കീഴ്ക്കോടതികളും ട്രൈബ്യൂണലുകളും ചട്ടങ്ങൾ, 2006

From Panchayatwiki
Jump to navigation Jump to search

2. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം :

3. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ പേരും

അപേക്ഷ നമ്പറും

4. ഫോറം 'A' യിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതി

5. അപേക്ഷ നിരസിച്ച തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറം

'A' യിൽ അപേക്ഷ നല്കി 30 ദിവസത്തിനു

ശേഷമുള്ള തീയതി

6. അപ്പീലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ-

(a) ഫോറം A-യിൽ അപേക്ഷ നൽകി മുപ്പതുദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫോറം B-യിലോ ഫോറം C-യിലോ പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല.
(b) നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പ്രതികൂലമായ പ്രതികരണം
(c) അപ്പീലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

7. അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി [14(1)(b) ചട്ടം നോക്കുക]

8. വിവരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ-

(i) അപേക്ഷിച്ച വിവരം
(ii) വിഷയം
(iii) കാലാവധി

9. അപ്പീലിനുള്ള 50 രൂപ ഫീസ് ..................... തീയതിയിലെ ............. നമ്പർ പ്രകാരം അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

അപ്പീൽവാദിയുടെ ഒപ്പ്

ഇ-മെയിൽ വിലാസമുണ്ടെങ്കിൽ, അത്

ടെലിഫോൺ നമ്പർ (ഓഫീസ്)

(വീട്)

സ്ഥലം:

തീയതി :അക്നോളജ്മെന്റ്
(ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിന്)


വിവരാവകാശ (കിഴ്ക്കോടതികളും ട്രൈബ്യണലുകളും) ചട്ടങ്ങൾ, 2006

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 235-ാം അനുച്ഛേദത്തോടുകൂടി വായിക്കപ്പെടുന്ന വിവരാവകാശ ആക്ട്, 2005-ലെ 28-ാം വകുപ്പിലെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈക്കോടതിക്കു കീഴിലുള്ള കോടതികളെയും മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ്സ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണലുകളെയും സംബന്ധിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഇതിനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നു:-

1. ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിവരാവകാശ (കീഴ്ചക്കോടതികളും ട്രൈബ്യൂണലുകളും) ചട്ടങ്ങൾ, 2006 എന്നു പേർ പറയാവുന്നതാണ്.

2. കേരള ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഇവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

3. (1) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ, സന്ദർഭം മറിച്ച് ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം.-

(a) "ആക്ട്" എന്നാൽ, വിവരാവകാശ ആക്ട്, 2005 (2005-ലെ 22-ാം നമ്പർ) എന്നർത്ഥമാകുന്നു.
Book.png This page is Accepted in Panchayath Wiki Project. updated on: 28/ 05/ 2019 by: Somankr

വർഗ്ഗം:റെപ്പോയിൽ സ്വീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

(b) "അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി" എന്നാൽ, കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(c) "കോടതി" എന്നാൽ, കേരള ഹൈക്കോടതിക്കുകീഴിലുള്ള ഒരു കോടതി എന്നർത്ഥമാകുകയും അതിൽ മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ്സ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യണലുകൾ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു;
(d) "പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ" എന്നാൽ, കീഴ്ചക്കോടതിയുടെയോ ട്രൈബ്യൂ ണലിന്റെയോ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെന്നും, "അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ" എന്നാൽ, പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെന്നും അർത്ഥമാകുന്നു:)
(e) "ഫോറം" എന്നാൽ, ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി വരുന്ന ഫോറം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(f) "ഹൈക്കോടതി" എന്നാൽ, കേരള ഹൈക്കോടതി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(g) "ഉദ്യോഗസ്ഥൻ" എന്നാൽ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരമോ റിക്കാർഡുകളോ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള, കോടതിയിലെയോ ട്രൈബ്യൂണലിലെയോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(h) "വകുപ്പ്" എന്നാൽ, ആക്ടിലെ വകുപ്പ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(2) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ, നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ആക്ടിൽ അവയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥം തന്നെയായിരിക്കും.

4. കോടതിയുടെ ഭരണത്തോടും നടത്തിപ്പിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം കോടതികളുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ /ഹൈക്കോടതിയുടെ/സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കഴിയുന്നിടത്തോളം ലഭ്യമാക്കാൻ കോടതിയിൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തേണ്ടതാണ്.

5. വിവരം തേടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ. - ആക്ടുപ്രകാരം വിവരം തേടുന്ന ഏതൊരാളും, സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഹൈക്കോടതിയോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം നിർണ്ണയിച്ചപ്രകാരം ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ട്, പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ ഫോറം 'A'യിൽ ഒരു അപേക്ഷ നല്കേണ്ടതാണ്.

6. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപേക്ഷയ്ക്ക് നമ്പർ നൽകേണ്ടതാണ്. നിർണ്ണയിച്ചി രിക്കുന്ന ഫീസ് നൽകിയതിനുള്ള തെളിവ് അപേക്ഷയോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോറം 'B' യിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അത്തരം തെളിവ് കൂടെ വയ്ക്കാതെയുള്ള അപേക്ഷ നിരസിക്കേണ്ടതും ഫോറം 'C' യിലുള്ളതുപോലെ അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

7. അനുബന്ധം-Iൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഒരു രജിസ്റ്റർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം നേടിയെന്നും ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തെന്നും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

9. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരമടങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്റെയോ ഫയലിന്റെയോ ചുമതലയുള്ള കോടതിയുടെ/ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാലതാമസമില്ലാതെ ശരിയായും കൃത്യമായും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്. വിവരം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിന്റെ കൃത്യതയ്ക്കും സത്യതയ്ക്കും ഉത്തരവാദിയാണ്.

10. വിവരം, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ചുമതലയിലോ കസ്റ്റഡിയിലോ ആണെങ്കിൽ, അവരുടെ പൊതുവായ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്.


11. ആക്ടിലെ 8-ഓ 9-ഓ വകുപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരത്തിന് ബാധകമാകുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളതെങ്കിൽ, ആ വസ്തുത പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് വിവരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകാനാവുമെങ്കിൽ, ആ ഭാഗം നൽകേണ്ടതാണ്.

12. ഏതെങ്കിലും നീതീന്യായനടപടികളോടു ബന്ധപ്പെട്ട വിവരത്തിനോ രേഖയ്ക്കോ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഈ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

13. പരിഗണനയിലുള്ള നയപരമായ കാര്യത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട രേഖയ്ക്കോ വിവരത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

14. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം കോടതിയിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്ക് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്.

15. (1) 19-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള അപ്പീൽ ഫോറം 'D' യിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഹൈക്കോടതിയോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം നിർണ്ണയിച്ചപ്രകാരം ആവശ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കക്കേണ്ടതും എതിർപ്പുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പകർപ്പ് കൂടെ വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2) അപ്പീൽ സ്വീകരിച്ചതിന്മേൽ, അപ്പീൽവാദിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ അവസരം നൽകിയതിനുശേഷം, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, അത് സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ മുപ്പതുദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് തീർപ്പുകല്പിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കേണ്ടതാണ്. തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അപ്പീൽവാദിക്കോ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ നൽകേണ്ടതാണ്.

(3) അനുബന്ധം-II-ലുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. (4) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിനുള്ളിൽ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നടത്തേണ്ടതാണ്.

16. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ താഴെപ്പറയുന്ന നിരക്കുകളിൽ ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്:-

(a) ഫോറം 'A' യിലെ ഓരോ അപേക്ഷയ്ക്കും 10 രൂപ;
(b) നിർമ്മിച്ചതോ പകർപ്പെടുത്തതോ ആയ ഓരോ പേജിനും (എ-4 അല്ലെങ്കിൽ എ-3 വലിപ്പമുള്ള കടലാസ്സിൽ) രണ്ടുരൂപ;
(c) വലിപ്പമേറിയ കടലാസ്സിലുള്ള ഒരു പകർപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ്,
(d) ഓരോ ഫ്ളോപ്പി/സി.ഡി. ഡിസ്കറ്റിനും 50 രൂപ;
(e) റിക്കോർഡുകൾ പരിശോധിക്കാൻ, ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിന് യാതൊരു ഫീസുമില്ല; തുടർന്നുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറിനും (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അംശത്തിനും) അഞ്ചു രൂപ.

17. വിവരത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ, അത് തീർപ്പുകല്പിച്ചതിനുശേഷം ഒരു വർഷം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ 20 വർഷം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.


അനുബന്ധം-l
വിവരത്തിനായുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രജിസ്റ്റർ
[7-ാം ചട്ടം നോക്കുക]

1.അപേക്ഷക്കു നൽകിയ നമ്പർ:

2. ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ (അടച്ച രീതിയും തീയതിയും തുകയും):

3.അപേക്ഷകന്റെ പേരും വിലാസവും:

4.ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വിവരം

സൂക്ഷിക്കുന്ന കോടതിയുടെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ
ഉദ്യോഗസ്ഥനും:

5.വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി:

6.വിവരം ലഭിച്ച തീയതി:

7.വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതിയും വിവരം ലഭിച്ച

തീയതിയും ഫീസടച്ച രീതിയും ഉൾപ്പെടെ
അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അധികഫീസിന്റെ

വിശദാംശങ്ങൾ:

8.വിവരം നൽകിയ തീയതി/അപേക്ഷ

നിരസിച്ചതായുള്ള അറിയിപ്പിന്റെ തീയതി:

9.അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അനുബന്ധം II
[15(3)-ാം ചട്ടം നോക്കുക]

1. അപ്പീലിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ:

2. ഫീസടച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ :

3. അപ്പീൽവാദിയുടെ പേരും വിലാസവും:

