതീയം = 20%)
(ബി) വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

(i) ഒന്നര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ -ഇല്ല (ii) ഒന്നര മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ - 10% (iii) വഴി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് - 20%

(സി) മേൽക്കൂരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

(കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര- ഇല്ല; കുറഞ്ഞതരം മേൽക്കൂര - 10%)

(ഡി) കാലപ്പഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

( 10 വർഷത്തിന് താഴെ- ഇല്ല;10 മുതൽ 25 വർഷത്തിനു താഴെ - 10%; 25 വർഷം മുതൽ 50 വർഷത്തിനു താഴെ - 20%;50 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ - 50%)

(ഇ) ആകെ ഇളവ് ശതമാനത്തിൽ (പരമാവധി 75%)
(എഫ്) ആകെ ഇളവ് തുക (രൂപയിൽ) (അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി x ഇളവ്)/100 ₹.................
24 അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതിയിന്മേലുള്ള വർദ്ധന (ചട്ടം 6)
(എ) വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - അഞ്ചു മീറ്ററോ അതിൽ കുടുതലോ വീതിയുള്ള വഴി -20%
(ബി) തറ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - മേൽത്തരം തടി/ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ/ ഗ്രാനൈറ്റ്/ മറ്റു വിലകുടിയ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും 250 ച.മീറ്ററിൽ അധിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ തറ - 15%; സാധാരണ തറ - ഇല്ല
(സി) കെട്ടിടത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം -

(i) ഉണ്ടെങ്കിൽ - 10%; (ii) ഇല്ലെങ്കിൽ - ഇല്ല

(ഡി) ആകെ വർദ്ധന ശതമാനം .................%
ആകെ വർദ്ധന തുക,

അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി * നികുതിവർദ്ധന /100

₹.................
25 കെട്ടിടത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക (ചട്ടം 9)=(അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി - ഇളവ്) + വർദ്ധന) ₹.................
26 പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുളള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതി തുകയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരിമിതി

( ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9)

(എ) നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക ₹.................
(ബി) വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ

(പുതിയതായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട നികുതി- നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി)

₹.................
(സി)വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം

വസ്തുനികുതി വർദ്ധനവ്‌ * 100/ നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി

.................%
(ഡി) വർദ്ധന 60%-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 60% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി * 160/100 ₹.................
(ഇ) വർദ്ധനവ്‌ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ്‌ നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി = നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി *125/100 ₹.................
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

27 വാണിജ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതിയുടെ വർദ്ധനവിനുള്ള പരിമിതി ( ഒടുവിൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഘടനാപരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ മാറ്റമോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക) (ചട്ടം 9)
(എ) നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുക ₹.................
(ബി) വാർഷിക വസ്തു നികുതി തുകയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ

(പുതിയതായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട നികുതി നിലവിലുള്ള വാർഷിക നികുതി)

₹.................
(സി) വർദ്ധനവിൻറെ ശതമാനം
വസ്തുനികുതി വർദ്ധനവ്‌ തുക* 100/നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക
.................%
(ഡി) വർദ്ധന 150%-ൽ അധികമാണെങ്കിൽ അത് 150% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക * 250/100 ₹.................
(ഇ) വർദ്ധനവ്‌ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ 25ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വർദ്ധനവ്‌ നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്നികുതുതിയേക്കാൾ 25% വർദ്ധിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള നികുതി = നിലവിലുള്ള വാർഷിക വസ്നികുതുതി *125/100 ₹.................
28 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനോ ആഫീസ് ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ വസ്തു നികുതിയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രത്യേക ഇളവ് (ചട്ടം 9)
(എ) സെല്ലാർ-ഇളവില്ലാതെ (ക്രമനമ്പർ 25) വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക ₹.................
(ബി) ഭൂനിരപ്പിലുള്ള നില- (ക്രമനമ്പർ 25) വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക ₹.................
(സി) ഒന്നാമത്തെ നില-5% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക *95/100

₹.................
(ഡി) രണ്ടാമത്തെ നില-10% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക *90/100

₹.................
(ഇ) മൂന്നാമത്തെ നില-15% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക*85/100

₹.................
(എഫ്) നാലാമത്തെ നില-20% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക *80/100

₹.................
(ജി) അഞ്ചാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക*75/100

₹.................
(എച്ച്) ആറാമത്തെ നില-25% ഇളവിനുശേഷമുള്ള നികുതി

വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക *75/100

₹.................
ആകെ ₹.................
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

