കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ (അപ്പീൽ നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങൾ 2005

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

15. കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്- കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും, രജിസ്ട്രാറോ, ഈ ആവശ്യത്തിനായി കമ്മീഷൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മുറ്റപ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്ന കമ്മീഷന്റെ മുദ്രയ്ക്കുകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അനുബന്ധം
അപ്പീലിന്റെ മാതൃക
(8-ാം ചട്ടം കാണുക)
1. അപ്പീൽവാദിയുടെ പേരും വിലാസവും:
2. അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്നത് ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതാണോ ആ കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ പേരും വിലാസവും:
3. അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയ കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ പേരും വിലാസവും:
4. ആദ്യത്തെ അപ്പീലിൽ തീർപ്പുകല്പിച്ച ഒന്നാം അപ്പീലധികാരസ്ഥന്റെ പേരും വിലാസവും:
5. അപേക്ഷയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
6. ഏതിനെതിരായാണോ അപ്പീൽ നൽകപ്പെടുന്നത്, ആ ഉത്തരവിന്റെ (ഉത്തരവുകളുടെ) നമ്പർ, ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ:
7. അപ്പീലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ സംഗ്രഹം :
8. അപേക്ഷയോ തേടിയ പരിഹാരമോ :
9. അപേക്ഷയ്ക്കോ പരിഹാരത്തിനോ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ:
10. അപ്പീലിന് പ്രസക്തമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ:
11. അപ്പീൽവാദിയുടെ സത്യബോധപ്പെടുത്തൽ/അംഗീകരിക്കൽ:
കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ
(അപ്പീൽ നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങൾ, 2005

വിവരാവകാശ ആക്ട്, 2005 (2005-ലെ 22)-ലെ 27-ാം വകുപ്പിലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ (e)-ഉം (f)-ഉം ഖണ്ഡങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്രസർക്കാർ, ഇതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത്.-

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ (അപ്പീൽ നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങൾ, 2005 എന്നു പേർ പറയാവുന്നതാണ്.

(2) ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഇവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്).

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ- ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ, സന്ദർഭം മറ്റുവിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം.-

(a) "ആക്ട്' എന്നാൽ, വിവരാവകാശ ആക്ട്,2005 എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(b) "വകുപ്പ്' എന്നാൽ, ആക്ടിന്റെ വകുപ്പ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 28/ 05/ 2019 by: Somankr

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

(c) "കമ്മീഷൻ" എന്നാൽ, കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(d) ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും, എന്നാൽ, ആക്ടിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആ ആക്ടിൽ അവയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം തന്നെയായിരിക്കും.

3. അപ്പീലിന്റെ ഉള്ളടക്കം.- കമ്മീഷനിലേക്കുള്ള അപ്പീലിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം, അതായത്.-

(i) അപ്പീൽവാദിയുടെ പേരും വിലാസവും;
(ii) ആരുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരായാണോ അപ്പീൽ നൽകിയത് ആ കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ പേരും വിലാസവും;
(iii) ഏത് ഉത്തരവിനെതിരായാണോ അപ്പീൽ നൽകുന്നത്, നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടെ, ആ ഉത്തരവിന്റെ വിവരങ്ങളും;
(iv) അപ്പീലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ ചുരുക്കവും;
(v) അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷ നൽകിയത് ഏത് കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപേക്ഷയുടെ വിശദാംശങ്ങളും നമ്പറും തീയതിയും;
(vi) അപേക്ഷയും അല്ലെങ്കിൽ തേടിയ പരിഹാരവും;
(vii) അപേക്ഷയ്ക്കോ പരിഹാരത്തിനോ വേണ്ട കാരണങ്ങളും,
(viii) അപ്പീൽവാദിയുടെ സ്ഥിരീകരണവും;
(ix) അപ്പീൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യമെന്നു കരുതുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരവും.

4. അപ്പീലിന്റെ കൂടെ വയ്ക്കക്കേണ്ട രേഖകൾ-കമ്മീഷനു നൽകേണ്ട എല്ലാ അപ്പീലുകളുടെയും കൂടെ താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ വയ്ക്കക്കേണ്ടതാണ്. അതായത്

(i) ഏതിനെതിരായാണോ അപ്പീൽ നൽകിയത്, ആ ഉത്തരവുകളുടെയോ രേഖകളുടെയോ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും;
(ii) അപ്പീൽവാദി ആശ്രയിക്കുന്നതും അപ്പീലിൽ പരാമർശിക്കുന്നതുമായ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകളും;
(iii) അപ്പീലിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സൂചികയും.

