കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതു മാർക്കറ്റുകളുടേയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടേയും നിയന്ത്രണവും

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ (പൊതു മാർക്കറ്റുകളുടേയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടേയും നിയന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങൾ

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 570/96- 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 221-ഉം 222-ഉം 223-ഉം വകുപ്പുകളോട് 254-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് (xix)-ഉം (xii)-ഉം ഖണ്ഡങ്ങൾ കൂട്ടിവായിച്ച പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, കേരള സർക്കാർ, താഴെപ്പറ യുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത്:-

ചട്ടങ്ങൾ

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതു മാർക്കറ്റുകളുടേയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടേയും നിയന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങൾ എന്നു പേരുപറയാം.

(2) ഇവ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ. ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം,-

(എ) ‘ആക്ട്' എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (1994-ലെ 13) എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(ബി) ‘ഫാറം‘ എന്നാൽ ഈ ചട്ടങ്ങളോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാറം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(സി) 'പഞ്ചായത്ത് എന്നാൽ 4-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (എ) ഖണ്ഡത്തിൻ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(ഡി) 'പ്രസിഡന്റ്' എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ഇ) ‘സെക്രട്ടറി' എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നർത്ഥമാകുന്നു

(എഫ്) “വകുപ്പ്' എന്നാൽ ആക്ടിലെ ഒരു വകുപ്പ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

(ജി) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പക്ഷേ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ആക്ടിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആക്ടിൽ അവയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ യഥാക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

3. പൊതുമാർക്കറ്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ.- (1) പഞ്ചായത്ത്, പുതിയതായി ഒരു പൊതുമാർക്കറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊതു മാർക്കറ്റോ അതിന്റെ ഭാഗമോ അടയ്ക്കുന്നതിനോ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ആ സംഗതിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖാമൂലം ഉന്നയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്കവിധത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തും പതിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരം ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു വർത്തമാന പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഗണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(2) പുതിയ ഒരു പൊതു മാർക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി, ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസറുടെ അഭിപ്രായം പഞ്ചായത്ത് ആരായേണ്ടതാണ്.

(3) കന്നുകാലി ചന്ത ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പായി അത് ഏർപ്പെടുത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനം, സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം, വിൽപ്പനക്കായി കൊണ്ടുവരുന്ന കന്നുകാലി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിവരണം, കന്നുകാലികൾക്കുവേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായ വിവരങ്ങൾ സഹിതം ജില്ലാ വെറ്ററിനറി ഓഫീസറെ പഞ്ചായത്ത് അറിയിക്കേണ്ടതും ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭി പ്രായം ആരായേണ്ടതുമാണ്.

4. പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചരക്കുകൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്റ്റാളുകൾ നീക്കി വയ്ക്കൽ.- പച്ചക്കറികൾ, കോഴികൾ, കന്നുകാലികൾ, മൽസ്യം, മാംസം തുടങ്ങിയ ഓരോ ഇന ങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്റ്റാളുകളോ, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളോ, അഥവാ രണ്ടും കൂടിയോ നീക്കിവയ്ക്കാൻ, സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലൈസൻസിക്കും, പൊതു മാർക്കറ്റുക ളുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

5. പൊതുമാർക്കറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പാട്ടത്തിനു നൽകൽ.- (1) പഞ്ചായത്തിന്, നില വിലുള്ള കുത്തകപാട്ടത്തിനോ മറ്റു അവകാശങ്ങൾക്കോ വിധേയമായി ഒരു പൊതുമാർക്കറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വേർതിരിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമോ ഭാഗങ്ങളോ, സ്റ്റാളോ താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി ലേലം ചെയ്തതോ മറ്റു വിധത്തിലോ പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, അതായത്:-

(എ.) സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ, സ്റ്റാളോ, സ്ഥലമോ പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ലേലം പിടിക്കുന്ന ആളിന് ആയിരിക്കണം;

(ബി) പാട്ടം അനുവദിക്കുന്നത് ഒരു സമയം ഒരു വർഷത്തിൽ കവിയാത്ത കാലയളവിലേക്ക് ആയിരിക്കണം;

