Panchayat:Repo18/vol1-page0491

(ബി) മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം ആവിശക്തിയോ, ജലശക്തിയോ, മറ്റു ശക്തിയോ കൊണ്ട് നട ത്തപ്പെടുന്നതും, 16-ാം ചട്ടപ്രകാരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട യന്ത്രസാമഗ്രിയോ നിർമ്മാണയന്ത്രമോ അല്ലാ ത്തതുമായ വല്ല യന്ത്ര സാമഗ്രിയോ, നിർമ്മാണ യന്ത്രമോ ഏതെങ്കിലും പുരയിടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പണിനട ത്താനുള്ള അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി രേഖാമൂലമായ ഒരപേക്ഷ സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. (2) ഫാക്ടറിയിലോ, വർക്ക്ഷോപ്പിലോ, ജോലി സ്ഥലത്തോ അഥവാ പുരയിടത്തിലോ ഏതെ ങ്കിലും ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലിക്കാരുടെ പരമാവധി എണ്ണം അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അതിന്റെ കൂടെ,-

(i) സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നവിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫാക്ട റിയുടെയോ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെയോ ജോലി സ്ഥലത്തിന്റെയോ അഥവാ പുരയിടത്തിന്റെയോ പ്ലാനും,

(ii) ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ശക്തിയോ, യന്ത്ര സാമഗ്രിയോ, നിർമ്മാണ യന്ത്രമോ അല്ലെ ങ്കിൽ പുരയിടമോ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളും, അയയ്ക്കക്കേണ്ടതു മാണ്.

(3) അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിനുശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗവും എല്ലാ സംഗതിയിലും 30 ദിവസത്തിനകവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,-

(എ) അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അനുവാദം പൂർണ്ണമായോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന വ്യവ സ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായോ നൽകുകയോ,

(ബി)സമീപ പ്രദേശത്തെ ജനസാന്ദ്രതമൂലം അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുകയോ, സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നോ അഥവാ അതുകൊണ്ട് ശല്യമുണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നോ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിനുശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗം ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടറിയുടേയോ, വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെയോ ജോലിസ്ഥലത്തിന്റെയോ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടേയോ, ഉടമസ്ഥന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന ആളുടെയോ ചെലവിൽ ശല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതോ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതോ സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശംസെക്രട്ടറി തേടേണ്ടതും അപ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട്, കഴിയുന്നതും വേഗം, എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള ശല്യം സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി നൽകേണ്ടതും, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു പ്രകാരം ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥക്കു വിധേയമായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകുകയോ

(സി) ഈ ആക്റ്റോ ചട്ടമോ പ്രകാരം, അനുവാദത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, സെക്രട്ടറി അതിന്മേലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആക്ടിലെയും ചട്ടങ്ങളിലെയും ബൈലോകളിലെയും വ്യവസ്ഥകൾക്കും ചുമത്താവുന്ന മറ്റ് എല്ലാ നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി, അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കാലയളവിലേക്ക് അനുവാദം നൽകിയതായി കരുതപ്പെടുകയോ (ഡി) 5 കുതിര ശക്തിയിൽ കവിയാത്ത യന്ത്രമുപയോഗിച്ചുള്ളതും പരിസര മലിനീകരണ ങ്ങളുണ്ടാക്കാത്തതുമായ ഫാക്ടറികൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം, ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിരാക്ഷേപ പ്രതമോ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമ തിയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ലൈസൻസ് ഫീസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു സെക്രട്ടറി ലൈസൻസ് നൽകുകയോ, ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


(4) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൻമേൽ "|271 എസ് വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ക്രൈടബ്യ ണൽ മുമ്പാകെ] അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായ ത്തിന് ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.


(5) (3)-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം അനുവാദം നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,- (എ) ഫാക്ടറിയോ, വർക്ക്ഷോപ്പോ, ജോലി സ്ഥലമോ, പുരയിടമോ 1948- ലെ ഫാക്ടറി ആക്റ്റിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ;

(i) വായുഗതാഗതത്തിനും, പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെയ്ത ഏർപ്പാട് പര്യാ പ്തമാണോ;

(ii) മുറികൾക്കും, വാതിലുകൾക്കും, പൊക്കവും വലിപ്പവും വേണ്ടത്രയുണ്ടോ;

(iii) അഗ്നിബാധയുണ്ടാകുന്ന സംഗതിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബഹിർഗമനമാർഗ്ഗങ്ങൾ പറ്റിയവയാണോ?