5. അപ്പീൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.-അപ്പീൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ കമ്മീഷന്,-

(i) ബന്ധപ്പെട്ടതോ താൽപ്പര്യമുള്ളതോ ആയ ആളുടെ ശപഥത്തിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്മേൽ വാക്കാലോ രേഖാമൂലമോ ഉള്ള തെളിവിനെക്കുറിച്ച് വാദം കേൾക്കാവുന്നതും;
(ii) രേഖകളോ പബ്ലിക് റിക്കാർഡുകളോ അതിന്റെ പകർപ്പുകളോ വായിക്കുകയോ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതും;
(iii) അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങളും വസ്തുതകളും അന്വേഷിക്കാവുന്നതും;
(iv) അതതു സംഗതിപോലെ, കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയോ കേന്ദ്ര അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയോ ആദ്യത്തെ അപ്പീൽ തീരുമാനിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ ആർക്കെതിരായാണോ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെയോ വാദം കേൾക്കാവുന്നതും;
(v) മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വാദം കേൾക്കാവുന്നതും;
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 28/ 05/ 2019 by: Somankr

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

(v) കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയോ കേന്ദ്ര അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയോ ആദ്യത്തെ അപ്പീൽ തീരുമാനിച്ച അങ്ങനെയുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ ആർക്കെതിരായാണോ പരാതിയുള്ളത് ആ ആളുടെയോ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെയോ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്മേൽ തെളിവ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്.

6. കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത്.--കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട നോട്ടീസ് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്, അതായത്

(i) കക്ഷിതന്നെ നൽകിയോ,
(ii) പ്രോസസ്സ് സേർവർ മുഖേനയുള്ള കൈമാറ്റം വഴിയോ (dasti);
(iii) അക്നോളജ്മെന്റോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽവഴിയോ,
(iv) ഓഫീസിന്റെയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയോ മേധാവി വഴിയോ.

7. അപ്പീൽവാദിയുടെയോ പരാതിക്കാരന്റെയോ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം.-(1) എല്ലാ കേസിലും, വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതി, അതതു സംഗതിപോലെ, അപ്പീൽവാദിയെയോ പരാതിക്കാരനെയോ, കുറഞ്ഞത് ആ തീയതിക്ക് ഏഴു ദിവസംമുമ്പ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) കമ്മീഷൻ അപ്പീലോ പരാതിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്, അതതു സംഗതിപോലെ, അപ്പീൽവാദിക്കോ പരാതിക്കാരനോ തന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധി മുഖേനയോ ഹാജരാകാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകാതിരിക്കാവുന്നതോ ആണ്.
(3) കമ്മീഷൻ വാദം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്, അതതു സംഗതിപോലെ, അപ്പീൽവാദിയെയോ പരാതിക്കാരനെയോ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷന് ബോധ്യം വന്നാൽ, അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനോ ഉചിതമെന്ന് അത് കരുതുന്ന നടപടിയെടുക്കുന്നതിനോ മുമ്പ്, കമ്മീഷൻ, അതതു സംഗതിപോലെ, അപ്പീൽവാദിക്കോ പരാതിക്കാരനോ പറയാനുള്ളത് പറയാൻ മറ്റൊരു അവസരം നൽകുന്നതാണ്.
(4) അതതു സംഗതിപോലെ, അപ്പീൽവാദിക്കോ പരാതിക്കാരനോ അപ്പീൽ നടപടിയിൽ തന്റെ വാദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. അയാളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു അഭിഭാഷകനാകണമെന്നില്ല.

8. കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്- കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്, തുറന്ന നടപടിക്രമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതും രജിസ്ട്രാറോ ഇതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അംഗീകരിച്ച് രേഖാമൂലം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

വിവരാവകാശ (ഫീസിന്റെയും ചെലവിന്റെയും ക്രമീകരണം) ചട്ടങ്ങൾ, 2005

വിവരാവകാശ ആക്ട്, 2005 (2005-ലെ 22)-ലെ 27-ാം വകുപ്പിലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ (b)- ഉം (c)-ഉം ഖണ്ഡങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്രസർക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഇതിനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. അതായത്:-

1. ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങളെ വിവരാവകാശ (ഫീസിന്റെയും ചെലവിന്റെയും ക്രമീകരണം) ചട്ടങ്ങൾ, 2005 എന്നു പേർ പറയാവുന്നതാണ്.

(2) ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഇവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.-ചട്ടങ്ങളിൽ, സന്ദർഭം മറിച്ച് ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം.-

Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 28/ 05/ 2019 by: Somankr

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