29 കെട്ടിട ഉടമ റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ച തിയ്യതിയും റിട്ടേൺ രജിസ്റ്ററിലെ നമ്പറും :
30 അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ചുമത്തിയ വാർഷിക വസ്തുനികുതി തുക :
31 ഗ്രന്ഥശാല വരി :
32 സേവന ഉപനികുതി തുക :
33 വസ്തുനികുതിയിന്മേൽ സർചാർജ്‌ :
34 പുതിയ അസ്സസ്മെന്റ് നമ്പർ :
35 നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തിയ്യതി :
36 വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം :
37 സെക്രട്ടറിയുടെ പേരും ഒപ്പും തിയ്യതിയും :
...................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
ഫാറം 7
[ചട്ടം 12(6) കാണുക]
............................................................................................................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നമ്പർ............................................ തീയതി...........................................
നോട്ടീസ്
2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന
ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 12(6) പ്രകാരം
(ശീ./(ശീമതി................ ന്) തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്

       ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ..................ാം നമ്പർ വാർഡിൽ താങ്കളുടെ വക ............... നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്, വസ്തുനികുതി ചുമത്തുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കായി ചട്ടം 11(1) പ്രകാരം താങ്കൾ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 12(6) പ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലത്ത് പോയി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചട്ടം 5-ഉം. 6-ഉം 9-ഉം പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥ കൾക്കനുസൃതമായി മേൽപ്പറഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിന് ..................... രൂപ വാർഷിക വസ്തുനികുതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു.

       താങ്കൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാർഷിക വസ്തതുനികുതിനിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുനികുതിറിട്ടേൺ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് വന്ന് കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് 6-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച വകയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ചാർജ്ജായി താങ്കളിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട 50 രൂപ ഡിമാന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരംകൂടി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. (ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ FORUM - 8

ഫാറം 8
(ചട്ടം 13 കാണുക)


.......................................................................................... ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
20...............20...........................-ലെ വസ്തുനികുതി ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ

വാർഡ്‌ നമ്പർ........................................
ക്രമനമ്പർ/ ഡിമാൻഡ് നമ്പർ കെട്ടിട നമ്പർ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരും വിലാസവും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട വാർഷികനികുതി, ഉപനികുതി മുതലായവ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നമ്പരും തീയതിയും
വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ഒന്നാമത്തെ വർഷം (20.......20.........)
നികുതിപിരിവ് വർഷാവസാനബാക്കി
വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ രസീത് നമ്പരും തീയതിയും എഴുതിത്തള്ളിയത്/ഇളവ് ചെയ്തത് (രൂ) വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
രണ്ടാമത്തെ വർഷം (20.......20.........)
നികുതിപിരിവ് വർഷാവസാനബാക്കി
വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ രസീത് നമ്പരും തീയതിയും എഴുതിത്തള്ളിയത്/ഇളവ് ചെയ്തത് (രൂ) വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

മൂന്നാമത്തെ വർഷം (20.......20.........)
നികുതിപിരിവ് വർഷാവസാനബാക്കി
വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ രസീത് നമ്പരും തീയതിയും എഴുതിത്തള്ളിയത്/ഇളവ് ചെയ്തത് (രൂ) വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ
(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)
നാലാമത്തെ വർഷം (20.......20.........)
നികുതിപിരിവ് വർഷാവസാനബാക്കി
വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ രസീത് നമ്പരും തീയതിയും എഴുതിത്തള്ളിയത്/ഇളവ് ചെയ്തത് (രൂ) വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ
(46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)
അഞ്ചാമത്തെ വർഷം (20.......20.........)
നികുതിപിരിവ് വർഷാവസാനബാക്കി
വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ രസീത് നമ്പരും തീയതിയും എഴുതിത്തള്ളിയത്/ഇളവ് ചെയ്തത് (രൂ) വസ്തുനികുതി(രൂ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂ) സേവന ഉപനികുതി (രൂ) സർചാർജ്ജ് (രൂ) ആകെ
(58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ FORM - 9

ഫാറം 9


[ചട്ടം 14(1) കാണുക]


.....................................................ഗാമപഞ്ചായത്ത്
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ്
നമ്പർ ................. തീയതി........................
2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും, സേവന ഉപനികുതിയും, സർചാർജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14(1) പ്രകാരം വസ്തുനികുതി ഒടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നോട്ടീസ്

കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്...............................................................വാർഡ് നമ്പർ..........................കെട്ടിട നമ്പർ..............................


നികുതി ചുമത്തിയ കാലളവ് ഡിമാൻറ് നമ്പർ വാർഷിക വസ്തു നികുതി (രൂപ) ഗ്രന്ഥശാല വരി (രൂപ) സേവന ഉപനികുതി (രൂപ) സർചാർജ്ജ് (രൂപ) ആകെ (ഒരു വർഷത്തേക്ക്)(രൂപ) അർദ്ധ വാർഷിക ഗഡു (രൂപ) എല്ലാ അർദ്ധവർഷത്തേക്ക് അർദ്ധവാർഷിക ഗഡു പിഴ കൂടാതെ ഒടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അഭിപ്രായകുറിപ്പ്
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I 30/09/20...
II 31/03/20...
I 30/09/20...
II 31/03/20...
I 30/09/20...
II 31/03/20...
I 30/09/20...
II 31/03/20...
I 30/09/20...
II 31/03/20...