4. ആരുടെ ഉത്തരവിനെതിരായാണോ അപ്പീൽ

നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ
ഓഫീസറുടെ/അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ
ഓഫീസറുടെ പേര് :

5. ഉത്തരവിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് കൂടെ

വച്ചിട്ടുണ്ടോ :

6. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ/അസിസ്റ്റന്റ്

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ
തീരുമാനത്തിന്റെ തീയതി :

7. സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തോ :

8. ഹിയറിങ്ങിന്റെ തീയതി(കൾ) :

9. അന്തിമ ഉത്തരവ്:

10. അപ്പീൽവാദിക്കും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ

ഓഫീസർക്കും ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് നൽകിയ
തീയതി:

11. അഭിപ്രായങ്ങൾ:


ഫോറം-Ꭺ
വിവരത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ
അപേക്ഷ നമ്പർ........ ഫീസടച്ചതിൻറെവിശദാംശങ്ങൾ................. അടച്ചരീതി......................
തീയതി.....................
തുക .......................

To

പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ,

.............................................................................................

.............................................................................................

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്
2. കത്തിടപാടിനുള്ള വിലാസം
3. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവവും
വിശദാംശങ്ങളും
4. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം ഒരു കേസിനെ
സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകൻ
വ്യവഹാരത്തിൽ ഒരു കക്ഷിയാണോ എന്ന്
സൂചിപ്പിക്കുക.
5. അപേക്ഷകന് അറിയാമെങ്കിൽ, ഫയൽ/
സംഗതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

സ്ഥലം :

തീയതി :

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ് ഔദ്യോഗിക ഉപയോഗത്തിന്


രേഖയുടെ പകർപ്പിനു വേണ്ടി അടച്ച ഫീസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
പേജുകളുടെ എണ്ണം............. അടച്ച രീതി.................. തുക ................. തീയതി.......................
ഫോറം-B
കോടതിയുടെ/ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പേര്

അക്നോളജ്മെന്റ്
[6-ാം ചട്ടം നോക്കുക]
അപേക്ഷ നമ്പർ.................... തീയതി.................. -ആൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറി യിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ഒപ്പ്

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റന്റ്

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ഫോറം-C
[6-ാം ചട്ടം നോക്കുക]
കോടതിയുടെ/ട്രൈബ്യണലിന്റെ പേര്:

കൊച്ചി - 682 031 തീയതി :......................


സൂചന : വിവരത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നമ്പർ .............തീയതി ...............

സർ/മാഡം,

നിങ്ങളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ അപേക്ഷ ഈ കാരണങ്ങളാൽ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു.-

1. നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസ് അടച്ചതിനുള്ള തെളിവ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം വച്ചിട്ടില്ല.

2. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖയുടെ പകർപ്പിനുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട അധികഫീസ് അടച്ചതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം കോടതിയിൽ, ക്രൈടബ്യൂണലിൽ ലഭ്യമല്ല.

4. വിവരാവകാശ ആക്ടിലെ 8-ാം/9-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം നൽകുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.


5. .........................................................................

6. .........................................................................

അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ......................... അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ .................... മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് നൽകേണ്ടതാണ്.
വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം,

പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റന്റ്

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ
ഫോറം-D
വിവരാവകാശ ആക്ട്, 2005-ലെ 19-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള അപ്പീൽ
[15(1)-ാം ചട്ടം നോക്കുക]
അപ്പീൽ നമ്പർ:


(ഔദ്യോഗിക ഉപയോഗത്തിന്)

To

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

വിലാസം :

1 അപ്പീൽവാദിയുടെ പേര്
2. കത്തിടപാടിനുള്ള വിലാസം
3. പബ്ലിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ പേരും
അപേക്ഷ നമ്പറും
4. ഫോറം 'A' യിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതി
5. അപേക്ഷ നിരസിച്ച തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറം
'A' യിൽ അപേക്ഷ നല്കി 30 ദിവസത്തിനു
ശേഷമുള്ള തീയതി
6. അപ്പീലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ-
(a) ഫോറം 'A'-യിൽ അപേക്ഷ നല്കി മുപ്പതു
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫോറം 'B'-യിലോ ഫോറം-
'C'-യിലോ പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല.
(b) നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച
പ്രതികൂലമായ പ്രതികരണം
(c) അപ്പീലിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
7. അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന
തീയതി [14(1)(b) ചട്ടം നോക്കുക]
8. വിവരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
(i) ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം
(ii) വിഷയം
(iii) കാലാവധി
9. അപ്പീലിനുള്ള 50 രൂപ ഫീസ് .................... തീയതിയിലെ.................. നമ്പർ .............. പ്രകാരം അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പീൽവാദിയുടെ ഒപ്പ്

ഇ-മെയിൽ വിലാസമുണ്ടെങ്കിൽ, അത്

ടെലിഫോൺ നമ്പർ (ഓഫീസ്)

(വീട്)

സ്ഥലം :

തീയതി :