(സി) സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട പെർമിറ്റ് 1-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ പാട്ടക്കാരന് നൽകേണ്ടതും അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാട്ടക്കാരൻ അനുസരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2) പെർമിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്തോ, സ്റ്റാളിലോ, അതിനോടു ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്തുവച്ചോ വിൽക്കാനോ വിൽപ്പന ക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(3) പ്രസിഡന്റിന്റെ രേഖാമൂലമായ അനുവാദം കൂടാതെ സ്റ്റാളോ, സ്ഥലമോ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അവ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുകയോ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുകയോ വിട്ടു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(4) സ്റ്റാളിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ കൈവശക്കാരൻ അവ വൃത്തിയായും ശുചിയായും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും, പൊതുജനത്തിനോ മറ്റു കച്ചവടക്കാർക്കോ അസൗകര്യമോ ശല്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ചപ്പുചവറുകളോ, വർജ്യവസ്തുക്കളോ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ സാധനങ്ങളോ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

6. പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം.- പെർമിറ്റിലെ വ്യവസ്ഥകളോ ഈ ചട്ടങ്ങളോ പഞ്ചാ യത്തിന്റെ ബൈലായോ പാട്ടക്കാരൻ ലംഘിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, പെർമിറ്റ്, പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീ കാരത്തോടെ സെക്രട്ടറിക്ക് റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്.

7. താൽക്കാലിക കച്ചവടക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്ഥലം വേർതിരിക്കൽ.- 5-ാം ചട്ടപ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലവും, വണ്ടിത്താവളങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ താൽക്കാലിക കച്ചവടക്കാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

[8. പൊതു മാർക്കറ്റുകളിലെ ഫീസ് പിരിക്കൽ.- 221-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് (എ.) മുതൽ (ഡി) വരെ ഖണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പൊതു മാർക്കറ്റുകളിൽ പിരിക്കാവുന്ന ഫീസ് താഴെ പട്ടികയിൽ (2)-ാം കോളത്തിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകളിൽ കുറയുവാനോ (3)-ാം കോളത്തിൽ പറയുന്ന നിരക്കു കളിൽ കവിയുവാനോ പാടുള്ളതല്ല.

പട്ടിക

ഇന വിവരം പ്രതിദിനം വസൂലാക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ തുക രൂ. സ. പ്രതിദിനം വസുലാക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക തു. സ.
(1) (2) (3)
1 മാർക്കറ്റിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനോ അവിടെ വില്പനയ്ക്കായി സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിനോ:
(എ) ഒരു ചതു. മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ഉള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 2 3
(ബി) ഒരു ചതു. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 5 ച. മീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 3 8
(സി) 5 ചതു. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 10 ച്: മീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 3 15
(ഡി.) 10 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 20 ച. മീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 5 25
(ഇ) 20 ച. മീറ്ററിൽ അധികം വരുന്ന ഓരോ ച; മീറ്റർ സ്ഥലത്തിനും 1 2
2 കടകൾ, സ്റ്റാളുകൾ, തൊഴുത്തുകൾ, സ്റ്റാന്റുകൾ (സ്ഥിരമായി വാടകയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സ്ഥലമൊഴികെ) എന്നിവ ചന്തദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്.
(എ) 10 ച. മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതിന് 2 10
(ബി.). 10 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 20 ച. മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതിന് 10 15
(സി.) 20 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ 30 ച. മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീര്ണ്ണം ഉള്ളതിന് 15 30
(ഡി) 30 ച. മീറ്ററിൽ കൂടുതലായി വരുന്ന ഓരോ ച്: മീറ്ററിനും 1 1.50
3 മാർക്കറ്റിൽ വില്പനയ്ക്കായി വാഹനങ്ങളിലോ മൃഗങ്ങളിൻമേലോ മറ്റുവിധത്തിലോ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളിൻമേൽ:
(എ) കൈച്ചുമട് ഫീസില്ല . . . .
(ബി) തലച്ചുമട് 3 4
(സി) സൈക്കിൾ ചുമട് 5 6
(ഡി.) വണ്ടിച്ചുമട് 10 15
(ഇ) മോട്ടോർ വാഹന ചുമട് 15 40
(എഫ്) ഒരു മീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ആഴമുള്ള വള്ളച്ചുമട് 7 15
(ജി) ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം ആഴമുള്ള വള്ളച്ചുമട് 10 20
(എച്ച്) കന്നുകാലിച്ചുമട്, കുതിരച്ചുമട്, കഴുതച്ചുമട 2 5
4 മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതോ വില്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതോ ആയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും;
ആട്, ചെമ്മരിയാട് 2 3
കഴുത, പന്നി 2.5 3
പശു, കാള, പോത്ത്, എരുമ (തള്ളയോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗകുട്ടികൾക്ക് ഫീസില്ല) 5 6
കോഴി (വളർച്ചയെത്തിയത്) 1 1.5]

9. സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ.- (1) (i) നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്കോ പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്കോ ലൈസൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ II-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ 5 രൂപയുടെ കോർട്ടുഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ii) അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കടകളുടെ എണ്ണവും സ്ഥാനവും, സ്റ്റാളുകൾ, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ, പോക്കുവരവിനുള്ള വഴികൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ, കൈവഴികൾ, കക്കുസുകൾ, മൂത്രപ്പുരകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം മുതലായവ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്കെച്ച് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(iii) നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുൻ വർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ തീയതിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള തുടർച്ചയായ 12 പൂർണ്ണ മാസങ്ങളിലോ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഉടമസ്ഥന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊത്തം ആദായത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(iv) പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസിനുവേണ്ടി അപേക്ഷി ക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം (v)-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തു നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക മുൻകൂറായി അപേക്ഷകൻ നൽകേണ്ടതും അപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള അപേക്ഷ നിരസിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(v) പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആ സംഗതിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം വല്ല തുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖാമൂലം ഉന്നയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തും പതിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരം ആ പഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു വർത്തമാനപ്രതത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതും നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഗണിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(vi) പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി 3-ാം ചട്ടം (2)-ാം ഉപചട്ടം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമം പഞ്ചായത്ത് പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതും, കന്നുകാലി ചന്തയുടെ സംഗതിയിൽ, 3-ാം ചട്ടം (3)-ാം ഉപചട്ടം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടി പഞ്ചായത്ത് പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആണ്.

(2) പുതിയ ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുവാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, 222-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനി ക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഫീസ് അപേക്ഷകൻ പഞ്ചായത്തിൽ അടയ്ക്കക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഫീസ് അടച്ചശേഷം സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട ലൈസൻസ് III-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതും ആണ്.

(3) നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയിന്മേൽ 222-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡപ്രകാരം ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് വിസമ്മതിക്കാത്ത സംഗതിയിൽ, പ്രസ്തുത വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഫീസ് അപേക്ഷകൻ പഞ്ചായത്തിൽ അടയ്ക്കക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഫീസ് അടച്ച ശേഷം സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട ലൈസൻസ് III-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതും ആണ്.

(4) അന്തിച്ചന്തകൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് III-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ സൗജന്യമായി നൽകേണ്ട താണ്. അങ്ങനെ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന അന്തിച്ചന്തകളിൽ യാതൊരു മാർക്കറ്റു ഫീസും ചുമത്താൻ പാടില്ലാത്തതും ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ 11, 18 എന്നീ ചട്ടങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതും ആണ്.

(5) ഈ ചട്ടപ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ ലൈസൻസും ഏത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്കു വേണ്ടിയാണോ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം കാലഹരണപ്പെടുന്നതാണ്.

10. സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ ലൈസൻസുകാർ പിരിക്കേണ്ട ഫീസ്.- ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിന്റെ ലൈസൻസുകാരന് 8-ാം ചട്ടത്തിലെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരക്കുകളിൽ കവിയാത്ത ഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

11. മാർക്കറ്റുകളിന്മേൽ പഞ്ചായത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണാധികാരങ്ങൾ.- (1) ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ അയാളുടെ ഏജന്റോ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംഗതിയിൽ അങ്ങിനെയുള്ള വ്യക്തിയേയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റിനേയോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിനോ ആ വ്യക്തിയോ അയാളുടെ ഏജന്റോ സ്റ്റാളുകൾ തുടർന്നു കൈവശം വയ്ക്കുന്നതോ വിപണന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നതോ കർശനമായി തടയുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സ്കെച്ചിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള പോക്കു വരവിനുള്ള വഴികൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ, കൈവഴികൾ, കക്കൂസുകൾ, മൂത്രപ്പുരകൾ മുതലായ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഉടനടി ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥനോടോ, കൈവശക്കാരനോടോ, ലൈസൻസിയോടോ നോട്ടീസ് മുഖാന്തിരം പഞ്ചായത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

