കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയവും ബത്തകളും) ചട്ടങ്ങൾ, 1995

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് (ജനപ്രതിനിധി കൾക്കുള്ള ഓണറേറിയവും ബത്തകളും) ചട്ടങ്ങൾ

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 1478/95.- 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 160-ാം വകുപ്പും 254-ാം വകുപ്പും ചേർത്തുവായിച്ച പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച്, കേരള സർക്കാർ, താഴെ പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത്:-

ചട്ടങ്ങൾ

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.
(1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തരാജ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയവും ബത്തകളും ചട്ടങ്ങൾ എന്നു പേർ പറയാം. 

(2) ഇവ 1995 ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

2. വ്യാഖ്യാനം.-

സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം, ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും, എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തുരാജ് ആക്റ്റിൽ (1994-ലെ 13) നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും യഥാക്രമം ആക്റ്റിൽ അവയ്ക്കു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

3. പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും മറ്റു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം.-

താഴെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിരക്കിലുള്ള പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കും നൽകേണ്ടതാണ്:-

(1) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ,-

(എ) പ്രസിഡന്റിന് (പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്) രൂപ;
(ബി) വൈസ്ത്രപ്രസിഡന്റിന് (പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്) രൂപ;
(സി) സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന് (എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്) രൂപ;
(ഡി) അംഗങ്ങൾക്ക് ഏഴായിരം രൂപ വീതം

(2) ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ,-

(എ) പ്രസിഡന്റിന് പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ;
(ബി) വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ;
(സി) സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്ക് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വീതം;

(ഡി) അംഗങ്ങൾക്ക് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വീതം.

(3) ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ,-

(എ) പ്രസിഡന്റിന് പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ;

(ബി) വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് പതിമൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ;

(സി) സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപ വീതം;

(ഡി) അംഗങ്ങൾക്ക് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വീതം.

3എ. ഓണറേറിയത്തിനുള്ള അർഹത.-

പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വരവ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഓണറേറിയത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

3ബി. അവധിയിലായിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയത്തിനുള്ള അർഹത.-
ആറ് മാസത്തിൽ അധികരിക്കാത്ത കാലയളവിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയോ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയോ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു അംഗത്തിന് പഞ്ചായത്ത് അനുവാദം നൽകുന്ന സംഗതിയിൽ, അപ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന കാലയളവ് അവധിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം അവധിയിലായിരിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക്, പ്രസ്തുത അംഗത്തിന് ഓണറേറിയത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ, പ്രസവ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ അംഗത്തിന് പ്രസ്തുത കാലയളവിലേക്ക് ഓണറേറിയത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

3സി. പ്രസിഡന്റിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന അംഗത്തിന്റെ ഓണറേറിയത്തിനുള്ള അർഹത.-

ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റോ മറ്റ് ഏതൊരു അംഗമോ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുമ്പോൾ ആ അംഗത്തിന് പ്രസിഡന്റിന് അർഹതപ്പെട്ട ഓണറേറിയത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന കാലയളവ് 30 ദിവസത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ചാർജ്ജ് വഹിച്ച ദിവസം കണക്കാക്കി ആനുപാതികമായി ഓണറേറിയം നൽകേണ്ടതും ആണ്.

4. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിന് വാടക നൽകാതെ വീടു ലഭിക്കുന്നതിനു പകരമായുള്ള വീട്ടുവാടക അലവൻസ്.-
ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റിന് തന്റെ ഉദ്യോഗകാലാവധി മുഴുവനും അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുവരുന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസക്കാലത്തേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനത്ത് വാടക നൽകാതെ ഒരു വീട് ലഭിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു പകരമായി പ്രതിമാസം ആയിരത്തി ഇരുനൂറ് രൂപ വീതം വീട്ടുവാടകബത്ത ലഭിക്കുവാനോ  അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 17/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

5. യോഗങ്ങളിൽ ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള യാത്രപ്പടി.-

പഞ്ചായത്തിന്റെയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയുടേയോ യോഗങ്ങളിൽ ഹാജരാകുന്നതിന്, ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒഴികെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർക്കും, അംഗങ്ങൾക്കും താഴെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിരക്കിലുള്ള യാത്രപ്പടി നൽകേണ്ടതും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ദിനബത്ത് നൽകേണ്ടതില്ലാത്തതുമാകുന്നു:-

(i) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഏതൊരു തലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും, അതതു സമയം നിലവിലുള്ള കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് 1-ാം ക്ലാസ് സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട യാത്രപ്പടി;

(ii) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും ഓരോ അംഗത്തിനും അതതു സമയം നിലവിലുള്ള കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് II (എ) ക്ലാസ് സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട യാത്രപ്പടി.

6. യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഹാജർ ബത്ത.-

പഞ്ചായത്തിന്റെയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയുടേയോ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കാവുന്ന ഹാജർ ബത്ത താഴെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്, അതായത്,-

(i) ഏതൊരു തലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റുമാർക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് 'മൂന്നൂറ്റി അറുപതു രൂപ) എന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി ഒരു സിറ്റിംഗിനി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതം;

(ii) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും ഓരോ അംഗത്തിനും ഒരു മാസത്തേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന ===== പരിധിക്കുവിധേയമായി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അറുപത് രൂപ വീതം.

7. യാത്രപ്പടിയും ദിനബത്തയും.- ===== (1) ഏതെങ്കിലും തലത്തിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും പൊതു കാര്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതതു സമയം നിലവിലുള്ള കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് 1-ാം ക്ലാസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു അർഹതപ്പെട്ട നിരക്കിലുള്ള യാത്രപ്പടിക്കും ദിനബത്തയ്ക്കും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർക്കും പൊതുകാര്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതതു സമയം നിലവിലുള്ള കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് 1-ാം ക്ലാസ് സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നിരക്കിലുള്ള യാത്രപ്പടിക്കും ദിനബത്തയ്ക്കും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും ഓരോ അംഗത്തിനും,-

(എ) പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി, ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തേക്കോ, ബ്ലോക്ക് ആസ്ഥാനത്തേക്കോ നടത്തിയ യാത്രകൾക്കും;

(ബി) സർക്കാരോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗങ്ങളിലോ പരിശീലന പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള യോഗങ്ങളിലോ പരിശീലന പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുക്കാനായി നടത്തിയ യാത്രകൾക്കും; (സി) മുകളിൽ (എ) ഖണ്ഡത്തിലും (ബി) ഖണ്ഡത്തിലും ഉൾപ്പെടാത്തതും എന്നാൽ പഞ്ചായത്തു യോഗത്തിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായപ്രകാരം പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയംമൂലം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തു കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്രകൾക്കും;

അതതു സമയം നിലവിലുള്ള കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച II (എ) ക്ലാസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നിരക്കിലുള്ള യാത്രപ്പടിക്കും ദിനബത്തയ്ക്കും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

8. യാത്രപ്പടിക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ.-
(1) പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നും എട്ടു കിലോമീറ്ററിനകം ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കോ നടത്തിയ യാത്രയ്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യാത്രയ്ക്കും യാത്രപ്പടി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

(2) ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരേ സമയം യാത്രപ്പടിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(3) സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദം ഇല്ലാതെ പ്രസിഡന്റോ, വൈസ് പ്രസിഡന്റോ അംഗമോ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തേക്ക് യാത്ര നടത്തിയാൽ അത്തരം യാത്രകൾക്ക് യാത്രപ്പടി ലഭിക്കുവാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല;

എന്നാൽ പഞ്ചായത്തു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡന്റോ, വൈസ് പ്രസിഡന്റോ അംഗമോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കു പുറത്തു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു നടത്തുന്ന യാത്രകൾക്കു സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

(4) പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത കേരളാ സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതും സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന മാസ/ത്രൈമാസ പരിധി ബാധകമാകുന്നതുമാണ്.

9. യാത്രപ്പടി ബില്ലുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന.-

ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെയും യാത്രപ്പടി ബില്ലുകൾ ഈ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം പ്രസിഡന്റ് സൂക്ഷമ പരിശോധന നടത്തി പാസ്സാക്കിയശേഷം മാത്രം തുകകൾ നൽകേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 17/ 02/ 2018 by: Jeli

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