മേൽ വിവരിച്ച വാർഷിക/ അർദ്ധ വാർഷിക നികുതി നിശ്ചിത തീയതിക്കകം ഒടുക്കി രസീത് വാങ്ങേണ്ടതും, അപ്രകാരം ഒടുക്കുന്നതിന് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം താങ്കൾക്ക്, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (നികുതിനിർണ്ണയവും ഈടാക്കലും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14 പ്രകാരം നോട്ടീസ് പടിയും, നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന നടത്തേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം അതിനുള്ള ചെലവും അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുന്നതും, നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം നികുതിയും, നോട്ടീസ് പടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുംകൂടി ഒടുക്കാതിരിക്കുകയോ അപ്രകാരം ഒടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിക്ക് ബോദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള കാരണം കാണിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ചട്ടം 15 പ്രകാരം താങ്കളുടെ ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്ത് നികുതി, നോട്ടീസ് പടി, രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്, വാറന്റ് പടി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജപ്തി പ്രായോഗികമല്ലെന്നോ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും പര്യാപ്തമല്ലെന്നോ തോന്നുന്നപക്ഷം താങ്കളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

(ഒപ്പ്)
സെകട്ടറി


Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ FORUM - 10

ഫോറം 10
[ചട്ടം 20(1) കാണുക]
...................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ

വാർഡ് നമ്പർ............

ക്രമനമ്പർ കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര് വിലാസം സർവ്വെ നമ്പരും വിലാസവും നിയമലംഘനത്തിൻറെ സ്വഭാവം(പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് കെട്ടിടനിർമ്മാണചട്ടങ്ങൾ/തീരദേശ പരിപാലന നിയമം/മറ്റുള്ളവ വ്യക്തമാക്കുക കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി/ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ തീയതി കെട്ടിടത്തിന് നൽകിയ പ്രത്യേക നമ്പർ കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖല റോഡിൻറെ തരം കെട്ടിടത്തിൻറെ തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ.) കെട്ടിടത്തിൻറെ മേൽക്കൂരയുടെ തരം കെട്ടിടത്തിൻറെ പഴക്കം(വർഷം) കെട്ടിടത്തിൻറെ തറയുടെ തരം കെട്ടിടത്തിൻരെ ചുമരിൻറെ തരം കെട്ടിടത്തിൻറെ ഉപയോഗ ക്രമം കെട്ടിടനിർമ്മാണം നിയമാനുസൃതമായിരന്നുവെങ്കിൽ ചുമത്താവുന്ന നികുതി കെട്ടിടത്തിന് ചുമത്തിയ വസ്തു നികുതി(നിയമാനുസൃതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചുമത്താവുന്ന വസ്തു നികുതിയും അതിൻറെ രണ്ടിരട്ടിയും അഭിപ്രായ കുറിപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

ഫാറം 11
[ചട്ടം 21(3) കാണുക]
........................................................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഇളവ് രജിസ്റ്റർ
ക്രമനമ്പർ ഫയൽ നമ്പർ കെട്ടിട നമ്പരും വാർഡ് നമ്പരും ഉടമയുടെ പേര് വാർഷിക വസ്ത നികുതി (രൂപ) നികുതി ഇളവിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച തീയതി കെട്ടിടം ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന കാലയളവും ദിവസങ്ങളും (അർദ്ധവർഷത്തിൽ 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ) ആനുപാതികമായി നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ അനുവദിച്ച നികുതി ഇളവ് (പരമാവധി വാർഷിക നികുതിയുടെ പകുതി) (രൂപ) സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് റിമാർക്സ് (നികുതി ഇളവ് ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വിവരണം)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,

എസ്. എം. വിജയാനന്ദ്,

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് (ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ പൊതു ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്.) കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ 203-ാം വകുപ്പും മറ്റ് ചില വകുപ്പുകളും, 2009-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഭേദഗതി) ആക്ട് (2009-ലെ 31) പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കെട്ടിട നികുതിയും അതിന്മേലുള്ള സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വാർഷിക മൂല്യത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനത്തിന് പകരം വസ്തു നികുതിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 200-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സേവന ഉപനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന്, 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സേവന നികുതി) ചട്ടങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് ചട്ടങ്ങളും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പകരം പ്രസ്തുത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 18/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