( 3) ഇപ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന കാലാവധിക്കകം മേൽപ്പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസ് സസ്പെന്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(4) ലൈസൻസ് സസ്പെന്റ് ചെയ്യുകയോ, അത് നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്തതിനു ശേഷം യാതൊരാളും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് തുറക്കുകയോ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നതു തുടരുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

12. സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ - കണക്കുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പരിശോധനയും.- (1) ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥനോ, കൈവശക്കാരനോ, കുത്തകക്കാരനോ, പ്രസ്തുത മാർക്കറ്റിലെ ദൈനംദിന പിരിവുകൾക്ക് IV-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ ടിക്കറ്റുകളും നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കുള്ള പിരിവുകൾക്ക് V-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ രസീതുകളും നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) ഓരോ നിരക്കിലുള്ള ഫീസിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റുബക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ ണ്ടതാണ്.

(3) സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥനോ, കൈവശക്കാരനോ കുത്തകക്കാരനോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വരവിനെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായ കണക്കുകൾ VI-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിലും മാർക്കറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളെ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ VII-ാം നമ്പർ ഫാറത്തിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററുകളിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പഞ്ചായത്തോ പഞ്ചായത്തു ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള രജി സ്റ്ററുകളും (1)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടേയും രസീതു ബുക്കുകളുടേയും കൗണ്ടർഫോയിലുകളും സെക്രട്ടറിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പരിശോധിക്കേണ്ടതും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. കണക്കുകൾ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

13. ദല്ലാളുകൾ, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ.- (1) ദല്ലാളുകൾ, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ, തൂക്കം നോക്കുന്നവർ, അളവു നോക്കുന്നവർ എന്നിവർ ലൈസൻസ് കൂടാതെ മാർക്കറ്റ് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നടത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇത്ത രത്തിലുള്ള ലൈസൻസിന് ഫീസായി പ്രതിവർഷം 25 രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുക പൊതുമാർക്കറ്റിന്റെ സംഗതിയിൽ പഞ്ചായത്തിനും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിന്റെ സംഗതിയിൽ ലൈസൻസുകാരനും ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.

(2) ദല്ലാളുകൾ, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ, തൂക്കം നോക്കുന്നവർ, അളവു നോക്കുന്നവർ എന്നിവർ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട ഫീസ് പഞ്ചായത്ത് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തി രിക്കേണ്ടതുമാണ്.

14. ഉല്പന്നങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ.- പൊതുമാർക്ക റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലൈസൻസുകാരനും, ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിൽ വിപണനത്തിനു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനും തരം തിരിച്ചവ മുദ്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിനകത്തോ മാർക്കറ്റിനടുത്തുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്തോ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതും ഇതിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാവുന്നതും ആണ്.

15. സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ.- പൊതുമാർക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലൈസൻസുകാരനും, ഒരു മാർക്കറ്റു ദിവസം വിൽക്കപ്പെടാതെ ശേഷിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ അടുത്ത മാർക്കറ്റ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രസ്തുത സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാവുന്നതും ആണ്.

16. മാർക്കറ്റ് ദിവസത്തെക്കുറിച്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന്.- മാർക്കറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡിലും മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും പഞ്ചാ യത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്ത മനം വരെ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതുമാണ്.

17. മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന്.- പൊതുമാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈസൻസുകാരനും അതത് മാർക്കറ്റിൽ, യഥാക്രമം 8-ാം ചട്ടപ്രകാരവും 10-ാം ചട്ടപ്രകാരവും നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് നിരക്കുകൾ മാർക്ക റ്റിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

18. മാർക്കറ്റുകളിൽ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ.-(1) ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രസിഡന്റോ, അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പുറ പ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നവരെ ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം കച്ചവടക്കാർ മാർക്കറ്റിനകത്ത ശബ്ദവും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കാനോ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനോ പാടില്ല.

