കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കരാർ) ചട്ടങ്ങൾ, 1996

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കരാർ) ചട്ടങ്ങൾ

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 63/96-1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994-ലെ 13) 254-ാം വകുപ്പ് (ix)-ാം ഖണ്ഡ പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് കേരള സർക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത്:-

ചട്ടങ്ങൾ

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കരാർ) ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് പേർ പറയാം.

(2) ഇവ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.- ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ സന്ദർഭം മറ്റ് വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം,-

(എ) ‘ആക്റ്റ്' എന്നാൽ 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994- ലെ 13) എന്ന് അർത്ഥ മാകുന്നു;

(ബി) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും പക്ഷേ നിർവ്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും, എന്നാൽ ആക്റ്റിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും യഥാക്രമം ആക്റ്റിൽ അവയ്ക്കു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.


3. കരാറുകൾ സംബന്ധിച്ച പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ.-(1) ഒരു പഞ്ചായത്തിന്, ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമെന്നോ ഉചിതമെന്നോ തോന്നുന്ന എല്ലാ കരാറുകളിലും ഏർപ്പെടുകയും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(2) ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതും, പഞ്ചായത്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമായ പൊതു മരാമത്ത് പണികളും മറ്റ് പണികളും ചെയ്യിക്കുന്നതിന് താഴെ പ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പഞ്ചായത്ത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.-

(i) ഒരു ജോലി കരാർ മൂലം നടത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും കരാർ മൂലം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലികളെ സംബന്ധിച്ചും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും കമ്മിറ്റിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ii) പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി പ്രസിഡന്റിന്റെ രേഖാമൂലമായ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സെക്രട്ടറി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറി അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(iii) ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പേരിലോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലോ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്.

(iv) കമ്മിറ്റി തീരുമാനം അനുസരിച്ച്, കരാറുകാരനുമായി ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച കരാർ ഉടമ്പടി പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിന് പ്രസിഡന്റിന് സെക്രട്ടറിയെ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

(v) കരാർ ഉടമ്പടി 1959-ലെ കേരള മുദ്രപ്പത്ര ആക്ടിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 17/ 02/ 2018 by: Dinil

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ (vi) കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കരാറുകാരൻ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്ത ജോലി കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയുള്ളതാണെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ ആ വിവരം പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രസിഡന്റ് ആ വിവരം കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതും കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4. കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിനുള്ള അധികാരം.- കരാറുകാരൻ കരാർ ഉടമ്പ ടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകി യതിനുശേഷം കരാർ റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും അതു മൂലം പഞ്ചായത്തിന് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന നഷ്ടം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള നടപടി കൾ പ്രസിഡന്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാ യിരിക്കുന്നതും ആണ്.


5. കരാർ ചെലവിൽ വർദ്ധന വരുമ്പോൾ അനുബന്ധ കരാറുടമ്പടി ഒപ്പ് വയ്ക്കണമെന്ന്.- ആദ്യത്തെ കരാറിലെ ചെലവിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധന വരത്തക്കവിധം കരാറിൽ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റത്തിനും അനുബന്ധമായ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പു വയ്ക്കക്കേണ്ടതും അങ്ങ നെയുള്ള അനുബന്ധ കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മേൽ കാണിച്ച് 3-ാം ചട്ടത്തിലേയും 4-ാം ചട്ടത്തിലേയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.


6. കരാറുകൾ ചെയ്യുന്ന രീതി.-(1) പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കരാറും അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമാകുന്ന അതേ വിധത്തിലും രീതിയിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) എല്ലാ കരാറിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുമുദ്ര വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(3) ഏതെങ്കിലും പണിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനോ, സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനോ, സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സംഗതിയിൽ ആയിരം (1000) രൂപയിൽ കവിയുന്ന ചെലവ വരുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കരാറുകൾ രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും ആ കരാറിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയുടെ വിശദവിവരം, ലഭ്യമാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിവരം, ഗുണനിലവാരം, സേവനം ഏത് പ്രകാരത്തിലും ഏത് കാലയളവിൽ വരെയും ആയിരിക്കണമെന്ന വിവരം, ജോലി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി, സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി, എന്നിവ, അതത് സംഗതി പോലെ, വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(4) പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുമുദ്ര സെക്രട്ടറി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലല്ലാതെ യാതൊരു കരാറിലോ മറ്റ് കരണത്തിലോ പതിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(5) ഈ ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമല്ലാതെ ഏർപ്പെടുന്ന യാതൊരു കരാറും പഞ്ചായത്തിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതല്ല.

7. ചില അപാകതകളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കൽ- യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ പണി ചെയ്യുന്നതി നുള്ള കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂണിറ്റുകൾ കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പണി കാലക്രമേണ സാമ്പത്തികമായി പരിധി കവിഞ്ഞുപോയി എന്ന കാരണം കൊണ്ടുമാത്രം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം ആയി എന്നു കരുതുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

8. കരാറുകൾക്കുവേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി നൽകൽ.- ദർഘാസ് സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം അത് പ്രകാരം ഒപ്പ് വയ്ക്കക്കേണ്ട കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റിന്റെ രേഖാമൂലമായ അനുവാദത്തോടുകൂടി, മതിയായ സെക്യൂരിറ്റി കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ കൾ പ്രകാരം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായും സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു മുമ്പായും സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പായും, അതത് സംഗതിപോലെ, വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാതെ വരുകയും അതുമൂലം പഞ്ചായത്തിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ നഷ്ടം പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 17/ 02/ 2018 by: Dinil

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