(3) സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്തതും, നിശ്ചിത സമയത്ത് മുദ്രണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ അളവുതൂക്കങ്ങൾ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനോ കൈവശം വയ്ക്കുവാനോ പാടില്ല.

(4) പഞ്ചായത്തിന്റെയോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടേയോ ലൈസൻസ് കൂടാതെ സംഭ രിക്കാനോ വിൽക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് കൂടാതെ മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടത്തിനു കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(5) ചീഞ്ഞു നാറിയതോ അനാരോഗ്യകരമായതോ ആയ ആഹാരസാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ സംഭരിക്കാനോ, പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ, വിൽക്കാനോ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(6) മാർക്കറ്റ് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള യാചക പ്രവർത്തിയും അനുവദനീയമല്ല.

(7) യാതൊരാളും നായ്ക്കളെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനോ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു നായ്ക്കളെ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(8) യാതൊരാളും മാർക്കറ്റിൽ കുറ്റകരവും അസഭ്യവും പ്രകോപനപരവുമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(9) സൈക്കിൾ, വണ്ടി, അതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലാതെ മറ്റൊരിടവും അവയുടെ താവളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(10) പൊതു മാർക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലൈസൻസുകാരനും ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റുകളിൽ ശുദ്ധജല വിതരണം, കക്കൂസുകൾ, മൂത്രപ്പുരകൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ മുതലായ സൗകര്യങ്ങളേർപ്പെടുത്തേണ്ടതും തറ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(11) മാർക്കറ്റിനകത്ത് കാവൽക്കാരനും സൂക്ഷിപ്പുകാരനും ഒഴികെ യാതൊരാൾക്കു വേണ്ടിയും താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുവാനോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൾ താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(12) പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ കുറയാതെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർക്കോ, ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കുറയാതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഫീസർക്കോ മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റാളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

19. താൽക്കാലിക കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം ലേലം ചെയ്തതു കൊടുക്കൽ.- പൊതു മാർക്കറ്റിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന താൽക്കാലിക കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും വണ്ടിത്താവളങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം പൊതു ലേലത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലേലത്തുകയ്ക്ക്, ഒരു വർഷത്തിൽ കവിയാത്ത കാലയളവിലേക്ക് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ലേലം കൊണ്ട ആൾ പിരിക്കുന്ന ഫീസ് 8-ാം ചട്ടം അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരം ലേലം പിടിച്ച ആൾ, ചട്ടം 5 പ്രകാരം പാട്ടം നൽകിയ തൊഴുത്തുകൾ, സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവയുടെ പാട്ടക്കാരനിൽ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കു വാൻ പാടുള്ളതല്ല.

20. പിരിവുകൾക്ക് രസീത് നൽകൽ.- പൊതുമാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള ഫീസ്, വാടക എന്നിവ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടുള്ള പാട്ടക്കാരനും അത്തരത്തിലുള്ള പിരിവുകൾ നടത്തുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനും തങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പിരിവുകൾക്കും, പിരിവിന്റെ ഇനം, തുക, തീയതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ മുദ്ര പതിച്ചതുമായ രസീത് പണം നൽകുന്ന ആളിന് നൽകേണ്ടതും അത്തരത്തിലുള്ള രസീതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൗണ്ടർഫോയിൽ ആയി പണം പിരിക്കുന്ന ആൾ കൈവശം വയ്ക്കക്കേണ്ടതുമാണ്.

21. പാട്ടത്തുക നൽകൽ.- പഞ്ചായത്തിനു നൽകേണ്ട പാട്ടത്തുകയോ മറ്റു ഫീസുകളോ പൂർണ്ണ മായും മുൻകൂറായോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംഗതിയിലും പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചുതരുന്ന തവണകളായോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അഡ്വാൻസ് തുക കൂടാതെ പാട്ടക്കാരൻ, കരാറിലേർപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് തവണ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഒരു തവണത്തെ പാട്ടത്തുകയ്ക്കു തുല്യമായ തുക സെക്യുരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി അടയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്. പാട്ടത്തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് പഞ്ചായത്തിനു നൽകേണ്ട നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഈടാ ക്കാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയിൽ പാട്ടക്കാരനെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലിനും തുടർന്നുള്ള പുനർ ലേലത്തിനും പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പാട്ടക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതുമാകുന്നു.

22. നേരിട്ടുള്ള ഫീസ് പിരിവ്.- പൊതുമാർക്കറ്റുകളിലെ വണ്ടിത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലിക കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ലേലം ചെയ്തതുകൊടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫീസ് നേരിട്ട് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

23. രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകളിൽപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊതു മാർക്കറ്റുകൾ.- (1) രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രാദേശിക പരിധിയി ലുൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതുമാർക്കറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ചുമതല, ആ മാർക്കറ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും ഏത് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്താണോ, ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ചുമതല നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്ക റ്റിന്റെ നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും സംബന്ധമായ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

(3) രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രാദേശിക പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതു മാർക്കറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ സ്റ്റാളോ പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നതി ലേക്ക് ലേലം നടത്തുന്ന സംഗതിയിൽ ആ മാർക്കറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത്, പ്രസ്തുത മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പങ്കിടുന്ന എല്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തും, ലേലവിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം മാർക്കറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും ഏത് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണോ ആ പഞ്ചായത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം ലേലം സംബന്ധിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(5) ലേലം നടത്തുകവഴി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവുകൾ കഴിച്ച ശേഷം വരുന്ന തുക ആ മാർക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അതത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വീതിച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്.</p

(6) ലേലത്തുകയുടെ ഓരോ തവണയും ലഭിച്ച ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ലേലം നടത്തുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് (5)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരമുള്ള വിഹിതം അതത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകേണ്ട താണ്. മാർക്കറ്റിലെ പിരിവുകൾ ലേലം ചെയ്യാതെ നേരിട്ടു നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പിരിവ് നടത്തുന്ന ആഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതത് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള വിഹിതം നൽകേണ്ടതാണ്.

24. രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകൾ.- (1) രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രാദേശിക പരിധിയി ലുൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം, പ്രസ്തുത മാർക്കറ്റിന്റെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രാദേശിക പരിധിയിലുൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം, അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിലുൾപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ അളവിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അതത് പഞ്ചായത്തു കൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിഹിതം, ലൈസൻസ് ഫീസ് തുക ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിനകം ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

[25. മാർക്കറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം.- ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റോ പൊതുമാർക്കറ്റോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും അതേ പഞ്ചായത്തിൽ 3 കിലോ മീറ്ററിനുള്ളിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ പൊതുമാർക്കറ്റ് തുറക്കുവാനോ സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകുവാനോ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

എന്നാൽ, അന്തിച്ചന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദൂരപരിധി നിലവിലുള്ള ഒരു അന്തിച്ച ന്തയിൽ നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.]

26. ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ.- 5-ാം ചട്ടം (2), (3), (4) എന്നീ ഉപചട്ടങ്ങൾ, 11-ാം ചട്ടം (4)-ാം ഉപചട്ടം, 18-ാം ചട്ടം എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റു മുമ്പാകെ കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന്മേൽ (ഇരുന്നുറ് രൂപയിൽ) കുടാത്ത പിഴശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനായിരിക്കുന്നതും കുറ്റം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അങ്ങനെ തുടർന്നു കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും അമ്പത് രൂപയിൽ കൂടാത്ത പിഴ ശിക്ഷയ്ക്കും വിധേയനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഫാറം നമ്പർ I

[5-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടം (സി) ഖണ്ഡം കാണുക]

പെർമിറ്റിനുള്ള ഫാറം

.................പഞ്ചായത്ത് പെർമിറ്റ് നമ്പർ. - - - 20.......

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (1994-ലെ 13) 221-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾക്കും 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമാർക്കറ്റുകളുടെയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടെയും നിയ ന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി .............................................. താലൂക്കിലെ പഞ്ചായത്തിലെ ................ വില്ലേജിലെ ..............പഞ്ചായത്തിലെ.........................................മാർക്കറ്റിലെ ...........-)0 ...........നമ്പർ *സ്റ്റാളിൽ / തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുവച്ച്.......-ാം തീയതിമുതൽ-ാം ........തീയതി വരെ ......... (സാധനങ്ങളുടെ പേരു വിവരം).......... വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് .................. (പേരും മേൽവിലാസവും).......................രൂപ പാട്ടത്തുക* മുഴുവനും/.................................രൂപ വീതമുള്ള .................................... തവണകളിൽ........................... തവണ...................രൂപ.............മുൻകൂറായി അടയ്ക്കുന്നതിന്മേൽ പെർമിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(2) പെർമിറ്റ് പാട്ടക്കാരൻ തന്നെ കൈവശം വച്ചിരിക്കേണ്ടതും പ്രസിഡന്റോ/സെക്രട്ടറിയോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, മാർക്കറ്റ് പ്രദേശത്ത് അധികാരമുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റോ, പഞ്ചായത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ കുറയാതെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കുറയാതെയുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരിശോധനയ്ക്കായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

(3) പ്രസിഡന്റോ, സെക്രട്ടറിയോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ രേഖാമൂലം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റാളുകൾ, താവളങ്ങൾ, തുറസ്സായ സ്ഥല ങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാട്ടക്കാരനോ ലേലം പിടിച്ച വ്യക്തിയോ, തങ്ങൾക്കനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വൃത്തിയും സുരക്ഷിതത്വവും വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക ഷെഡ്ഡ കൾ പണിയേണ്ടതാണ്.

(4) സ്റ്റാളുകളും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിന്, 2-ാം ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ പാട്ടക്കാരൻ നൽകേണ്ടതാണ്.

(5) 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമാർക്കറ്റുകളുടേയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളു ടേയും നിയന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങളോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബൈലായോ ലംഘിക്ക പ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതാണ്

സ്ഥലം: സെക്രട്ടറി

തീയതി: ............ പഞ്ചായത്ത്

  • ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക

ഫാറം നമ്പർ II

[9-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടം (i)-ാം ഖണ്ഡം കാണുക]

സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് *തുറക്കുന്നതിലേക്ക് / തുടർന്നു നടത്തുന്നതിലേക്ക് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫാറം

1. അപേക്ഷകന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും.

2. അപേക്ഷകന്റെ തൊഴിൽ.

3.പുതിയ മാർക്കറ്റ് തുറക്കുന്നതിന് / നിലവി

ലുള്ള മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്നതിന്

നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ പേർ,

അതിർത്തി, സർവ്വേ നമ്പർ വിസ്തീർണ്ണം

എന്നീ വിവരങ്ങൾ

4. മാർക്കറ്റ് നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തി

നേമൽ അപേക്ഷകനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ

സ്വഭാവവും രീതിയും .

5. ആഴ്ചയിൽ ഏതെല്ലാം ദിവസങ്ങളിലാണ്

മാർക്കറ്റ് നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്

6. നിലവിലുള്ള തൊട്ടടുത്ത മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും ആ മാർക്ക

റ്റിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളും .

7. നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത സ്വകാര്യ മാർ

ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമാർക്കറ്റും നിർദ്ദിഷ്ട

മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം .

8. നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്ന

തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈസൻസിനാണ്

അപേക്ഷ എങ്കിൽ, എത്ര കാലമായി ടി

സ്ഥലം മാർക്കറ്റിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി

വരുന്നു എന്ന വിവരം

9. നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് തുടർന്നു നടത്തുന്ന

തിനുള്ള ലൈസൻസിനാണ് അപേക്ഷ

എങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും തൊട്ടുമുൻ

വർഷത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊത്തം ആദായം

എത്ര എന്ന് .

10. നിർദ്ദിഷ്ട മാർക്കറ്റിൽ വിപണനം അനുവദി

ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടെ

പേരുവിവരം .

സാക്ഷ്യപത്രം

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്റെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും സത്യമാണെന്ന് ഇതിനാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

സ്ഥലം........... അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

തീയതി: ........... ............ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക്

*ബാധകമല്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയുക

ഫാറം നമ്പർ III

സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റിനുള്ള ലൈസൻസ്

[9-ാം ചട്ടം (2), (3), (4) എന്നീ ഉപചട്ടങ്ങൾ കാണുക]

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 222, 223 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ക്കും 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമാർക്കറ്റുകളുടേയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളുടേയും നിയന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ..................താലൂക്കിൽ ...........പഞ്ചായത്തിൽ...................വില്ലേജിൽ.................... ... സർവ്വേ നമ്പരിൽപ്പെട്ട................................സ്ഥലത്ത് .........................(പേര്)...........................................വിലാസം........................................എന്നയാൾക്ക്..............................മുതൽ....................... . വരെ *ലൈസൻസ് ഫീസായി / പൈസ മുൻകൂർ അടയ്ക്കുന്നതിൻമേൽ / സൗജന്യമായി ഒരു സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റ് / അന്തിച്ചന്ത നടത്തുന്നതിന് ഇതിനാൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. ലൈസൻസ്, ലൈസൻസുകാരൻ തന്നെ കൈവശം വച്ചിരിക്കേണ്ടതും പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മാർക്കറ്റ് പ്രദേശത്ത് അധികാരമുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റോ പഞ്ചായത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ കുറയാതെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കുറയാതെയുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരിശോധനയ്ക്കായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3. മാർക്കറ്റിലെ കടകളും സ്റ്റാളുകളും തൊഴുത്തുകളും സ്റ്റാന്റുകളും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് 2-ാം ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യ ങ്ങൾ ലൈസൻസുകാരൻ നൽകേണ്ടതാണ്.

4, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതു മാർക്കറ്റുകളുടേയും സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളു ടേയും നിയന്ത്രണവും ലൈസൻസ് നൽകലും) ചട്ടങ്ങളോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബൈലായോ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

സ്ഥലം  : സെക്രട്ടറി

തീയതി : .............................ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

ഫാറം നമ്പർ IV

[12-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടം കാണുക

ടിക്കറ്റ്
ടിക്കറ്റ്
(കൈവശം വയ്ക്കക്കേണ്ട ഭാഗം) ക്രമനമ്പർ ................... ടിക്കറ്റ് ......................................മാർക്കറ്റ്

(ചുമത്താവുന്ന ഫീസ് നിരക്ക്)

(പണം തരുന്ന ആളിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം) ക്രമനമ്പർ .................................... ടിക്കറ്റ് .....................................മാർക്കറ്റ് (ചുമത്താവുന്ന ഫീസ് നിരക്ക്)

(പഞ്ചായത്ത് മുദ്ര)

ഫാറം നമ്പർ IV

[12-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടം കാണുക

രസിത്
രസിത്
(കൈവശം വയ്ക്കക്കേണ്ട ഭാഗം)

.....................................മാർക്കറ്റ് .....................................നമ്പർ മുറിയുടെ / സ്റ്റാളിന്റെ വാടക ......................................തീയതി വരെ................. രുപ................ പൈസ ... തീയതിയിൽ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

(പണം തരുന്ന ആളിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം)

ശ്രീ .................................................പക്കൽ നിന്നും.................................................................... മാർക്കറ്റിലെ .........................നമ്പർ .. മുറിയുടെ / സ്റ്റാളിന്റെ ....................കാലയളവിലെ . വാടകയിനത്തിൽ .................................................................... രൂപ ........................................... തീയതിയിൽ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

(പഞ്ചായത്ത് മുദ്ര)

ക്ലാർക്ക് ക്ലാർക്ക്

ഫാറം നമ്പർ IV

(SEE NEXT PAGE)

ഫാറം നമ്പർ VII

ചെലവുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ

[12-ാം ചട്ടം (3)-ാം ഉപചട്ടം കാണുക]

തീയതി
ചെലവിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ
തുക
പരിശോധകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
(1)
(2)
(3)
(4)
തീയതി മൂല്യം ടിക്കറ്റു മുഖേനയുള്ള പിരിവുകള് മറ്റു വരവിനങ്ങള് പരിശോധകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്
കൈവശമുള്ളത് വിതരണം ചെയ്തത് പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ തുക ബാക്കി വാടക മറ്റിനങ്ങള്
ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ എണ്ണം ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ എണ്ണം ക്രമനമ്പര് . . . . . . . . . . . . . മുതല് . . . . . . . . . . . . . വരെ എണ്ണം രസീത് നമ്പര് തുക രസീത് നമ്പര് തുക ഓരോ ദിവസത്തേയും മൊത്തം പിരിവ് തുക
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 17/ 02/ 2018 by: Dinil

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ appended

Appended

Appended

Appended

appended

Appended

appended

Appended

appended [{Accept}} appended

appended appended